Consell Social > Òrgans i funcionament > Ple
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Consell Social

Ple

Funcions

Funcions del Consell Social

Les funcions del Consell Social queden especificades en els articles 88 a 91 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, a més de les funcions que li atribueixen els Estatuts de la UdG i el reglament d'organització i funcionament del Consell Social.

Funcions de programació i gestió

Corresponen al consell social, en relació amb la programació i la gestió universitàries, les funcions següents:

 1. Col·laborar amb el consell de govern en la definició dels criteris i els objectius del planejament estratègic de la universitat.
 2. Informar, amb caràcter previ, a l'aprovació pel Consell de Govern, de les propostes de creació, modificació o supressió d’ensenyaments universitaris oficials la superació dels quals condueix a l'obtenció dels títols universitaris oficials, d'acord amb l'article 188.1 dels Estatuts de la Universitat de Girona.
 3. Informar, amb caràcter previ, de les propostes de creació, modificació o supressió d'instituts universitaris de recerca, d'acord amb l'article 30.1 dels Estatuts de la Universitat de Girona.
 4. Informar, amb caràcter previ, de les propostes de creació, modificació o supressió de Facultats i escoles, d'acord amb l'article 12.1 dels Estatuts de la Universitat de Girona.
 5. Informar, amb caràcter previ, de les propostes d'adscripció dels centres adscrits, d'acord amb l'article 52 dels Estatuts de la Universitat de Girona.
 6. Aprovar la implantació dels ensenyaments universitaris la superació dels quals condueix a l'obtenció de títols i diplomes universitaris, amb l'informe previ del Consell de Govern, d'acord amb l'article 189.1 dels Estatuts de la Universitat de Girona.
 7. Aprovar les propostes de creació, modificació o supressió dels programes de doctorat, amb l'informe previ de la comissió delegada del Consell de Govern encarregada del doctorat, d'acord amb l'article 194.2 dels Estatuts de la Universitat de Girona.
 8. Acordar, a iniciativa del departament competent en matèria d'universitats i amb l'informe previ del consell de govern, la creació, la modificació i la supressió dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials i dels centres docents i els instituts universitaris de recerca.
 9. Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i participar-hi.
 10. Aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en altres entitats.
 11. Aprovar els projectes de concert entre la universitat i les institucions sanitàries.
 12. Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives.
 13. Qualsevol altra funció que, en matèria de programació i gestió universitària, li atribueixi la normativa vigent.

Funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials

Corresponen al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents:

 1. Promoure la participació de la societat en l’activitat de la universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.
 2. Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col·laboració en la recerca universitària.
 3. Participar en la determinació dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la universitat i, a proposta del consell de govern, aprovar-lo.
 4. Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de la universitat, i també prendre les mesures pertinents per a assegurar el compliment dels criteris amb què s’ha elaborat el pressupost.
 5. Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat de l’exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que endepenguin, d’acord amb la normativa vigent.
 6. Acordar les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval que la universitat presenti al departament competent en matèria d’universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable.
 7. Acordar les transferències de crèdit d’operacions de capital a operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament competent en matèria d’universitats.
 8. Acordar, a proposta de l’òrgan competent de la universitat, les sol·licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, sempre que s’hagi de fer una despesa que no pugui ésser ajornada per a l’exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé sigui insuficient o no ampliable. L’acord n’ha d’establir el finançament.
 9. Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els dels cursos d’especialització, amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la universitat.
 10. Vetllar pel patrimoni de la universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic de la universitat, d’acord amb el que estableix aquesta Llei i la legislació de patrimoni de la Generalitat.
 11. Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials.
 12. Ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització dels contractes i els convenis que comporten despeses o ingressos per a la universitat.
 13. Establir, a proposta del Consell de Govern, els criteris per fixar el cànon que la Universitat retindrà dels ingressos obtinguts a través dels contractes formalitzats pels membres del col·lectiu docent i investigador, en el marc del que disposa l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.
 14. Autoritzar la subscripció de contractes relatius a inversions que tinguin un durada superior a un any i per als quals calgui comprometre fons públics de futurs exercicis pressupostaris.
 15. Aprovar la normativa pròpia de la Universitat referent a l'estructura, la gestió i la liquidació del pressupost de la Universitat, i ser escoltat pel titular del departament competent en matèria d'universitats en l'aprovació de les normes i procediments per desenvolupar i executar el pressupost i controlar les inversions, les despeses i els ingressos de la Universitat.
 16. Vetller perquè, abans d'aprovar el balanç i la liquidació del pressupost de la Universitat, hagi estat feta l'auditoria corresponent, i supervisar-ne les actuacions i els resultats i rebre l'informe de recomanacions pertinents.
 17. Supervisar l'afectació dels majors ingressos que es puguin generar durant l'exercici pressupostari si aquests deriven de contractes, de subvencions, d'ajuts de recerca o de prestació de serveis específics, el rector o rectora s'atindrà a la normativa pròpia que els reguli.
 18. Autoritzar la dotació econòmica corresponen a nous òrgans de govern que el Consell de Govern pugui crear.

Funcions respecte a la comunitat universitària

Corresponen al consell social, en relació amb els diferents sectors de la comunitat universitària, les funcions següents:

 1. Designar i fer cessar com a membres del consell de govern de la universitat tres membres del consell social, d’entre els nomenats com a persones representatives de la societat catalana.
 2. Acordar, si s’escau, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta del consell de govern de la universitat, l’assignació singular i individual de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat, un cop valorats els mèrits d'acord amb el procediment acreditat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en el marc de les normes que estableixi el Govern de la Generalitat de Catalunya.
 3. Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la universitat, i les modificacions i la despesa que comportin.
 4. Determinar els llocs als quals correspon l’assignació d’un complement específic amb l’import del dit complement, i fixar la quantia total destinada a l’assignació del complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per a assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei.
 5. Informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la universitat, abans de formalitzar-los.
 6. Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del gerent o la gerent presentada pel rector o rectora, i aprovar-ne, d’acord amb el rector o rectora, les condicions del contracte.
 7. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la universitat, i també la divulgació de llur tasca.
 8. Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons econòmiques, la política de beques, d’ajuts i de crèdits per a l’estudi i la recerca que, si escau, atorgui la universitat amb càrrec als seus pressupostos, d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.
 9. Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels estudiants.
 10. Promoure la col·laboració entre la universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i les persones titulades de la universitat i de facilitar-ne l’accés al món del treball.
 11. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la universitat.
 12. Ser informat pel Consell de Govern de la relació de llocs de treball del professorat i personal investigador. El Consell ha d'autoritzar-ne les modificacions que comportin un increment de la despesa.
 13. Ser informat anualment de les condicions retributives del personal eventual, de forma singularitzada.
 14. Elegir i nomenar el síndic o síndica de la Universitat, escoltat el Consell de Govern, i aprovar la seva remuneració i l'assignació econòmica per al seu funcionament del servei. El síndic o síndica haurà de presentar el seu informe anual al Ple del Consell Social.

En cursiva: funcions no delegables en les comissions
(Llei d’Universitats de Catalunya. Secció tercera, Organització i funcionament. Articles 94, Funcionament. 5.)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.