Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Adquirir coneixements teòrics en la fisiopatologia, epidemiologia, diagnòstic i tractament médic i quirúrgic de les diferents malalties cardiovasculars. Adquirir expertesa en el maneig diagnòstic i terapèutic de les malalties cardiovasculars. Despertar l’interés individual a la pràctica de la cirurgia cardiovascular i endovascular. Adquirir capacitats en la relació metge-pacient i en el treball en equip. Adquirir hàbits d'estudi i formació. Epidemiologia Les funcions que ens proposem que sàpiguen abordar els alumnes durant aquest mòdul són: 1. Com es valoren les necessitats de salut de la població 2. Com es desenvolupen les polítiques de salut 3. Com es garanteixen les prestacions de serveis sanitaris Els continguts claus que hauran d’adquirir són: 1. Introducció i concepte de salut pública. 2. Epidemiologia: introducció, tipus d'estudis, mesures de freqüència, errors i biaixos 3. Intervenció en salut pública 4. Gestió sanitària 5. Polítiques de salut
Crèdits ECTS:
20
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carles Abella Ametller  / Jaime Francisco Aboal Viñas  / Francisco Javier Albert Bertran  / MOISES BARRANTES CASTILLO  / DANIEL BOSCH PORTELL  / Ramon Brugada Terradellas  / MERIDA CARDENAS MANILLA  / Xavier Castells Cervello  / Antoni Castro Guardiola  / GABRIEL COLL DE TUERO  / Ferran Cordon i Granados  / DELIA GARCIA I PARES  / Armando Jesus Grau Martin  / Sara Guirao Marin  / Marcos Antonio Paz Bermejo  / Miguel Quesada Sabate  / ENRIC SUBIRATS BAYEGO  / Silvia Torrent Goñi  / Susanna Vargas Vila  / MIGUEL ZABALZA CERDEIRIÑA

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carles Abella Ametller  / Francisco Javier Albert Bertran  / DANIEL BOSCH PORTELL  / MERIDA CARDENAS MANILLA  / Maria Carme Carrion Ribas  / Antoni Castro Guardiola  / Carlos Javier Cerezo Goyeneche  / GABRIEL COLL DE TUERO  / Ferran Cordon i Granados  / Armando Jesus Grau Martin  / Sara Guirao Marin  / Montserrat Llobet Roma  / Marcos Antonio Paz Bermejo  / Miguel Quesada Sabate  / ENRIC SUBIRATS BAYEGO  / Pedro Antonio Toran Monserrat  / Silvia Torrent Goñi  / Susanna Vargas Vila  / MIGUEL ZABALZA CERDEIRIÑA

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carles Abella Ametller  / Francisco Javier Albert Bertran  / MARIA AROLA ARMENGOU ARXE  / MARIA ANGELES BERENGUEL ANTER  / DANIEL BOSCH PORTELL  / MERIDA CARDENAS MANILLA  / Antoni Castro Guardiola  / GABRIEL COLL DE TUERO  / Ferran Cordon i Granados  / Pablo de Loma-Osorio Ricon  / Armando Jesus Grau Martin  / Sara Guirao Marin  / Manuel Morales Fornos  / Marcos Antonio Paz Bermejo  / Miguel Quesada Sabate  / ENRIC SUBIRATS BAYEGO  / Silvia Torrent Goñi  / Susanna Vargas Vila  / MIGUEL ZABALZA CERDEIRIÑA  / Alberto Zamora Cervantes

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carles Abella Ametller  / Francisco Javier Albert Bertran  / Omar Aitor Andres Navarro  / DANIEL BOSCH PORTELL  / MERIDA CARDENAS MANILLA  / Antoni Castro Guardiola  / GABRIEL COLL DE TUERO  / Ferran Cordon i Granados  / Armando Jesus Grau Martin  / Sara Guirao Marin  / Manuel Morales Fornos  / Marcos Antonio Paz Bermejo  / Anna Presas Porcell  / Miguel Quesada Sabate  / JUAN SALA MONTERO  / ENRIC SUBIRATS BAYEGO  / Silvia Torrent Goñi  / Susanna Vargas Vila  / MIGUEL ZABALZA CERDEIRIÑA

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties

Continguts

1. OBJECTIUS GENERALS • Adquirir coneixements teòrics en la fisiopatologia, epidemiologia, diagnòstic i tractament mèdic i quirúrgic de les diferents malalties cardiovasculars. • Adquirir expertesa en el maneig diagnòstic i terapèutic de les malalties cardiovasculars. Despertar l’interés individual a la pràctica de la cirurgia cardiovascular i endovascular. • Adquirir capacitats en la relació metge-pacient i en el treball en equip. • Adquirir hàbits d'estudi i formació.

2. CONEIXEMENTS TEÒRICS • Fisiologia del sistema cardiovascular. • Fisiopatologia de les malalties cardiovasculars i de les seves manifestacions clíniques. • Manifestacions clíniques: símptomes i signes de les malalties cardiovasculars. • Mètodes diagnòstics: indicacions i interpretació dels resultats. • Farmacologia clínica: mecanismes d'acció, farmacocinètica, efectes adversos, interaccions, indicacions i contraindicacions. • Epidemiologia i història natural dels factors de risc cardiovascular i les malalties cardiovasculars. • Prevenció primària i secundària: estratificació de risc, educació i modificació de factors de risc.

3. CONEIXEMENTS PRÀCTICS • Habilitat en la realització d'una anamnesi cardiovascular completa i en el diagnòstic diferencial de les seves diferents manifestacions ( dolor toràcic, dispnea, síncope, palpitacions, …). • Habilitat en la realització d'una exploració cardiovascular completa o Especialment en l'auscultació cardíaca. o Manometria peu-braç • Habilitat en la interpretació de les proves bàsiques o Electrocardiografia o Radiologia de tòrax. o Bioquímica o Ecocardiografia o Coronariografia o Angiografia o Perfusió miocàrdica. o CardioRMN i angioRMN. o TAC vascular, angioTAc i TAC multitall. o Eco-doppler vascular • Habilitat en l'establiment d'un pla diagnòstic i presa de decisions, a través de la integració de la informació de la història clínica i les proves diagnòstiques. • Habilitat en aspectes pràctics de l'administració de fàrmacs o indicacions o contraindicacions o posologia o interaccions o maneig de possibles efectes adversos. • Habilitat en la monitorització bàsica del ritme • Habilitat en la realització d'informes mèdics clínics raonats.

4. TEMARI

          4.1. • ANAMNESI I EXPLORACIÓ CARDIOVASCULAR. o Auscultació cardíaca.

          4.2. • PROVES BÀSIQUES DE DIAGNÒSTIC. Sensibilitat especificitat, valor predictiu positiu i negatiu de cada exploració, rendiment diagnòstic. o Electrocardiograma o Radiologia de tòrax. o Marcadors analítics. o Proves d’esforç o Ecocardiografia o Coronariografia. o Perfusió miocàrdica. o CardioRMN.

          4.3. • FARMACOLOGIA CLÍNICA. o Antiagregants plaquetars. o Anticoagulants. o Betablocadors. o Inhibidors del sistema renina-angiotensina. o Inhibidors del receptor de l'angiotensina. o Calçantagonistes. o Nitrats. o Diürètics. o Estatines. o Antiarítmics. o Digital. o Inotròpics. o Altres fàrmacs cardiovasculars

          4.4. • ELECTROCARDIOGRAFIA I ARÍTMIES: o Electrocardiografia bàsica. • Interpretació de l'ECG. o Diagnòstic ECG i maneig clínic • Creixement i hipertròfies • Extrasistòlia supraventricular i ventricular. • Taquicàrdies de QRS estret i QRS ample. • Canalopaties. • Bradiarítmies. • Cardiopatia isquèmica o Terapèutica. • Maneig pràctic de antiarítmics • Cardioversió i desfibril·lació. • Estudi electrofisiològic. • Diagnòstic. • Terapeútic. • Classificació i indicacions de marcapassos i desfibriladors. • Característiques generals dels aparells i nomenclatura. • Cirurgia d’implant dels aparells mono/bi/tricamerals. • Control dels dispositius implantats.

          4.5. • FACTORS DE RISC CARDIOVASCULAR. • Estratificació de risc cardiovascular • Prevenció primària i secundària: o Hipertensió arterial: o Diabetis mellitus. • Afectació cardiovascular. o Dislipidèmies • Afectació cardiovascular. o Altres factors de risc. • Demogràfics • Tabaquisme • Síndrome metabòlica • Homocisteïna • Cocaïna o Altres conceptes relacionats amb salut cardiovascular • Dieta • Exercici.

          4.6. • CARDIOPATIA ISQUÈMICA: o Fisiologia de la circulació coronària. o Fisiopatologia. • Patologia de l'aterosclerosi coronària • La isquèmia crònica • Les síndromes coronàries agudes • Necrosi, remodelat miocàrdic • Activació neuroendocrina. o Manifestacions clíniques. • Dolor toràcic. • Altres manifestacions. o Maneig diagnòstic del dolor toràcic: • Avaluació clínica. • ECG. • Marcadors bioquímics. • Proves d'estrès. • Esforç i/o farmacològiques, • Amb ECG, perfusió miocàrdica, ecocoardigrafia, CardioRMN o Coronariografia. o Classificació sindròmica. o Concepte. o Diagnòstic. • IAM, Angina Inestable, Angina estable. o Estratificació de risc a curt i llarg termini (pronòstic). o Complicacions. • Angina estable i cardiopatia isquèmica crònica. • Síndrome coronària aguda sense elevació persistent del segment ST • Síndrome coronària aguda amb elevació persistent de l'ST. o Maneig terapèutic de l'angina estable i els SCA. • Farmacològic • Indicacions i contraindicacions d'ús de fàrmacs • Intervencionisme • Indicacions, i contraindicacions dels procediments invasius. • Tècniques.. • Revasclarització quirúrgica. • T`ècniques de revascularització quirúrgica. • Indicacions i contraindicacions de la terapèutica quirùrgica.

          4.7. • INSUFICIÈNCIA CARDÍACA CRÒNICA I AGUDA: o Fisiologia de la funció sistòlica i diastòlica. o Fisiologia de la circulació sistèmica. o Patologia i classificació fisiopatològica. • Mecanismes i causes dels símptomes. • Respostes locals del miocardi i sistèmiques o Etiologies. o Simptomatologia i exploració física. o Maneig diagnòstic: • ECG. • Radiologia. • Ecocardiografia • Paràmetres bioquímics. • Pèptids natriurètics,. • Proves funcionals. o Estratificació pronòstica de la insuficiència cardíaca crònica. o Maneig terapèutic de la insuficiència cardíaca crònica. • Educació. • Farmacologia • Alternatives no farmacològiques. o Classificació i maneig pràctic de la insuficiència cardíaca aguda.

          4.8. • MALALTIES APARELL VALVULARS. o Etiologia i fisiopatologia. o Simptomatologia i manifestacions clíniques. • Bufs i signes associats. o Història natural i progressió. o Diagnòstic clínic i exploracions complementàries. o Maneig mèdic i criteris d’interveció ( percutània o quirúrgica). • Tecniques quirúgiques • Pròtesis valvulars. • Tècniques percutànies. o Endocarditis infecciosa. • Criteris diagnòstics. • Tractament mèdic. • Indicacions quirúrgiques.

          4.9. • MALALTIES DEL MIOCARDI. o Criteris diagnòstics. • Etiològics. • Pronòstics. o Possibilitats terapèutiques. • Mèdiques • Quirúrgiques • Dispositius d’estimulació o Clasificació Miocardiopaties • Miocardiopatia dilatada • Miocardiopatia hipertròfica • Miocardiopatia restrictiva. • Miocardiopatia infiltrativa. • Miocarditis.

          4.10. • MALALTIES DEL PERICARDI o Pericarditis aguda, crònica, recidivant. o Vessament pericàrdic agut i crònic. • Taponament. • Fisopatologia • Pericardiocentesis • Indicacions. • Tècnica • Complicacions. • Rendiment diagnòstic. o Pericarditis constrictiva. • Fisopatologia • Criteris diagnòstics. • Tractament.

          4.11. • TUMORS CARDÍACS.

          4.12. • SÍNCOPE.

          4.13. • HIPERTENSIÓ PULMONAR PRIMÀRIA I COR PULMONALE. o Característiques anatòmiques i funcionals de la circulació pulmonar. o Fisopatologia o Etiologia o Avaluació de la presió pulmonar o Posibilitats terapèutiques o Pronòstic

          4.14. • MANIFESTACIONS CARDIOVASCULARS DE MALALTIES SISTÈMIQUES.

          4.15. • EMBARÀS I CARDIOPATIES.

          4.16. • CARDIOPATIES CONGÈNITES o Bases embriològiques, anatòmiques i fisiopatològiques de les cardiopaties congènites. • Concepte de curtcircuit esquerra-dreta i dreta-esquerra. • Conseqüències funcionals dels curtcircuits: hipertensió pulmonar, cianosi. • Diagnòstic de la hipertensión pulmonar secundària (reacció d’Eisenmenger) • Conseqüències sobreel desenvolupament i creixement del nen. o Criteris diagnòstics: cardiopaties cianògenes i no cianògenes. o Manifestacions clíniques, electrocardiogràfiques, ecocardiogràfiques TAC i CardioRMN de les cardiopaties congènites més importants: • Persistència del conducte arteriós, • Coartació de l’aorta, • Comunicació interauricular, • Comunicació interventricu- lar, • Estenosis valvulars pulmonar i aòrtica, • Tetralogia de Fallot, • Trasposició dels Grans Vasos o Indicacions del cateterisme cardíac. o Opcions terapèutiques mèdiques, percutànies i quirúrgiques. • Intervencions percutànies i quirúrgiques pal·liatives i reparadores. • Resultats precoços i tardans de les tècniques percutànies i quirúrgiques. • Indicacions d’actuació percutània i/o cirurgia en les principals cardiopaties congènites. o Formes més habituals de cardiopatia congènita que arriben a l’edat adulta i la seva problemàtica. • Història natural de cadascuna de les cardiopati- es més freqüents. o Consell genètic en els pacients portadors de cardiopaties congènites

          4.17. • PATOLOGIA ARTERIAL o Tipus de Patologia • Oclusiva • Aterosclerosi i altres • Aneurismàtica • Accidentatl / traumàtica o Tipus específics: • Síndrome aòrtic: • dissecció. • úlcera penetrant • hematoma. • Atersclerosi Carotídea. • Peu diabètic o Criteris diagnòstics. o Exploracions diagnòstiques. o Terapèutica • Mèdica • Percutània • Quirúrgica

          4.18. • MALALTIA VENOSA. o Insuficiència venosa. o Trombosis superficial i profona.

          4.19. EPIDEMIOLOGIA I GESTIÓ SANITÀRIA Les funcions que ens proposem que sàpiguen abordar els alumnes durant aquest mòdul són: 1. Com es valoren les necessitats de salut de la població 2. Com es desenvolupen les polítiques de salut 3. Com es garanteixen les prestacions de serveis sanitaris Els continguts claus que hauran d’adquirir són: 1. Introducció i concepte de salut pública. 2. Epidemiologia: introducció, tipus d'estudis, mesures de freqüència, errors i biaixos 3. Intervenció en salut pública 4. Gestió sanitària 5. Polítiques de salut

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 42,00 101,00 143,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 36,00 72,00 108,00
Pràctiques en empreses / institucions 30,00 60,00 90,00
Prova d'avaluació 14,00 47,00 61,00
Seminaris 12,00 24,00 36,00
Sessió expositiva 10,00 10,00 20,00
Sessió participativa 12,00 24,00 36,00
Tutories de grup 6,00 0 6,00
Total 162,00 338,00 500

Bibliografia

 • Antman EM (ed.). (2002). Cardiovascular therapeutics: a companion to Braunwald’s heart disease (2). Filadelfia: WB Saunders. Catàleg
 • O’Rourke RA, Fuster V, Alexander RW, Roberts R, King SB, Nash I, Prystowsky EN (2004). Hurst’s the Heart: Manual of Cardiology (11). Nueva York: McGraw-Hill Professional. Catàleg
 • Zipes D, Libby P, Bonow R, Braunwald E (eds.). (2005). Braunwald’s heart disease. A textbook of cardiovascular medicine (7). Filadelfia: Elsevier Saunders. Catàleg
 • Lilly, LS (2009). Fisiopatología de las cardiopatías (ed. española). . Barcelona: Wolters Kluwer Healt España SA. Catàleg
 • Rodriguez, L (2009). Curso Basico de Electrocardiografia. Bases teóricas y aplicación diagnóstica. Madrid: Grupo Aula Médica. Catàleg
 • Anthony Faucci (2008). Harrison - Medicia Interna (17 edición). Mcgraw-Hill interamericana.
 • Rozman, C y Cardellach, F (2008). Farreras: Medicina Interna (16). Madrid: SA Elsevier España.
 • Fletcher, Robert H (cop. 2008 ). Epidemiología clínica (4ª ed.). Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Sackett, David L. (cop. 1994 ). Epidemiología clínica : ciencia básica para la medicina clínica (2a ed.). Buenos Aires: Médica Panamericana. Catàleg
 • Argimón Pallás, José M (cop. 2004 ). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (3ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • MacMahon, Brian (cop. 2001 ). Epidemiología . Madrid: Marban. Catàleg
 • Nordness, Robert J. (cop. 2006 ). Epidemiología y bioestadística : secretos . Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Gordis, Leon (cop. 2005 ). Epidemiología (3ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Hernández Aguado, Ildefonso (cop. 2005 ). Manual de epidemiología y salud pública : para licenciaturas y diplomatura en ciencias de la salud . Madrid [et al.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Armijo Rojas, Rolando (1994 ). Epidemiología básica en atención primaria de la salud . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Rothman, Kenneth J (1987 ). Epidemiología moderna . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (cop. 2011 ). Atención familiar y salud comunitaria : conceptos y materiales para docentes y estudiantes . Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Cabasés Hita, Juan Manuel (2010 ). La Financiación del gasto sanitario en España : valoración del sistema de financiación, medida de la necesidad relativa y equidad . Bilbao: Fundación BBVA. Catàleg
 • Piédrola Gil, Gonzalo Sierra López, Antonio (2008 ). Medicina preventiva y salud pública (11a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Casado Vicente, Verónica Calero Muñoz, Sebastián (cop. 2007 ). Tratado de medicina de familia y comunitaria . Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Starfield, Barbara (cop. 2001 ). Atención primaria : equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (cop. 2010 ). Atención primaria : conceptos, organización y práctica clínica (3a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions d'ABP Es valorarà mitjançant qüestionari estandarditzat.
• L’avaluació serà continuada fins el final del mòdul.
30
Primera Avaluació tipus ABP L'avaluació ABP es farà mitjançant examen escrit que es realitzarà en dos temps.
• En el primer temps l'alumne haurà d'analitzar raonadament diversos casos problema, tot explicant els conceptes bàsics que fonamenten la presentació i estudi del cas i establir una proposta de diagnòstic diferencial.
• L'alumne haurà d'escollir alguns dels casos problema, sobre el qual se li faran preguntes en el segon temps de l'examen.
7,5
Avaluació Global de Mòdul Avaluació tipus ABP es farà mitjançant examen escrit que es realitzarà en dos temps.
• En el primer temps l'alumne haurà d'analitzar raonadament diversos casos problema, tot explicant els conceptes bàsics que fonamenten la presentació i estudi del cas i establir una proposta de diagnòstic diferencial.
• L'alumne haurà d'escollir alguns dels casos problema, sobre el qual se li faran preguntes en el segon temps de l'examen.
Avaluació d'Unitat de Coneixement
• Proves escrites dels objectius d'aprenentatge de la Unitat (teòrics i pràctics).
• Es farà mitjançant qüestionari d'elecció múltiple, sobre problemes clínics, relacionats amb els casos proposats a la primera part de l’avaluació tipus ABP.
Avaluació d’habilitats pràctiques ( Examen pràctic)
• Avaluació mitjançant reconeixament i identificació d’objectius d’aprenentatge relacionats amb l’exploració física, proves complementaries o material d’utilització als procediments de l’area de coneixament cardiovascular.
37,5
Sessions ABP Epidemiologia Avaluació continuada amb formulari estandarditzat 10
Examen tipus ABP Epidemiologia Examen tipus ABP segons model aprovat per la Unitat d'Educació Mèdica 5
Seminaris Epidemiologia D'assistència obligada 0
Examen tipus test epidemiologia L’examen de preguntes test tindrà 60 preguntes. Cada 4 preguntes errònies descompten el valor d’una pregunta correcta. S’aprova amb notes superiors o igual a 5. 10

Qualificació

Per a la qualificació del Mòdul de cardiovascular:

- 40% AVALUACIÓ DE LES SESSIONS d’ABP
• Es realitzarà mitjanzant questionari estadaritzat.
• L’avaluació serà continuada fins el final del Mòdul.
• L’avaluació de les sesions ABP ha de superar la qualificació de 5 per poder superar el Mòdul.

-10% PRIMER EXAMEN tipus ABP
• La primera part de l'examen es comptabilitza per un 40% de la nota, mentre que la segona part es comptabilitza per un 60%.
• L'alumne haurà de superar a cadascun dels dos blocs una nota mínima de 5 per poder superar el Mòdul.
• Aquesta avaluació no allivera matèria.

-50% AVALUACIÓ GLOBALl del Mòdul.

# Examen tipus ABP
• La primera part de l'examen ( anàlisi reonat dels caos clínics) es comptabilitza per un 40% de la nota, mentre que la segona part (pregunte relacionades sobre els casos clínics seleccionsts) es comptabilitza per un 60%.
• L'alumne haurà de superar a cadascun dels dos blocs una nota mínima de 5 per poder superar el Mòdul.

# Avaluació la Unitat de coneixament ( teorics – pràctics).
• Es farà mitjançant qüestionari d'elecció múltiple, sobre problemes clínics, relacionats amb els casos proposats a la primera part de l’avaluació tipus ABP.
• L'alumne haurà de superar una nota mínima de 5 per superar el Mòdul.
• Les Avaluacions de la unitat de coneixament es realitzaran coincidint amb la segona part de la avaluiació tipus ABP.

# Qualificació de l’avaluació d’habilitats pràctiques.
• L'alumne haurà de superar una nota mínima de 5.
___________________________________________________________________________________________________________________

• EN CAS NO OBTENIR LA NOTA REQUERIDA A L'AVALUACIÓ DE LES SESSIONS D’ABP.
• Es realitzaràuna revisió per part de la UEM, el tutor i el propi alumne, per tal de detectar els punts febles de l’avaluació.
• Aquest punt febles seran reavaluats al proper Mòdul d’aprenentatge.
• Aquesta comisió revisarà finalment l’assoliment d’aquest punt per qualificar definitvament l’alumne. (aquest procediment pot realitzar-se un sol cop)
• Si no supera aquesta avaluació es considerar qie l’alumne NO SUPERA el Mòdul en la seva totalitat.

o EN CAS NO OBTENIR LA NOTA REQUERIDA EN UNA O MÉS DE LES ALTRES AVALUACIONS,
• Es considerarà que l'alumne NO SUPERA el mòdul,
• Haurà de presentar-se a un examen de recuperació que constarà necessàriament d'un examen tipus ABP i un examen de coneixements teòrico-pràctics.

o Totes les activitat de recuperació només donarà dret a obtenir una qualificació d'APROVAT.
• Al mateix temps, només podran presentar-se a aquesta convocatòria aquells alumnes que, havent realitzat totes les proves d'avaluació ordinàries al llarg del mòdul, no l'hagin superat.
Per a la qualificació de la part d'epidemiologia:
Es valorarà les tutories dels 4 casos d’ABP (40%), es realitzarà un examen ABP (20%) i també examen de preguntes test amb 4 respostes (40%).
Per tenir el mòdul aprovat s’han d’aprovar cadascunes de les parts per separat, i haver assistit als 3 seminaris
L’examen de preguntes test tindrà 60 preguntes. Cada 4 preguntes errònies descompten el valor d’una pregunta correcta. S’aprova amb notes superiors o igual a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota global de NO PRESENTAT es reserva per aquells alumnes que no hagin vingut a cap de les proves d'avaluació realitzades al llarg del mòdul. En cas que un alumne no es presenti a una o més de les proves d'avaluació, tindrà en aquesta/es la qualificació de 0, per tal de poder aplicar els percentatges a la resta de notes del mòdul.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.