Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell digestiu. Farmacologia de l´aparell digestiu. Conèixer les diferents tècniques radiològiques que s´utilitzen el el diagnòstic i tractament de la patologia digestiva. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Conèixer les indicacions de les diferents tècniques radiològiques. Interpretar una analítica, amb paràmetres propis de la patologia digestiva. Conèixer la patologia infecciosa pròpia de l´aparell digestiu. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies de l´aparell digestiu, interpretant el seu significat. Aprendre a tenir una bona relació metge-pacient, relació metge-familiars pacient, relació amb altre infermeria, auxiliars, cel.ladors, personal administratiu, etc de l´Hospital
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Esther Diaz Gomez  / Esther Fort Martorell  / Albert Gomez Lozano  / Carlos Francisco Huertas Nadal  / Virginia Piñol Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ernesto Castro Gutierrez  / Esther Fort Martorell  / Albert Gomez Lozano  / Virginia Piñol Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Eva Artigau Nieto  / Esther Diaz Gomez  / Esther Fort Martorell  / Santiago Antonio Lopez Ben  / Virginia Piñol Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Eva Artigau Nieto  / David Busquets Casals  / Esther Diaz Gomez  / Laia Falgueras Verdaguer  / Esther Fort Martorell  / Virginia Piñol Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquin Barcelo Obregon  / Sonia del Barco Berron  / Esther Diaz Gomez  / Esther Fort Martorell  / Virginia Piñol Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Aldeguer Mante  / Eva Artigau Nieto  / Joaquin Barcelo Obregon  / Esther Diaz Gomez  / Esther Fort Martorell  / Virginia Piñol Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Esther Diaz Gomez  / Ramon Farres Coll  / Esther Fort Martorell  / Jordi Girones Vila  / Virginia Piñol Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Laia Falgueras Verdaguer  / Esther Fort Martorell  / Virginia Piñol Sanchez  / Miriam Sabat Mir
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. Mètodes diagnòstics en Hepato-gastroenterologia.

2. Aspectes farmacològics de l'Aparell Digestiu.

3. Hepatologia

4. Patologia esofago-gastro-duodenal

5. Patologia intestinal (budell prim i còlon)

6. Patologia pancreato-biliar

7. Cirurgia digestiva i hepato-biliar

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 0 11,00 22,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 42,00 36,00 18,00 96,00
Pràctiques en empreses / institucions 18,00 0 0 18,00
Prova d'avaluació 6,00 50,00 0 56,00
Sessió expositiva 0 24,00 10,00 34,00
Sessió participativa 0 48,00 66,00 114,00
Tutories de grup 0 0 18,00 18,00
Total 77,00 158,00 123,00 358

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions ABP Assistència obligatòria.
Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar l'assignatura.
40 No
Examen de coneixement És imprescindible aprovar aquest examen per aprovar l'assignatura. Preguntes curtes i test, les notes de les quals fan promig. Consta de:
-Examen amb 4 preguntes curtes
-Cinquanta preguntes tipus test (4 respostes possibles, errors resten 0.25).
40
Examen ABP Dos casos clínics sobre el que es realitzaran 2 preguntes pràctiques de maneig diagnòstic i terapèutic. Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar l'assignatura. Per poder presentar-se a aquest examen s´ha d´haver assistit a >80% de les pràctiques, presentar la fitxa de pràctiques i el cas clínic.
15
Examen pràctic. Anamnesi a un pacient fictici 5 No

Qualificació

S'han d'aprovar per separat cadascuna de les activitats d'avaluació (sessions ABP, examen de coneixement, examen pràctic i examen ABP). Per poder fer la mitjana ponderada entre elles s´ha d´obtenir una nota > o = 5 sobre 10 en cadascuna d´elles.
L´examen de coneixement té dos parts (preguntes curtes i test) que fan mitjana aritmètica. Per poder fer la mitjana, s´ha d´obtenir de les dos parts que el componen una nota mínima > o = 4,0 sobre 10 en cadascuna d’elles.
Per poder presentar-se a l´examen ABP s´ha d´haver assistit a >80% de les pràctiques, presentar la fitxa d´assistència a pràctiques degudament signada i el casos clínics (1 de digestiu i 1 de cirurgia).
En cas de suspendre l´examen ABP amb una nota entre 4 i 4,9, si de l´examen de coneixement s´ha obtingut una nota > 6,5 es farà mitjana entre les activitats d'avaluació (sessions ABP, examen de coneixement, examen pràctic i examen ABP)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació (examen de coneixement, rúbrica ABP, examen ABP, examen pràctic). En el cas de les tutories ABP es considerarà com a no superada en cas de no assistència a > 25% de les tutories.

Avaluació única:
En situacions excepcionals, definides per la comissió de govern, l'avaluació única consistirà en la realització de l'examen de coneixement i l´examen abp, en les mateixes dates que la via d´avaluació continuada.
Les activitats d'avaluació tenen els mateixos criteris d'avaluació que en l'avaluació continuada.

L examen ABP consisteix en 2 casos clínics sobre el que es realitzaran 2 preguntes pràctiques de maneig diagnòstic i terapèutic. Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar l'assignatura. Pes 15% de la nota global de l assignatura

L examen de coneixement consisteix en preguntes curtes i test, les notes de les quals fan promig. Consta de: -Examen amb 4 preguntes curtes -Cinquanta preguntes tipus test (4 respostes possibles, errors resten 0.25). Pes 40% de la nota global de l assignatura

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix la normativa en relació a l´avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 sobre 10

Tutoria

es realitzaran 3 tutories setmanals corresponents a sessions ABP

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

les tutories ABP seran totes presencials

Observacions

L´alumne que desitgi fer més pràctiques clíniques de les assignades ho pot fer, sol.licitant-ho prèviament a la coordinadora, qui gestionarà les sol.licituds i els hi oferirà diferents períodes addicionals en funció del temps disponible.
S´ha d´assistir durant les pràctiques a les diferents sessions que es realitzen tant al servei de digestiu com de cirurgia.
A les pràctiques s´ha de portar bata, fonendoscop, bolígraf i material per escriure.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
en cas d´escenari de no presencialitat totes les activitats seran no presencials, per els canals establerts per la facultat

en cas de que es recomani per les autoritats responsables presencialitat del 50% es faran les sessions ABP i els exàmens de forma presencial, i la resta d´activitats telemàtiques, per els canals establertsn per la facultat.

Modificació de l'avaluació:
MODIFICACIÓ DE L AVALUACIÓ PANDEMIA CORONAVIRUS SARS COV2 o ALTRES SITUACIONS D´EXCEPCIONALITAT DECRETADES PER LES AUTORITATS COMPETENTS

en cas de situació de 100% no presencialitat els exàmens es faran de forma no presencial. Els examens s´intentaran fer de forma oral, ja sigu p exemple en format preguntes cuartes, interpretació d´imatges, resultats analítics o casos clínics.

en cas de presencialitat 50% els exàmens es faran presencials


En el cas de passar a escenari de presencialitat 100% sense canvis.

Tutoria i comunicació:
en cas de 100% de No-presencialitat les tutories abp seran telemàtiques

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.