Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Organització de l'ésser humà a nivell molecular. Biomolècules. Estructura i funcions de la cèl·lula eucariota. Metabolisme:regulació, integració metabòlica i comunicació cel·lular. Genoma humà: expressió i regulació gènica. Herencia.
Crèdits ECTS:
15
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / ANTONI BENITO MUNDET  / ELISABET KADAR GARCIA  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / MARIA VILANOVA BRUGUES  / JORDI VIÑAS DE PUIG  / MARC YESTE OLIVERAS

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / ANTONI BENITO MUNDET  / ELISABET KADAR GARCIA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / MARIA VILANOVA BRUGUES  / JORDI VIÑAS DE PUIG  / MARC YESTE OLIVERAS

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / ANTONI BENITO MUNDET  / ELISABET KADAR GARCIA  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / MARIA VILANOVA BRUGUES  / JORDI VIÑAS DE PUIG  / MARC YESTE OLIVERAS

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / ANTONI BENITO MUNDET  / ELISABET KADAR GARCIA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / MARIA VILANOVA BRUGUES  / JORDI VIÑAS DE PUIG  / MARC YESTE OLIVERAS

Competències

 • Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, a nivell molecular, cel·lular, tisular, orgànic i de sistemes, en les distintes etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. ORGANITZACIÓ DE LA CEL·LULA EUCARIOTA: Estructura de la membrana plasmàtica: propietats i funcions. Transport de molècules a través de la membrana. Citoesquelet: elements principals i funcions. Unions intercel·lulars. Matriu extracel·lular. Estructura i funció dels mitocondris i peroxisomes. Compartiments i transport intracel·lular.

2. BASES DEL FUNCIONAMENT CEL·LULAR. Proteïnes: relació estructura – funció. Funcions de reserva i transport (mioglobina i hemoglobina, tampó bicarbonat), funció catalítica (enzims). Mecanismes de regulació de l’activitat enzimàtica. Conceptes bàsics de metabolisme. Rutes centrals del metabolisme: Cicle de Krebs i cadena de transport electrònic.

3. ESTRUCTURES I MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA. Replicació, transcripció i traducció. Regulació de l’expressió gènica. El nucli cel·lular interfàsic: l’embolcall nuclear i organització interna. El nucli en divisió. Estructura del genoma: Cromosomes i cariotip humà. El cicle cel·lular. Mitosi. Herència: meiosi. Primera Llei de Mendel. Segona Llei de Mendel. Patrons d'herència i pedigrees. Extensions i excepcions a les lleis de Mendel. Anomalies cromosòmiques.

4. METABOLISME DELS COMPOSTOS ENERGÈTICAMENT RELEVANTS. Funció i metabolisme dels glúcids. Catabolisme: glucòlisi, glicogenòlisi, transformacions del piruvat, ruta de les pentoses fosfat. Anabolisme: gluconeogènesi, síntesi de glicogen. Funció i metabolisme dels lípids. Catabolisme: sistemes de transport lipoprotèics, beta-oxidació, cetogènesi, degradació de fosfolípids. Anabolisme: biosíntesi d’àcids grassos, biosíntesi de fosfolípids i colesterol.

5. METABOLISME DE COMPOSTOS NITROGENATS. Relació entre biosíntesi i degradació d’aminoàcids. Cicle de la urea i destí dels esquelets carbonats. Origen dels esquelets carbonats. Visió general de la biosíntesi i degradació d’aminoàcids i nucleòtids.

6. INTEGRACIÓ DEL METABOLISME. Principals òrgans actors en el metabolisme, rutes metabòliques predominants i la seva coordinació: fetge, teixit muscular, teixit adipós, cervell i sang. Rutes que impliquen més d’un òrgan: Cori i glucosa-alanina. Sistemes de transducció del senyal. Hormones: insulina, glucagó, adrenalina, cortisol i leptina. Coordinació de teixits en diferents estats metabòlics: bona nutrició, dejú, renutrició, inanició, obesitat, diabetis de tipus I i II, exercici aeròbic i anaeròbic, embaràs i lactància, intoxicació alcohòlica i acidosi.

7. PRÀCTIQUES DE LABORATORI. Tècniques bàsiques de biologia cel.lular i molecular: Observació cel·lular al microscopi òptic, fórmules leucocitàries. Observació i interpretació de cariotips. Realització i interpretació de proteïnogrames i PCR.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16,00 144,00 160,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 48,00 72,00 120,00
Prova d'avaluació 12,00 56,00 68,00
Sessió participativa 9,00 0 9,00
Sessió pràctica 10,00 8,00 18,00
Total 95,00 280,00 375

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2006). Introducción a la biología celular (2ª ed.). Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg
 • Alberts, Bruce (cop. 2002). Molecular biology of the cell (4th ed). New York [etc.]: Garland. Catàleg
 • Cummings, Michael R (1995 ). Herencia humana : principios y conceptos (3ª ed.). Nueva York [etc.]: Interamericana McGraw-Hill. Catàleg
 • Lewis, Ricki (1997). Human genetics : concepts and applications (2nd ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Lewis, Ricki (cop. 2007 ). Human genetics : concepts and applications (9th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Passarge, Eberhard (cop. 2004). Genética : texto y atlas (2ª ed., rev. y ampl.). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Tamarin, Robert H. (cop. 1999). Principles of genetics (6th ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Nelson, David L., Cox, Michael M., Lehninger, Albert L. (2001). Lehninger principios de bioquímica (3ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Mathews, Christopher K., Van Holde, K. E., Ahern, Kevin G. (2000). Biochemistry (3rd ed.). San Francisco [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Nelson, David L., Cox, Michael M., Lehninger, Albert L. (2005). Lehninger principios de bioquímica (4ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey (2006). La Célula. Marban. Catàleg
 • Karp Gerald (1998). Biología Celular y Molecular: conceptos y experimentos. McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Lodish, Harvey F. (cop. 2005). Biología celular y molecular (5ª ed.). Buenos Aires Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Solari, AJ (2004). Genética Humana. Fundamentos y aplicaciones en Medicina (Tercera). Medica Panamericana. Catàleg
 • Watson, James D. (cop. 2004). Molecular biology of the gene (5th ed.). California [etc.]: Benjamin-Cummings. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge basat en problemes (ABP). S'evalua de forma continuada la responsabilitat, les habilitats d'aprenentatge, de comunicació i les relacions interpersonals. 25
Pràctiques de laboratori. Avaluació de coneixements relacionats amb les pràctiques prèviament a la seva realització (5% de la nota)
Valoració assistència, participació i treball en grup (5% de la nota).
10
Exàmens tipus ABP. Es valorarà la capacitat d'establir uns objectius d'aprenentatge i l'assoliment d'aquest obejectius. 25
Exàmen final del mòdul. Assoliment de tots els objectius d'aprenentage del mòdul i la seva integració.(30% de la nota final) i dels continguts de les pràctiques (10% de la nota final). 40

Qualificació

Durant el mòdul s'avaluarà el treball dels alumnes en la resolució dels problemes al llarg de les diferents sessions (s'avalua la seva participació i la utilització de fonts d'informació). Aquesta avaluació continuada constituirà un 25% de la nota final.

Les pràctiques s'avaluaran amb un 20% de la nota final desglossada de la següent manera: Un 5% de la nota final corresponent a un examen previ al començament de la pràctica (tres preguntes molt curtes), un 5% de la nota final corresponent a la valoració de l’assistència, la participació i el treball en grup, i un 10% de la nota final corresponent a preguntes de l'examen final de mòdul.

Aproximadament a la meitat del mòdul (després de quatre problemes) i al final del mòdul (un cop finalitzats els vuit problemes) es farà un control dels objectius treballats fins al moment, corresponent al 25% de la nota final (12,5% cada prova). Aquesta prova es basa en un problema i es desenvoluparà en dos dies: el primer dia es plantejarà l'enunciat als alumnes, que hauran de d'identificar i justificar uns objectius d'estudi (40% de la nota de la prova) i el segon dia s'avaluarà si s'han assolit aquests objectius (50% de la nota de la prova). També es tindrà en compte l'expressió escrita, que correspondrà al 10% restant de la nota.

Al final del mòdul hi haurà un examen global de coneixements i competències que podrà contenir: preguntes curtes raonades, esquemes, aplicacions dels coneixements adquirits tant teòrics com pràctics o interpretacions de casos clínics. Aquest control constituirà un 40% de la nota final (del qual, un 10% correspon a pràctiques).

Només es podrà recuperar l'examen global de coneixements i competències (40%). La recuperació es farà al final de la Ronda 2 un cop s'hagin avaluat tots els alumnes.