Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció de mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscs i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carles Borrego More  / Lidia Feliu Soley  / Frederic Gich Batlle  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carles Borrego More  / Lidia Feliu Soley  / Frederic Gich Batlle  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carles Borrego More  / Lidia Feliu Soley  / Frederic Gich Batlle  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió

Continguts

1. ASPECTES GENERALS

          1.1. Definició de projecte i tipologies

          1.2. Atribucions professionals

2. PROJECTES D'R+D+I

          2.1. El sistema públic de recerca

          2.2. La transferència de tecnologia i la innovació

          2.3. La propietat intel·lectual i industrial

          2.4. La carrera investigadora

          2.5. El projecte de recerca

          2.6. Publicació i documentació

3. PROJECTES DE CONSULTORIA I D'ENGINYERIA

          3.1. Cicle de vida d’un projecte

          3.2. Responsabilitat professional

          3.3. Contractes i concursos

          3.4. Disseny del projecte i redacció de la memòria

          3.5. Pressupostos i avaluació econòmica

          3.6. Planificació i programació del projecte

          3.7. Gestió de projectes

          3.8. Presentació i exposició del projecte

4. DISSENY D'UN PROJECTE ORIGINAL I REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 14,00 0 16,00
Prova d'avaluació 1,00 4,00 0 5,00
Sessió expositiva 24,00 4,00 0 28,00
Sessió participativa 8,00 25,00 4,00 37,00
Treball en equip 1,00 50,00 0 51,00
Tutories de grup 10,00 3,00 0 13,00
Total 46,00 100,00 4,00 150

Bibliografia

 • Bataller Díaz, Alfons (2010). La gestió de projectes . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Bautista Valhondo, J. Companys Pascual, R.; Corominas, Subias, Albert (1998). Gestió de projectes. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Albiol,Raimon; Ferràs, Xavier i Palmer, J. (2007). Gestió de projectes. Generalitat de Catalunya. (CIDEM).
 • Cano, Juan Luís; Rebollar, R.; Sáens, M.J. (2003). Curso de gestión de proyectos:manual del alumno. Zaragoza: AEIPRO. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació tipus test Prova d'avaluació consistent en un examen tipus test. La nota d'aquest examen contribueix en un 20% de la nota de l'assignatura. Aquesta activitat és individual. 20 No
Elaboració d'un Projecte de Recerca Elaboració d'un projecte seguint un procediment estandaritzat i on el grup ha detallar el marc teòric, els objectius, la planificació de tasques així com les principals fites i resultats esperats. Es valorarà tant el disseny formal com el realisme de la proposta. Aquesta activitat es realitza en grup.

La nota d'aquesta activitat d'avaluació contribuirà en un 60% en la nota final de l'assignatura. Aquesta activitat és recuperable després de la primera revisió del projecte presentat.
60
Desenvolupament de competències transversals Aquesta activitat és per treballar i avaluar les dues competències transversals CB3 (Treball en Equip) i CB5 (Ètica).
En relació a la CB3, els estudiants avaluaran el treball del seu equip.
Per la competència CB5 caldrà redactar dues reflexions que seran avaluades per altres companys del curs. Tant la redacció de les reflexions com l'avaluació de les reflexions de companys són activitats obligatòries.

En totes dues competències, les notes de les activitats formaran part de l’avaluació del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències.
20 No

Qualificació

L'assistència a les classes de teoria i a les tutories és obligatòria.

Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Si no es realitzen en els terminis indicats es posaran 0 dels percentatges corresponents de la nota final.

L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme mitjançant tres activitats:

1.- Examen tipus test on s'avaluaran de manera objectiva els coneixements assolits per l'estudiant en relació al contingut teòric del Bloc 2. La nota d'aquesta prova d'avaluació contribuirà en un 20% en la nota final de l'assignatura.

2.- Disseny i redacció d'un projecte de recerca seguint un procediment estandarditzat i on el grup ha de detallar el marc teòric, els objectius, la planificació de tasques així com les principals fites i resultats esperats. Es valorarà tant el disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per a fer un seguiment de la proposta a presentar. La nota d'aquesta activitat d'avaluació contribuirà en un 60% en la nota final de l'assignatura.

En el cas que es detecti que un treball/examen s'ha copiat, tant el treball/examen original com la còpia obtindran la qualificació de zero i la nota de suspens pels alumnes implicats, d'acord amb l'article 23 de la Normativa sobre la planificació docent i sobre l'avaluació i la qualificació dels estudiants (Universitat de Girona).

3.- Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Si no es realitzen en els terminis indicats es posaran 0 dels percentatges corresponents de la nota final. Aquesta activitat és per treballar i avaluar les dues competències transversals CB3 (Treball en Equip) i CB5 (Ètica).
En relació a la CB3, els estudiants avaluaran el treball del seu equip. Per la competència CB5 caldrà redactar dues reflexions que seran avaluades per altres companys del curs.


Per aprovar l'assignatura, cal haver obtingut una nota mínima de 5 del treball de projecte de recerca i que la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació tingui una nota mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L'estudiant tindrà opció de manera excepcional a acollir-se a l'avaluació única tal i com es recull a La nova normativa d’avaluació de la UdG com així ho recull i especifica amb més detall el reglament de la FC. L'avaluació única consistirà en un examen que valgui el 100% de la qualificació de l'assignatura on es pot preguntar qualsevol dels continguts treballats a totes les sessions de classe i com a requisit per aprovar és obligatori que s'entregui el treball del projecte de recerca.

Per a l’activitat de Desenvolupament de Competències Transversals caldrà entregar les dues reflexions vinculades a la competència CB5.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en la mitjana ponderada de les tres activitats d'avaluació i una nota mínima de 5 en el treball de projectes (recuperable) a més de l'obligatorietat d'assistència a les activitats de classe i a les sessions de tutoria a menys que es pugui justificar degudament la seva absència.


Tutoria

Les tutories es portaran a terme prèviament acordades amb els estudiants, ja siguin de forma presencial o bé de forma telemàtica si no pot ser presencialment (pels motius que siguin) utilitzant en aquest darrer cas els canals habilitats per la Universitat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es farà mitjançant correu electrònic i a través dels avisos i notícies del moodle de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi avançada de dades
 • Aspectes socials i legals de la biotecnologia
 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Biodiversitat
 • Ecologia aplicada
 • Economia i gestió d'empreses
 • Educació ambiental
 • Enginyeria ambiental
 • Estadística aplicada
 • Gestió i planificació dels recursos i del territori
 • Introducció a la professionalització
 • Legislació ambiental
 • Medi ambient i societat
 • Mètodes en ecologia
 • Mètodes instrumentals quantitatius
 • Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius
 • Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics
 • Processos, productes i projectes biotecnològics
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Tècniques instrumentals d'anàlisi ambiental
 • Treball de fi de grau
 • Treball de fi de grau
 • Treball de fi de grau

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial:
+ Les classes expositives fetes per professors de la Facultat seran presencials, i s'adaptaran a allò que estableixi la Facultat per a la presencialitat de l'alumnat.
+ Les classes expositives amb ponent extern convidat es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que posi a disposició la Facultat o presencialment si és possible, o bé seran substituïdes per altres realitzades per professors de la Facultat.
+ Totes les tutories a grups es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet).
+ Es farà la revisió d'esborranys tramesos per e-mail
+ Els estudiants haurà coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball en grup.

Escenari no presencial:
Com en l'escenari semipresencial, però en aquest cas totes les classes expositives es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que posi a disposició la Facultat.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:
+ Es realitzarien tutories específiques telemàticament.
+ L'estudiant haurà coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball en grup.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial:
No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació: examen presencial i els treballs s'entregaran igualment a través del Moodle.

Escenari no presencial:
+ L'examen tipus test es realitzarà per via telemàtica mitjançant un qüestionari del Moodle.
+ Els treballs s'entregaran igualment a través del Moodle.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:
Com en el cas de l'escenari no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial:
+ Les tutories individuals es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet.
+ Es farà la revisió d'esborranys tramesos per e-mail.

Escenari no presencial:
Com en el cas de l'escenari semipresencial.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:
Com en el cas de l'escenari semipresencial.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.