Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alberto Cruz Sanchez  / Steven Kemp
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
  • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
  • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
  • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
  • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
  • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions

Continguts

1. Concepto de Derecho Penal: el Derecho Penal como conjunto normativo y como institución social.

2. La justificación del Derecho Penal: utilidad (prevención de delitos), realización de la Justicia (merecimiento/retribución) y reparación del daño causado.

3. Bases del Derecho Penal.

          3.1. Principios o límites constitucionales del Derecho Penal.

                    3.1.1. ¿Qué castigar?: 1. Principio de protección de bienes jurídicos o lesividad. 2. El principio de ultima ratio del derecho penal. 3. El principio de legalidad. 4. El principio de culpabilidad.

                    3.1.2. ¿Cómo castigar?: 1. El principio de humanidad de las penas. 2. El principio de proporcionalidad. 3. El principio de igualdad.

          3.2. La responsabilidad penal (la Teoría del Delito).

                    3.2.1. Elementos de la Teoría del Delito: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.

                    3.2.2. Estructuras de punibilidad (responsabilidad).

                    3.2.3. El delito doloso de acción (actividad y resultado)

                    3.2.4. El delito imprudente.

                    3.2.5. La responsabilidad penal por omisión: omisión propia y omisión impropia (comisión por omisión).

                    3.2.6. Delitos basados en el riesgo: delitos de peligro y responsabilidad por la preparación o ejecución fallida de los delitos.

                    3.2.7. La extensión de la responsabilidad penal por la participación de varios sujetos (codelincuencia).

                    3.2.8. Ausencia de responsabilidad penal: el sistema de eximentes penales. Causas de justificación del hecho y causas de inculpabilidad.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 5,00 47,00 0 52,00
Sessió expositiva 26,00 30,00 0 56,00
Sessió pràctica 11,00 31,00 0 42,00
Total 42,00 108,00 0 150

Bibliografia

  • Santiago Mir Puig (2015). Derecho Penal, Parte General (10ª). Barcelona: Reppertor. Catàleg
  • Francisco Muñoz CONDE / Mercedes GARCÍA ARÁN (2019). Derecho Penal. Parte General (10ª). Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Daniel Varona Gómez (2014). La resolució de casos pràctics en dret penal. Metodologia i materials.. Girona: Universitat de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen teòric-pràctic BLOCS 1, 2 i 3.1 del programa. Els que s'indiquen més endavant. 30
Exàmens Teoria del Delicte Els que s'indiquen més endavant. 70

Qualificació

El sistema d’avaluació continuada s’estructura de la següent forma:

- PRIMERA PART: BLOCS 1, 2 i 3.1 del programa (Fonaments del Dret Penal): Es realitzarà un examen teòric i pràctic sobre aquesta part del programa. La data concreta d'aquesta prova es determinarà amb suficient antelació. D'aquest examen sortirà la nota final de la primera part de l'assignatura, que al seu torn, farà mitjana amb la segona part (Teoria del Delicte). S'ha de tenir en compte que (1) Aquesta prova computa un 30% de la nota final, (2) No fan mitjana les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que tregui una nota inferior a 3,5 haurà de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que tregui una nota igual o superior a 3,5 podrà decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservarà la nota més alta).

L'examen serà un examen teòric-pràctic de preguntes a desenvolupar on es plantejaran un o més supòsits que l'alumne haurà de resoldre, per escrit, utilitzant els coneixements teòrics i pràctics adquirits. L'examen es farà presencialment.

Els supòsits que es plantejaran a l'examen seran semblants a les pràctiques realitzades durant el curs.

- SEGONA PART: Bloc 3.2 del programa (Teoria del Delicte). Aquesta part de l'assignatura s'avalua de la següent manera: un examen teòric i un examen pràctic. La data concreta d'aquestes proves es determinarà amb suficient antelació. D'aquestes dues proves sortirà la nota final de la segona part de l'assignatura, que al seu torn, farà mitjana amb la primera part. S'ha de tenir en compte que (1) L'examen teòric i l'examen pràctic valen cadascun el 50% de la nota d'aquesta part; (2) No fan mitjana les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que tregui una nota inferior a 3,5 en l'examen teòric o pràctic, haurà de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que tregui una nota igual o superior a 3,5 podrà decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservarà la nota més alta); (3) La nota obtinguda amb la mitjana de l'examen teòric i pràctic computa al seu torn un 70% de la nota final de l'assignatura (l'altre 30% correspon a la nota de la primera part de l'assignatura).

L'examen teòric serà un examen de preguntes a desenvolupar. L'examen pràctic consistirà en la resolució escrita d'un cas pràctic sobre Teoria del Delicte. Els exàmens es faran presencialment.

- Puntuació Extra per resolució de casos pràctics de Teoria del Delicte: El professor activarà un sistema d'entrega voluntària de les resolucions dels casos pràctics sobre Teoria del Delicte a través del Moodle i establirà una data límit d'entrega per cada cas pràctic. El professor escollirà, cada setmana, aleatòriament, alguns alumnes i corregirà els seus casos pràctics sempre que, aquella mateixa setmana, l'alumne hagi assistit a la classe pràctica corresponent. Així doncs, es controlarà l'assistència a la classe pràctica per part dels alumnes a aquests efectes. Els alumnes no sabran quina pràctica se'ls hi ha corregit fins que es publiquin les notes d'avaluació continuada. Els alumnes que demostrin haver treballat el cas podran assolir d’aquesta manera fins a 1 punt extra a l’examen pràctic de Teoria del Delicte. La puntuació obtinguda amb aquestes pràctiques s'afegeix a la nota de l'examen pràctic a efectes de fer mitjana, fins i tot si l'alumne treu una nota inferior a 3,5 en aquest examen. Ha de quedar ben clar que el professor controlarà que no hi hagi pràctiques plagiades, en tot o part: quan es detecti un cas de còpia total o parcial la regla és que els alumnes implicats (siguin els que han copiat o els que han deixat la pràctica a altres alumnes per copiar) seran tots ells sancionats. Igualment, ha de quedar clar que es controlarà que l'alumne faci la resolució de la pràctica, no acceptant-se com a pràctica una simple repetició d'apunts o manuals teòrics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" aquell alumne que no realitzi alguna de les proves que formen part de l’avaluació i que a més a més no es presenti a la seva recuperació.

Avaluació única:
L’alumne podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. Per tal que l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre. L'avaluació única de l'assignatura s'estructura a partir de la realització d'un únic examen oral en el qual s'avaluaran els coneixements respecte de tot el temari de l'assignatura. A l'examen es faran preguntes teòriques i pràctiques. Aquest examen representarà el 100% de la nota i serà recuperable. L'examen de recuperació també serà oral. La data d'aquests exàmens es comunicarà més endavant als alumnes que s'acollin a aquest sistema d'avaluació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0.

Tutoria

Les tutories es podran fer al despatx del professor. L'alumnat haurà d'enviar un correu electrònic al professor per concertar la tutoria corresponent.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L'alumnat es podrà comunicar amb el professor a les sessions teòriques o pràctiques corresponents, a través de les tutories i mitjançant el correu electrònic.

Observacions

1) Tot i que l'assistència a les classes no es considera obligatòria i com a tal no es controlarà a l'alumne, excepte pel que fa a la possibilitat d'obtenir fins a 1 punt extra per resolució de casos pràctics de Teoria del Delicte, l'experiència ens demostra que és extremadament difícil pretendre aprovar sense haver assistit regularment a classe. Per tant, l'alumne que no assisteixi a les classes ha d'assumir les conseqüències de les seves accions.

2) L'alumne que durant les classes faci servir el seu telèfon mòbil serà expulsat. Utilitzar el telèfon mòbil o connectar-se a xarxes socials durant la classe es considera una falta de respecte cap als companys i el professor, que serà degudament penalitzada.

3) La realització fraudulenta (frau, còpia o plagi) de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació de l'assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
1) Sessions teòriques: Les sessions teòriques es faran setmanalment, en horari de classe, i tindran una durada de dues hores. Les sessions teòriques es faran presencialment. No obstant això, si la situació sanitària empitjora i, atenent a la capacitat COVID de les aules, no hi caben tots els alumnes a classe, es formaran subgrups d'alumnes que podran estar presents a l'aula cada setmana, respectant les mesures de seguretat pertinents. Els alumnes que no puguin estar a l'aula podran seguir les sessions en "streaming" per internet i podran plantejar els dubtes que tinguin des de casa. Es faran rotacions d'aquests subgrups per tal que tots els alumnes del grup puguin estar presents a l'aula en algun moment. Si les sessions teòriques no es poguessin fer presencialment, es farien virtualment, en horari de classe.
2) Sessions pràctiques. Resolució en grup i participativament dels casos pràctics: Els casos pràctics es resoldran setmanalment, en horari de classe, i tindran una durada d'una hora. Les sessions pràctiques es faran presencialment. No obstant això, si la situació sanitària empitjora i, atenent a la capacitat COVID de les aules, no hi caben tots els alumnes a classe, es formaran subgrups d'alumnes que podran estar presents a l'aula cada setmana, respectant les mesures de seguretat pertinents. Els alumnes que no puguin estar a l'aula podran seguir les sessions en "streaming" per internet i podran plantejar els dubtes que tinguin des de casa. Es faran rotacions d'aquests subgrups per tal que tots els alumnes del grup puguin estar presents a l'aula en algun moment. Si les sessions pràctiques no es poguessin fer presencialment, es farien virtualment, en horari de classe.

Modificació de l'avaluació:
Si la situació sanitària empitjora i no es permet que els exàmens es facin presencialment, la realització dels exàmens es farà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Si la situació sanitària empitjora i les tutories al despatx no es recomanen, les tutories es podran fer per e-mail. No obstant això, si és convenient, es podran organitzar tutories grupals en format en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània en grup. Tanmateix, si algun estudiant necessita una tutoria estrictament individual en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània, també s'organitzarà aquesta tutoria.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.