Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
L’objectiu del TFG és elaborar, de forma individual, un treball escrit sobre una temàtica específica relacionada amb l’educació social i els àmbits de treball de l’educador. El treball ha de mostrar que l’estudiant ha analitzat documentació sobre el tema del treball i hi ha reflexionat, que l’estudiant ha reflexionat sobre el tema i que fa una proposta específica. El treball serà exposat públicament.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Grup FJ

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Continguts

1. 1. Definició i objectius del Treball de Pràcticum

2. El Treball de Pràcticum (TP) dels Estudis d’Educació Social és una matèria troncal de 6 crèdits en la que es pretén que l’estudiant integri els diferents continguts d’aquests estudis i l’estada de pràcticum en un treball individual relacionat amb l’experiència de pràcticum viscuda o amb una experiència d’intervenció de l’educador/a social.

3. A la coordinació dels estudis d’Educació social li correspon l’organització de l’assignatura de TP d’acord amb els plans docents de les àrees de coneixement que tenen assignada aquesta assignatura.

4. El treball de pràcticum s’orienta als següents objectius:

5. Que l’estudiant faci una aportació a l’educació social (aquest punt es concretarà a l’apartat 2 del present document)

6. Que l’estudiant sàpiga trobar la documentació necessària per elaborar el treball, d’acord amb els objectius i pla de treball previst.

7. Que l’estudiant presenti un treball formalment correcte (pel que fa l’estructura, presentació, ortografia i sintaxi).

8. Que l’estudiant mostri la capacitat de construir un treball ben estructurat (veure apartat 6.2 del document) i amb coherència interna.

9. Que l’estudiant sigui capaç de mostrar un posicionament personal explícit i d’argumentació (posicionament que pot basar-se en el que diuen altres autors).

10. Que l’estudiant estructuri correctament una presentació oral.

11. 2. Continguts del Treball de pràcticum

12. El TP ha de constituir una aportació a l’Educació Social i/o a les funcions de l’Educador Social. Aquesta aportació es pot concretar de molt diverses maneres, per exemple:

13. Recollida i anàlisi de dades sobre la història dels serveis d’un context determinat (p.e. “l’atenció a persones adultes amb discapacitat a la ciutat de Girona durant la primera meitat del segle XX”; “evolució dels serveis de salut mental durant els darrers 50 anys a Catalunya”...)

14. Recollida i anàlisi d’experiències educatives novedoses en un àmbit de l’educació social (p.e. “Anàlisi de l’experiència del Pla Local de Formació de Salt”).

15. Anàlisi de la figura professional de l’educador/a social en un sector o àmbit específic (p.e. “Aproximació al perfil professional de l’educador/a social en l’àmbit de la salut mental”).

16. Elaboració/disseny de materials per a la recollida de dades i/o avaluació en un sector/servei específic (p.e. “Disseny de protocols d’observació per a la intervenció en l’àmbit penitenciari”; “L’ús de la entrevista en els Serveis Socials d’Atenció Primària”).

17. Elaboració/disseny de materials (projecte, proposta d’intervenció, materials didàctics per acompanyar les activitats...) per a la intervenció en un servei o àmbit concret de l’educació social (p.e. “Elaboració d’una proposta d’intervenció en les habilitats sociopersonals en població penitenciària”; “Disseny d’un projecte d’educació ambiental per als joves de.....”; “Elaboració d’un dossier d’activitats per desenvolupar les competències socials”)

18. Recollida i anàlisi d’informació sobre noves necessitats d’intervenció en l’àmbit de l’Educació Social (p.e. “Programes d’intervenció amb homes maltractadors”; “La resolució de conflictes als CRAE”; “Mitjans de comunicació i educació social”; “Educació Social i Escola”).

19. Altres (a determinar entre el tutor i l’estudiant sempre i quan es compleixin els objectius del treball de pràcticum).

20. En tots els casos, cal que el tema sigui consensuat entre el tutor del TP i l’estudiant.

21. Per tal que s’accepti la inscripció del TP, l’estudiant haurà d’omplir l’imprès de proposta TP (vegeu annex 1) amb el vist-i-plau del seu tutor de la Universitat i fer-lo arribar a la coordinació d’estudis en el moment concret en què es demani.

22. 3. El Tutor/a del Treball de Pràcticum

23. Cada TP tindrà un tutor/a que serà un professor/a dels estudis d’Educació Social. L’assignació del tutor/a correspon a la coordinació dels estudis i es farà efectiva a l’inici del curs en el que s’hagi formalitzat la matrícula d’aquesta matèria.

24. La funció del tutor/a és orientar a l’estudiant en el plantejament del TP, la recerca de documentació i fer el seguiment del treball. El nombre de tutories a realitzar es determinarà en cada cas entre l’estudiant i el tutor/a segons la necessitat i l’especificitat de cada TP, respectant sempre una tutoria de plantejament i delimitació del treball, una tutoria d’orientació i revisió bibliogràfica, una tutoria de seguiment del treball i una tutoria de revisió final i orientació de l’exposició i defensa del TP. Cada tutoria l’haurà de concertar l’estudiant amb el tutor/a.

25. El tutor ha de donar el vist-i-plau a la presentació del treball signant la primera pàgina del TP. El vist-i-plau del tutor indica que el treball és apte per ser exposat davant la comissió avaluadora i que, per tant, està aprovat.

26. Es vetllarà per tal que, en la mesura que sigui possible, el tutor del TP sigui la mateixa persona que ha tutoritzat el pràcticum de l’estudiant.

27. 4. Matrícula

28. Per matricular-se a l’assignatura de TP és aconsellable haver superat totes les assignatures troncals i obligatòries dels quatre primers semestres i estar matriculat també a l’assignatura Pràcticum: pràctiques en una institució d’educació social. Al mateix temps s'aconsella que es matriculi de totes les assignatures restants per completar la titulació.

29. La matrícula es farà dins del període oficial de matrícula de la UdG i dóna dret a dues convocatòries: juny i setembre. Els estudiants a qui, per acabar els estudis, els restin o bé tres o menys assignatures matriculades anteriorment i no superades, o bé matèries per un valor màxim de 27 crèdits per acabar els estudis, podran sol·licitar convocatòria extraordinària de febrer.

30. 5. Presentació del Treball de Pràcticum

31. La presentació dels TP s’haurà de fer dins els terminis establerts per a cada convocatòria (febrer, juny i setembre). En el moment de fer lliurament del TP a la Secretaria de Coordinació d’Estudis caldrà presentar 3 còpies en paper del TP -una per a cada membre de la Comissió Avaluadora- i una còpia en format pdf en un CD-ROM per a la Biblioteca.

32. 6. Format i estructura del Treball de Pràcticum

33. 6.1. Format de les còpies en paper

34. Escriptura en paper Din A-4 (pot ser paper reciclat). Tamany de la lletra: 12 punts, interlineat 1,5 espais.

35. No malbaratar paper en la presentació del treball: No és necessari posar fulls en blanc entre les diferents parts del treball només amb el títol del capítol.

36. S'aconsella fer les impressions en paper a doble cara.

37. Cal numerar totes les pàgines correlativament, en simple o doble cara, sense saltar-ne cap. S’aconsella un mínim de 50 pàgines, tot i que l’extensió estarà determinada per les característiques de cada treball.

38. Cada volum del TP es presentarà enquadernat adequadament i en cap cas es presentaran fulls per separat.

39. 6.2. Estructura del treball

40. Tot TP haurà de mantenir l'estructura següent:

41. a) Portada: Hi figuraran el títol complet del treball, el nom i cognoms de l'autor/a del treball i el nom i cognoms del tutor/a. Hi constarà també la data de presentació.

42. b) Primera pàgina: Hi tornarà a haver el títol complet del treball, el nom i cognoms de l'autor/a del treball i nom i cognoms del tutor/a i la data de presentació. Hi haurà d’haver també la signatura del tutor/a, indicant el vist-i-plau a la presentació del treball.

43. S’hi anotaran a més fins a un màxim de 5 descriptors per tal de permetre la indexació del treball

44. c) Índex: A l'inici del treball, caldrà escriure un índex on hi hagi, per ordre, les diferents parts del treball, capítols, i apartats amb el seu títol complet i la referència del número de pàgina.

45. d) Capítol introductori: Ha d'incloure les motivacions, justificació, objectius del treball i indicació de l'estructura del treball.

46. e) Cos del Treball: El nombre i tipologia de continguts dels diferents capítols del TP estarà condicionat per les característiques de cada treball. En tot cas, es vetllarà per elaborar un capítol amb una contextualització de la temàtica estudiada i per explicar la metodologia seguida en l'elaboració del treball. Al llarg de la redacció del treball podem col·locar: il·lustracions, taules, figures, gràfics (degudament numerades); cites bibliogràfiques (textuals o no); notes a peu de pàgina. Pot tenir diferents capítols amb apartats i subapartats.

47. f) Capítol de conclusions: Recollirà les conclusions pròpies del treball.

48. g) Capítol de referències bibliogràfiques: Recollirà totes les referències bibliogràfiques i documentals que en el treball s’hagin emprat. També es poden referenciar altres obres encara que no s'hagin citat en el redactat. En qualsevol cas, és recomanable diferenciar la bibliografia de referència de la bibliografia general sobre el tema. Es recomana seguir la normativa de citació bibliogràfica de l’APA (http://biblioteca.udg.es/serveis/guies/Cites/Estil APA.asp).

49. h) Annexos: A continuació de la bibliografia, i numerats, es col·loquen -si s'escau- els annexos (documents específics que tenen relació amb el tema tractat en el treball i que es considera imprescindible aportar-los).

50. i) Contraportada: En la contraportada hi figurarà un resum dels continguts del TP (màxim 100 paraules) i s’hi anotaran fins a un màxim de 5 descriptors per tal de permetre la indexació del treball. Aquests descriptors s’han d’extreure d’un thesaurus especialitzat en educació que es pot consultar a la biblioteca.

51. 6.3 Format de la còpia en CD

52. a) S'haurà de lliurar una còpia de treball en format pdf en un CD-ROM (no regravable) que ingressarà a la Biblioteca.

53. b) El CD es presentarà amb una coberta normalitzada segons el model que trobareu a la pàgina web dels Treballs de Pràcticum

54. c) Per poder entregar el treball en format PDF cal convertir els arxius del treball realitzat

55. Gravar el fitxer en Pdf. Si no disposeu del programa Adobe pdf writer, podeu convertir documents de text (.doc, .rtf) a pdf anat a la pàgina web de "la Meva UdG" i anant obrint les següents carpetes (Docència/Recursos docents/Conversió de documents a Pdf).

56. Si necessiteu ajuda us podeu adreçar a la Biblioteca o a les aules d'informàtica.

57. 1.- Per seleccionar l'arxiu que voleu convertir, cal utilitzar l'opció "Examinar", i dins aquesta opció accedir al vostre document

58. 2.- Molt important:

59. Activeu les opcions

60. No

61. Permetre copiar el text

62. Permetre canviar el text

63. Permetre afegir-hi text

64. Si o No

65. Depèn de si voleu permetre imprimir el text.

66. El treball podrà ser gravat íntegrament però no s'hi podrà fer cap modificació.

67. 3.- Comproveu que les opcions del fitxer convertit siguin les especificades. (Copiar, Modificar, Afegir = No; Imprimir= Si o No)

68. d) Gravar el CD

69. Si no disposeu de gravadora podeu portar un disquet amb el fitxer que conté el treball en pdf i un CD i fer l'operació a l’Aula d’Informàtica.

70. 7. Exposició del Treball de Pràcticum

71. Un cop dipositades les còpies del TP a la secretaria de coordinació d’estudis dins el termini corresponent, la coordinació d’estudis nomenarà una comissió avaluadora per a cada TP i establirà el calendari de presentacions de cada treball.

72. El TP s’exposarà en una sessió pública, davant d’una Comissió Avaluadora formada per tres professors/es. Cap d’ell serà el tutor/a del TP. Excepcionalment, un dels membres de la Comissió Avaluadora podrà ser el tutor del centre de pràcticum.

73. Cada sessió d’exposició del TP estarà formada pels tres membres de la comissió d’avalució i tres estudiants que exposaran els respectius treballs. El temps destinat per a cada sessió és de 1,30 h. L distribució del temps aproximada que es preveu és: 10 minuts per a la presentació de cada TP, de 30 minuts a 45 minuts per al debat i el contrast amb la comissió avaluadora i 15 minuts per a l’avaluació i redacció de l’informe final d’avaluació del TP.

74. A títol orientatiu, es proposen les següents pautes per al desenvolupament de les sessions d’exposició dels TP:

75. Un dels professors de la comissió avaluadora anomena els treballs que es presentaran i els seus autors i presenta els professors que formen part de la comissió.

76. Un dels professors explica als estudiants el funcionament de la sessió (que és el resum dels punts següents)

77. Exposició per part de cada estudiant dels aspectes més rellevants del seu treball, intentant respectar el temps previst (10 minuts cada treball).

78. Un cop s’hagin fet les exposicions, els membres de la comissió faran els comentaris, suggeriments o qüestions que considerin pertinents. Orientativament, el temps per cada professor és d’un màxim de 10 minuts pels comentaris dels tres treballs.

79. Seguidament, els estudiants podran respondre les qüestions o suggeriments realitzats per la comissió.

80. Finalitzat el contrast entre els estudiants i la comissió avaluadora, es convida els estudiants a sortir de la sala i els membres de la comissió avaluadora revisen l’informe del tutor i procedeixen a la redacció de l’informe final d’avaluació de cada un dels treballs presentats.

81. Es demana que els estudiants tornin a la sala, i un dels membres de la comissió avaluadora els comenta l’avaluació de cada un dels treballs i els diu la qualificació final.

82. 8. Avaluació del Treball de Pràcticum

83. En el moment de dipositar un TP per a la seva presentació, el tutor/a corresponent farà arribar un informe d’avaluació (vegeu annex 2) a coordinació d’estudis per tal que aquest arribi als membres de la comissió avaluadora. Al tutor del TP li correspon el donar el vistiplau per tal que sigui defensat davant de la comissió avaluadora. El fet de donar el vist-i-plau implica que el TP està aprovat, quedant a la comissió avaludora la decisió sobre quina nota, entre 5 i 10, li correspon al TP.

84. Un cop feta l’exposició de cada TP i després d’haver formulat les qüestions i aclariments que la comissió avaluadora consideri pertinents, la comissió haurà d’omplir l’informe d’avaluació final del TP (vegeu annex 3), en el que es tindran en compte els següents criteris:

85. 1. Aportació a l’educació social

86. 1.1. El treball fa una aportació al camp de l’educació social (veure apartat 2 del present document)

87. 2. Documentació

88. 2.1. La documentació que es referencia s’adequa als objectius i al pla de treball (podem valorar aquí si la documentació utilitzada és actual i suficient).

89. 2.2. La documentació està ben citada al llarg del text (es diu d’on s’ha tret la informació, es posen les referències de les cites textuals i no textuals correctament).

90. 3. Presentació formal del treball escrit

91. 3.1. El treball està organitzat en diferents apartats, diferenciant clarament la introducció, dels apartats del cos del treball, les conclusions, reflexions o aportacions finals i les referències bibliogràfiques, i els annexos si s’escau.

92. 3.2. Ortografia correcta

93. 3.3. Sintaxi correcta

94. 4. Estructura del treball escrit

95. 4.1. Els objectius del treball són clars, ben especificats.

96. 4.2. L’estructura del treball (els diferents apartats), són coherents amb els objectius plantejats.

97. 4.3. El pla de treball seguit és adequat als objectius.

98. 4.4. Les conclusions, reflexions o aportacions finals és coherents amb els objectius que es persegueixen i constitueixen un apartat significatiu per comprendre quina o quines són les aportacions del treball.

99. 5. El posicionament personal

100. 5.1. L’estudiant manifesta quins són els seus punts de vista i/o opcions teòriques o metodològiques.

101. 5.2. Proporciona arguments per justificar els seus punts de vista, opinions i posicionaments.

102. 6. Presentació oral

103. 6.1. La presentació oral està ben estructurada i ordenada

104. 6.2. El contrast amb la comissió avaluadora és correcte i pertinent.

105. 9. Casos no previstos

106. Qualsevol aspecte no previst en aquesta normativa serà resolta per la coordinació dels estudis d’educació social.

107. 10. Consulta de treballs

108. Els treballs presentats poden ser consultats cercant per autor, títol, paraula clau (descriptors), etc. o una combinació d’aquestes al catàleg de la Biblioteca. També poden ser llistats mitjançant l’enllaç “Projectes i recerca UdG” a la pàgina principal del catàleg.

109. Universitat de Girona

110. Facultat de Ciències de l’Educació

111. Estudis d’Educació Social

112. PROPOSTA DE TREBALL DE PRÀCTICUM

113. Alumne/a: Telèfon:

114. Tutor/a:

115. Títol inicial del treball de pràcticum:

116. Breu descripció del treball :

117. Convocatòria prevista per a la presentació del treball

118. Juny 200_ Setembre 200_ Febrer 200_

119. Observacions per part del tutor/a:

120. Vist-i-plau del tutor/a Data:

121. Universitat de Girona

122. Facultat de Ciències de l’Educació

123. Estudis d’Educació Social

124. INFORME DEL TUTOR DE TREBALL DE PRÀCTICUM

125. Nom del tutor:

126. Títol del treball:

127. Alumne/a:

128. Redactar breu informe a partir dels següents criteris:

129. 1. Aportació a l’educació social

130. 1.1. El treball fa una aportació al camp de l’educació social (veure apartat 2 del document del TP)

131. 2. Documentació

132. 2.1. La documentació que es referencia s’adequa als objectius i al pla de treball (podem valorar aquí si la documentació utilitzada és actual i suficient).

133. 2.2. La documentació està ben citada al llarg del text (es diu d’on s’ha tret la informació, es posen les referències de les cites textuals i no textuals correctament).

134. 3. Presentació formal del treball escrit

135. 3.1. El treball està organitzat en diferents apartats, diferenciant clarament la introducció, dels apartats del cos del treball, les conclusions, reflexions o aportacions finals i les referències bibliogràfiques, i els annexos si s’escau.

136. 3.2. Ortografia correcta

137. 3.3. Sintaxi correcta

138. 4. Estructura del treball

139. 4.1. Els objectius del treball són clars, ben especificats.

140. 4.2. L’estructura del treball (els diferents apartats), són coherents amb els objectius plantejats.

141. 4.3. El pla de treball seguit és adequat als objectius.

142. 4.4. Les conclusions, reflexions o aportacions finals són coherents amb els objectius que es persegueixen i constitueixen un apartat significatiu per comprendre quina o quines són les aportacions del treball.

143. 5. El posicionament personal

144. 5.1. L’estudiant manifesta quins són els seus punts de vista i/o opcions teòriques o metodològiques.

145. 5.2. Proporciona arguments per justificar els seus punts de vista, opinions i posicionaments.

146. 6. Presentació oral

147. 6.1. La presentació oral està ben estructurada i ordenada

148. 6.2. El contrast amb la comissió avaluadora és correcte i pertinent.

149. 7. Procés d’elaboració seguit per l’estudiant al llarg del treball.

150. Signatura:

151. Data:

152. Nota: Omplir l’informe i adreçar-lo a la coordinació d’estudis en un sobre tancat

153. INFORME FINAL D’AVALUACIÓ DEL TREBALL DE PRÀCTICUM

154. Estudiant:ABCOBSERVACIONS

155. 1. Aportació a l’educació social1.1. El treball fa una aportació al camp de l’educació social (v. apartat 2 document TP)

156. 2. Documentació2.1. La documentació que es referencia s’adequa als objectius i al pla de treball (podem valorar aquí si la documentació utilitzada és actual i suficient).

157. 2.2.La documentació està ben citada al llarg del text (es diu d’on s’ha tret la informació, es posen les referències de les cites textuals i no textuals correctament).

158. 3.Presentació formal del treball escrit3.1.El treball està organitzat en diferents apartats, diferenciant clarament la introducció, dels apartats del cos del treball, les conclusions, reflexions o aportacions finals i les referències bibliogràfiques, i els annexos si s’escau.

159. 3.2. Ortografia correcta

160. 3.3. Sintaxi correcta

161. 4. Estructura del treball4.1. Els objectius del treball són clars, ben especificats.

162. 4.2. L’estructura del treball (els diferents apartats), són coherents amb els objectius plantejats.

163. 4.3. El pla de treball seguit és adequat als objectius.

164. 4.4. Les conclusions, reflexions o aportacions finals són coherents amb els objectius que es persegueixen i constitueixen un apartat significatiu per comprendre quina o quines són les aportacions del treball.

165. 5. Posicionament personal5.1. L’estudiant manifesta quins són els seus punts de vista i/o opcions teòriques o metodològiques.

166. 5.2. Proporciona arguments per justificar els seus punts de vista, opinions i posicionaments.

167. 6. Presentació oral6.1.La presentació oral està ben estructurada i ordenada

168. 6.2.El contrast amb la comissió avaluadora és correcte i pertinent.

169. Altres criteris a decisió dels membres de la comissió-

170. -

171. -

172. A: Molt bé B: Correcta C: SuficientQualificació final:

173. Noms professors/professores: ___________________________________ _____________________________________ _____________________________

174. Signatures

175. Nota: Adjuntar l’informe del tutor/a i trametre-ho tot a la Coordinació d’Estudis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.