Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Facultat de Lletres

Pla de millora

Facultat de Lletres

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 36Objectius en curs
  • 30Objectius tancats el darrer any
  • 68Accions en curs
  • 74Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Suport responsable de qualitat
Data de tancament:
24-05-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Diagnòstic:
El nombre d'estudiants que accedeixen a la FL és menor que el nombre de places que oferim. En els darrers anys els estudis d'Humanitats resulten menys atractius per als estudiants potencials degut a diverses raons (capítol 1, p. 7).
Valoració:
Tot i les accions que s'han dut a terme el nombre d'estudiants que han accedit als estudis de la FL són similars.
ACC0002477
Elaborar un pla d'accions per promocionar els estudis de la FL. Accions de contacte
Tancada
ACC0002479
Implementar el Pla per tal de millorar el nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Tancada
ACC0002480
Millorar la difusió i el coneixement exterior de les activitats de la FL
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GCOC, GHA
Diagnòstic:
Existeix un desajustament entre l'oferta i la demanda de places en alguns estudis. Algun estudi ofereix més places de les que es demanen, i en altres casos és al contrari. (apartat 1.3., p. 12)
Valoració:
Malgrat que la proposta era augmentar l'oferta de places del grau en Comunicació cultural (de 40 a 60) i rebaixar l'oferta del Grau en Història de l'art (de 60 a 40), al final es va decidir deixar els dos graus en 50 places d'accés. Acció realitzada i tancada.
ACC0002531
Augmentar l'oferta de places del GCOC i rebaixar l'oferta del GHA
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GFILOS
Descripció:
Actualitzar l'aplicatiu de programació per afegir les assignatures optatives d'Econòmiques que caldrà cursar per obtenir la Doble titulació.
Diagnòstic:
No hi ha informació al pla docent sobre les assignatures que cal cursar per complir el doble grau de Filosofia i Economia. La doble titulació és de nova implantació, s'ofereix per primera vegada el curs 2015/16 (apartat 1, p. 6).
Valoració:
objectiu assolit
ACC0002532
Afegir assignatures
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
04-06-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG
Diagnòstic:
L'adequació entre la denominació, el perfil competencial i el pla d'estudis del grau de GOTGMA és millorable. S'han detectat algunes incoherències entre el pla d'estudis, el perfil de competències i els objectius de la titulació.
Valoració:
El grado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente debe realizar obligatoriamente una revisión de la titulación, utilizando la vía legal establecida para ello, con el objetivo de mejorar la adecuación entre la denominación, el perfil competencial y el plan de estudios.
ACC0002533
Revisar memòria de la titulació per millorar la coherència
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-03-2018
Assoliment:
100%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
No es garanteix el coneixement d'una segona llengua en acabar els estudis de grau. S'ha detectat una disfunció en l'aplicació de l'article 211 de la Llei 2/2014 a la UdG, i no es garanteix el coneixement d'una tercera llengua en acabar el grau
Valoració:
Resolver la aplicación del artículo 211 de la Ley 2/2004, de 27 de enero, relativo a la certificación del conocimiento de una segunda lengua por parte de los estudiantes
ACC0002534
Aprovació d'una proposta d'inclusió del requisit d'acreditació del nivell B2
Tancada
ACC0002535
Modificació de les memòries dels graus per adaptar-les a la nova normativa
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
15-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Diagnòstic:
Les memòries dels estudis no estan actualitzades amb la informació requerida per la normativa vigent. Quan les memòries es van aprovar no es requeria que les memòries continguessin la mateixa informació que es demana ara.
Valoració:
IAE/16/01 - Revisar y actualizar las memorias de verificación del conjunto de titulaciones, con el fin de incorporar la información requerida por la normativa vigente. IAE/16/02 - Revisar las competencias del conjunto de planes de estudio, reduciendo su número y mejorando su redacción y contenidos. IAE/16/03 Revisar la estructura y orientación de las asignaturas comunes de los grados
ACC0002536
Revisió de les memòries
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-08-2017
Assoliment:
76%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUPPCEL13, MURECERHUM, MUESPCAT13
Diagnòstic:
El nombre d'estudiants que accedeixen a estudiar els màster de la FL és menor que el nombre de places que oferim. En termes generals, els estudis vinculats a les Humanitats resulten menys atractius per als estudiants potencials degut a diverses raons.
ACC0002570
Elaborar un pla d'accions per promocionar els màsters de la FL
Tancada
ACC0002571
Implementar el Pla per tal de millorar el nombre d'estudiants matriculats - 80%
ACC0002572
Millorar la difusió i el coneixement exterior de les activitats de la FL - 50%
ACC0002751
informar directament sobre el MEECSL als estudiants de 3r i 4rt curs dels graus en Llengua i Literatura Espanyoles i llengus i Literatura Catalana. - 100%
ACC0002752
Difondre i visibilitzar entre els estudisnts de grau de la FL la investigació que fan els grups de recerca de la UdG en l'àmbit humanistic i social - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13
Descripció:
Modificar la distribució de les sessions per tal que s'aprofitin al màxim totes les classes, mantenint el període docent d'octubre a finals de febrer, i 4 hores/dia.
Diagnòstic:
Els horaris compactats del MEECSL no són adients per a un correcte aprenentatge dels estudiants. El curs 13-14 cada tarda hi havia 3 hores de classe d'una mateixa assignatura, i els estudiants no tenien problema, però es va augmentar a 4 per poder avançar un mes el període de pràctiques (imprescindible per a les pràctiques a Regne Unit).
Valoració:
El resultat de la reestructuració en la distribució de les classes es valora molt positivament. S'aprofiten més els dies de classe (una hora més per dia) i alhora la capacitat d'atenció en sessions de 2 hores és clarament més alta que en les sessions de 3 hores que hi havia prèviament, i són més profitoses.
ACC0002573
Reestructurar els horaris i programar classes de dues hores per assignatura
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-08-2015
Assoliment:
83%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUESPCAT13
Diagnòstic:
Hi ha pocs centres de pràctiques docents d'espanyol a Girona i voltants, i alguns alumnes treballen i no poden desplaçar-se molt lluny (o a l'estranger) per fer les pràctiques. Les escoles d'adults de la província de Girona ofereixen majoritàriament classes de català, i no gaires d'espanyol. El Servei de Llengües de la UdG no ofereix espanyol. L'EOI de Girona no ha acceptat fins ara estudiants del màster per fer les pràctiques.
Valoració:
S'ha aconseguit augmentar el nombre de centres de pràctiques, i obrir el ventall amb una tipologia més variada que permet els estudiants triar segons els seus interessos. Tot i així, no es dóna per tancada l'acció, perquè es considera que el llistat de centres és obert i s'ha d'anar actualitzant contínuament.
ACC0002574
Contactar amb altres centres - 50%
ACC0002575
Provar de reactivar el conveni amb el centre de llengües de la UVic
Tancada
ACC0002576
Intentar aprofitar més els cursos per a Erasmus que ofereix la Facultat de Turisme.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2016
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Augmentar la coordinació entre els professors de primer curs per tal de millorar els resultats docents i l'assoliment de les competències transversals, en especial pel que fa al domini de les competències d'expressió oral i escrita.
Diagnòstic:
Hi ha poca coordinació entre el professorat de les assignatures de primer pel que fa als continguts i criteris d'avaluació que han de conduir a l'assoliment de les competències La manca de coordinació entre les assignatures de primer dificulta tenir una visió global de les mateixes i garantir l'assoliment de les competències transversals. (apartat 4.1., p. 21)
ACC0002666
Creació d'un grup de treball per les assignatures de primer que estableixi criteris unificats de treball - 40%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció del/s títols de grau del centre
Diagnòstic:
Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el requeriment de llengua
ACC0002667
Incorporació del requisit de la tercera llengua - 0%
ACC0002668
Modificació dels itineraris dels plans al Servei de Gestió Acadèmica i a les Secretaries - 0%
ACC0002669
Activitats d'informació sobre el requisit d'acreditació del nivell de tercera llengua - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
04-06-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GCOC
Descripció:
Clarificar els continguts del grau i evitar la repetició del nom "Teoria de la Comunicació", que apareix en altres cursos també del grau i que pot portar a confusió
Diagnòstic:
Clarificar els continguts del grau i evitar la repetició i del nom "Teoria de la Comunicació", que apareix en altres cursos també del grau i que pot portar a confusió
Valoració:
S'ha fet la modificació.
ACC0002672
Canvi de denominació del "Mòdul Teoria de la Comunicació II" - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
04-06-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GCOC
Descripció:
En el Mòdul Transformacions del món global, la matèria que s'imparteix durant el segon semestre (6 crèdits), actualment porta per títol genèric "Grans debats de l'era actual" i proposem canviar aquest nom pel de "Pensar la Comunicació"
Diagnòstic:
El títol de l'assignatura "Grans debats de l'era actual", del grau de Comunicació cultural, no s'ajusta prou als continguts que s'hi imparteixen i que volem potenciar. El contingut de l'assignatura ha evolucionat per adaptar-se més a les necessitats del grau.
Valoració:
S'ha realitzat la modificació.
ACC0002673
Canviar el títol de la matèria "Grans debats de l'era actual" - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GCOC
Descripció:
Invertir l'ordre de les dues matèries (Cultura Audiovisual i Narrativa Audiovisual), perquè creiem que, pels continguts de cada part, facilitarà el desenvolupament i el seguiment del mòdul per part dels estudiants.
Diagnòstic:
El Mòdul Comunicació Audiovisual I (12 crèdits) del Grau de Comunicació cultural actualment es divideix en dues matèries que anomenem "Cultura Audiovisual" (primer semestre) i "Narrativa Audiovisual" (segon semestre). Aquesta distribució. Els continguts de les assignatures han evolucionat per adaptar-se a les necessitats del grau, i hem detectat que seria millor canviar-ne l'ordre.
ACC0002674
Oferir "Cultura Audiovisual" al segon semestre i "Narrativa Audiovisual" al primer semestre. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2019
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Treballar les competències de llengua de forma individualitzada i amb continuïtat al llarg de la titulació, sota la fórmula d'un seguiment tutorial dels estudiants.
Diagnòstic:
Hi ha unes competències relacionades amb el domini i el bon ús de la llengua que, essent necessàries en qualsevol estudiant de nivell universitari, ens semblen indispensables en els estudiants de català, i malauradament no són assegurades. Nivell de llengua (en un sentit ampli del terme) millorable entre els nostres estudiants.
ACC0002675
Confecció d'un Pla d'Acció Tutorial específic - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2018
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Millorar les competències relacionades amb les TIC i aprofitar-ne els recursos tècnics que ens ofereixen
Diagnòstic:
En la formació que hem ofert fins ara hi ha potser algunes mancances, sobretot relacionades amb l'aprofitament instrumental d'altres disciplines; ens referim, d'una forma genèrica, al que en podríem dir noves tecnologies (TIC) aplicades o relacionades amb la llengua. S'observa un baix ús de les TIC en els processos d'aprenentatge.
ACC0002676
Programació d'alguns dels seminaris optatius sobre aquestes matèries - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2019
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Oferir als nostres estudiants la possibilitat de cursar fins a un 20% dels crèdits del grau en llengua anglesa (48 cr).
Diagnòstic:
El nivell d'anglès dels estudiants del grau és millorable. A més, el fet d'haver cursat en anglès una part de la titulació quedaria reflectit en el Suplement Europeu del Títol, de manera que incidiria positivament en l'acreditació de capacitats professionals dels estudiants. S'ofereixen poques assignatures en anglès que permetin als estudiants millorar el seu nivell i obtenir el suplement Europeu al Títol.
ACC0002677
Programació gradual d'assignatures en llengua anglesa - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
29-06-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Valoració:
El nou mòdul visualitza els processos i el seu document, però no els indicadors. Es segueix amb l'OBJ0002064
ACC0002193
Definir la nova estructura
Tancada
UdG
ACC0002194
Implementar nova estructura web
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-06-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Donar amplia informació pública al web a disposició de tots els grups d'interès sobre el SGIQ de la UdG i del centre, dels informes que sorgeixen al llarg de la vida de la titulació i de les evidències que ho acrediten.
Diagnòstic:
La informació relativa a les titulacions al web de qualitat es presenta de manera agregada però no per centre docent. La informació es troba en diverses planes i amb accés restringit. (apartat 2.1, p. 14-15)
Valoració:
IAE/16/08 Mejorar la información pública sobre el TFM y las prácticas externas. IAE/16/09 Repensar el nivel de accesibilidad de las series temporales de indicadores alcanzados por las titulaciones y los informes de seguimiento de titulación, que actualmente son de acceso restringido. IAE/16/10 Ampliar el acceso a las informaciones más relevantes desde la página web de cada titulación (por ejemplo, a los informes de seguimiento y acreditación y a los informes de evaluación). IAE/16/11 Trabajar la información pública sobre el SGIC y los elementos que permiten la rendición de cuentas de modo que sea información más inteligible para el conjunto de grupos de interés universitarios (incluyendo, por ejemplo, los estudiantes)
ACC0002537
Reestructuració de la pàgina web de qualitat
Tancada
ACC0002538
Creació de la pàgina web del centre docent amb informació sobre els seu SGIQ
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
04-06-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Aconseguir que tot el professorat a temps complet de la FL tingui la plana web personal activada i actualitzada.
Diagnòstic:
La informació pública relativa al currículum acadèmic i professional del professorat de la FL és en alguns. Una part del professorat de la FL no té la plana web personal activada i/o la informació actualitzada. (apartat 2.1, p. 14)
Valoració:
S'han realitzat diferents campanyes i s'ha millorat les diferents planes web personals.
ACC0002539
Campanya entre els professors perquè actualitzin i facin públics els seus currículums
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-08-2017
Assoliment:
70%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Garantir que tota la informació dels estudis que ofereix la FL estigui traduïda a la pàgina web al castellà i a l'anglès.
Diagnòstic:
La informació dels estudis que oferim no és fàcilment accessible a potencials estudiants de la resta de l'estat espanyol o internacionals. La informació que apareix al web sobre els estudis no està totalment traduïda al castellà i a l'anglès. (apartat 2.1, p. 14)
Valoració:
Completar la informació pública en els diferents idiomes.
ACC0002540
Traducció del 100% dels continguts de les webs al castellà i a l'anglès - 70%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2017
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Disposar d'un pla de comunicació que ens permeti ser més eficaços en la comunicació externa i interna de les nostres activitats.
Diagnòstic:
El coneixement de les activitats de recerca, docència i divulgació que es fan des de la FL, tant dins com fora del nostre centre, és limitat. No disposem d'una estratègia que ens permeti donar a conèixer la quantitat i qualitat de les accions que portem a terme. (apartat 2.1., p. 14)
Valoració:
Transcriure el text tal com està a l'IAE
ACC0002541
Elaborar i implementar un pla de comunicació que permeti millorar la comunicació - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
20-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Publicar una informació completa i actualitzada sobre les competències, activitats formatives i sistema d'avaluació de totes les assignatures.
Diagnòstic:
La informació que es publica a les fitxes de les assignatures sobre les competències, les activitats formatives i el sistema d'avaluació no sempre és completa o actualitzada. Els responsables de publicar i actualitzar la informació continguda de les fitxes de les assignatures no sempre completen adequadament tots els apartats. (apartat 6, p.29)
Valoració:
S'assoleix objectiu de millorar la informació pública relacionada amb el professorat que imparteix les titulacions.
ACC0002542
Demanar a tots els implicats que actualitzin i completin la informació
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu S'ha presentat un primer esborrany d'enquesta a la Comissió de Qualitat, sessió 6/20 , de 9 d'octubre
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat - 90%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2019-20 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2021
Assoliment:
71%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
Hem avançat en el disseny dels processos del SGIQ. La data prevista s'ajorna uns mesos
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents - 75%
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures - 75%
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat - 50%
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG - 20%
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web - 10%
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001672
Migrar el Pla de Millores de l'EUM al Service Now
Tancada
MED
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001426
Migrar el pla de millora de la FL
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
13-07-2021
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat a les dinàmiques i a la realitat del propi centre.
Diagnòstic:
El replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre fa que calgui implementar canvies en aquests àmbits. El SGIQ de la UdG certificat per AQU Catalunya inclou 29 processos, uns de transversals a tota la Universitat i d'altres d'específics de centre docent. Això ha fet que el SIGC hagi estat percebut més com una responsabilitat de la Universitat, gestionada a través de la Comissió de Qualitat de la UdG, que no com una responsabilitat compartida del centre docent. (apartat 3.2, p. 16)
Valoració:
IAE/16/12 - Revisar i adequar a la realitat del funcionament del centre els procediments implicats en la recollida i publicació d'indicadors sobre els resultats d'aprenentatge i la satisfacció dels estudiants i altres grups d'interès. IAE/16/16 - Desplegar el procés d'acreditació de les titulacions previst en el SGIC IAE/16/18 - Desplegar el procés de revisió del SIGC
ACC0002543
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre - 30%
ACC0002544
Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
04-06-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Establir un nou procediment de recollida d'informació dels estudiants sobre l'avaluació docent del professorat i un nou model d'enquesta
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantajament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants La principal causa rau en el baix índex de resposta dels estudiants. Això pot ser degut a raons d'ordre divers: que les preguntes no responguin de manera adequada a la realitat dels estudis adaptats a l'EEES; que el procediment d'administració de les enquestes, que són on line, faciliti la dispersió dels estudiants; que hi hagi la percepció per part dels estudiants d'una incidència inadequada dels resultats en l'avaluació del professorat o en la programació docent; etc. (apartat 3.2., p.16)
Valoració:
Tot i les accions que s'han dut a terme en la direcció d'augmentar l'índex de resposta, el resultat no ha estat proporcional a l'esforç que s'ha dut a terme en les accions realitzades.
ACC0002545
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència - 100%
ACC0002546
Revisió del procediment si s'escau - 100%
ACC0002547
Fer accions específiques de la FL per millorar l'índex de resposta dels estudiants
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
13-07-2021
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Diagnòstic:
Manca de coneixement suficient de l'opinió dels titulats universitaris respecte de la formació rebuda i el seu pas per la Universitat. Només s'ha realitzat una edició de l'enquesta d'opinió dels titulats (apartat 3.2., p. 16).
Valoració:
Recomanació: transcriure el text tal i com està a l'IAE
ACC0002548
Incorporació de l'enquesta com un nou procés del SGIQ - 100%
ACC0002549
Administració anual de l'enquesta - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
13-07-2021
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Diagnòstic:
No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació. Inexistència d'enquestes ad hoc (apartat 3.2., p. 17).
Valoració:
Recomanació: implementar accions per a recollir l'opinió/satisfacció sobre el professorat
ACC0002550
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya - 75%
ACC0002551
Administració de l'enquesta - 25%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Afavorir la millora contínua de les titulacions i facilitar el procés de seguiment, identificant el centre docent com a principal responsable de l'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions que s'hi imparteixen.
Diagnòstic:
El procediment de seguiment de les titulacions dut a terme fins avui no facilita adequadament la millora contínua de les titulacions ni anticipa l'èxit del procés d'acreditació de les mateixes. Tot i que la UdG ha fet el seguiment de les titulacions seguint les directrius d'AQU Catalunya, a finals del 2014 l'Agència ha modificat la Guia del seguiment i els requeriments associats, alineant el procés de seguiment amb el de l'acreditació. (apartat 3.2., p. 17)
Valoració:
Recomanació: Enfortir el procés de seguiment de les titulacions i millorar la qualitat de l'anàlisi valorativa i el pla de millora en futurs IST. Incorporar, sempre que sigui possible, objectius que permetin analitzar l'eficàcia de les accions de millora implantades.
ACC0002552
Revisió del procés de seguiment de les titulacions
Tancada
ACC0002553
Seguiment de les titulacions d'acord amb la nova Guia
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Possibilitar una major participació dels grups d'interès en els processos vinculats al disseny, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions.

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
13-07-2021
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents. Fins ara no s'havia considerat necessari recollir l'opinió dels estudiants sobre aquests ítems
ACC0002589
Establir sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants - 0%
ACC0002590
Administració de l'enquesta - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-12-2021
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002815
Desenvolupar al SN - 10%
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-11-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Establir un pla de formació del professorat per contribuir a la millora d'aquells aspectes en què es detecten febleses, particularment en la formació especialitzada en la docència en llengua anglesa (veure també proposta 6.5.)
Diagnòstic:
No existeix un pla de formació específic per al professorat. La no existència d'un pla de formació específic per al professorat no permet estructurar l'oferta de cursos segons les necessitats formatives detectades, particularment en aspectes relacionats amb la docència en anglès (apartat 4.1., p. 23).
Valoració:
Actualment sembla ser que no hi ha nnecessitat de més cursos. Hi ha un percentatge alt de professors competents en llengua anglesa a la Facultat. No tenim coneixement de que hi hagi demanda per organitzar més cursos d'aquest tipus. Recomanació: adequació del professorat en els programes formatius: incentivar una millora en el nivell d'anglès
ACC0002554
Promoure pla de formació del professorat que inclogui formació per a l'ensenyament en llengua anglesa
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-05-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
a. Augmentar el nombre de professorat de la FL que participa en les Xarxes d'innovació docent. b. Augmentar el nombre de professors de la FL que fa cursos d'innovació docent
Diagnòstic:
La manca d'un intercanvi d'experiències docents entre professors i de formació contínua en l'àmbit de la innovació docent no ajuda a millorar la docència. Els requeriments i canvis constants en l'activitat docent fan aconsellable que el professorat participi a Xarxes d'innovació docent i es formi contínuament (apartat 4.3., p. 24).
Valoració:
Recomanació: millorar la formació especialitzada del professorat i definir un pla de formació que permeti estructurar l'oferta de cursos.
ACC0002591
Promoure i incentivar la participació dels professorat en les XID actives a la institució - 0%
ACC0002592
Promoure i incentivar la participació del professorat en activitats de formació i innovació docent - 0%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM, MUPPCEL13
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un protocol propi per regular el funcionament dels TFM. La manca d'un protocol propi relatiu als TFM en dificulta el funcionament i la implementació de mesures de millora. (apartat 5.1., 25).
Valoració:
Protocol elaborat
ACC0002556
Elaborar un protocol propi de la FL relatiu al TFM
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM, MUPPCEL13
Diagnòstic:
Malgrat portar a terme moltes accions de tutorització, els màsters de la FL no disposen d'un Pla d'acció tutorial. La manca d'un Pla d'acció tutorial dificulta la implementació de millores en el seguiment dels estudiants i no ens permet millorar les taxes d'abandonament, eficiència i rendiment.
Valoració:
S'ha elaborat, aprovat i implementat el Pla d'Acció Tutorial dels màsters de la FL.
ACC0002560
Elaboració d'un Pla d'acció tutorial per als màsters de la FL
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-11-2016
Assoliment:
80%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Garantir el bon funcionament i l'èxit acadèmic de les pràctiques, així com la informació pública al respecte.
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un protocol propi que reguli el funcionament de les Pràctiques obligatòries. La manca d'un protocol propi relatiu a les Pràctiques en dificulta el funcionament i la implementació de mesures de millora. (apartat 5.1., p. 28).
ACC0002593
Elaborar un protocol propi de la FL relatiu a les pràctiques
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2017
Assoliment:
75%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Tenir en funcionament un Pla d'Acció tutorial per a tots els estudis, graus i màsters, de la FL. El Pla haurà d'incloure, específicament, accions d'acompanyament per als estudiants de primer, així com accions per millorar el nombre d'estudiants que presenten el TFG.
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un Pla d'acció tutorial. La manca d'un Pla d'acció tutorial dificulta la implementació de millores en el seguiment dels nostres estudiants (tant de grau com de màster) i no ens permet millorar les taxes d'abandonament, eficiència i rendiment. (apartat 5.1., p. 25)
Valoració:
IAE/16/22: Diseñar y desplegar el PAT en el conjunto de titulaciones de grado. IAE/16/23 : Formalizar el PAT del Máster en un documento que incluya el conjunto de acciones que se realizan. IAE/16/24: Mejorar las acciones de orientación los estudiantes de nuevo acceso
ACC0002640
Elaborar un Pla d'acció tutorial per a tots els estudis de la FL - 75%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-08-2015
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCOC, GFILOS, GGEOG, GHIST, GHA, GLLC, GLLE
Descripció:
Conèixer la valoració que tots els grups d'interès (estudiants, tutors i coordinadors) fan del Protocol de seguiment del TFG.
Diagnòstic:
La FL no disposa de dades per valorar com ha anat la implementació del Protocol de seguiment del TFG durant el curs 2014/15.- Conèixer les dades de valoració de la implementació del Protocol és imprescindible per introduir millores. (apartat 5.1., p. 25).
ACC0002641
Elaborar una enquesta
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Elaborar un Pla d'orientació professional que inclogui aspectes diversos que millorin la inserció dels nostres titulats.
Diagnòstic:
La FL no disposa d'un pla per facilitar la orientació professional dels seus titulats. En aquests moments no es disposa d'un pla propi de la FL que englobi els diversos aspectes que ens poden ajudar a facilitar la orientació professional dels nostres titulats. (apartat 5.1. p. 26).
ACC0002642
Elaboració del Pla d'orientació professional - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-11-2016
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
Els estudiants de la FL participen poc en programes de mobilitat nacional o internacional. Degut a la manca d'informació i a les dificultats per acreditar el nivell d'idiomes, els estudiants de la FL participen poc en l'oferta de mobilitat (apartat 5.1, p. 26)
ACC0002643
Promoure el coneixement de llengües estrangeres - 0%
ACC0002644
Promoure l'establiment de convenis Erasmus, Sicue i Prometeu - 100%
ACC0002645
Promoure l'ampliació dels convenis existents a altres estudis - 100%
ACC0002646
Millorar la difusió de la informació sobre mobilitat als estudiants - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
29-02-2016
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
El coneixement de les TIC aplicades al camp de les Humanitats, per part dels nostres estudiants, és millorable. Malgrat que els nostres estudiants són ja usuaris nadius de les noves tecnologies, creiem que una millora de les seves habilitats i competències en aquest àmbit repercutiria en una millor formació i en més possibilitats d'inserció laboral. (apartat 5.1., p. 26)
ACC0002647
Programar una sèrie de sessions i/o seminaris formatius - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-11-2016
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GLLE
Descripció:
Fer un intercanvi en la seqüenciació de les assignatures per cursos del pla d'estudis de manera que el mòdul M10, tercera llengua i literatura es passi a tercer curs (la qual cosa no té cap implicació amb cap altra assignatura) i el mòdul M9 Segona llengua i literatura es passi a segon curs.
Diagnòstic:
Problemes a l'hora de programar els horaris de les assignatures de tercer a la tarda (apartat 5.2., p. 27). La seqüenciació del mòduls i de les assignatures en el pla d'estudis del Grau en llengua i literatura espanyoles estableix que els 12 crèdits (6+6) del mòdul M9 Segona llengua i literatura s'han de fer a tercer curs. El bon rendiment acadèmic dels estudiants i també el ritme d'assoliment dels coneixements de les assignatures és directament proporcional al fet de poder agafar les optatives d'aquest mòdul d'entre les assignatures de primer i segon del Grau en llengua i literatura catalanes, perquè les assignatures de tercer i quart impliquen coneixements previs. (apartat 2.1, p. 14-15)
ACC0002648
Adaptació de la memòria - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
04-06-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Millorar la informació que reben els estudiants de primer en la Jornada d'acollida sobre l'estructura de la universitat.
Diagnòstic:
L'orientació que oferim des de la FL als estudiants de nou accés és millorable. Els estudiants de primer consideren que la informació que reben sobre l'estructura i el funcionament de la universitat és millorable.
Valoració:
S'ha implantat una Jornada d'Acollida per tots els estudis
ACC0002649
Revisar material informatiu ofert als estudiants de primer - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
04-06-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Millorar el mobiliari de les aules en aquells casos en què es consideri que pot millorar els processos d'aprenentatge.
Diagnòstic:
El mobiliari d'algunes de les aules de la FL és millorable. El mobiliari d'algunes aules, especialment de les que acullen grups més nombrosos, és poc adient per al bon desenvolupament d'un aprenentatge profitós.
Valoració:
S'ha millorat el mobiliari, s'han actualitzat els equips informàtics, s'han instal·lats equips de videoconferència.
ACC0002650
Revisar l'estat actual del mobiliari de les aules i plantejar un pla de millora
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Implementar una sèrie de mesures que facilitin l'elaboració del TFG/TFM i en reforcin la utilitat per a la futura inserció professional dels titulats
Diagnòstic:
L'elaboració del TFG/TFM implica una sèrie de dificultats per als nostres estudiants que n'alenteixen l'elaboració i fan baixar les taxes de rendiment i graduació. El TFG/TFM és una assignatura clau en les memòries dels nostres estudis; la seva elaboració, tanmateix, implica una sèrie de dificultats que hem d'afrontar per tal de millorar les taxes de rendiment dels nostres estudiants (apartat 6.1. de tots els estudis)
Valoració:
objectiu assolit
ACC0002557
Fomentar la vinculació entre el TFG/TFM i les pràctiques externes
Tancada
ACC0002558
Revisar, si s'escau, el protocol de seguiment del TFG/TFM
Tancada
ACC0002559
Intensificar el seguiment tutorial dels TFG/TFM
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM
Diagnòstic:
El MRH i el MEECSL no disposen d'un protocol propi per regular el funcionament dels TFM. La manca d'un protocol propi relatiu als TFM en dificulta el funcionament i la implementació de mesures de millora.
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002561
Elaborar un protocol propi relatiu al TFM
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUESPCAT13, MURECERHUM, MUPPCEL13
Descripció:
Garantir un bon funcionament i l'èxit acadèmic de les pràctiques, així com la informació pública al respecte
Diagnòstic:
El MRH i el MEECSL no disposen d'un protocol propi per regular el funcionament de les pràctiques. La manca d'un protocol propi relatiu a les pràctiques en dificulta el funcionament i la implementació de mesures de millora.
Valoració:
Objectius assolits
ACC0002566
Elaborar un protocol propi dels màsters relatius a les pràctiques
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MURECERHUM, MUFILOAP, MUESPCAT13, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Aconseguir que les actes d'avaluació de TFG i TFM s'adaptin als criteris d'avaluació específics de cada titulació.
Diagnòstic:
Les actes d'avaluació del TFG i TFM utilitzades a la FL no estan adaptades als criteris d'avaluació especificats en les fitxes d'assignatura corresponents. El model d'acta d'avaluació de TFG i TFM és comú per a tots els estudis de la FL i no recull prou adequadament els criteris d'avaluació específics de cada titulació. (apartat 6.2 de cada estudi)
Valoració:
Totes els actes han d'estar revisades en la data prevista
ACC0002651
Revisar i reformular actes d'avaluació de TFG i TFM
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-03-2016
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Millorar les taxes de rendiment dels estudiants en les assignatures que realitzen que no són pròpies de la seva disciplina.
Diagnòstic:
Les taxes de rendiment dels estudis de grau evidencien que els resultats acadèmics dels estudiants empitjoren en cursar algunes assignatures que no són pròpies de la seva disciplina (assignatures optatives de 3r i 4rt ofertades per altres estudis). A l'hora de triar les assignatures que cada pla d'estudis preveu que els estudiants han de fer i que no són pròpies de la seva disciplina els estudiants no tenen tota la informació rellevant sobre les mateixes; això pot fer que s'hi apuntin malgrat tenir dèficits formatius. (apartat 6.3 dels estudis de grau)
ACC0002652
Revisar informació en les fitxes de les assignatures - 50%
ACC0002653
Fer un seguiment tutoritzat dels estudiants - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2018
Assoliment:
25%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
El funcionament actual de les assignatures comunes de facultat (Mòdul I) resulta insatisfactori per als estudiants. Cal revisar el plantejament i el funcionament actual de les assignatures comunes de facultat. (apartat 4.1, p. 23)
ACC0002654
Reforçar la coordinació interna de continguts entre aquestes assignatures - 50%
ACC0002655
Revisar la distribució d'estudiants entre els diversos grups d'aquestes assignatures - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-03-2018
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Iniciar un procés de revisió de les competències de cada grau que permeti reduir-ne el nombre, millorar-ne l'avaluació i millorar el redactat dels enunciats
Diagnòstic:
L'actual sistema d'avaluació per competències no és prou operatiu. El disseny actual dels estudis de la FL fa que hi hagi un nombre excessiu de competències associades a les assignatures i a les activitats formatives, cosa que en dificulta l'avaluació. (apartat 6, p. 29)
Valoració:
Aquest procés ha quedat en suspens a l'inicar-se la redacció d'unes noves memòries de tots els Graus de la facultat que haurà de redifinir les competències de cada assignatura
ACC0002656
Revisar i reduir el nombre de competències dels diversos estudis - 100%
ACC0002657
Millorar la redacció dels enunciats de les competències - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-03-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Diagnòstic:
Els nostres estudiants tenen en general un coneixement millorable de llengües estrangeres, en especial de l'anglesa. Els estudiants accedeixen a la FL amb un baix nivell de llengües estrangeres, cosa que dificulta una bona progressió en els seus estudis i pot perjudicar la seva inserció professional. (apartat 4.1., p. 21)
ACC0002658
Elaborar pla de suport i estímul a la docència en anglès - 0%
ACC0002659
Reforçar les activitats de formació que exigeixin la lectura en llengües estrangeres - 0%
ACC0002660
Endegar un pla de formació dels estudiants - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUCIUDH13, MUPTR, MUFILOA, MUIEMED, MUPPCEL13, MUFILOAP, MUGESTCULT15, MUGAM, GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE, MUCCLL13
Descripció:
Augmentar el nombre de dobles titulacions de la FL, tant entre els nostres estudis com amb estudis d'altres Facultats; i plantejar la possibilitat d'establir dobles titulacions internacionals, particularment en el cas dels màsters
Diagnòstic:
La FL té poca oferta de dobles titulacions. Fins ara s'ha explorat poc la possibilitat de portar a terme dobles titulacions (capítol 1, p. 6)
ACC0002661
Intensificar contactes amb titulacions d'altres facultats - 100%
ACC0002662
Analitzar les possibilitats d'establir dobles titulacions - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-03-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE
Descripció:
Aconseguir que en tots els estudis sigui possible portar a terme les pràctiques, com a assignatura obligatòria o optativa
Diagnòstic:
Les pràctiques externes no són obligatòries en tots els graus de la FL. Les memòries no preveien que les pràctiques fossin obligatòries en tots els graus de la FL, el que pot perjudicar l'accés al món laboral dels graduats. (apartat 5.1., p. 26)
Valoració:
Només implica modificació de la memòria en el cas de Llengua i Literatura Catalana
ACC0002665
Activar l'opció de fer pràctiques en tots els estudis de grau - 80%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GGEOG, GHIST, GLLC, GCOC, GFILOS, GHA, GLLE

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2017
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GLLC
Descripció:
Afegir una assignatura optativa al Grau en Llengua i literatura Catalanes: Pràctiques, de 6 crèdits
Diagnòstic:
El Pla de millora de la FL preveu que tots els estudis de grau ofereixin l'assignatura de pràctiques com a optativa o obligatòria. La memòria del Grau en Llengua i Literatura catalanes preveia una assignatura optativa de pràctiques de 12cr que no és operativa
ACC0002670
Afegir una nova assignatura de Pràctiques - 0%
ACC0002671
Informar els estudiants sobre aquesta nova assignatura - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2020
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Les tutories, els consells i les reunions amb els estudiants posen de manifest mancances en alguns materials complementaris

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.