Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Lletres

Pla de millora

Facultat de Lletres

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 45Objectius en curs
  • 12Objectius tancats el darrer any
  • 83Accions en curs
  • 32Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la comptència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
14-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUPPCEL13, MURECERHUM, MUESPCAT13
Diagnòstic:
El nombre d'estudiants que accedeixen a estudiar els màster de la FL és menor que el nombre de places que oferim. En termes generals, els estudis vinculats a les Humanitats resulten menys atractius per als estudiants potencials degut a diverses raons.
Valoració:
El MUPPCEL ja no s'imparteix, els altres dos màsters continuen amb un nombre d'estudiants fins ara suficient.
ACC0002570
Elaborar un pla d'accions per promocionar els màsters de la FL
Tancada
ACC0002571
Implementar el Pla per tal de millorar el nombre d'estudiants matriculats
Tancada
ACC0002572
Millorar la difusió i el coneixement exterior de les activitats de la FL
Tancada
ACC0002751
informar directament sobre el MEECSL als estudiants de 3r i 4rt curs dels graus en Llengua i Literatura Espanyoles i llengus i Literatura Catalana.
Tancada
ACC0002752
Difondre i visibilitzar entre els estudisnts de grau de la FL la investigació que fan els grups de recerca de la UdG en l'àmbit humanistic i social
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
14-02-2023
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Treballar les competències de llengua de forma individualitzada i amb continuïtat al llarg de la titulació, sota la fórmula d'un seguiment tutorial dels estudiants.
Diagnòstic:
Hi ha unes competències relacionades amb el domini i el bon ús de la llengua que, essent necessàries en qualsevol estudiant de nivell universitari, ens semblen indispensables en els estudiants de català, i malauradament no són assegurades. Nivell de llengua (en un sentit ampli del terme) millorable entre els nostres estudiants.
Valoració:
Queda inclós dins el pla d'acció tutorial de la facultat
ACC0002675
Confecció d'un Pla d'Acció Tutorial específic
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
14-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Millorar les competències relacionades amb les TIC i aprofitar-ne els recursos tècnics que ens ofereixen
Diagnòstic:
En la formació que hem ofert fins ara hi ha potser algunes mancances, sobretot relacionades amb l'aprofitament instrumental d'altres disciplines; ens referim, d'una forma genèrica, al que en podríem dir noves tecnologies (TIC) aplicades o relacionades amb la llengua. S'observa un baix ús de les TIC en els processos d'aprenentatge.
Valoració:
Amb la implementació de la nova memòria hi ha dues assignatures de caràcter optatiu que estan relacionats amb les noves tenologies: eines del filòleg I i II
ACC0002676
Programació d'alguns dels seminaris optatius sobre aquestes matèries
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
14-02-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Oferir als nostres estudiants la possibilitat de cursar fins a un 20% dels crèdits del grau en llengua anglesa (48 cr).
Diagnòstic:
El nivell d'anglès dels estudiants del grau és millorable. A més, el fet d'haver cursat en anglès una part de la titulació quedaria reflectit en el Suplement Europeu del Títol, de manera que incidiria positivament en l'acreditació de capacitats professionals dels estudiants. S'ofereixen poques assignatures en anglès que permetin als estudiants millorar el seu nivell i obtenir el suplement Europeu al Títol.
Valoració:
Hi ha hagut la reverificació de la memòria i aquest objectiu ha quedat obsolet
ACC0002677
Programació gradual d'assignatures en llengua anglesa
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GHIST
Valoració:
Són assignatures obligatòries al grau d'història de l'art. Modificació deguda a la creació del Doble grau en H istòria i Història de l'art que s'implementarà el curs 2023/24.
ACC0003361
Afegir l'optativa Gestió i difusió del Patrimoni Cultural - 0%
ACC0003362
Afegir l'optativa Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GHA
Valoració:
Són obligatories en el grau d'història. Modificació deguda a la creació del Doble grau en H istòria i Història de l'art que s'implementarà el curs 2023/24.
ACC0003364
Afegir l'optativa Eines informàtiques per a la recerca en Història - 0%
ACC0003365
Afegir l'optativa Història i estudis de les dones - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
14-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Diagnòstic:
La informació que consta a la web de la Facultat sobre els horaris i els professors encarregats de cada assignatura és incompleta
Valoració:
Objectiu assolit satisfactoriament
ACC0002584
Comprovar la informació de la web sobre assignatures, franges horàries i professor responsable - 100%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 50%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
44%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
36%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCOC, GFILOS, GGEOG, GHIST, GHA, GLLC, GLLE
ACC0003348
Revisió de les enquestes fetes fins a l'actualitat - 50%
ACC0003349
Actualització de l'enquesta - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GCOC, GFILOS, GGEOG, GHIST, GHA, GLLC, GLLE, MUESPCAT13, MUPTR, MURECERHUM
ACC0003389
Adaptació del procés de P0304 Elaboració i publicació d'horaris i aularis al SGIQ del centre - 0%
ACC0003390
Adaptació del procés transversal P0306 Gestió de les pràctiques externes al SGIQ del centre - 0%
ACC0003391
Adaptació del procés P0305 Impartició de la docència i avaluació al SGIQ del centre - 0%
ACC0003392
Adaptació del procés P0501 Atenció i tutorització de l'estudiant de grau i màster al SGIQ del centre - 0%
ACC0003393
Adaptació del procés P0802 Manteniment de les instal·lacions al SGIQ del centre - 0%
ACC0003394
Adaptació del procés P0803 Gestió dels serveis al SGIQ del centre - 0%
ACC0003395
Adaptació del P0804 Gestió dels recursos materials al SGIQ del centre - 0%
ACC0003396
Adaptació del procés P0307 Gestió del TFG/TFM al SIGQ del centre - 0%

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-05-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
a. Augmentar el nombre de professorat de la FL que participa en les Xarxes d'innovació docent. b. Augmentar el nombre de professors de la FL que fa cursos d'innovació docent
Diagnòstic:
La manca d'un intercanvi d'experiències docents entre professors i de formació contínua en l'àmbit de la innovació docent no ajuda a millorar la docència. Els requeriments i canvis constants en l'activitat docent fan aconsellable que el professorat participi a Xarxes d'innovació docent i es formi contínuament (apartat 4.3., p. 24).
Valoració:
Recomanació: millorar la formació especialitzada del professorat i definir un pla de formació que permeti estructurar l'oferta de cursos.
ACC0002591
Promoure i incentivar la participació dels professorat en les XID actives a la institució - 0%
ACC0002592
Promoure i incentivar la participació del professorat en activitats de formació i innovació docent - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2018
Assoliment:
36%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM
Diagnòstic:
L'índex de resposta de les enquestes sobre diferents aspectes dels màsters és baix, i falten enquestes sobre pràctiques externes (estàndards 3.3. i 4.1). Els estudiants no donen prou importància a les enquestes possiblement perquè no són conscients de la utilitat que poden tenir les respostes obtingudes.
ACC0002679
Elaborar i administrar una enquesta específica sobre pràctiques - 5%
ACC0002680
Elaborar i administrar una enquesta específica sobre la coordinació acadèmica
Tancada
ACC0002681
Accions per incrementar l'índex de resposta - 5%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 20%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està milorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
80%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Garantir el bon funcionament i l'èxit acadèmic de les pràctiques, així com la informació pública al respecte.
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un protocol propi que reguli el funcionament de les Pràctiques obligatòries. La manca d'un protocol propi relatiu a les Pràctiques en dificulta el funcionament i la implementació de mesures de millora. (apartat 5.1., p. 28).
ACC0002593
Elaborar un protocol propi de la FL relatiu a les pràctiques
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
14-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Tenir en funcionament un Pla d'Acció tutorial per a tots els estudis, graus i màsters, de la FL. El Pla haurà d'incloure, específicament, accions d'acompanyament per als estudiants de primer, així com accions per millorar el nombre d'estudiants que presenten el TFG.
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un Pla d'acció tutorial. La manca d'un Pla d'acció tutorial dificulta la implementació de millores en el seguiment dels nostres estudiants (tant de grau com de màster) i no ens permet millorar les taxes d'abandonament, eficiència i rendiment. (apartat 5.1., p. 25)
Valoració:
IAE/16/22: Diseñar y desplegar el PAT en el conjunto de titulaciones de grado. IAE/16/23 : Formalizar el PAT del Máster en un documento que incluya el conjunto de acciones que se realizan. IAE/16/24: Mejorar las acciones de orientación los estudiantes de nuevo acceso objectiu assolit
ACC0002640
Elaborar un Pla d'acció tutorial per a tots els estudis de la FL
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
03-11-2022
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GCOC, GFILOS, GGEOG, GHIST, GHA, GLLC, GLLE
Descripció:
Conèixer la valoració que tots els grups d'interès (estudiants, tutors i coordinadors) fan del Protocol de seguiment del TFG.
Diagnòstic:
La FL no disposa de dades per valorar com ha anat la implementació del Protocol de seguiment del TFG durant el curs 2014/15.- Conèixer les dades de valoració de la implementació del Protocol és imprescindible per introduir millores. (apartat 5.1., p. 25).
Valoració:
No es va fer en el seu moment i s'ha inclòs en un objectiu nou de valoració de les dades des del curs 2014/15 fins al curs 2021/22.
ACC0002641
Elaborar una enquesta
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Elaborar un Pla d'orientació professional que inclogui aspectes diversos que millorin la inserció dels nostres titulats.
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un pla per facilitar la orientació professional dels seus titulats. En aquests moments no es disposa d'un pla propi de la FL que englobi els diversos aspectes que ens poden ajudar a facilitar la orientació professional dels nostres titulats. (apartat 5.1. p. 26).
ACC0002642
Elaboració del Pla d'orientació professional - 30%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCOC, GFILOS, GGEOG, GHIST, GHA, GLLC, GLLE
ACC0003351
Anàlisis d'aplicatius presents a la UdG i contacte amb servei informàtic - 30%
ACC0003352
Adaptació del aplicatiu a les casuístiques propies de la Facultat de Lletres - 0%
ACC0003353
Implementació de l'aplicatiu durant el curs 23/24 - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
14-02-2023
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
Els nostres estudiants tenen en general un coneixement millorable de llengües estrangeres, en especial de l'anglesa. Els estudiants accedeixen a la FL amb un baix nivell de llengües estrangeres, cosa que dificulta una bona progressió en els seus estudis i pot perjudicar la seva inserció professional. (apartat 4.1., p. 21)
ACC0002658
Elaborar pla de suport i estímul a la docència en anglès
Tancada
ACC0002659
Reforçar les activitats de formació que exigeixin la lectura en llengües estrangeres
Tancada
ACC0002660
Endegar un pla de formació dels estudiants
Tancada

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.