Estudia > Accés > Estudiantes visitantes
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Estudia en la UdG

Estudiantes visitantes

Acceso no oficial para cursar determinadas materias de manera temporal

Las personas que quieran incorporarse a las enseñanzas de la Universidad de Girona de manera temporal, no conducente a ningún título oficial, y fuera del marco de un programa de intercambio o movilidad o de un convenio específico, para cursar determinadas materias sin acceder de manera oficial a una enseñanza pero manteniendo efectos académicos, tienen que solicitar la admisión en la UdG como estudiantes visitantes.

Requisits

Els sol·licitants han d’acreditar que compleixen els requisits següents:

  • Ser majors d’edat.
  • Reunir les condicions d’accés a la universitat establertes per la normativa estatal segons el cas, és a dir, en funció dels ensenyaments a què corresponguin les assignatures que els sol·licitants desitgin cursar.
  • Declarar conèixer l’article 4 dels Estatuts de la Universitat de Girona, que estableix que la llengua pròpia de la Universitat de Girona és el català.

Els candidats de nacionalitat estrangera, a més, han de complir els requisits legals establerts al RD 864/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000.

Els candidats han de presentar la seva sol·licitud a la secretaria acadèmica del centre docent que imparteixi les assignatures que desitgen cursar, amb indicació expressa de quines són aquestes assignatures i en el termini previst pel calendari acadèmic.