Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El projecte o treball de final de grau (TFG o PFG), com matèria que forma part dels plans d'estudis, és un treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d'un director i que és avaluat per una comissió creada a aquest efecte. El TFG ha de permetre a l'estudiant posar de manifest que sap aplicar, de manera integrada, els diferents continguts de la titulació en l'estudi d'una temàtica al disseny d'una aplicació o a la resolució d'un problema concret del seu àmbit professional.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jose Luis Corazon Ardura  / Francisco Jose Font Andreu  / Mauricio Jimenez Ruiz  / Marc Plana Botey  / Carolina Rua Fernandez  / Gabriel Sevilla Llisterri  / Judit Vidiella Pagès
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jose Luis Corazon Ardura  / Francisco Jose Font Andreu  / Mauricio Jimenez Ruiz  / Marc Plana Botey  / Carolina Rua Fernandez  / Gabriel Sevilla Llisterri  / Judit Vidiella Pagès
Idioma de les classes:

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jose Luis Corazon Ardura  / Francisco Jose Font Andreu  / Mauricio Jimenez Ruiz  / Marc Plana Botey  / Carolina Rua Fernandez  / Gabriel Sevilla Llisterri  / Judit Vidiella Pagès
Idioma de les classes:

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E2. Guionitzar productes audiovisuals i multimèdia
 • E3. Aplicar els principis d'accessibilitat i usabilitat a la metodologia del disseny.
 • E4. Situar els continguts del propi camp de coneixement en la història i analitzar la seva evolució en relació a altres disciplines culturals
 • E5. Dissenyar, planificar i organitzar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per a la producció d'obres en els seus diversos formats.
 • E6. Utilitzar diferent equipament audiovisual per realitzar els processos de captura, muntatge, disseny, edició i reproducció d'imatge i so, per al seu ús posterior en qualsevol format i mitjà digital o analògic
 • E7. Aplicar el programari audiovisual i multimèdia
 • E8. Dissenyar solucions gràfiques d'estil propi o bé desenvolupar-les a partir de les demandes de tercers o dels requisits de mercat.
 • E10. Materialitzar productes audiovisuals i / o multimèdia fent servir els propis recursos expressius
 • E11. Dirigir l'equip artístic i tècnic en la preproducció, producció i postproducció, i aportar o definir les solucions necessàries per aconseguir la intencionalitat narrativa i la qualitat tècnica i formal requerides.
 • E12. Capacitar per a definir temes de recerca o de creació personal innovadora que es materialitzin mitjançant recursos estètics, expressius i artístics, i que puguin contribuir al coneixement o desenvolupament dels llenguatges audiovisuals o la seva interpretació.

Continguts

1. ÀREA DE CONEIXEMENT (IDEA)

          1.1. Fase 1. Idea i elecció del tema

          1.2. Identificar el tema

          1.3. Crear i comunicar noves idees i propostes

2. ÀREA INSTRUMENTAL I METODOLÒGICA (EINA)

          2.1. Fase. 2. Planificació i realització

          2.2. Establiment dels objectius que orientin l’operativat del treball

          2.3. Desenvolupament

3. ÀREA DE LLENGUATGES EXPRESSIUS (EXPRESSIÓ): AUTOAVALUACIÓ

          3.1. Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva

4. ÀREA DE LLENGUATGES EXPRESSIUS (EXPRESSIÓ): PRESENTACIÓ PÚBLICA

          4.1. Fase 4. Presentació estructurada del treball, i argumentació

          4.2. Identificar i respondre solventment les qüestions més significatives plantejades pels experts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 2,00 20,00 0 22,00
Anàlisi / estudi de casos 6,00 130,00 0 136,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 30,00 0 32,00
Elaboració individual de treballs 6,00 60,00 0 66,00
Lectura / comentari de textos 4,00 40,00 0 44,00
Total 20,00 280,00 0 300

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Fase 1. En aquesta primera fase l’estudiant haurà de desenvolupar el coneixement teòric de l’àmbit escollit, mitjançant una recollida d’informació amb la seva corresponen bibliografia i el seu anàlisis per a l’elaboració de conclusions sobre la hipòtesis que vol realitzar.
S’haurà d’abordar l’activitat creativa des de l’acció de la ideació i la reflexió per incrementar la capacitat inventiva a benefici de la creació d’una proposta.
Creativitat. Aportar suggeriments a les idees, situacions, casos o problemes que li plantegen. Elaborar, transmetre i defensar les idees generades.
Llengua anglesa
Llegir textos en anglès amb un alt grau de comprensió. Comunicació oral i escrita en llengua anglesa. Aquest indicador s’avalua indirectament pel fet que l’estudiant haurà treballat amb documents en llengua anglesa. (Bibliografia).

10 No
1.2.Establiment i l’aplicació dels criteris.
Desenvolupament de la recerca identificant i localitzant les fonts documentals.
Contemplar la documentació tècnica i la bibliografia associada al camp d’estudi.
Construcció del marc teòric del tema i context professional.
Creativitat
Integrar coneixements de diverses disciplines, fonts o àmbits per generar idees innovadores davant problemes i situacions coneguts o desconeguts.
8 No
1.3.Ideació de continguts i desenvolupament creatiu.
Esborranys creatius, escriptura i/o propostes narratives.
Creativitat. Generar noves idees a partir de la informació i dels coneixements disponibles.
8 No
Fase. 2. En la segona fase, l’estudiant haurà de realitzar una activitat empírica, des d’un punt de vista quantitatiu i/o qualitatiu, per abordar la hipòtesi plantejada.
Aquesta tasca s’estructura al voltant d’una metodologia que ha de vertebrar un pla de producció estàndard.
Habilitats de recerca. Demostrar un coneixement pràctic dels mètodes i les tècniques de recerca i d’investigació propis de l’àmbit d’estudi.
Treball en equip
Habilitat per treballar en equips multidisciplinaris
Contribució de l’ajuda rebuda d’altres membres als objectius comuns del projecte.
Ajuda rebuda/proporcionada d’altres membres en cas de necessitat.
8 No
2.1. Definició dels objectius de caràcter funcional.
Definició de l’estructura del treball i context d’aplicació.
Planificació i organització de la producció.
Temporitzar les diferents fases de realització del treball.
Concreció dels recursos que cal emprar en funció dels objectius.
Habilitats de recerca.
Comparar críticament els resultats obtinguts amb resultats, teories o idees procedents d’altres fonts.
Seguir en tot moment els protocols ètics de recollida de dades.
Treball en equip. Grau de contribució amb el propi esforç a la consecució dels objectius del projecte, a la qualitat requerida i al compliment dels terminis establerts.
Anàlisi sobre si les tasques assignades pel grup de treball estaven clarament definides.
8 No
2.2. Fonamentació del marc teòric i orientació dels plantejaments per elaborar l’execució. Resolució i desenvolupament de cadascuna de les etapes de realització fonamentals.
Grau d’integració i de col•laborar en la consecució d’objectius comuns amb altres persones, àrees i organitzacions.
Assumpció de tasques creatives, conceptuals i interdisciplinàries.
Implementar els suports gràfics i audiovisuals relacionats amb la realització del projecte.
Ús dels recursos tècnics.
Treball en equip. Habilitat per treballar en equips multidisciplinaris

Habilitats de recerca. Establir clarament les hipòtesis de treball, i argumentar-ne la validesa en funció dels coneixements actuals sobre el tema.
Compromís ètic
Identificar els eventuals conflictes ètics que es poden derivar del projecte i, en cas d’existir-ne, informar dels riscos associats.
8 No
2.3.Desenvolupament. Fonamentació del marc teòric i orientació dels plantejaments per elaborar l’execució. Resolució i desenvolupament de cadascuna de les etapes de realització fonamentals.
Grau d’integració i de col•laborar en la consecució d’objectius comuns amb altres persones, àrees i organitzacions.
Assumpció de tasques creatives, conceptuals i interdisciplinàries.
Implementar els suports gràfics i audiovisuals relacionats amb la realització del projecte.
Ús dels recursos tècnics.
Resolució de problemes (planificar)
Identificar les diferents alternatives de solució.
Avaluar les possibles solucions segons un conjunt de criteris.
Compromís ètic
Mostrar un comportament ètic durant el desenvolupament del projecte. Això vol dir, entre
altres coses, citar correctament les aportacions no originals de l’estudiant (derivades de la
bibliografia, d’Internet, d’altres companys o d’altres fonts en general) i evitar el plagi i les pràctiques deslleials.
8 No
Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva
Aquesta fase planteja la reflexió crítica, constructiva i avaluadora respecte de tot el procés de treball i de creació de coneixement.
Capacitat d’anàlisi i de síntesi
Avaluar els resultats del projecte comparant-los amb resultats similars procedents de fonts externes i identificant les contribucions noves del projecte al coneixement actual sobre el tema.
Valorar la importància relativa de cadascuna de les parts del projecte i dels coneixements implicats.
7 No
3.1 Autoavaluació i prospectiva
Informe raonat respecte dels objectius assolits pel treball i dels que resten pendents.
Eixos bàsics que caldria desenvolupar en un treball de continuïtat.
Informe d’autoavaluació final de caràcter global. Processament respecte del coneixement adquirit i del procés seguit per a la seva adquisició.
Coneixement del camp d’estudi
Evidències, fonamentacions i assoliment de la realització.
a) Demostrar compressió i assimilació dels coneixements estudiats:
Mostrar una actitud crítica i d’anàlisi cap a noves idees.(Autoavaluació)
Integrar els coneixements transversals al seu camp d’estudi.
5 No
Fase 4. La darrera fase desenvolupa l’expressió i la comunicació audiovisual mitjançant l’exposició del procés del treball, i la presentació del Treball Final de Grau.
Finalment, l’estudiant farà un anàlisi de resultats, elaborarà les conclusions del treball final realitzat i plantejarà possibles propostes de futur en relació a la proposta abordada.
Capacitat de concebre, de dissenyar i d’implementar projectes utilitzant les eines
pròpies de la comunicació audiovisual
Escollir les eines i les metodologies més adients per analitzar, dissenyar i implementar un projecte.
Aplicar correctament les eines escollides.
Analitzar, dissenyar i implementar el projecte d’acord amb les metodologies més adients.
Donar una solució al projecte plantejat que sigui realitzable considerant les eines pròpies de la comunicació audiovisual.
Analitzar el cost (material i temporal) de cadascuna de les alternatives i comparar-lo amb els recursos disponibles.
10 No
4.1 Disseny i construcció del discurs.
Utilització dels recursos adients per a la presentació.
Presentació de la realització amb els seus continguts expressius i artístics.
Visibilitat de la realització i enfortiment de la mateixa.
Identificar les parts del projecte o les situacions que poden comportar compromisos ètics.
Planificació del temps i recursos necessaris per comunicar-se.
Sintetitzar la informació obtinguda i els coneixements propis en una visió global i estructurada del tema del projecte.Donar una solució al projecte plantejat que sigui realitzable considerant les eines pròpies de la comunicació audiovisual.
Analitzar el cost (material i temporal) de cadascuna de les alternatives i comparar-lo amb els recursos disponibles.
10 No
4.2. Identificar i respondre solventment les qüestions més significatives plantejades pels experts.
Identificació i resposta solvent de les preguntes més rellevants.
Argumentació coherent davant de la majoria de les objeccions plantejades.
Comunicar-se
Prendre iniciatives i comunicar-les amb claredat, convicció i coherència.
Habilitat per comunicar-se amb experts d’altres camps i amb no experts
Identificar l’auditori al qual va dirigida la informació.
Explicar idees i conceptes de forma entenedora, adaptant el vocabulari a l’auditori.
Escoltar, comprendre i respondre apropiadament a les qüestions que li planteja un auditori
no expert en el camp.
Control dels temps amb eficàcia.
b) Defensar i transmetre idees dintre del seu camp d’estudi:
Defensar les seves idees i els seus punts de vista utilitzant una argumentació coherent amb els coneixements adquirits.
Transmetre els seus coneixements a tercers.
Utilitzar una terminologia i un llenguatge apropiats.
Adaptar el seu llenguatge en funció de l’interlocutor.
10 No

Qualificació

Per avaluar els PFC es tindrà en compte els indicadors del document titulat “Criteris d'avaluació” (vegeu intraeram)

Presentació i defensa del TFG
La presentació oral del projecte serà pública i es farà davant d’una comissió nomenada per la CTFG i integrada per tres professors del grau, en què almenys un dels àmbits docents en què s’emmarca el treball hi estigui representat.
— Temps d’exposició:25 minuts.
— Debat: fins a un màxim de 15 minuts.

• Correspon al tutor qualificar el 25% de la nota final.
.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El Treball s’haurà de presentar dins el calendari establert en el curs acadèmic corresponent.
La no presentació o, la presentació fora de termini representarà un NO PRESENTAT. Així mateix es qualificarà un NO PRESENTAT si, tot i haver presentat el treball, no acudeix davant del tribunal per a la defensa del mateix.

Avaluació única:
Per les característiques de l'assignatura, el disseny normal és compatible amb l'avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Presentar el treball a tribunal amb un mínim de 5.

Tutoria

Sempre i quan es puguin fer presencials es faran així. En cas que la crisi del COVID-19 persisteixi, les tutories es podran fer virtualment (en la plataforma que l'ERAM acordi com la oficial), i la manera de demanar-les serà o bé via mail a la docent o bé via intreram a l'apartat de sol·licitud de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els canals de comunicació i interacció amb l'alumnat seran els habituals: a classe, per mail i per moodle. En cas que s'hagi de passar a una docència semi-presencial o virtual, s'intensificarà la comunicació i interacció via aules virtuals, moodle i notificacions per intreram.

Observacions

Desenvolupament competencial
Mitjançant el TFG, l’estudiant ha d’integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador les competències adquirides al llarg del grau, incorporant-hi de noves, relacionades específicament amb el TFG. Tanmateix, s’estableix la importància d’associar els processos avaluadors al desenvolupament i potenciació de la capacitat d’autoaprenentatge de l’estudiant.

És important que l’estudiant sàpiga generar i defensar solucions als reptes conceptuals i creatius sorgits durant el procés del TFC. Així com, a les seves habilitats d’investigació i realització per a arribar a expressar un projecte final d’alt nivell.

Orientació i tipologia
El TFG és tant el resultat final del projecte com el mètode seguit per la seva realització, ja que el projecte ha d’afirmar la seva solidesa argumental amb la utilització de metodologies precises.

L’orientació del projecte pot ser de tipus professional (l’objectiu i el plantejament del PFG reflecteix en major o menor grau el tipus de problemàtica que l’estudiant pot trobar-se a la vida professional), o de tipus innovació/investigació (es planteja un problema que comporta estudis i/o desenvolupaments innovadors). Ambdues orientacions acostumen a coexistir en una mateixa titulació.

El PFG ha de permetre a l’estudiant posar de manifest que sap aplicar, d’una manera integrada, els diferents continguts de la titulació a l’estudi d’una temàtica, al disseny d’una aplicació o a la resolució d’una problemàtica concreta del seu àmbit professional.

Professionalitzadors:
Ideació, desenvolupament i realització per un àmbit professional. Es tractaria de dur-lo a terme i per tant d’avaluar els resultats del mateix i les conclusions específiques.

Acadèmics:
Treballs de revisió de la literatura de temes d’interès: revisió crítica o estudi de revisió de la literatura internacional sobre un tema específic relacionat amb el Grau.
Projectes d’investigació que inclouran la revisió de la literatura, hipòtesi, part empírica, resultats, discussió i conclusions.
Els temes podran fer referència o estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió.

Modalitats del TFG
El TFG en relació amb l’àrea específica permetrà que l’estudiant aprofundeixi en algunes de les vessants conceptuals, creatives, teòriques, instrumentals i/o expressives, integrant les competències adquirides en altres assignatures vinculades als diversos mòduls.

El TFG segons l’àrea, treballarà des d’una perspectiva fonamentada en els diferents camps d’aplicació professional.

Les àrees de coneixement en les que el TFG pot desenvolupar-se són les següents:
Audiovisuals lineals (curtmetratge, documental, videoclip, espot, etc.).
Audiovisuals interactius (aplicacions interactives, pàgines web, videojocs, etc.).


Estructura de la memòria i característiques formals.

El treballs estaran redactats en català, anglès i/o castellà.

A la tapa i a la primera pàgina de la còpia enquadernada i al suport digital s’hi han de fer constar el Logotip del grau GCAM d'Eram i UdG.

La memòria corresponent al treball realitzat haurà de contenir els següents apartats:
• Índex
• Resum/Abstract (màxim 50 línies) en tres idiomes Català, Castellà i Anglès
• Paraules clau (màxim 10)
• Introducció / contextualització /Justificació
• Objectius / hipòtesi
• Metodologia

Fase 1. Idea i elecció del tema
1.1. Identificar el tema
1.2. Crear i comunicar noves idees i propostes

Fase 2. Planificació i realització
2.1. Establiment dels objectius que orientin l’operativa del treball
2.2. Cronograma, Diagrama de Gantt
2.3. Desenvolupament

Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva
3.1. Valoració del resultat en funció de si s'han acomplert els objectiu o no, i en funció de la formació adquirida a través del tfg.
3.2. Avaluació de la creativitat del projecte tot tenint en compte els següents aspectes en les diverses fases del tfg (gènesis de la idea i del projecte, recerca, realització del projecte): fluïdesa, flexibilitat, elaboració i innovació.
3.3 Autoavaluació personal i millora del tfg.
3.4 Prospectiva del projecte i disseminació (futur del projecte)

• Bibliografia
• Agraïments
• Annexos

Fase 4. Lliurament i presentació pública
4.1 Presentació estructurada del treball, i argumentació
4.2. Identificar i respondre amb solvència les qüestions més significatives plantejades pels experts

En cadascun dels fulls hi figurarà una capçalera amb una identificació del projecte i/o document (títol abreujat si cal i/o autor/a) situada a la part interior de la pàgina i el número de pàgina a la part exterior.
Cal no abusar de tipus de lletra diferents i utilitzar un codi tipogràfic consistent al llarg de tot el treball.

El format ha de ser tal que s’obtinguin pàgines amb una densitat d’informació raonable, per exemple, la lletra del cos del text tipus Arial de 11 punts o bé tipus Times New Roman de 12 punts, el marge interior de 30 mm i l’exterior de 20 mm, els marges superior i inferior de 25 mm, 1,5 espais o espai simple (de valor constant) entre línies.

L’extensió màxima de la memòria serà de 30.000 paraules. Això correspon aproximadament a unes 80 pàgines de text. La bibliografia i els annexos es consideraran a banda.

Per saber les naracterístiques del dipòsit, consulteu intraeram o la plana de l'assignatura a moodle, un com us matriculeu.


Dipòsit i presentació del Treball.

El dipòsit del TFG s’estructura en dos blocs:

• Bloc lliurament:
Autorització del/a tutor/a
Formulari online. Lliurament imprès i signat del formulari del Treball Final de Grau.


• Bloc dipòsit:
Lliurament dels documents i continguts dins els servidors de l’Escola en les carpetes habilitades.
Aquests documents són: Memòria del TFG en format pdf, la realització específica del TFG, 6 fotografies del projecte, caràtula i/o cartell i arxius complementaris.


Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats de l'assignatura es poden fer tant en un context de normalitat com d’excepcionalitat per la crisi del COVID-19, doncs són activitats de seguiment i tutoria del TFG de l'alumnat que es poden dur a terme perfectament en un context virtual si així calgués. Només en el cas de l'alumnat, quan realitza un TFG de caire pràctic que necessita assajar en un equipament cultural com ara teatres o centres cívics etc. i estrenar la peça davant del públic, caldrà veure si, com aquest any, la UdG permet una pròrroga per a l'entrega del TFG per a que pugui desenvolupar el seu TFG degudament.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació es pot dur a terme tant en un context de normalitat com d'excepcionalitat per la crisi del COVID-19, doncs són tasques que cal entregar internament al tutor/a fins al moment del dipòsit del TFG per a ser defensat en públic, i que al ser d'avaluació continuada, l'alumnat va rebent pautes del que cal fer i com fer-ho.
En el cas de les defenses de TFG, es faran presencialment en context de normalitat, i en context d'excepcionalitat, com s'ha fet aquest any, es dóna la opció de fer una defensa totalment virtual, on l'estudiant presenta davant d'un tribunal el seu TFG o bé enregistra prèviament la defensa i el tribunal es reuneix amb l'estudiant per fer-li les preguntes i comentaris pertinents.

Tutoria i comunicació:
Les tutories en cas d'excepcionalitat per una nova crisi del COVID-19 es farien via aula virtual (meet o zoom depenent de la via oficial que triï l'ERAM). En el cas de la comunicació, els canals seran els habituals, moodle i interam.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.