Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Estudi del funcionament del cos humà. Estudi de les funcions bioquímiques, físiques i mecàniques de l'organisme, i la interrelació entre els diferents òrgans del cos humà.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Judit Homs Avila
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (50%), Anglès (20%)

Competències

 • T7. Resoldre problemes.
 • T10. Tenir capacitat de gestió de la formació.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el mitjà natural i social.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. TEMA 1. SISTEMA ESQUELÈTIC. Funcions del sistema esquelètic. Composició del sistema esquelètic. Classificació macroscòpica i microscòpica del teixit ossi. El procés d’ossificació: tipus i característiques. Fractures: tipus i procés de reparació. Control del metabolisme ossi i del calci.

2. TEMA 2. SISTEMA MUSCULAR. Classificació del teixit muscular. Característiques del teixit muscular. Constitució del múscul. La contracció muscular. Metabolisme muscular. Classificació del teixit muscular. Tipus de fibres musculars. Tipus de contraccions musculars.

3. TEMA 3. SISTEMA NERVIÓS. Introducció a la fisiologia del Sistema Nerviós (estructura i funció). Sistema Nerviós (histologia SN, sinapsis, neurotransissors i regeneració del teixit nerviós). Medul•la espinal (tractes motors i sensitius, reflexes i arcs reflexes). Sistema nerviós sensitiu-motor i integrador (modalitats sensorials, receptors sensitius, vies somàtiques, vies somatosensitives, vies somatomotores, vies modulació dolor). Sistema Nerviós Autònom (fisiologia i funcions del SNA). Sentits Especials (Vista, oïda, equilibri, gust i olfacte).

4. TEMA 4. SISTEMA CARDIVASCULAR.SANG: Funcions de la sang. Plasma i elements formis i les seves funcions. Hemostàsia: plaquetes i coagulació. COR: Circulació sistèmica i pulmonar. Funció elèctric del cor i electrocardiograma. El cicle cardíac. Volum minut: freqüència cardíaca i volum sistòlic. Mecanismes de regulació. VASOS SANGUINIS: Fenòmens vasomotors: Vasoconstricció i vasodilatació. Redistribució del flux. Funcions del sistema arterial, capil•lar i venós. Fisiologia de la circulació: concepte de flux, resistència i pressió. Pressió sanguínia i la seva regulació.

5. TEMA 6. SISTEMA LIMFÀTIC I IMMUNITARI. Transport i distribució de limfa.Funcions de les cèl•lules i teixits limfoides. Les barreres immunitàries: pell i mucoses. Resposta immunitària humoral i cel•lular: limfòcits, antígens i anticossos.

6. TEMA 5. SISTEMA RESPIRATORI. Ventilació pulmonar: inspiració i espiració. Volums respiratoris i proves funcionals. Respiració externa: intercanvi alveolo-capil•lar. Respiració interna i transport de gasos en sang: intercanvi capilar-teixits. Control de la respiració.

7. TEMA 8. SISTEMA DIGESTIU. Funcions del tub digestiu i dels òrgans annexes. Fisiologia de la digestió mecànica i química dels hidrats de carboni, dels greixos i de les proteïnes al llarg de l'aparell digestiu. Secreció de les glàndules digestives. L'absorció. Formació de la femta i defecació. Microbiota intestinal.

8. TEMA 7. SISTEMA URINARI. Funció renal. Histologia dels ronyons. Generalitats de la fisiologia renal. Processos: filtració glomerular, reabsorció tubular i secreció tubular. Regulació del volum i concentració d'orina. Transport, emmagatzemament i eliminació de l'orina. Composició de l'orina. La micció.

9. TEMA 9. SISTEMA ENDOCRÍ. Generalitats del sistema endocrí (glàndules endocrines, mecanisme d’acció hormonal i control de la secreció hormonal). Eix hipotàlem-hipòfisi. Glàndules del sistema endocrí i les seves principals hormones (tiroides, paratiroides, suprarrenals, pàncrees, timus, glàndula pineal, glàndules sexuals i altres teixits endocrins).

10. TEMA 10. SISTEMA REPRODUCTOR. Resposta sexual masculina. Espermatogènesi. Regulació hormonal de la funció reproductora masculina. Resposta sexual femenina. Oogènesis. Cicle ovàric i regulació hormonal del cicle ovàric. Cronologia del desenvolupament sexual.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 54,00 0 54,00
Prova d'avaluació 4,00 1,00 0 5,00
Sessió expositiva 70,00 113,00 0 183,00
Sessió pràctica 2,00 0 1,00 3,00
Tutories de grup 0 0 5,00 5,00
Total 76,00 168,00 6,00 250

Bibliografia

 • Tortora, Gerard J. (2013). Introducción al cuerpo humano : fundamentos de anatomía y fisiología (13ª ed). México DF : Médica Panamericana.
 • Guyton & Hall / John E. Hall, Arthur C. Guyton (2021). Tratado de fisiología médica (14a ed.). Barcelona: Elsevier, cop..
 • Tresguerres-Jesús Ángel Fernández (2011). Fisiología humana (4a ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
 • Kandel, Schwartz, Jessell (2013). Principles of neurosciences (5º ed). Mc Graw-Hill / Interamericana.
 • Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep (2009). Medical physiology : a cellular and molecular approach (2nd). Saunders/Elsevier.
 • Purves, Dale (2016). Neurociencia (5º ed). Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
PROVA PARCIAL Preguntes tipus test sobre continguts teòrics de l'assignatura 20 No
CLASSE PRÀCTICA + PROVA D'AVALUACIÓ MOODLE DE LA CLASSE PRÀCTICA Respondre qüestions de les activitats pràctiques 10 No
PROVA D'AVALUACIÓ VIA MOODLE Realització de 2 proves moodle on cada prova constarà de 10 preguntes del contingut de l'assignatura. 10 No
PROVA FINAL Preguntes tipus test + 2 Preguntes curtes sobre continguts teòrics de l'assignatura 60

Qualificació

AVALUACIÓ: 60% PROVA FINAL + AVALUACIÓ CONTINUADA

PROVA FINAL (60%): preguntes tipus test (7/10 punts) + 2 preguntes curtes (3/10 punts), sobre continguts teòrics de l'assignatura. A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20. Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.

AVALUACIÓ CONTINUADA:

Prova parcial (20%): preguntes tipus test, sobre continguts teòrics de l'assignatura. A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20. Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.

Classe pràctica + Prova d'avaluació moodle de la classe pràctica (10%): Realització de pràctiques en grups reduïts. TOTS els alumnes hauran d'inscriure's en un grup en el període preestablert, en cas de no inscriure's perdran 0,5 punts de la nota final d'aquesta avaluació. Es realitzarà una prova moodle amb qüestions relacionades amb les pràctiques realitzades. És obligatòria l'assistència a les pràctiques per poder realitzar la prova moodle de les pràctiques.

Prova d'avaluació via Moodle (10%): Realització de 2 proves moodle, cada prova moodle constarà de 10 preguntes del contingut de l'assignatura.La revisió dels exàmens i de les activitats es farà solament en la data i hora establerta per coordinació. En cap cas es podrà realitzar a distància o en una altra data o horari.

1. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà negociar la nota amb la professora de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de l'examen.

IMPORTANT: No es guarden les notes de les activitats d'avaluació continuada de cursos anteriors.

IMPORTANT PROVES AVALUACIÓ:
1. No es responen preguntes durant l'examen
2. Cada alumne haurà de portar el seu propi corrector per poder contestar correctament l'examen (no es podrà demanar a cap company ni a la professora de l'assignatura). Així mateix, només es podrà portar un bolígraf i el corrector en l'examen.
3. Com s'ha esmentat anteriorment és obligatori omplir correctament el camp d'identificació (nombre UdG), si no no tindrà la nota en el període establert.
4. No es pot parlar durant l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran com a no presentats (NP) aquells alumnes que no realitzin cap activitat d'avaluació continuada ni la prova escrita final i, si és el cas, l'examen de recuperació.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'AVALUACIÓ ÚNICA CONSISTIRÀ EN LA REALITZACIÓ DE:

-Proves d'avaluació via moodle (10%)

-Classe pràctica i examen moodle de les pràctiques (10%)

-Prova escrita (80%): preguntes tipus test (6/10) + 4 preguntes curtes i/o esquemes (4/10), sobre continguts teòrics de l'assignatura. A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20.

La nota de la prova escrita de l'avaluació única ha de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

La nota de la prova final ha de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Per aprovar l'assignatura de Fisiologia es requerirà una NOTA TOTAL FINAL de 5. (prova escrita + activitats d'avaluació continuada)

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5), i no se sumaran en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Tutoria

Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer la importància dels processos fisiològics en el funcionament del cos humà.
OA 2 Identificar les ingerències dels processos fisiològics en diverses patologies i/o disfuncions.
OA 3 Conèixer i identificar la influència i funcionament fisiològic dels diferents sistemes, i les seves interrelacions.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • BIOLOGIA
 • BIOQUÍMICA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:

Classes expositives: L'exposició del contingut teòric de l'assignnatura es realitzarà a l'aula, (sessions presencials).

Activitats d'avaluació continuada: Aquestes activitats mantindran tal com estan descrites al disseny principal de l'assignatura.

Prova escrita i Examen de Suficiència: Mantindran el mateix format descrit al disseny principal de l'assignatura.


Escenari IV. Confinament:

Classes expositives: L'exposició del contingut teòric de l'assignatura es realitzarà de forma virtual ('live streaming' i/o gravacions de vídeo).

Activitats d'avaluació continuada:

Proves moodle es mantindran tal com estan descrites al disseny principal de l'assignatura.
Les classes pràctiques es faran mitjançant tutories virtuals i l'examen de pràctiques es farà a través del moodle.
L'examen parcial es realitzarà de forma virtual (Qüestionari moodle)

Prova d'Avaluació Final i Examen de Suficiència: Es mantindrà el mateix format i característiques que les indicades al disseny principal però es realitzarà de manera virtual (Qüestionari Moodle).Modificació de l'avaluació:
Escenari I. (Presencial):

No hi ha canvis en l'avaluació. Es realitzaran les mateixes activitats d'avaluació continuada descrites al disseny pricipal de l'assignatura i es mantindran els mateixos percentatges de cada una d'elles a l'hora d'obtenir la nota global de l'assignatura.

AVALUACIÓ: PROVA FINAL + AVALUACIÓ CONTINUADA

PROVA FINAL (60%): preguntes tipus test (7/10 punts) + 2 preguntes curtes (3/10 punts). A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20.

AVALUACIÓ CONTINUADA:

Prova parcial (20%): preguntes tipus test sobre el contingut de l'assignatura. A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20.

Classe pràctica + Prova d'avaluació moodle de la classe pràctica (10%): Realització de pràctiques en grups reduïts. TOTS els alumnes hauran d'inscriure's en un grup en el període preestablert, en cas de no inscriure's perdran 0,5 punts de la nota final d'aquesta avaluació. Es realitzarà una prova moodle amb qüestions relacionades amb les pràctiques realitzades. És obligatòria l'assistència a les pràctiques per poder realitzar la prova moodle de les pràctiques.

Prova d'avaluació via Moodle (10%): Realització de 2 proves moodle, cada prova moodle constarà de 10 preguntes del contingut de l'assignatura.


Escenari IV. (Confinament): Avaluació Online

AVALUACIÓ: PROVA FINAL + AVALUACIÓ CONTINUADA

PROVA FINAL (60%): preguntes tipus test del contingut de l'assignatura. A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20.

AVALUACIÓ CONTINUADA:

PROVA PARCIAL MOODLE (20%): preguntes tipus test, cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20.

Classe pràctica + Prova d'avaluació moodle de la classe pràctica (10%): Guió de pràctiques penjat al moodle, es programarà una tutoria per resoldre dubtes de la part pràctica de l'assignatura. Es realitzarà una prova moodle amb qüestions relacionades amb les pràctiques realitzades.

Prova d'avaluació via Moodle (10%): Realització de 2 proves moodle, cada prova moodle constarà de 10 preguntes del contingut de l'assignatura.

La nota de la prova final ha de ser com a mínim d'un 5 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Per aprovar l'assignatura de Fisiologia es requerirà una NOTA TOTAL FINAL de 5. (prova escrita + activitats d'avaluació continuada)

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5), i no se sumaran en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

La revisió dels exàmens i de les activitats es farà solament en la data i hora establerta per coordinació. En cap cas es podrà realitzar a distància o en una altra data o horari.

1. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà negociar la nota amb la professora de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de l'examen.

IMPORTANT: No es guarden les notes de les activitats d'avaluació continuada de cursos anteriors.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.