Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Facultat de Lletres

Pla de millora

Facultat de Lletres

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 51Objectius en curs
  • 40Objectius tancats el darrer any
  • 100Accions en curs
  • 103Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió. Aquesta competència resta lligada al debat més general sobre les competències transversals del model docent UdGXXI.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GCOC, GHA
Diagnòstic:
Existeix un desajustament entre l'oferta i la demanda de places en alguns estudis. Algun estudi ofereix més places de les que es demanen, i en altres casos és al contrari. (apartat 1.3., p. 12)
Valoració:
Malgrat que la proposta era augmentar l'oferta de places del grau en Comunicació cultural (de 40 a 60) i rebaixar l'oferta del Grau en Història de l'art (de 60 a 40), al final es va decidir deixar els dos graus en 50 places d'accés. Acció realitzada i tancada.
ACC0002531
Augmentar l'oferta de places del GCOC i rebaixar l'oferta del GHA
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GFILOS
Descripció:
Actualitzar l'aplicatiu de programació per afegir les assignatures optatives d'Econòmiques que caldrà cursar per obtenir la Doble titulació.
Diagnòstic:
No hi ha informació al pla docent sobre les assignatures que cal cursar per complir el doble grau de Filosofia i Economia. La doble titulació és de nova implantació, s'ofereix per primera vegada el curs 2015/16 (apartat 1, p. 6).
Valoració:
objectiu assolit
ACC0002532
Afegir assignatures
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
No es garanteix el coneixement d'una segona llengua en acabar els estudis de grau. S'ha detectat una disfunció en l'aplicació de l'article 211 de la Llei 2/2014 a la UdG, i no es garanteix el coneixement d'una tercera llengua en acabar el grau
Valoració:
S'han creat nous plans d'estudis dels graus de la facultat i els requisits de la tercera llengua queden resolts a les diferents memòries.
ACC0002534
Aprovació d'una proposta d'inclusió del requisit d'acreditació del nivell B2
Tancada
ACC0002535
Modificació de les memòries dels graus per adaptar-les a la nova normativa
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Diagnòstic:
Les memòries dels estudis no estan actualitzades amb la informació requerida per la normativa vigent. Quan les memòries es van aprovar no es requeria que les memòries continguessin la mateixa informació que es demana ara.
Valoració:
IAE/16/01 - Revisar y actualizar las memorias de verificación del conjunto de titulaciones, con el fin de incorporar la información requerida por la normativa vigente. IAE/16/02 - Revisar las competencias del conjunto de planes de estudio, reduciendo su número y mejorando su redacción y contenidos. IAE/16/03 Revisar la estructura y orientación de las asignaturas comunes de los grados
ACC0002536
Revisió de les memòries
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-08-2017
Assoliment:
76%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUPPCEL13, MURECERHUM, MUESPCAT13
Diagnòstic:
El nombre d'estudiants que accedeixen a estudiar els màster de la FL és menor que el nombre de places que oferim. En termes generals, els estudis vinculats a les Humanitats resulten menys atractius per als estudiants potencials degut a diverses raons.
ACC0002570
Elaborar un pla d'accions per promocionar els màsters de la FL
Tancada
ACC0002571
Implementar el Pla per tal de millorar el nombre d'estudiants matriculats - 80%
ACC0002572
Millorar la difusió i el coneixement exterior de les activitats de la FL - 50%
ACC0002751
informar directament sobre el MEECSL als estudiants de 3r i 4rt curs dels graus en Llengua i Literatura Espanyoles i llengus i Literatura Catalana.
Tancada
ACC0002752
Difondre i visibilitzar entre els estudisnts de grau de la FL la investigació que fan els grups de recerca de la UdG en l'àmbit humanistic i social - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13
Descripció:
Modificar la distribució de les sessions per tal que s'aprofitin al màxim totes les classes, mantenint el període docent d'octubre a finals de febrer, i 4 hores/dia.
Diagnòstic:
Els horaris compactats del MEECSL no són adients per a un correcte aprenentatge dels estudiants. El curs 13-14 cada tarda hi havia 3 hores de classe d'una mateixa assignatura, i els estudiants no tenien problema, però es va augmentar a 4 per poder avançar un mes el període de pràctiques (imprescindible per a les pràctiques a Regne Unit).
Valoració:
El resultat de la reestructuració en la distribució de les classes es valora molt positivament. S'aprofiten més els dies de classe (una hora més per dia) i alhora la capacitat d'atenció en sessions de 2 hores és clarament més alta que en les sessions de 3 hores que hi havia prèviament, i són més profitoses.
ACC0002573
Reestructurar els horaris i programar classes de dues hores per assignatura
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13
Diagnòstic:
Hi ha pocs centres de pràctiques docents d'espanyol a Girona i voltants, i alguns alumnes treballen i no poden desplaçar-se molt lluny (o a l'estranger) per fer les pràctiques. Les escoles d'adults de la província de Girona ofereixen majoritàriament classes de català, i no gaires d'espanyol. El Servei de Llengües de la UdG no ofereix espanyol. L'EOI de Girona no ha acceptat fins ara estudiants del màster per fer les pràctiques.
Valoració:
S'ha aconseguit augmentar el nombre de centres de pràctiques, i obrir el ventall amb una tipologia més variada que permet els estudiants triar segons els seus interessos. Tot i així cal anar actualitzant contínuament el llistat de centres.
ACC0002574
Contactar amb altres centres
Tancada
ACC0002575
Provar de reactivar el conveni amb el centre de llengües de la UVic
Tancada
ACC0002576
Intentar aprofitar més els cursos per a Erasmus que ofereix la Facultat de Turisme.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
MUPPCEL13, MURECERHUM, MUESPCAT13
Descripció:
Augmentar el nombre d'estudiants del màster mitjançant la captació d'estudiants internacionals
Diagnòstic:
Els estudiants de les tres primeres edicions del MRH han procedit gairebé en la seva totalitat de la UdG (estàndard 1.3.). En les seves primeres edicions la promoció del MRH ha estat bàsicament dirigida, amb força èxit, als estudiants de la Facultat de Lletres de la UdG
Valoració:
S'han fet accions dins el pla de promoció de màsters de la UdG, que no han donat els resultats esperats, especialment en el MRH. En el MEECSL es considera assolit suficientment, atès que no es el públic objectiu principal d'aquest màster. Aquest objectiu es dóna per tancat i a partir d'ara s'inclou dins l'objectiu vigent OBJ0002065
ACC0002582
Elaborar un pla de difusió del màster
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Augmentar la coordinació entre els professors de primer curs per tal de millorar els resultats docents i l'assoliment de les competències transversals, en especial pel que fa al domini de les competències d'expressió oral i escrita.
Diagnòstic:
Hi ha poca coordinació entre el professorat de les assignatures de primer pel que fa als continguts i criteris d'avaluació que han de conduir a l'assoliment de les competències La manca de coordinació entre les assignatures de primer dificulta tenir una visió global de les mateixes i garantir l'assoliment de les competències transversals. (apartat 4.1., p. 21)
Valoració:
Amb la implantació del nou pla d'estudis dels graus de la facultat de lletres aquest objectiu perd el sentit perquè han canviat les assignatures.
ACC0002666
Creació d'un grup de treball per les assignatures de primer que estableixi criteris unificats de treball
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció del/s títols de grau del centre
Diagnòstic:
Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el requeriment de llengua
Valoració:
Amb la implantació dels nous plans estudis s'assoleix l'objectiu d'acreditació de la tercera llengua.
ACC0002667
Incorporació del requisit de la tercera llengua
Tancada
ACC0002668
Modificació dels itineraris dels plans al Servei de Gestió Acadèmica i a les Secretaries
Tancada
ACC0002669
Activitats d'informació sobre el requisit d'acreditació del nivell de tercera llengua
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GCOC
Descripció:
Invertir l'ordre de les dues matèries (Cultura Audiovisual i Narrativa Audiovisual), perquè creiem que, pels continguts de cada part, facilitarà el desenvolupament i el seguiment del mòdul per part dels estudiants.
Diagnòstic:
El Mòdul Comunicació Audiovisual I (12 crèdits) del Grau de Comunicació cultural actualment es divideix en dues matèries que anomenem "Cultura Audiovisual" (primer semestre) i "Narrativa Audiovisual" (segon semestre). Aquesta distribució. Els continguts de les assignatures han evolucionat per adaptar-se a les necessitats del grau, i hem detectat que seria millor canviar-ne l'ordre.
Valoració:
Amb el nou pla d'estudis ha deixat de tenir sentit aquest objectiu.
ACC0002674
Oferir "Cultura Audiovisual" al segon semestre i "Narrativa Audiovisual" al primer semestre.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2019
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Treballar les competències de llengua de forma individualitzada i amb continuïtat al llarg de la titulació, sota la fórmula d'un seguiment tutorial dels estudiants.
Diagnòstic:
Hi ha unes competències relacionades amb el domini i el bon ús de la llengua que, essent necessàries en qualsevol estudiant de nivell universitari, ens semblen indispensables en els estudiants de català, i malauradament no són assegurades. Nivell de llengua (en un sentit ampli del terme) millorable entre els nostres estudiants.
ACC0002675
Confecció d'un Pla d'Acció Tutorial específic - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2018
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Millorar les competències relacionades amb les TIC i aprofitar-ne els recursos tècnics que ens ofereixen
Diagnòstic:
En la formació que hem ofert fins ara hi ha potser algunes mancances, sobretot relacionades amb l'aprofitament instrumental d'altres disciplines; ens referim, d'una forma genèrica, al que en podríem dir noves tecnologies (TIC) aplicades o relacionades amb la llengua. S'observa un baix ús de les TIC en els processos d'aprenentatge.
ACC0002676
Programació d'alguns dels seminaris optatius sobre aquestes matèries - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2019
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Oferir als nostres estudiants la possibilitat de cursar fins a un 20% dels crèdits del grau en llengua anglesa (48 cr).
Diagnòstic:
El nivell d'anglès dels estudiants del grau és millorable. A més, el fet d'haver cursat en anglès una part de la titulació quedaria reflectit en el Suplement Europeu del Títol, de manera que incidiria positivament en l'acreditació de capacitats professionals dels estudiants. S'ofereixen poques assignatures en anglès que permetin als estudiants millorar el seu nivell i obtenir el suplement Europeu al Títol.
ACC0002677
Programació gradual d'assignatures en llengua anglesa - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Garantir que tota la informació dels estudis que ofereix la FL estigui traduïda a la pàgina web al castellà i a l'anglès.
Diagnòstic:
La informació dels estudis que oferim no és fàcilment accessible a potencials estudiants de la resta de l'estat espanyol o internacionals. La informació que apareix al web sobre els estudis no està totalment traduïda al castellà i a l'anglès. (apartat 2.1, p. 14)
Valoració:
Objectiu assolit però cal comprovar que sigui així al principi de cada curs acadèmic.
ACC0002540
Traducció del 100% dels continguts de les webs al castellà i a l'anglès
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Disposar d'un pla de comunicació que ens permeti ser més eficaços en la comunicació externa i interna de les nostres activitats.
Diagnòstic:
El coneixement de les activitats de recerca, docència i divulgació que es fan des de la FL, tant dins com fora del nostre centre, és limitat. No disposem d'una estratègia que ens permeti donar a conèixer la quantitat i qualitat de les accions que portem a terme. (apartat 2.1., p. 14)
Valoració:
Seguiment 2 (02/12/2019) - Finalment no es va aprovar cap pla de comunicació al finalitzar el mandat l'anterior equip de deganat. Des dels inicis del 2018 el nou equip de deganat ha posat en opràctica una sèrie de mesures per tal de millorar la comunicació i la projecció externa de la FL. Són les següents: -S'ha contractat una estudiant de 4rt curs del grau de comunicació per a que gestioni el compte de la Facultat a Twiter, Instagram i Facebook, sota la supervisió del vicerector d'estudiants. -S'han instal·lat unes pantalles al hall de la Facultat que van informant dels actes i esdeveniments més rellevants que es produeixen a la Facultat.
ACC0002541
Elaborar i implementar un pla de comunicació que permeti millorar la comunicació
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
20-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Publicar una informació completa i actualitzada sobre les competències, activitats formatives i sistema d'avaluació de totes les assignatures.
Diagnòstic:
La informació que es publica a les fitxes de les assignatures sobre les competències, les activitats formatives i el sistema d'avaluació no sempre és completa o actualitzada. Els responsables de publicar i actualitzar la informació continguda de les fitxes de les assignatures no sempre completen adequadament tots els apartats. (apartat 6, p.29)
Valoració:
S'assoleix objectiu de millorar la informació pública relacionada amb el professorat que imparteix les titulacions.
ACC0002542
Demanar a tots els implicats que actualitzin i completin la informació
Tancada

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
10-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.
Valoració:
La UdG ha desenvolupat una enquesta resumida a partir de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya. El procés s'ha aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG i s'ha incorporat al SGQ. L'enquesta s'ha administrat per primera vegada de manera generalitzada a tots els màsters durant el mes de gener de 2022.
ACC0002806
Actualització del procés P0903 Enquestes d'inserció de graduats
Tancada
UdG
ACC0002807
Implementació de l'enquesta
Tancada
UdG
ACC0002808
Tractament de dades i elaboració informe
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Afavorir la millora contínua de les titulacions i facilitar el procés de seguiment, identificant el centre docent com a principal responsable de l'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions que s'hi imparteixen.
Diagnòstic:
El procediment de seguiment de les titulacions dut a terme fins avui no facilita adequadament la millora contínua de les titulacions ni anticipa l'èxit del procés d'acreditació de les mateixes. Tot i que la UdG ha fet el seguiment de les titulacions seguint les directrius d'AQU Catalunya, a finals del 2014 l'Agència ha modificat la Guia del seguiment i els requeriments associats, alineant el procés de seguiment amb el de l'acreditació. (apartat 3.2., p. 17)
Valoració:
Recomanació: Enfortir el procés de seguiment de les titulacions i millorar la qualitat de l'anàlisi valorativa i el pla de millora en futurs IST. Incorporar, sempre que sigui possible, objectius que permetin analitzar l'eficàcia de les accions de millora implantades.
ACC0002552
Revisió del procés de seguiment de les titulacions
Tancada
ACC0002553
Seguiment de les titulacions d'acord amb la nova Guia
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
15-12-2022
Assoliment:
46%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir 6 places de tècnic de qualitat per a cobrir la tasca de tècnic/a de qualitat a les àrees d'estudi. Formar-los i integrar-los en els centres.
Valoració:
L'integració dels tècnics de qualitat als centres docents s'ha realitzat després d'un periode de formació. Esatn plemanet integrats en les àrees respectives i assumint les tasques que s'esperava amb satisfacció.
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG
ACC0003003
Dotar de la formació necessària a les TQ
Tancada
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat - 0%
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
26%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 - 0%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 - 80%
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
15-11-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-11-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Establir un pla de formació del professorat per contribuir a la millora d'aquells aspectes en què es detecten febleses, particularment en la formació especialitzada en la docència en llengua anglesa (veure també proposta 6.5.)
Diagnòstic:
No existeix un pla de formació específic per al professorat. La no existència d'un pla de formació específic per al professorat no permet estructurar l'oferta de cursos segons les necessitats formatives detectades, particularment en aspectes relacionats amb la docència en anglès (apartat 4.1., p. 23).
Valoració:
Actualment sembla ser que no hi ha nnecessitat de més cursos. Hi ha un percentatge alt de professors competents en llengua anglesa a la Facultat. No tenim coneixement de que hi hagi demanda per organitzar més cursos d'aquest tipus. Recomanació: adequació del professorat en els programes formatius: incentivar una millora en el nivell d'anglès
ACC0002554
Promoure pla de formació del professorat que inclogui formació per a l'ensenyament en llengua anglesa
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-05-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
a. Augmentar el nombre de professorat de la FL que participa en les Xarxes d'innovació docent. b. Augmentar el nombre de professors de la FL que fa cursos d'innovació docent
Diagnòstic:
La manca d'un intercanvi d'experiències docents entre professors i de formació contínua en l'àmbit de la innovació docent no ajuda a millorar la docència. Els requeriments i canvis constants en l'activitat docent fan aconsellable que el professorat participi a Xarxes d'innovació docent i es formi contínuament (apartat 4.3., p. 24).
Valoració:
Recomanació: millorar la formació especialitzada del professorat i definir un pla de formació que permeti estructurar l'oferta de cursos.
ACC0002591
Promoure i incentivar la participació dels professorat en les XID actives a la institució - 0%
ACC0002592
Promoure i incentivar la participació del professorat en activitats de formació i innovació docent - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2018
Assoliment:
36%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM
Diagnòstic:
L'índex de resposta de les enquestes sobre diferents aspectes dels màsters és baix, i falten enquestes sobre pràctiques externes (estàndards 3.3. i 4.1). Els estudiants no donen prou importància a les enquestes possiblement perquè no són conscients de la utilitat que poden tenir les respostes obtingudes.
ACC0002679
Elaborar i administrar una enquesta específica sobre pràctiques - 5%
ACC0002680
Elaborar i administrar una enquesta específica sobre la coordinació acadèmica
Tancada
ACC0002681
Accions per incrementar l'índex de resposta - 5%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat per Consellde Govern el pla i entra en vigor el curs 22-23
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat un a convocatòria de projectes d'innovació docent i per la millora de la qualitat docent. S'ha resolt satisfactòriament.
ACC0003072
Implementar un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
30-09-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 0%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM, MUPPCEL13
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un protocol propi per regular el funcionament dels TFM. La manca d'un protocol propi relatiu als TFM en dificulta el funcionament i la implementació de mesures de millora. (apartat 5.1., 25).
Valoració:
Protocol elaborat
ACC0002556
Elaborar un protocol propi de la FL relatiu al TFM
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM, MUPPCEL13
Diagnòstic:
Malgrat portar a terme moltes accions de tutorització, els màsters de la FL no disposen d'un Pla d'acció tutorial. La manca d'un Pla d'acció tutorial dificulta la implementació de millores en el seguiment dels estudiants i no ens permet millorar les taxes d'abandonament, eficiència i rendiment.
Valoració:
S'ha elaborat, aprovat i implementat el Pla d'Acció Tutorial dels màsters de la FL.
ACC0002560
Elaboració d'un Pla d'acció tutorial per als màsters de la FL
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-11-2016
Assoliment:
80%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Garantir el bon funcionament i l'èxit acadèmic de les pràctiques, així com la informació pública al respecte.
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un protocol propi que reguli el funcionament de les Pràctiques obligatòries. La manca d'un protocol propi relatiu a les Pràctiques en dificulta el funcionament i la implementació de mesures de millora. (apartat 5.1., p. 28).
ACC0002593
Elaborar un protocol propi de la FL relatiu a les pràctiques
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2017
Assoliment:
75%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Tenir en funcionament un Pla d'Acció tutorial per a tots els estudis, graus i màsters, de la FL. El Pla haurà d'incloure, específicament, accions d'acompanyament per als estudiants de primer, així com accions per millorar el nombre d'estudiants que presenten el TFG.
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un Pla d'acció tutorial. La manca d'un Pla d'acció tutorial dificulta la implementació de millores en el seguiment dels nostres estudiants (tant de grau com de màster) i no ens permet millorar les taxes d'abandonament, eficiència i rendiment. (apartat 5.1., p. 25)
Valoració:
IAE/16/22: Diseñar y desplegar el PAT en el conjunto de titulaciones de grado. IAE/16/23 : Formalizar el PAT del Máster en un documento que incluya el conjunto de acciones que se realizan. IAE/16/24: Mejorar las acciones de orientación los estudiantes de nuevo acceso
ACC0002640
Elaborar un Pla d'acció tutorial per a tots els estudis de la FL - 75%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-08-2015
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCOC, GFILOS, GGEOG, GHIST, GHA, GLLC, GLLE
Descripció:
Conèixer la valoració que tots els grups d'interès (estudiants, tutors i coordinadors) fan del Protocol de seguiment del TFG.
Diagnòstic:
La FL no disposa de dades per valorar com ha anat la implementació del Protocol de seguiment del TFG durant el curs 2014/15.- Conèixer les dades de valoració de la implementació del Protocol és imprescindible per introduir millores. (apartat 5.1., p. 25).
ACC0002641
Elaborar una enquesta
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2017
Assoliment:
30%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Elaborar un Pla d'orientació professional que inclogui aspectes diversos que millorin la inserció dels nostres titulats.
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un pla per facilitar la orientació professional dels seus titulats. En aquests moments no es disposa d'un pla propi de la FL que englobi els diversos aspectes que ens poden ajudar a facilitar la orientació professional dels nostres titulats. (apartat 5.1. p. 26).
ACC0002642
Elaboració del Pla d'orientació professional - 30%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
Els estudiants de la FL participen poc en programes de mobilitat nacional o internacional. Degut a la manca d'informació i a les dificultats per acreditar el nivell d'idiomes, els estudiants de la FL participen poc en l'oferta de mobilitat (apartat 5.1, p. 26)
Valoració:
A partir del curs 2017/18 va incrementar el numero d'estudiants que varen particiapar en programes de mobilitat, la tendència al llarg dels seguents cursos era a l'alça fins que va venir la pandèmia i es va haver d'anul.lar els intercanvis.
ACC0002643
Promoure el coneixement de llengües estrangeres
Tancada
ACC0002644
Promoure l'establiment de convenis Erasmus, Sicue i Prometeu
Tancada
ACC0002645
Promoure l'ampliació dels convenis existents a altres estudis
Tancada
ACC0002646
Millorar la difusió de la informació sobre mobilitat als estudiants
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
El coneixement de les TIC aplicades al camp de les Humanitats, per part dels nostres estudiants, és millorable. Malgrat que els nostres estudiants són ja usuaris nadius de les noves tecnologies, creiem que una millora de les seves habilitats i competències en aquest àmbit repercutiria en una millor formació i en més possibilitats d'inserció laboral. (apartat 5.1., p. 26)
Valoració:
Assolida amb éxit.
ACC0002647
Programar una sèrie de sessions i/o seminaris formatius
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
No assoliment
Titulacions:
GLLE
Descripció:
Fer un intercanvi en la seqüenciació de les assignatures per cursos del pla d'estudis de manera que el mòdul M10, tercera llengua i literatura es passi a tercer curs (la qual cosa no té cap implicació amb cap altra assignatura) i el mòdul M9 Segona llengua i literatura es passi a segon curs.
Diagnòstic:
Problemes a l'hora de programar els horaris de les assignatures de tercer a la tarda (apartat 5.2., p. 27). La seqüenciació del mòduls i de les assignatures en el pla d'estudis del Grau en llengua i literatura espanyoles estableix que els 12 crèdits (6+6) del mòdul M9 Segona llengua i literatura s'han de fer a tercer curs. El bon rendiment acadèmic dels estudiants i també el ritme d'assoliment dels coneixements de les assignatures és directament proporcional al fet de poder agafar les optatives d'aquest mòdul d'entre les assignatures de primer i segon del Grau en llengua i literatura catalanes, perquè les assignatures de tercer i quart impliquen coneixements previs. (apartat 2.1, p. 14-15)
Valoració:
Actualment hi ha l'implementació d'un nou pla d'estudis que fa que aquest objectiu ja no tingui sentit.
ACC0002648
Adaptació de la memòria
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Implementar una sèrie de mesures que facilitin l'elaboració del TFG/TFM i en reforcin la utilitat per a la futura inserció professional dels titulats
Diagnòstic:
L'elaboració del TFG/TFM implica una sèrie de dificultats per als nostres estudiants que n'alenteixen l'elaboració i fan baixar les taxes de rendiment i graduació. El TFG/TFM és una assignatura clau en les memòries dels nostres estudis; la seva elaboració, tanmateix, implica una sèrie de dificultats que hem d'afrontar per tal de millorar les taxes de rendiment dels nostres estudiants (apartat 6.1. de tots els estudis)
Valoració:
objectiu assolit
ACC0002557
Fomentar la vinculació entre el TFG/TFM i les pràctiques externes
Tancada
ACC0002558
Revisar, si s'escau, el protocol de seguiment del TFG/TFM
Tancada
ACC0002559
Intensificar el seguiment tutorial dels TFG/TFM
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM
Diagnòstic:
El MRH i el MEECSL no disposen d'un protocol propi per regular el funcionament dels TFM. La manca d'un protocol propi relatiu als TFM en dificulta el funcionament i la implementació de mesures de millora.
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002561
Elaborar un protocol propi relatiu al TFM
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM, MUPPCEL13
Descripció:
Garantir un bon funcionament i l'èxit acadèmic de les pràctiques, així com la informació pública al respecte
Diagnòstic:
El MRH i el MEECSL no disposen d'un protocol propi per regular el funcionament de les pràctiques. La manca d'un protocol propi relatiu a les pràctiques en dificulta el funcionament i la implementació de mesures de millora.
Valoració:
Objectius assolits
ACC0002566
Elaborar un protocol propi dels màsters relatius a les pràctiques
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
25-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM, MUPPCEL13
Diagnòstic:
Pel que fa al MEECSL, en l'avaluació dels TFM's poden intervenir diversos factors que poden provocar que aquesta no sigui tan equitativa com seria desitjable (estandard 6.2.). El MEECSL possibilita a l'estudiant escollir entre dos itineraris diferents. A més a més, el TFM pot respondre a un perfil professionalitzador o de recerca. Tot això, provoca que els TFM's que es presenten en el marc d'una mateixa convocatòria mostrin característiques ben diverses, fet que en dificulta una avaluació equitativa. Altres elements que poden contribuir a avaluacions heterogènies responen a la necessitat que els treballs siguin avaluats per diferents tribunals i en diferents dates.
Valoració:
Revisió del procediment d'avaluació del TFM. Es va modificar i es va aplicar el curs 16/17
ACC0002581
Revisió del procediment d'avaluació del TFM
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Aconseguir que les actes d'avaluació de TFG i TFM s'adaptin als criteris d'avaluació específics de cada titulació.
Diagnòstic:
Les actes d'avaluació del TFG i TFM utilitzades a la FL no estan adaptades als criteris d'avaluació especificats en les fitxes d'assignatura corresponents. El model d'acta d'avaluació de TFG i TFM és comú per a tots els estudis de la FL i no recull prou adequadament els criteris d'avaluació específics de cada titulació. (apartat 6.2 de cada estudi)
Valoració:
Totes els actes han d'estar revisades en la data prevista
ACC0002651
Revisar i reformular actes d'avaluació de TFG i TFM
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Millorar les taxes de rendiment dels estudiants en les assignatures que realitzen que no són pròpies de la seva disciplina.
Diagnòstic:
Les taxes de rendiment dels estudis de grau evidencien que els resultats acadèmics dels estudiants empitjoren en cursar algunes assignatures que no són pròpies de la seva disciplina (assignatures optatives de 3r i 4rt ofertades per altres estudis). A l'hora de triar les assignatures que cada pla d'estudis preveu que els estudiants han de fer i que no són pròpies de la seva disciplina els estudiants no tenen tota la informació rellevant sobre les mateixes; això pot fer que s'hi apuntin malgrat tenir dèficits formatius. (apartat 6.3 dels estudis de grau)
Valoració:
Amb el canvi del pla d'estudis de tots els graus de la facultat cal tornar a analitzar si es donen les condicions per reemprendre l'objectiu.
ACC0002652
Revisar informació en les fitxes de les assignatures
Tancada
ACC0002653
Fer un seguiment tutoritzat dels estudiants
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
El funcionament actual de les assignatures comunes de facultat (Mòdul I) resulta insatisfactori per als estudiants. Cal revisar el plantejament i el funcionament actual de les assignatures comunes de facultat. (apartat 4.1, p. 23)
Valoració:
Hi ha hagut el canvi de pla d'estudis dels graus de la facultat de lletres i fa que hagin canviat aquestes assignatures.
ACC0002654
Reforçar la coordinació interna de continguts entre aquestes assignatures
Tancada
ACC0002655
Revisar la distribució d'estudiants entre els diversos grups d'aquestes assignatures
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Iniciar un procés de revisió de les competències de cada grau que permeti reduir-ne el nombre, millorar-ne l'avaluació i millorar el redactat dels enunciats
Diagnòstic:
L'actual sistema d'avaluació per competències no és prou operatiu. El disseny actual dels estudis de la FL fa que hi hagi un nombre excessiu de competències associades a les assignatures i a les activitats formatives, cosa que en dificulta l'avaluació. (apartat 6, p. 29)
Valoració:
En les noves memories dels Graus de la facultat s'han redefinit les competències ajustant-se al compliment de l'objectiu.
ACC0002656
Revisar i reduir el nombre de competències dels diversos estudis
Tancada
ACC0002657
Millorar la redacció dels enunciats de les competències
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-03-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
Els nostres estudiants tenen en general un coneixement millorable de llengües estrangeres, en especial de l'anglesa. Els estudiants accedeixen a la FL amb un baix nivell de llengües estrangeres, cosa que dificulta una bona progressió en els seus estudis i pot perjudicar la seva inserció professional. (apartat 4.1., p. 21)
ACC0002658
Elaborar pla de suport i estímul a la docència en anglès - 0%
ACC0002659
Reforçar les activitats de formació que exigeixin la lectura en llengües estrangeres - 0%
ACC0002660
Endegar un pla de formació dels estudiants - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MUFILOAP, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Augmentar el nombre de dobles titulacions de la FL, tant entre els nostres estudis com amb estudis d'altres Facultats; i plantejar la possibilitat d'establir dobles titulacions internacionals, particularment en el cas dels màsters
Diagnòstic:
La FL té poca oferta de dobles titulacions. Fins ara s'ha explorat poc la possibilitat de portar a terme dobles titulacions (capítol 1, p. 6)
Valoració:
En aquest curs acadèmic, curs 22/23 s'ofereix la doble titulació: Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient
ACC0002661
Intensificar contactes amb titulacions d'altres facultats
Tancada
ACC0002662
Analitzar les possibilitats d'establir dobles titulacions
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Aconseguir que en tots els estudis sigui possible portar a terme les pràctiques, com a assignatura obligatòria o optativa
Diagnòstic:
Les pràctiques externes no són obligatòries en tots els graus de la FL. Les memòries no preveien que les pràctiques fossin obligatòries en tots els graus de la FL, el que pot perjudicar l'accés al món laboral dels graduats. (apartat 5.1., p. 26)
Valoració:
Amb el nou pla d'estudis es permet als estudiants fer pràctiques en tots els graus.
ACC0002665
Activar l'opció de fer pràctiques en tots els estudis de grau
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Valoració:
els calendaris de defentsa del TFG han anat millorant any rere any.

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Afegir una assignatura optativa al Grau en Llengua i literatura Catalanes: Pràctiques, de 6 crèdits
Diagnòstic:
El Pla de millora de la FL preveu que tots els estudis de grau ofereixin l'assignatura de pràctiques com a optativa o obligatòria. La memòria del Grau en Llengua i Literatura catalanes preveia una assignatura optativa de pràctiques de 12cr que no és operativa
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002670
Afegir una nova assignatura de Pràctiques
Tancada
ACC0002671
Informar els estudiants sobre aquesta nova assignatura
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
25-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Aconseguir una millora de la planificació del treball per part de l'estudiant amb la finalitat que així pugui assolir un major rendiment acadèmic.
Diagnòstic:
Als estudiants del MEECSL se'ls acumula gran part de la feina corresponent a l'avaluació de les assignatures a final de curs, i se solapa amb les pràctiques i l'elaboració del TFM (estàndard 6.2). Aconseguir el màxim rendiment acadèmic depèn d'haver portat una planificació del treball adequada per part de l'estudiant. Malgrat la informació que rep l'estudiant sobre la naturalesa del màster, en molts casos es fa evident que no visualitza el que ha de ser la seva agenda de treball fins que arriba a finals de gener.
Valoració:
S'ha consensuat un calendari d'avaluació de les assignatures que afavoreix una millor distribució de les activitats avaluatives i redueix el solapament amb el període de pràctiques.
ACC0002678
Consensuar un calendari d'avaluació de les assignatures
Tancada

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.