Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema endocrí. Patologies de la nutrició. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Valorar l'estat nutricional i elaborar una dieta adequada a les diferents circumstàncies. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Nutrició i dietoteràpia. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ana Aula Olivar  / Rebeca Barahona San Millan  / Xavier Castells Cervello  / Mariona Esteve Serra  / Albert Gomez Lozano  / Ana Maria Marull Arnall  / Maria Rosa Ortiz Duran  / David Pérez Asensio
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ana Aula Olivar  / Xavier Castells Cervello  / Eduardo Esteve Lafuente  / Mariona Esteve Serra  / Albert Gomez Lozano  / Ana Maria Marull Arnall  / Maria Rosa Ortiz Duran  / David Pérez Asensio
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ana Aula Olivar  / Rebeca Barahona San Millan  / Xavier Castells Cervello  / Eduardo Esteve Lafuente  / Maria de Las Mercedes Fernandez Balsells  / Gemma Gifre Mas Blanch  / Sara Guirao Marin  / Maria Rosa Ortiz Duran  / Marzena Anna Wos
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ana Aula Olivar  / Rebeca Barahona San Millan  / Xavier Castells Cervello  / Eduardo Esteve Lafuente  / Mariona Esteve Serra  / Gemma Gifre Mas Blanch  / Sara Guirao Marin  / Maria Rosa Ortiz Duran  / Marzena Anna Wos
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josefa Biarnes Costa  / Xavier Castells Cervello  / Mariona Esteve Serra  / David Pérez Asensio  / Laia Valls Masot  / Marzena Anna Wos
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josefa Biarnes Costa  / Xavier Castells Cervello  / Mariona Esteve Serra  / David Pérez Asensio  / Laia Valls Masot  / Marzena Anna Wos
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Mariona Esteve Serra  / Maria de Las Mercedes Fernandez Balsells  / Gemma Gifre Mas Blanch  / Jose Ignacio Rodriguez Hermosa  / Marzena Anna Wos
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Mariona Esteve Serra  / Maria de Las Mercedes Fernandez Balsells  / Gemma Gifre Mas Blanch  / Jose Ignacio Rodriguez Hermosa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

          1.1. Patologia hipofisaria

          1.2. Patologia tiroidea

          1.3. Patologia suprarenal i paratiroïde

2. Malalties de la Nutrició

          2.1. Diabetis mellitus i Obesitat

          2.2. Altres tipus de diabetis mellitus

3. PATOLOGIA QUIRURGICA ENDOCRINOLÓGICA

          3.1. Patologia Quirúrgica Nutricional

          3.2. Patologia Quirúrgica Tiroïdal i Paratiroïdal.

          3.3. Patologia Quirúrgica Suprarrenal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 75,50 160,00 0 235,50
Sessió expositiva 20,50 12,00 0 32,50
Sessió pràctica 32,00 0 0 32,00
Total 128,00 172,00 0 300

Bibliografia

 • Jameson, J. Larry (2018). Harrison's principles of internal medicine (Twentieth edition). New York: McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Rozman Borstnar, Ciril. Cardellach, Francesc (2016). Farreras Rozman. Medicina interna (18a. ed.). Barcelona: Elsevier Health Sciences Spain - T Catàleg
 • Melmed, Shlomo (2016 - 2016). Williams textbook of endocrinology (13th ed.). Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions ABP (endocrinologia) Avaluació continuada mitjançant qüestionari estàndard. 40 No
Examen problemes ABP: Explicar la resolució de DOS PROBLEMES, relacionats amb les temàtiques treballades en els ABP's, SEMINARIS, TALLERS, CLASSES MAGISTRALS i PRÀCTIQUES. El nivell de suficiència suposa treure un 5 25
Preguntes curtes relacionades amb l'examen ABP És imprescindible treure un 5 5
Examen tipus TEST: Examen tipus test 40 preguntes de 4 opcions. Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punt i cada resposta errònia restarà 0,33.
IMPRESCINDIBLE TREURE UN 5.
25
Pràctiques Rúbrica d'actitud professional durant les pràctiques.
Examen pràctic que pot incloure dos dels següents:
Realització d'una exploració tiroidal.
Exploració sensibilitat termoalgèsica.
Exploració sensibilitat tactil amb monofilament.
Exploració sensibilitat vibratòria amb diapasó/neurotensiòmetre.
Exploració sensibilitat proprioceptiva.
5 No

Qualificació

1) ABP 70% de la nota final:

(a) Treball en les sessions de tutories ABP i participació en les mateixes (40% de la nota final):
(b) Examen ABP basat en casos clínics (25% per l'orientació inicial)
(c) Examen ABP basat en casos clínics (5% per les preguntes curtes associades)

2) Examen tipus test (d) 40 preguntes de 4 opcions (25%). Cada pregunta mal contestada restarà 0.33 punts.

3) L'examen pràctic (e) constituirà un 5% de la nota final. Constarà de rúbrica d'actitud durant les pràctiques i un exercici pràctic. Caldrà acreditar una assistència mínim del 80% a les practiques programades.


Per poder fer aquestes ponderacions caldrà aprovar amb una nota mínima de 5 punts els apartats (a), (b), (c), (d) i (e) per separat.

Només seran recuperables els apartats (b), (c) i (d). Només caldrà recuperar aquelles parts de l'examen suspeses.


Criteri per a la nota de la Recuperació:

• La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació.
• Aquesta nota farà mitjana amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

• Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor (article 21 de Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El fet de matricular-se al mòdul implica la obligatorietat d'assistir a les classes ABP

Es considera no presentat aquell alumne que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació

Avaluació única:
La normativa d’avaluació única s’estableix en base a la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751), i a la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020

L'avaluació única consistirà en un examen oral en el que es desenvoluparan 3 casos clínics

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en cadascun dels apartats i haver assistit a un mínim de 85% de classes ABP.
En el cas de les pràctiques caldrà acreditar haver assistit a mínim 80% de les pràctiques programades i aprovar l'examen corresponent.

Tutoria

Es concertarà sessió extra de tutoria amb cada tutor responsable (d'ABP o classe magistral) en grup una hora per setmana si hi ha un quorum mínim de 10 alumnes que ho demanen.

Pel que fa a dubtes sobre els seminaris, classes magistrals i tallers, cada professor comunicarà la via de comunicació que prefereix.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L'eina de comunicació preferencial serà el Moodle i/o el correu electrònic (cada professor especificarà l'eina preferent)

Observacions

Incorporar de forma transversal la perspectiva de gènere en els objectius d'aprenentatge, metodologia docent, fonts bibliogràfiques i avaluació

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les ABPs es farien no presencials per Google Meet si fos necessari
Les pràctiques es posposarien més endavant si fos necessari

Modificació de l'avaluació:
Les avaluacions seran virtuals si fos necessari

Tutoria i comunicació:
Es contempla que siguin virtuals si fos necessari

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.