Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Emili Besalú Llorà  / Miguel Costas Salgueiro  / Juan Manuel Sanchez Navarro  / Laia Vicens i Serra
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miguel Costas Salgueiro  / Alfons Polo Ortiz  / Juan Manuel Sanchez Navarro  / Laia Vicens i Serra
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Emili Besalú Llorà  / Miguel Costas Salgueiro  / Alfons Polo Ortiz  / Juan Manuel Sanchez Navarro  / Laia Vicens i Serra
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Emili Besalú Llorà  / Josep Duran Carpintero  / Eva Margui Grabulosa  / Sílvia Simon Rabaseda
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Josep Maria Luis Luis  / Anna Pla Quintana  / Alfons Polo Ortiz  / Victoria de Los Angeles Salvado Martin
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina

Continguts

1. Els elements químics. Taula periòdica. Fonaments d'estructura atòmica. El nucli atòmic i els isòtops. Orbitals. Estabilitat nuclear: radioactivitat.

2. Enllaç químic. Tipus d’enllaç químic. Enllaç covalent i geometria molecular. Estructures de Lewis. VSEPR. Hibridació. TOM i TEV

3. Formulació i nomenclatura

4. Fonaments de química orgànica. Grups funcionals. Propietats generals dels compostos orgànics.

5. Cinètica química. Ordres de reacció. Efecte de la Temperatura.

6. Forces intermoleculars i estats d’agregació. Gasos.

7. Termodinàmica i equilibri químic. Principis de la Termodinàmica. Termoquímica. Equilibri químic.

8. Equilibris en solució. Introducció: dissolucions ideals i propietats col·ligatives (òsmosi). Reaccions i estequimetria. Equilibris de transferència de protons. Càlcul del pH. Dissolucions amortidores. Equilibri de formació de complexos. Equilibri de precipitació. Reaccions d'oxidació-reducció. Piles electroquímiques. Electròlisi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 6,00 0 6,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 8,00 0 8,00
Lectura / comentari de textos 0 24,00 0 24,00
Prova d'avaluació 6,00 30,00 0 36,00
Resolució d'exercicis 16,00 18,00 0 34,00
Seminaris 6,00 6,00 0 12,00
Sessió expositiva 8,00 0 0 8,00
Sessió participativa 16,00 6,00 0 22,00
Total 52,00 98,00 0 150

Bibliografia

 • Chang, Raymond (cop. 2006 ). Principios esenciales de química general (4ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Chang, Raymond (2003). Química (7a). McGraw-Hill. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H. (2011). Química general (10ª edició). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Atkins, P. W.|q(Peter William) (cop. 2006 ). Principios de química : los caminos del descubrimiento (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bell, Jerry Martínez Álvarez, Roberto Rodríguez Yunta, María Josefa Sánchez Martín, Luis (cop. 2005 ). Química : un proyecto de la American Chemical Society . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Whitten, Kenneth W. (1998 ). Química general (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Colacio Rodríguez, Enrique (DL 2004 ). Fundamentos de enlace y estructura de la materia . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • García Campaña A.M., Cuadros Rodríguez L. (2004). Introducción al equilibrio químico. Anaya. Catàleg
 • De Manuel Torres E. (2004). Lo esencial sobre las reacciones químicas. Anaya. Catàleg
 • Sales i Cabré, Joaquim (1994 ). Introducció a la nomenclatura química : inorgànica i orgànica (4a ed.). Barcelona: Edunsa. Catàleg
 • López Cancio, José Antonio (DL 2000 ). Problemas de química . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Navarrete Guijosa, A., García Rodríguez A., (2004). La resolución de problemas en Química. Anaya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de problemes, exercicis i qüestions proposats pel professorat sobre el temari impartit en cada periode acadèmic. El professorat de cada grup indicarà en cada periode acadèmic com s'ha de realitzar aquesta activitat que no és recuperable. 10 No
Part recuperable Aquesta activitat compren dues proves d'avaluació que estan programades en el calendari d'avaluació específica de cada Període Acadèmic. En les proves d'avaluació l’estudiantat haurà de resoldre problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. 60
Qüestionari múltiple Activitat dividida en dos proves, una per cada període acadèmic, mitjançant un qüestionari de múltiple resposta al Moodle o bé escrit, que inclourà problemes, exercicis i qüestions sobre el temari impartit. 30

Qualificació

Criteris generals:

Al llarg del procés d'avaluació continuada es realitzaran dues proves puntuables recuperables, una per a cada periode acadèmic, i les activitats no recuperables. Les proves recuperables seran exàmens presencials que inclouran una part de resolució de problemes i exercicis, i un qüestionari de resposta múltiple. Durant les mateixes es podrà demanar en qualsevol moment un document identificador vàlid per comprovar la identitat de l'alumne/a. La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, rellotges intel·ligents, etc.) comporta suspendre l'assignatura.

La part no recuperable comprèn la presentació o entrega dels problemes i exercicis resolts que hagi proposat el professorat per a cada període acadèmic. Si no s'entreguen o presenten els exercicis s'atorga una nota de zero a aquesta activitat. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la nota final de l'assignatura.

Notes importants per al càlcul de la nota final de l'assignatura:

- S'obtindrà la nota de l'assignatura ponderant amb els percentatges respectius les mitjanes aritmètiques de les diferents proves dels blocs recuperable per una banda i no recuperable per l'altra.

- Cal tenir una nota de 4 o superior (sobre 10) de la part recuperable corresponent a l'activitat "resolució de problemes i exercicis" (és a dir, de la mitjana global calculada amb els dos exàmens que constitueixen aquesta part) per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4,5.

Activitat de recuperació:

Hi haurà una única prova de recuperació de la part definida com a recuperable.

Tots els estudiants que es presentin a l’examen de recuperació, renuncien implícitament a la qualificació final obtinguda en primera instància. Això implica ser avaluat de nou i en bloc de tot el temari de l'assignatura.

Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Aquells estudiants que es presentin a l'examen de recuperació estant aprovats en primera instancia, amb la intenció de millorar nota, ho han de notificar al professorat amb una setmana d’antelació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi accedit a cap exercici puntuable. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga a l'estudiant/a la condició de "Presentat".

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final, similar a les proves d'avaluació de la part recuperable de l'assignatura. La prova inclourà una part de resposta múltiple, en forma de questionari-moodle o bé en forma escrita. En aquest examen l'estudiant haurà de resoldre problemes, exercicis i qüestions sobre tot el temari impartit de l'assignatura. Aquesta prova correspondrà al 100% de la nota final de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Cal tenir una nota de 4 o superior (sobre 10) de mitjana de les dues activitats "resolució de problemes i exercicis" del bloc recuperable o de la prova equivalent de la recuperació, si s'escau, per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4.5.

Tutoria

Les tutories professor-alumne es realitzaran de forma presencial en funció de les demandes dels estudiants amb cita prèvia concertada via e-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzarà via e-mail i a través del fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Observacions

Metodologia:
En base als criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, tant amb el professor com sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de sessions de tutories, seminaris, resolució de problemes, etc. Durant el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat i proveït pel professorat està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint les activitats d'avaluació i el calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc. Els processos d'aprenentatge i d'interacció amb el professorat (resolució de dubtes i problemes, tutories,...) necessàriament han de ser continus durant tot el període en què estan programades les activitats presencials.

Temari:
Per tal de presentar un desenvolupament curricular adequat, el temari d'aquesta assignatura per als estudiants del grau de Química es coordinarà amb els continguts de l'assignatura de 'Complements de Química'.

Formulació i nomenclatura química:
Es proveirà a l'alumnat de documents i exercicis de formulació i nomenclatura química orgànica i inorgànica.
Els aspectes de formulació i nomenclatura químiques podran intervenir de manera implícita o explícita en totes les proves a realitzar.

Proves no recuperables:

Una vegada s'hagin realitzat totes les proves no recuperables es calcularà la mitjana d'aquestes i la seva qualificació representarà el percentatge no recuperable de la nota de l'assignatura (10%).


Proves recuperables:
Al llarg del curs es preveuen fer dues proves escrites on també s'inclourà un qüestionari de múltiple resposta que aglutinaran el percentatge de nota restant (90%).
Aquestes proves són recuperables segons les condicions expressades en aquesta mateixa fitxa i es realitzaran en els períodes establerts en el calendari acadèmic de la Facultat.
Una vegada s'hagin realitzat totes les proves recuperables es calcularà la mitjana d'aquestes i la seva qualificació representarà el percentatge recuperable de la nota de l'assignatura.


Nota important sobre l'avaluació:

Si es detecta la realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació de l'assignatura, mitjançant l'ús d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats(mòbil, smartphone, tauleta, audiòfon, rellotge intel·ligent, etc.), suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc., comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor d'acord amb la Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències i la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la Universitat de Girona.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.