Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Química inorgànica i orgànica aplicades. Dissolucions. Termoquímica. Equilibri químic. Reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i redox). Aplicacions industrials i ambientals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Félix Ángel Carrasco Alonso  / Maria Farnés Corrales Barbé  / Andre Mazega Fontes  / Liliana Susy Vargas Murga
Idioma de les classes:
Català (96%), Castellà (3%), Anglès (1%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Farnés Corrales Barbé  / Andre Mazega Fontes  / Liliana Susy Vargas Murga
Idioma de les classes:
Català (96%), Castellà (3%), Anglès (1%)

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Farnés Corrales Barbé  / Liliana Susy Vargas Murga
Idioma de les classes:
Català (96%), Castellà (3%), Anglès (1%)

Competències

  • CE05 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.

Continguts

1. NOCIONS BÀSIQUES DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA (7 h)

          1.1. Conceptes i definicions elementals.

          1.2. Taula periòdica dels elements.

          1.3. Formulació i nomenclatura de compostos inorgànics.

          1.4. Formulació i nomenclatura de compostos orgànics.

          1.5. Ajustament de reaccions senzilles i càlculs estequiomètrics.

2. DISSOLUCIONS (6 h)

          2.1. Concepte de dissolució.

          2.2. Unitats de concentració.

          2.3. Classificació de les dissolucions (G-L, L-L i S-L).

          2.4. Dissolucions electrolítiques (electròlits forts i febles) i no electrolítiques.

          2.5. Aplicacions industrials (extracció, destil·lació i cristal·lització).

          2.6. Propietats col·ligatives de les dissolucions.

                    2.6.1. Disminució de la pressió de vapor. Deliqüescència.

                    2.6.2. Elevació de la temperatura d'ebullició.

                    2.6.3. Disminució de la temperatura de congelació.

                    2.6.4. Pressió osmòtica. Osmosi inversa.

3. TERMOQUÍMICA (5 h)

          3.1. Canvis energètics en les reaccions químiques i els processos físics.

          3.2. Variació d'energia interna, d'entalpia, d'entropia i d'energia de Gibbs.

          3.3. Equació de Gibbs-Helmholtz.

          3.4. Entalpia de formació i entropia en condicions estàndard.

          3.5. Lleis de la Termoquímica. Llei de Hess.

          3.6. Espontaneïtat de les reaccions químiques i dels processos físics.

          3.7. Fonts energètiques renovables i no renovables.

4. EQUILIBRI QUÍMIC EN FASE GASOSA (5 h)

          4.1. Relació entre equilibri químic i cinètica química.

          4.2. Equilibris homogenis i heterogenis.

          4.3. Constants d'equilibri (Kc i Kp) i les seves aplicacions.

          4.4. Desplaçament de l'equilibri. Principi de Le Châtelier.

                    4.4.1. Addició/extracció de reactius/productes.

                    4.4.2. Canvi del volum o de la pressió.

                    4.4.3. Variació de la temperatura.

                    4.4.4. Addició de catalitzadors.

5. REACCIONS ÀCID-BASE (8 h)

          5.1. Propietats dels àcids i de les bases.

          5.2. Autoionització de l'aigua. Concepte de pH.

          5.3. Evolució del concepte d'àcid-base. Teories d'Arrhenius, de Brönsted-Lowry i de Lewis.

          5.4. Força relativa d'àcids i bases. Grau de dissociació.

          5.5. Constants d'acidesa (Ka) i de basicitat (Kb).

          5.6. Càlcul del pH: àcids forts i febles; bases fortes i febles.

          5.7. Hidròlisi de sals. Propietats àcid-base de les dissolucions de sals.

          5.8. Efecte de l'ió comú. Efecte salí.

          5.9. Dissolucions amortidores.

          5.10. Reaccions de neutralització.

          5.11. Valoracions àcid-base. Indicadors.

6. REACCIONS DE PRECIPITACIÓ (6 h)

          6.1. Solubilitat dels compostos iònics en aigua.

          6.2. Reaccions de precipitació. Precipitometries.

          6.3. Equilibri de solubilitat de compostos iònics. Constant del producte de solubilitat. Solubilitat en aigua.

          6.4. Efecte de l'ió comú. Efecte salí.

          6.5. Influència del pH en la solubilitat.

          6.6. Dissolució de precipitats per complexació.

          6.7. Estovament d'aigües.

7. REACCIONS D'OXIDACIÓ-REDUCCIÓ (8 h)

          7.1. Ajustament de reaccions redox pel mètode de l'ió-electró.

          7.2. Valoracions redox.

          7.3. Cel•les electroquímiques o piles galvàniques.

          7.4. Potencials estàndard d'elèctrode.

          7.5. Equació de Nernst: efecte de la concentració i de la temperatura.

          7.6. Aplicacions de l'equació de Nernst.

          7.7. Espontaneïtat de les reaccions redox.

          7.8. Piles de concentració.

          7.9. Piles comercials: piles seques, piles alcalines i acumuladors.

          7.10. Cel•les electrolítiques. Llei de Faraday.

          7.11. Corrosió de metalls. Electrodeposició.

8. PRÀCTIQUES DE LABORATORI

          8.1. Introducció al laboratori. Estequiometris: Descomposició del clorat de potassi. Estudi de la reacció d'un metall amb àcid clorhídric.

          8.2. Dissolucions, dilucions i anàlisi volumètrica.

          8.3. Destil.lació (simple, a pressió reduïda i fraccionada). Càlcul de densitat del destil.lat

          8.4. Piles. Electròlisi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 2,00 0 2,00
Prova d'avaluació 5,00 0 0 5,00
Resolució d'exercicis 15,00 54,00 0 69,00
Sessió expositiva 35,00 14,00 0 49,00
Sessió pràctica 10,00 15,00 0 25,00
Total 65,00 85,00 0 150

Bibliografia

  • Carrasco, Félix (2013). Fonaments de química (1ª). Girona: Félix Carrasco (autor-editor). Catàleg
  • Secció d'Enginyeria Química de l'EPS (2013). Pràctiques de Fonaments de química. Publicació interna UdG.
  • Chang, Raymond, College, Williams (cop. 2003). Química (7ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Johll, Matthew E. (2008). Química e investigación criminal (1ª ed.). Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Masterton, William L, Slowinski, Emil J, Stanitski, Conrad L (1987). Química general superior (6ª ed). México [etc.]: Mc-Graw-Hill Interamericana. Catàleg
  • Whitten, Kenneth W, Davis, Raymond E, Peck, M. Larry (1998). Química general (3a ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques de laboratori - L'estudiant ha d'assistir obligatòriament a totes les sessions de pràctiques de laboratori (inclosos els estudiants que demanin l'avaluació única).

- El professor valorarà la preparació prèvia de les pràctiques mitjançant qüestions orals al laboratori.

- El professor tindrà en compte l'interès mostrat en la realització de les pràctiques. El professor valorarà també els resultats experimentals obtinguts i els càlculs realitzats per tal d'assolir els objectius de cada pràctica.
5 No
Examen parcial 1 - És obligatori presentar-se a l'examen.

- Els continguts a avaluar corresponen a la primera part de l'assignatura (capítols 1 a 4).

- Aquest examen no admet recuperació.
39,5 No
Examen de pràctiques de laboratori - És obligatori presentar-se a l'examen.

- Aquest examen no admet recuperació.
16 No
Examen parcial 2 - És obligatori presentar-se a l'examen.

- Els continguts a avaluar corresponen a la segona part de l'assignatura (capítols 5 a 7).

- Aquest examen no admet recuperació.
39,5 No

Qualificació

- La nota final és la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació: 0,05 x nota d'informes de pràctiques + 0,16 x nota de l'examen de pràctiques + 0,395 x nota de l'examen parcial 1 + 0,395 x nota de l'examen parcial 2. A la nota resultant s'ha d'aplicar (si escau) el factor de progressió (FP).

- Com que l'assignatura està dividida en dues parts separades (examen parcial 1 i examen parcial 2), que no hi ha examen final i que l'avaluació és continuada, el factor de progressió tindrà en compte el grau d'avançament en el coneixement de l'assignatura. Si l'estudiant té una nota baixa en l'examen parcial 1, podrà obtenir punts addicionals si fa un examen parcial 2 amb bona nota (grau de progressiu positiu). Per contra, si l'estudiant obté una nota excel·lent en l'examen parcial 1 i obté una nota mínima en l'examen parcial 2, el factor de progressió corregirà aquesta situació anòmala. Per aplicar el factor de progressió, el valor absolut de la diferència de notes entre l'examen parcial 1 i l'examen parcial 2 haurà de ser igual o superior a 5 punts.

- El factor de progressió es calcula així: FP = (Nota examen parcial 2 - Nota examen parcial 1) x 0,15, només quan la diferència de notes dels dos exàmens parcials sigui igual o superior a 5. D'aquesta manera, es premia l'estudiant que té un progrés extraordinari i es penalitza aquell que es desinteressa totalment per la segona part de l'assignatura.

INFORMACIÓ SOBRE ACTES FRAUDULENTS:
Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a "no presentat" l'estudiant que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació següents: 1) assistir a totes les pràctiques de laboratori; 2) presentar-se a l'examen de pràctiques; 3) presentar-se a l'examen parcial 1; 4) presentar-se a l'examen parcial 2.

Avaluació única:
- Els estudiants amb avaluació única faran un sol examen final sobre tots els continguts de l'assignatura (teoria, exercicis i pràctiques de laboratori).

- L'assistència a les pràctiques és obligatòria i no admet recuperació.

- La nota final és la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació: 0,05 x nota de laboratori + 0,95 x nota de l'examen final.

- L'examen final admet recuperació si l'estudiant s'ha presentat a l'examen final i, a més, ha obtingut una nota mínima de l'assignatura de 3,5 punts.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una nota global igual o superior a 5.

Tutoria

Les tutories podran fer-se:

- al despatx del professor;

- a través del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

- Les tutories al despatx del professor hauran de ser sol·licites prèviament a través del correu electrònic.

- Els estudiants podran fer tutories individualment, en tot moment, a través del correu electrònic.

- Els estudiants podran requerir una tutoria grupal (per exemple, abans d'un examen). El delegat de la classe informarà el professor de l'horari proposat pels estudiants.

Observacions

- La major part dels estudiants tenen una preparació prèvia en Química baixa o nul·la. Per aquesta raó, és fonamental assistir a classe des de l'inici del semestre i realitzar totes les activitats programades.

- L'estudi constant al llarg del semestre és absolutament necessari.

- És convenient assistir al curs Química bàsica, especialment si no heu fet Química prèviament. Estudiarem la formulació i nomenclatura químiques, i càlculs estequiomètrics bàsics.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.