Llengües a la UdG

Preus

Tarifes per als membres de la comunitat universitària (estudiants de la UdG del curs vigent, PDI i PAS)

Tarifes per als membres de la comunitat universitària (estudiants, PDI,pas)

Anglès, francès i alemany - cursos anuals de 90 hores
450 €
Francès i alemany - cursos de 60 hores
280 €
Català cursos presencials 60 hores
165 €
Català A1 (nivell bàsic - semestral)
1a inscripció gratuïta, a partir 2a inscripció: 165 €
Català C1 (nivell de suficiència) per al PDI
1a inscripció gratuïta, a partir 2a inscripció: 165 €
Català cursos virtuals (+ 15 hores presencials o tutories)
120 €
Xinès curs de 40 hores (semestral)
220 €
Intercanvis lingüístics
Activitat gratuïta

Descompte per als estudiants de la UdG del curs vigent: sempre que la primera inscripció sigui a un curs anual d'anglès, francès o alemany s’aplicarà un 30% de descompte a l'import de la matrícula d’un segon idioma de durada anual que es faci el mateix any acadèmic. El dret al descompte es perdrà si l'estudiant decideix deixar un dels dos cursos. En aquest cas, haurà d'abonar el preu íntegre del curs no anul·lat.

Tarifes estudiant Fundació UdG:Innovació i Formació, Associació UdG Alumni-PostScriptum, associacions vinculades a la UdG, personal del Parc Científic i Tecnològic

Anglès, francès, alemany - cursos anuals
680 €
Francès i alemany - cursos de 60 h
 340 €

Tarifes per als estudiants de la Fundació UdG: Innovació i Formació (amb matrícula vigent el curs 2017-18),  per als exalumnes de la UdG membres de l'Associació  UdG Alumni-PostScriptum, per als membres de les associacions vinculades a la UdG i per al personal del Parc Científic i Tecnològic. En tots els casos, en el moment de la matrícula, caldrà presentar un document que acrediti la pertinença al col·lectiu que permet la inscripció als cursos

Tarifes per al personal de l'Ajuntament de Girona i de la Generalitat

Anglès, francès, alemany - cursos anuals
820 €
Francès i alemany - cursos de 60 h
410 €

Tarifes dels cursos oberts a tothom

Català cursos presencials 60 hores
315 €
Català cursos virtuals (+ 15 hores presencials o tutories)
130 €
Xinès (40 hores)
290 €

Altres tarifes: 
còpia de certificat 27,27 €

Sistema de pagament dels cursos: domiciliació bancària. 
Estudiants de la UdG: passarem la domiciliació al número de compte bancari que heu facilitat en el moment de fer la matrícula als vostres estudis a la UdG.

Membres d'altres col·lectius i persones externes: en el moment de fer la inscripció al curs del Servei de Llengües, ens haureu de facilitar un número de compte bancari.

Fraccionament: els imports dels cursos anuals d'anglès, francès i alemany, iguals o superiors a 450 €, es podran fraccionar en dos pagaments: 1a domiciliació a partir del 20 d'octubre - 2a domiciliació, a partir del 20 de desembre. No es poden fraccionar els imports dels cursos semestrals ni inferiors a 450 €.

Els llibres i altres materials no estan inclosos en el preu dels cursos. 
La manca de pagament dintre del període establert comporta l'anul·lació de la matrícula.
En cap cas no es retorna l'import si la persona inscrita no assisteix a les classes o decideix deixar el curs. Tampoc no es podrà guardar l'import abonat per pagar la matrícula de cursos d'un període posterior.