Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Termodinàmica bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química. Equilibri químic. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component. Solucions ideals i reals. Propietats coligatives. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Emili Besalú Llorà  / Josep Maria Luis Luis
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques )
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos

Continguts

1. Introducció.

2. Definicions, conceptes generals i eines.

3. El Primer Principi.

4. Calorimetria.

5. Gasos i el Primer Principi. Adiabàtiques. Coeficient de Joule-Thomson.

6. Termoquímica. Lleis de Lavoisier i de Hess. Equació de Kirchhoff.

7. El Segon Principi. Màquines. Enunciats del segon principi. Cicle i teorema de Carnot. Espontaneïtat. Escala termodinàmica de temperatura.

8. Entropia. Igualtat i desigualtat de Clausius. Càlcul de variacions d'entropia. Interpretació de l'entropia. Tercer principi. Entropies absolutes. Inaccessibilitat del zero absolut.

9. Energia lliure i entalpia lliure. Energia de Gibbs estàndard d'una reacció química.

10. Gasos reals. Factor de Compressibilitat. Diagrama d'Andrews. Magnituds crítiques.

11. Sistemes de composició variable. Magnituds molars parcials. Potencial químic. Activitat.

12. Equilibri químic.

13. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component.

14. Dissolucions ideals i reals. Llei de Raoult. Llei de Henry. Corba del vapor i corba del líquid. Diagrames T-X i P-X. Destil·lació fraccionada. Diagrames ternaris.

15. Propietats col·ligatives.

16. Fonaments de termodinàmica estadística.

17. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica.

18. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 5,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 0 34,00 0 34,00
Prova d'avaluació 5,00 36,00 1,00 42,00
Resolució d'exercicis 15,00 14,00 0 29,00
Sessió expositiva 10,00 0 0 10,00
Sessió participativa 25,00 5,00 0 30,00
Total 55,00 94,00 1,00 150

Bibliografia

 • Besalú i Llorà, Emili (2010 ). Termodinàmica química : un llibre d'autoaprenentatge (2a ed.). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Besalú i Llorà, Emili (2004 ). Termodinámica estadística . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Atkins, P. W. (2006). Atkins' physical chemistry. Oxford University Press.
 • Aleksishvili, Maka (cop. 2002 ). Problems in chemical thermodynamics with solutions . New Jersey [etc.]: World Scientific. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Qüestionari (a criteri del professorat aquesta part podrà ser presencial o no-presencial i es podrà realitzar en paper o via Moodle) Part teòrica/pràctica no recuperable. Resolució de problemes i qüestions. 22 No
Examen presencial Resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. Aquesta prova és recuperable, sempre segons les condicions expressades a la fitxa de l'assignatura. 60
Entrega de problemes resolts en grup Part no recuperable. Valoració de l'entrega de problemes del llibret resolts per parelles o grups (aprenentatge cooperatiu entre iguals) 12 No
Resolució de problemes del llibre "Termodinàmica Química. Un llibre d'autoaprenentatge". Prova no recuperable: Resolució de problemes del llibre "Termodinàmica Química. Un llibre d'autoaprenentatge". A criteri del professorat la prova es podrà fer presencialment i/o via Moodle. 6 No

Qualificació

Tipus de proves:
L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de proves escrites o no presencials (on-line) que constaran de problemes i de qüestions teòriques.

La no compareixença a alguna de les proves parcials atorgarà un zero a les notes a ponderar corresponents (a no ser que es pugui aplicar el criteri de 'No presentat' explicat més endavant).

Valoració:
Es valorarà principalment el coneixement de teories i aplicacions, el grau de comprensió dels conceptes, el fet d'assolir un bon estil de raonament i pensament creatiu i de predicció, la capacitat de manipulació de les dades i la capacitat de resoldre problemes nous.
També influirà en la qualificació la capacitat per part de l'alumne/a d'expressar-se correctament i emprar el vocabulari específic del temari.

Puntuacions:
S'obtindrà la nota de l'assignatura a partir de les notes de totes les activitats d'avaluació ponderant-les amb els percentatges respectius.

Activitats i opcions de recuperació:
Hi haurà una única prova de recuperació de la part definida com a recuperable.
A la recuperació només s'hi podrà accedir en el cas de tenir l'assignatura suspesa. La recuperació implicarà ser avaluat de nou i en bloc de tot el temari de l'assignatura.
Accedir a la recuperació també implicarà renunciar a la nota atorgada prèviament a totes les activitats recuperables.
La nota d'aquesta prova defineix de nou la totalitat de la nota de la part recuperable de l'assignatura.
No és obligat accedir a la recuperació. Si es renuncia a accedir a aquesta prova es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Nota important:
La còpia, trànsit d'informació, la tinença d'un mòbil o aparell similar (smartphone, tauleta, audífon, rellotge de text o intel.ligent, etc.) durant una prova puntuable comportarà suspendre l'examen, sense perjudici d'estendre la penalització més enllà, d'acord amb la Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències i la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la Universitat de Girona.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut o accedit a cap prova puntuable i no s'hagi presentat cap exercici puntuable.
S'atorgarà la condició de "Presentat" a l'estudiant si compareix a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula on s'efectua la prova), o presenta un exercici o problema putuable, o accedeix a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final, similar a la prova d'avaluació de la part recuperable de l'assignatura i a les proves de tipus qüestionari o de resolució de problemes. Aquesta prova correspondrà al 100% de la nota final de l'assignatura. D'aquest percentatge, es definirà com a part recuperable una porció equivalent al 60%.

Requisits mínims per aprovar:
Tant en el cas de la via única com continuada s’exigeix una nota mínima de la part recuperable de 3 sobre 10. Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota ponderada de 5 o més.

Tutoria

Les tutories professor-alumne es realitzaran de forma presencial en funció de les demandes dels estudiants amb cita prèvia concertada via e-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzarà via e-mail i a través del fòrum d'avisos i notícies del Moodle. Eventualment alguns aspectes es podran acordar in situ a l'aula (en el cas d'escenari presencial).

Observacions

Mètode docent:

En base als nous criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professorat com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de tutories, seminaris, i resolució de problemes. En iniciar el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat pel professor està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint un calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc., però no es contestaran qüestions puntuals que el professor consideri que ja es varen discutir durant el període de trobades programades.
Cal tenir en compte que el professorat pot no tenir disponibilitat horària per acollir la demanda de tutories els dies immediatament anteriors als períodes d'avaluació.

Es treballarà sobre els continguts del llibres següents:

Pels continguts de termodinàmica clàssica:

"Termodinàmica Química. Un llibre d'autoaprenentatge"
E. Besalú.
UdG Publicacions, Quaderns, 9
www.DocumentaUniversitaria.com
Edicions a Petició SL, Girona
Segona Edició (2010). Obra en un sol volum.
ISBN 978-84-92707-66-9

Aquest llibre conté tant teoria com problemes i qüestions per resoldre. És el llibre de text principal de l'assignatura.

Per les sessions de Termodinàmica Estadística:

-Apèndix F del llibre de Termodinàmica Química i també el llibre

-"Termodinàmica Estadística. Una introducció amb 236 problemes resolts i comentats"
Emili Besalú
Edicions UPC (2 volums)
Barcelona, 2004.

El llibre el podeu trobar a la biblioteca de Montilivi i també en format de fitxers pdf a través del mateix catàleg de la biblioteca. Per accedir al document pdf cal connectar-se des de la mateixa Biblioteca o ordinadors del Campus a

https://discovery.udg.edu/iii/encore/plus/C__STermodin%C3%A0mica%20estad%C3%ADstica%20besal%C3%BA__Orightresult__U?lang=cat

i anar a consultar el recurs electrònic.


També es donarà un llistat específic de problemes.

Assignatures recomanades

 • Física
 • Matemàtiques
 • Química

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial:

Les classes de l’assignatura combinaran presencialitat i no-presencialitat i les proporcions temporals i d'alumnes assistents a l'aula s'adaptaran a allò que estableixi la Facultat per a la docència semipresencial (nombre màxim d’estudiants segons capacitat de l’aula) i als horaris corresponents a cada grup.

Es donarà material de treball i caldrà fer un us més extensiu dels llibres i del llibre d'autoaprenentatge. Les conferències presencials o en línia serviran per orientar en l'estudi d'aquests materials, resoldre dubtes, i discutir amb els alumnes els conceptes més complexos. En aquestes sessions es resoldran dubtes i exercicis que els alumnes prèviament hauran treballat de forma no presencial a partir del material docent disponible.

En el cas que les sessions no-presencials (APV) siguin permanents en el temps, podrà haver-hi almenys una sessió de cada bimestre on el professor de sessió APV faci sessió presencial (en horari presencial, APP) (s’informarà amb antel·lació d’aquesta possibilitat).

Escenari no presencial:

Com en l'escenari semipresencial, però en aquest cas totes les classes es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que habiliti la Facultat.

Es donarà material de treball, caldrà us intensiu dels llibres i comunicació via mail/Moodle i teleconferències.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Es realitzarien tutories específiques (telemàticament, e-mail, Moodle) prèvia sol·licitud per part de l’estudiant afectat.

Es donarà material de treball, caldrà us intensiu dels llibres. Es mantindrà paral·lelisme de ritme i continguts respecta als altres estudiants.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial:

No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació: les proves presencials i no-presencials es mantenen.

Escenari no presencial:

Totes les proves passen a ser no-presencials, via Moodle. La prova pot contenir preguntes tipus test (avaluada automàticament) i de desenvolupament (caldrà que l'alumne teclegi la resposta al Moodle o prepari un document amb la resposta i que la pengi al Moodle).

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Com en el cas de l'escenari no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial:

Les tutories seran preferentment, i si és possible, presencials, a l'aula o al despatx del professor. També es podran articular via e-mail o Moodle. De manera implícita no hi ha teleconferències però no es descarten per opció del professor o necessitat particular i justificada d’algun alumne.

Escenari no presencial:

Es farà preferentment via e-mail o Moodle. Es faran teleconferències si es creu necessari i a criteri del professorat, ja sigui personalment o en grup.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Com en el cas de l'escenari no presencial.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.