Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular. Aspectes funcionals de les cèl·lules procariotes i eucariotes. Divisió cel·lular i mecanismes de l'herència. Origen i evolució de les cèl·lules. Arqueus, bacteris i eucariotes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Anual
Professorat:
ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / ALBERT ARNAU VILA  / MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / ISABEL CASAS ROQUETA  / XAVIER VILA PORTELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BC

Durada:
Anual
Professorat:
ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / ALBERT ARNAU VILA  / MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / ISABEL CASAS ROQUETA  / XAVIER VILA PORTELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BL

Durada:
Anual
Professorat:
ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / ALBERT ARNAU VILA  / MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / ISABEL CASAS ROQUETA  / XAVIER VILA PORTELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / ALBERT ARNAU VILA  / MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / ISABEL CASAS ROQUETA  / NURIA SANZ BALL-LLOSERA  / XAVIER VILA PORTELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup QM

Durada:
Anual
Professorat:
ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / ALBERT ARNAU VILA  / MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / ISABEL CASAS ROQUETA  / XAVIER VILA PORTELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina

Continguts

1. BLOC-1

          1.1. Biomolècules: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics

          1.2. El dogma central de la biologia: del DNA a les proteïnes

          1.3. Organització cel·lular: cèl·lules procariotes i cèl·lules eucariotes

          1.4. Membranes biològiques

2. BLOC-2

          2.1. Estructura i organització de la cèl·lula procariota

          2.2. Organització interna de la cèl·lula eucariota

          2.3. Origen de la vida i evolució de les cèl·lules

          2.4. Processos de divisió cel·lular en eucariotes: mitosi i meiosi

          2.5. Mecanismes de l'herència en els eucariotes

          2.6. Reproducció i transmissió genètica en els procariotes

          2.7. Bioenergètica i diversitat fisiològica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 2,00 22,00 0 24,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Resolució d'exercicis 4,00 22,00 0 26,00
Seminaris 6,00 0 0 6,00
Sessió expositiva 30,00 36,00 0 66,00
Sessió participativa 6,00 6,00 0 12,00
Total 54,00 96,00 0 150

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2005 ). Introducción a la biología celular . Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg
 • Brock, Thomas D.. Madigan, Michael T.. Guerrero, Ricardo. Chica, Carmen. Duro, Rubén. Piqueras, Mercè. Barrachina, Coral. (2015). Brock biología de los microorganismos (14ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • César Benito. Javier Espino (2012). Genética. Conceptos esenciales. Panamericana. Catàleg
 • Campbell, Neil A., (2007 ). Biología . Madrid [Panamericana]: Ed. Médica Panamericana. Catàleg
 • Curtis, Helena (2008 ). Biología (7ª ed. en español). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Feduchi, Blasco, Romero, Yáñez (2011). Bioquímica, Conceptos esenciales. Panamericana. Catàleg
 • Klug, William S. (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Margulis, Lynn (cop. 1996 ). ¿Qué es la vida? . Barcelona: Tusquets. Catàleg
 • Nelson, David L. (cop. 2008 ). Lehninger principles of biochemistry (5th ed.). New York: W.H. Freeman and Co.. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis (2009). VIDA. La Ciencia de la Biología (8). Panamericana. Catàleg
 • Solomon, Eldra Pearl (cop. 2008 ). Biología (8a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Voet (2016). Fundamentos de bioquímica. Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova parcial dels continguts del Bloc-1 Es farà una prova parcial corresponent al bloc-1 de l'assignatura, on s'avaluarà l'aprenentatge de tots els continguts (tant els treballats a Grup gran com a Grup mitjà) mitjançant un test d'elecció múltiple, que es realitzarà al final del període acadèmic. En cap cas, s'alliberarà matèria per a l'examen global.
La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE.
18 No
Prova parcial dels continguts del Bloc-2 Es farà una prova parcial corresponent al bloc-2 de l'assignatura, on s'avaluarà l'aprenentatge de tots els continguts (tant els treballats a Grup gran com a Grup mitjà) mitjançant un test d'elecció múltiple, que es realitzarà al final del període acadèmic. En cap cas, s'alliberarà matèria per a l'examen global.
La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE.
22 No
Examen global S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de tota l'assignatura globalment mitjançant una prova escrita final que podrà incloure: preguntes de resposta breu, taules comparatives, problemes i/o exercicis, esquemes i/o figures a completar, preguntes d'elecció múltiple i preguntes de tipus verdader/fals (en els tres darrers tipus de qüestions es podran penalitzar les errades).
La nota d'aquesta activitat d'avaluació serà RECUPERABLE.
60

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de les següents activitats: PROVES PARCIALS (inclouen l'avaluació dels continguts teòrics de GG i també dels treballs i exercicis de GM) i EXAMEN GLOBAL. Es realitzarà també una prova de RECUPERACIÓ que permetrà repetir l'examen global en cas de no haver-lo superat.

A. PROVA PARCIAL DEL BLOC-1 (18%): Prova del tipus d'elecció múltiple (test) que es realitzarà de forma individual al final del període acadèmic en el que s'imparteix el Bloc-1, durant el període d'avaluació continuada, i que no alliberà matèria per a l'examen global. En aquesta prova tipus test, les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Aquesta prova inclourà els continguts teòrics que s'han exposat en les classes de GG del Bloc-1 de l'assignatura, però també tindrà en compte els treballs i exercicis que s'hagin treballat en les classes de GM, en relació a aquests temes.
La nota d'aquesta categoria d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE.

B. PROVA PARCIAL DEL BLOC-2 (22%): Prova del tipus d'elecció múltiple (test) que es realitzarà de forma individual al final del període acadèmic en el que s'imparteix el Bloc-2, durant el període d'avaluació continuada, i que no alliberà matèria per a l'examen global. En aquesta prova tipus test, les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Aquesta prova inclourà els continguts teòrics que s'han exposat en les classes de GG del Bloc-2 de l'assignatura, però també tindrà en compte els treballs i exercicis que s'hagin treballat en les classes de GM, en relació a aquests temes.
La nota d'aquesta categoria d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE.

C. EXAMEN GLOBAL (60%): Consistirà en una prova escrita global que es realitzarà de forma individual al final del darrer bloc de l'assignatura, durant el període destinat a les avaluacions, i que inclourà tots els continguts de l'assignatura. Aquesta prova tindrà diferents tipologies de preguntes (taules, esquemes, preguntes de resposta breu o de veritable/fals, preguntes d'elecció múltiple, problemes i exercicis, etc.) La qualificació d'aquesta activitat representarà un 60% de la nota final. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 4 sobre una puntuació màxima de 10 punts en aquesta prova per poder optar a superar l'assignatura. La nota d'aquesta activitat serà RECUPERABLE mitjançant la qualificació que s'obtingui en una prova similar que es realitzarà dins el període reservat per a les proves de recuperació i que substituirà sempre la nota anterior.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar cap de les dues proves parcials previstes al llarg del curs i/o en el cas de no realitzar l'examen global.

Avaluació única:
L’avaluació única la podran seguir tots els alumnes que la facultat autoritzi. Consistirà en un examen que inclourà tots els continguts de l'assignatura (tant de GG com de GM), constarà d'una part tipus test que valdrà el 40% de la nota i una part de preguntes curtes que valdrà el 60%. Caldrà una nota mínima de 5.00 en aquest examen per superar l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l’assignatura, caldrà obtenir una nota final igual o superior a 5 sobre 10 punts i una nota de l'examen global igual o superior a 4. En el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 4 (sobre una puntuació màxima de 10) en l'examen global, la nota final de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas superior a 4 punts sobre 10, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.

Tutoria

Els dubtes sobre l'assignatura es realitzaran per mitjà de tutories concertades, a petició de l'estudiantat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es realitzarà per mitjà del Fòrum d'avisos i notícies del moodle. En el cas que es tracti d'informacions personalitzades per un alumne concret, es realitzarà via correu electrònic o missatge personal al moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
Durant les sessions presencials es faran exercicis i problemes i, a criteri del professor, algunes classes teòriques o de resolució de dubtes. En tots els casos aquestes sessions presencials es repetiran per a tots dos grups. Les sessions no presencials es dedicaran exclusivament a classes teòriques que excepcionalment podran ser assincròniques. Les presentacions de tots els temes estaran disponibles al Moodle, durant tot el curs.

Escenari tancament UdG.
Totes les presentacions dels temes estaran comentades pels professors i es faran sessions virtuals per videoconferència, per resoldre dubtes de forma periòdica (3 o 4 per període acadèmic).
Les activitats de grup mitjà s'hauran de realitzar de forma autònoma per part de l'estudiant i es comentaran amb el professor en sessions virtuals per videoconferències.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Podran seguir les classes presencials per streaming amb les mateixes presentacions que tindran disponibles igual que la resta d'estudiants.
Pel que fa a les sessions virtuals procediran com la resta d'estudiants

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.
Es realitzaran igual que en el cas de presencialitat

Escenari tancament UdG.
Es realitzaran proves similars però de manera virtual i sota videovigilància.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
A criteri del professor es farà l'examen presencial en una data alternativa o es faran proves similars a les presencials online, amb vigilància per càmera i micròfon.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial
Les tutories es realitzaran igual que en el cas de presencialitat.

Escenari tancament UdG.
Es realitzarà mitjançant e-mail, Google meet o la plataforma que indiqui la UdG

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Es realitzarà mitjançant e-mail, Google meet o la plataforma que indiqui la UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.