Campus Composites > Campus > Ámbitos de Focalización
Ir al contenido (click en Intro)
Cerrar
Menú
Identificación

Campus Compòsits

Àmbits de Focalització

Els principals eixos de treball

Estructures lleugeres

 • Eines de disseny amb capacitat predictiva del comportament en servei dels materials compostos
 • Determinar les propietats físiques, químiques i mecàniques de materials candidats a ser incorporats en els components estructurals, en un entorn de qualitat específicament acreditat
 • Optimitzar els materials per obtenir unes propietats millorades
 • Incorporar nous materials mediambientalment sostenibles
 • Elaborar components on l’estructura incorpori atributs funcionals, siguin aquests estètics, d’emmagatzemament d’energia o altres

Tecnologies avançades de fabricació

 • Formació en tecnologies avançades de fabricació (SLS, FDM, ISF, USM, Laser Cutting, High Speed Machining, Electrical Discharge Machining) a personal d’investigació i responsables de projecte i producte: caracterització de tecnologies, regles de fabricació, optimització de tecnologies, etc.
 • Disseny i fabricació de prototips amb tècniques de Rapid Manufacturing
 • Desenvolupament de productes innovadors, casos de dispositius mèdics, integrant eines d’enginyeria concurrent: anàlisi de cicle de vida (LCA), disseny per la fabricació, fabricabilitat i muntatge (DFMA)
 • Mesura de la qualitat dimensional i la rugositat de peces amb màquines certificades per ENAC
 • Disseny d’eines per la millora dels sistemes de planificació de la producció, com el Lean Manufacturing
 • Millora de sistemes de gestió de la producció
 • Definició i anàlisi de processos productius de polímers reforçats amb fibres curtes

Innovació a l’enginyeria civil i la construcció

 • Solucions constructives innovadores, lleugeres i que permetin un estalvi energètic i un temps curt en la seva posada en obra
 • Criteris de disseny que permetin l’ús confiable de nous materials i noves solucions constructives tot tenint en compte la durabilitat sota càrregues sostingudes i factors ambientals diversos
 • Monitoratge i control estructural d’estructures civils

Materials d’origen natural, biomimètic i bioinspirats

 • Determinació del comportament in-vivo de materials
 • Caracterització i desenvolupament de materials compostos amb reforços de base lignocel·lulòsica

Síntesi, simulació i aplicacions de compostos en la nanoescala

 • La definició des de la nanoescala de reforços mecànica i funcionalment optimitzats per a materials compostos fent ús d’eines de simulació Mecano-quàntiques i síntesi de nous compostos

Disseny per a l’eficiència energètica i de recursos

 • La optimització energètica de processos industrials que involucrin transformacions per efecte de la temperatura (tractaments tèrmics, reaccions químiques, etc.)
 • La determinació de propietats tèrmiques dels materials específicament adreçats a la millora de l’eficiència energètica (aïllaments tèrmics, acumuladors de calor, etc.)
 • Determinació de les propietats tèrmiques de materials en general (calor específica, conductivitat tèrmica, calors latents de fusió, temperatures de transició, difusivitat tèrmica, etc.)
 • Determinació de les cinètiques de reacció de matrius de material polímer (resines o termoplàstics) per tal de possibilitar la optimització dels processos de conformació
 • La millora en l’eficiència energètica de processos industrials on es desprenguin grans quantitats de calor residual
 • L’augment de l’eficiència de màquines tèrmiques mitjançant l’ús del calor residual per generar electricitat
 • El disseny de sistemes de generació d’energia mitjançant fonts renovables, especialment amb minieòlica

Disseny de materials i productes funcionals i multifuncionals

 • La definició i caracterització per via pulvimetal·lúrgica d’aliatges i compòsits de matriu metàl·lica amb propietats magnetocalòriques, termoelèctriques o magnètiques