Estudia > Accés > Estudiantes visitantes
Ir al contenido (click en Intro)
Cerrar
Menú
Identificación

Estudiantes visitantes

De manera temporal

Las personas que quieran incorporarse a las enseñanzas de la Universidad de Girona de manera temporal, no conducente a ningún título oficial, y fuera del marco de un programa de intercambio o movilidad o de un convenio específico, para cursar determinadas materias sin acceder de manera oficial a una enseñanza pero manteniendo efectos académicos, tienen que solicitar la admisión en la UdG como estudiantes visitantes.

Requisits

Els sol·licitants han d’acreditar que compleixen els requisits següents:

  • Ser majors d’edat.
  • Reunir les condicions d’accés a la universitat establertes per la normativa estatal segons el cas, és a dir, en funció dels ensenyaments a què corresponguin les assignatures que els sol·licitants desitgin cursar.
  • Declarar conèixer l’article 4 dels Estatuts de la Universitat de Girona, que estableix que la llengua pròpia de la Universitat de Girona és el català.

Els candidats de nacionalitat estrangera, a més, han de complir els requisits legals establerts al RD 864/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000.

Els candidats han de presentar la seva sol·licitud a la secretaria acadèmica del centre docent que imparteixi les assignatures que desitgen cursar, amb indicació expressa de quines són aquestes assignatures i en el termini previst pel calendari acadèmic.