Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Lletres

Pla d'Acció Tutorial

PAT

Pla d’acció tutorial dels Graus de la Facultat de Lletres
Universitat de Girona
Desembre de 2017

1. Introducció

L’origen de la paraula ‘tutor’ es troba en el verb llatí ‘intueri’, que, per una banda, té el sentit de ‘mirar, contemplar’ i, per l’altra, el de ‘protegir’. Com és obvi, és a partir d’aquest segon sentit que va originar-se el terme ‘tutor’, que ja tenim documentat en català medieval sota les formes ‘tudor’/ ‘tudriu’, amb el sentit ―aplicable tant a l’àrea del dret com a la de la pedagogia― de ‘persona encarregada de la tutela d’algú’. En els nostres dies les formes ‘tudor’/ ‘tudriu’ han estat substituïdes per ‘tutor/’tutora’. El sentit, però, d’aquestes paraules és el mateix de sempre, per bé que en el món universitari, a causa de la massificació de l’ensenyament, la figura i la funció del tutor han caigut, per desgràcia, molts de cops, massa cops, en l’oblit i s’ha convertit gairebé en un arcaisme.

Ara, en uns moments en què, almenys a les facultats de lletres, l’ensenyament ja no està tan massificat, i en què, a més a més, estan apareixent noves formes d’ensenyament i de comunicació entre estudiants i professors,  és el moment ideal per recuperar la vella figura i la funció del ‘tutor’ amb la finalitat de vetllar per una millor formació humana, acadèmica i professional dels estudiants de les nostres facultats i, més en concret, de la Facultat de Lletres de la UdG. En un moment en què les Facultats de Lletres, i de fet el mateix concepte dels estudis d’humanitats, s’estan repensant profundament, cal reforçar l’acció tutorial per millorar la participació dels estudiants a la vida universitària; per detectar i resoldre com més aviat millor els problemes i les disfuncions que puguin anar sorgint en el desenvolupament de les activitats acadèmiques; per integrar els estudiants en la recerca i la investigació i, com és obvi, també per facilitar la seva integració en el món laboral.

Aquest Pla d’Acció tutorial (PAT) pretén doncs recollir el conjunt d’accions empreses des de la Facultat de Lletres encaminades a donar el màxim suport als estudiants de grau durant la seva estada a la Universitat, per tal que puguin completar amb èxit els seus estudis. Aquest PAT es complementa, a nivell de Facultat, amb els documents específics d’Acció tutorial elaborats per cadascun dels màsters que s’hi imparteixen, que tenen en compte les necessitats dels seus estudiants. No incloem en aquest document les accions de promoció, difusió i informació als estudiants potencials, perquè es troben incloses en el Pla d’accions per captar nous estudiants de la Facultat de Lletres; així mateix, tampoc s’hi inclouen accions relatives a l’orientació professional ni temes de mobilitat i pràctiques externes, que compten amb els seus propis documents o procediments establerts. La redacció i aprovació d’aquest PAT dóna compliment a un dels objectius de millora que ens vam proposar arrel del procés d’acreditació dels estudis de la Facultat de Lletres (IAI/16/22) i de l’aprovació del subseqüent Pla de millora, procés conclòs el 22 de juny de 2016.

2. Accions del Pla d'Acció tutorial

2.1. Orientació als estudiants de primer

La rebuda i l’orientació als estudiants de primer s’estructura en dos moments concrets:

2.1.a. Matrícula (juliol i finals de setembre)

El dia previst per la matrícula dels estudiants de primer, sigui en la convocatòria de juliol o en la de setembre, tots són convocats a una sessió informativa que té lloc a la Sala de Graus de la Facultat. En aquesta sessió són rebuts pel Degà, i a continuació la Secretària acadèmica els explica els passos que han de seguir per tal de fer la matrícula correctament. Se’ls recorda que abans de matricular-se cal que parlin amb un coordinador d’estudis, que els atendrà al seu despatx. Normalment fem dues d’aquestes sessions, per poder distribuir més còmodament els estudiants i facilitar i escurçar els tràmits.

Tot seguit la matrícula es realitza in situ, amb l’assessorament del personal de la Secretaria acadèmica.

2.1.b.  Jornada d’acollida als estudiants de primer

El dia de l’inici de curs es porta a terme una Jornada d’acollida als estudiants de primer.  En primer lloc són tots rebuts pel Degà i l’equip de deganat, que els saluda i els dóna la benvinguda, i tot seguit es distribueixen per estudis i van a una aula amb els seus respectius coordinadors; allà se’ls ofereixen unes sessions introductòries sobre diversos aspectes dels seus respectius estudis. El contingut d’aquestes sessions pot variar en funció de l’estudi, però en tot cas inclouen una presentació del funcionament de la Universitat i la Facultat i els seus òrgans de govern; una presentació amb cert detall del pla d’estudis que hauran de seguir, fent especial menció a les assignatures optatives, les pràctiques i el TFG; una explicació sobre les opcions de mobilitat nacional i internacional, i sobre la necessitat de la tercera llengua per optar-hi; a partir del curs 2017/18 també s’insistirà en la necessitat de la tercera llengua per obtenir el títol de grau, segons normativa de la UdG; i finalment, una explicació sobre els procediments administratius essencials que els convé conèixer. La Jornada conclou amb un esmorzar i finalment una visita guiada a les instal·lacions per part del coordinador o d’un estudiant de quart.

La Jornada s’organitza des del Vicedeganat d’Ordenació acadèmica conjuntament amb els Coordinadors dels graus.

2.2. Tutorització al llarg dels estudis

Cal tenir present, en primer lloc, que abans de matricular-se a les diferents assignatures l’estudiant disposa a la web de les fitxes respectives que ofereixen tota la informació docent d’interès sobre les mateixes.

Al llarg dels seus estudis els estudiants es trobaran amb dos tipus de tutorització diferents, una càrrec dels coordinadors dels estudis, i l’altre a càrrec del professorat de les diverses assignatures:

2.2.a. Els coordinadors dels estudis són els responsables d’atendre els estudiants en totes aquelles consultes o qüestions relatives al desenvolupament dels seus estudis. Aquest seguiment es fa tant a nivell individual, atenent dubtes o qüestions concretes, com a nivell col·lectiu, mitjançant trobades periòdiques dels coordinadors amb els delegats dels diversos cursos dels estudis, o amb el conjunt d’estudiants d’un curs determinat si s’escau. Aquestes trobades no tenen una freqüència regulada, però es porten a terme com a mínim una vegada cada curs.

2.2.b. Tots els professors disposen d’un horari específic d’atenció als estudiants; la comunicació pública d’aquests horaris es coordina des dels Departaments. Tanmateix, les dimensions de la nostra Facultat permeten a l’estudiant un contacte molt directe amb el professorat i faciliten notablement que s’estableixin espais de trobada i tutoria informals més enllà d’aquells que estan estrictament establerts. A més, tots els estudiants via web disposen del correu electrònic del professorat i s’hi poden posar en contacte per aquest mitjà, si cal; també hi poden contactar mitjançant el servei de missatges del Moodle de les diverses assignatures.

A banda d’aquestes dues eines essencials de tutorització, tots els estudiants poden reunir-se quan convé i prèvia demanda de cita amb el Vicedeganat d’Estudiants; el mateix Vicedeganat organitza també reunions periòdiques amb els delegats de curs (2 per any) i altres sectorials segons els temes que sorgeixen, si s’escau (per exemple, la organització de l’acte de graduació).

També s’organitza com a mínim una sessió d’informació per curs sobre els programes de mobilitat. Els estudiants es poden trobar també amb les persones que coordinen aquests programes (Vicedegana d’Estudiants o responsables de conveni), prèvia cita.

Per a consultes específiques sobre qüestions de Gestió acadèmica es poden adreçar a la Secretaria acadèmica en l’horari previst.

2.3. Tutorització del TFG

Per tal de garantir que els estudiants acabin el seu TFG en els terminis previstos i millorar-ne la qualitat de forma global, la Facultat de Lletres disposa d’un protocol de seguiment del TFG que es va posar en funcionament al llarg del curs 2014-15. El protocol està regulat pel Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau i Treball Final de Màster de la Facultat de Lletres, aprovat per la Comissió de govern del 20 de maig de 2014. Aquest protocol, que s’actualitza anualment, estableix el calendari de realització del TFG, així com el nombre de trobades que cal que mantinguin els tutors i els estudiants. En concret, s’estableix un mínim de tres trobades entre tutor i estudiant, repartides en diversos moments al llarg del curs. També inclou els documents (Pla de treball, Full de seguiment i Autorització de defensa) que cal anar omplint i que garanteixen el seguiment de l’estudiant al llarg de l’elaboració del seu treball, així com una enquesta de valoració sobre el procés de realització el TFG i la utilitat del protocol.

El protocol també inclou l’obligatorietat de fer una sessió de formació en recerca d’informació a la Biblioteca, que garanteix la formació dels estudiants en aquest àmbit i persegueix la millora qualitativa dels treballs. A partir del curs 2016/17, s’ha introduït la obligatorietat de fer una sessió formativa sobre cerca d’informació bibliogràfica pels estudiants de segon, de manera que la sessió que a partir d’aquest moment s’oferirà als estudiants matriculats al TFG tindrà un caire molt més pràctic.

El protocol està disponible a la pàgina web de la Facultat, i també al Moodle de les assignatures “Treball final de grau” de cada estudi. Tots els estudis, a més, porten a terme sessions informatives sobre el TFG als estudiants matriculats al principi de cada curs, que van a càrrec dels coordinadors.

2.4. Tutorització de les pràctiques

Tots els estudis de la Facultat, des del curs 2017/18, ofereixen la possibilitat de fer pràctiques, sigui com a matèria obligatòria o com a optativa. Aquestes pràctiques es regularan per un protocol específic que en regularà la tutorització i el seguiment.

2.5. Altres serveis especialitzats de la Universitat

La Universitat de Girona compta amb una sèrie de serveis que ofereixen atenció individualitzada als estudiants que la requereixen sobre diversos aspectes del seu interès:

2.6. Orientació professional

En aquests moments estem elaborant també un document que reculli les accions que es realitzen des de la Facultat per tal de garantir la orientació i inserció professional dels nostres titulats. Actualment, i com a experiència prèvia, des del Deganat s’organitza cada any una Jornada d’Orientació Professional que es porta a terme a finals d’abril, i que consta de dues parts: una trobada amb professionals externs que són ex-estudiants de la casa i que informen de les possibles sortides laborals, i una sessió informativa sobre els màsters que ofereix la Facultat.

Puntualment també s’ofereixen des de la Facultat o en coordinació amb la oficina Universitat-Empresa activitats de formació específica sobre recerca de feina, elaboració de CVs,...

2.7. Plans específics de tutoria per estudis

Algun dels estudis de la Facultat (en particular, l’estudi de Geografia, Ordenació del territori i Gestió del medi ambient) disposa des de fa uns anys d’un Pla tutorial propi, que complementa les accions descrites en aquest PAT de la Facultat. Considerem que la realització de programes d’acció tutorial específics dels estudis ha de ser encoratjada, sempre que s’avingui a les línies generals marcades en aquest PAT i no en contradigui cap de les mesures. Els Plans d’acció tutorial específics dels estudis hauran de ser aprovats, si s’escau, en Comissió de Govern.

3. Avaluació del PAT

Per tal de valorar la utilitat de les accions de tutorització que s’han descrit fins ara, des del Deganat s’elaboren i es distribueixen diverses enquestes als estudiants en relació a algunes de les accions concrets que s’hi desenvolupen:

  • Jornada d’acollida
  • TFG
  • Jornada d’Orientació professional

Aquestes enquestes s’administren presencialment al final de cada activitat.

A més, des del GPA i d’acord amb el SGIQ de la UdG s’administren semestralment enquestes als estudiants sobre diversos aspectes de la docència que també inclouen preguntes sobre l’acció tutorial dels professors. Aquesta enquesta s’administra via web mitjançant una aplicació específica dissenyada i gestionada per la UdG.

Els resultats de les enquestes son analitzats per tal de ser valorats en els Informes de seguiment o d’Autoacreditació que corresponguin.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.