Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Tramitació de títols i certificats

Informació sobre els procediments relacionats amb títols i certificats acadèmics

Requisits:

 • Per tenir dret a l’expedició d’un títol universitari com a resultat d’haver finalitzat un ensenyament oficial o propi de la Universitat de Girona, s’han d’haver complert tots els requisits que prevegi el pla d’estudis corresponent.
 • Els títols acadèmics de grau, màster universitari i doctorat es poden sol·licitar electrònicament a través de l'apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa; per a la resta de títols el tràmit es realitza presencialment a la secretaria acadèmica del centre corresponent.
 • Per als títols expedits a partir del 12 de setembre de 2003 (Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost - BOE  núm. 218, d'11/9/2003), la sol·licitud de títol inclou automàticament la sol·licitud del suplement europeu al títol (SET). El SET només està disponible per als estudis oficials.

Procediment amb sol·licitud electrònica:

 1. Les secretaries acadèmiques, un cop fetes les comprovacions pertinents, trameten als estudiants que han finalitzat estudis una notificació electrònica que els comunica que ja poden iniciar la sol·licitud de títol i del SET.
 2. Per tramitar la sol·licitud cal accedir a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, prèvia identificació, fer clic sobre “Sol·licitud de títol de grau o màster i suplement europeu al títol (SET)” o bé “Sol·licitud de títol de doctorat i suplement europeu al títol (SET)” i seguir els passos indicats. Tot el tràmit es realitza en línia, inclòs el pagament del preu públic, i finalitza amb l'expedició del certificat supletori provisional del títol, en català, castellà i anglès.
 3. El certificat supletori acredita la condició de titulat o titulada mentre no s'hagi expedit el títol, té una validesa d’un any i incorpora signatura electrònica i codi segur de verificació (CSV). Quan la persona a qui s’ha expedit el presenta en una administració, sigui en PDF o imprès en paper, aquesta pot comprovar la integritat i autenticitat del document a través dels mecanismes de validació disponibles a la Seu electrònica de la UdG.

Procediment amb sol·licitud presencial:

 1. En els estudis en què no està habilitada la sol·licitud electrònica, cal presentar la sol·licitud d’expedició del títol (que es pot descarregar de la pàgina d'Impresos) a la Secretaria Acadèmica del centre docent corresponent, juntament amb l’original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigents. Les dades personals apareixeran en el títol tal com figurin en aquest document, amb els signes ortogràfics que calgui afegir-hi. Si hi ha hagut un canvi en les dades personals després de l’expedició d’aquest document, i per tal que el títol pugui reflectir la nova versió, cal adjuntar un certificat del Registre Civil que acrediti el canvi. Les comunicacions al sol·licitant referents a la tramitació del títol es realitzaran per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’estudiant que la UdG tingui registrada, per la qual cosa es recomana comprovar –i, si cal, modificar– aquesta adreça a través de la Secretaria en Xarxa (La meva UdG -> Expedient -> Dades personals).
 2. La Secretaria Acadèmica, després de comprovar que l’estudiant reuneix els requisits, expedeix la carta de pagament del preu públic de sol·licitud de títol previst en el decret de preus de la Generalitat, en cas d’ensenyaments oficials, o el preu determinat pel Consell Social de la Universitat, en cas d’ensenyaments propis.
 3. Un cop la persona interessada ha abonat l’import corresponent o justificat el dret a l’exempció o bonificació del pagament, la Secretaria Acadèmica expedeix un resguard de pagament dels drets d’expedició del títol, que acredita la seva condició de titulat/da a tots els efectes, mentre no disposi del títol definitiu.

Requisits:

 • Un cop impresos, els títols acadèmics i els SET es reben a la Secció de Gestió Acadèmica del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, que s’encarrega de comunicar-ho per notificació electrònica a les persones interessades, juntament amb les indicacions per recollir-lo.
 • La notificació obre un termini de 5 anys naturals per procedir a la recollida del títol. L’exhauriment d’aquest termini pot donar lloc a la destrucció del títol, d’acord amb la normativa vigent. 

Procediment:

 1. Per a la recollida de títols i SET cal demanar cita prèvia .
 2. La recollida del títol l’ha d’efectuar personalment la persona interessada, que ha de presentar un document oficial que la identifiqui i ha de signar el document corresponent per fer constar que ha retirat el títol. En cas d’haver sol·licitat el títol presencialment, també ha de lliurar el comprovant de pagament, que deixa de tenir vigència com a resguard un cop es disposa del títol definitiu.
 3. En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols d’ensenyaments oficials (Ordre de 8 de juliol de 1988 del MEC - BOE núm. 167, de 13/07/1988), la persona interessada només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títol mitjançant un poder notarial; en aquest cas, la persona autoritzada ha de presentar un document oficial que la identifiqui, el poder notarial, una fotocòpia del document d'identificació de la persona interessada i, si escau, el comprovant de pagament del títol.*
 4. En el cas dels SET i dels títols propis de la Universitat de Girona, la persona interessada pot autoritzar una altra persona a recollir-los mitjançant un imprès d'autorització de recollida de documentació (que es pot descarregar de la pàgina d'Impresos). La persona autoritzada ha de presentar un document oficial que la identifiqui, l'imprès d'autorització degudament emplenat (preferentment amb signatura original) i una fotocòpia del document d'identificació de la persona interessada.
 5. Per tal que el títol tingui validesa, la persona interessada l’ha de signar, un cop comprovada l’exactitud de les dades que hi figuren.

(*) Per a la recollida de títols universitaris oficials són vàlids tant els poders notarials genèrics com els específics només per a aquest tràmit. En tots els casos han d’estar signats per un notari o notària i hi han de constar les dades personals (nom i cognoms, nacionalitat, número de document d’identitat, lloc i data de naixement) de la persona apoderada i de la persona que atorga el poder. En el cas de poders expedits a l'estranger, cal que estiguin legalitzats per via diplomàtica o incloguin la postil·la de la Haia (excepte els procedents de països de la UE).

Requisits:

 • Prioritàriament els títols s’han de recollir presencialment a la Secció de Gestió Acadèmica del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants. No obstant això, si la persona interessada no es troba en condicions de fer-ho, pot sol·licitar electrònicament l’enviament del títol a la delegació o subdelegació del Govern espanyol més propera al seu domicili, si viu dins l’Estat, o a una ambaixada o consolat general (no honorari) de l'Estat espanyol, si viu a l’estranger.
 • Cal tenir present que la Delegació del Govern a Girona està exclosa d'aquest tràmit. Per raons alienes a la UdG, tampoc no és possible sol·licitar l'enviament a la Delegació del Govern a Barcelona en cas d'haver obtingut el títol en un centre ubicat a la província de Barcelona.

Procediment:

 1. Per tramitar la sol·licitud cal accedir a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, prèvia identificació, fer clic sobre “Sol·licitud d'enviament de títol oficial” i seguir els passos indicats. 
 2. D’acord amb el que preveu el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els preus del cost d’enviament dels títols universitaris als estudiants que sol·licitin aquest enviament. Consulteu el cost d'aquest servei a la pàgina web de Preus.

Requisits:

 • Prioritàriament els SET s’han de recollir presencialment a la Secció de Gestió Acadèmica del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants. No obstant això, si la persona interessada no es troba en condicions de fer-ho, pot sol·licitar electrònicament l’enviament del SET al seu domicili.
 • Per poder efectuar el tràmit electrònic, cal disposar del títol universitari oficial corresponent i haver rebut la notificació conforme el SET ja està disponible.

Procediment:

 1. Per tramitar la sol·licitud cal accedir a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, prèvia identificació, fer clic sobre “Sol·licitud d'enviament de suplement europeu al títol (SET)” i seguir els passos indicats.
 2. D’acord amb el que preveu el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els preus del cost d’enviament dels títols universitaris als estudiants que sol·licitin aquest enviament. Consulteu el cost d'aquest servei a la pàgina web de Preus.

Requisits:

 • Les persones titulades per la Universitat de Girona poden sol·licitar a la Secció de Gestió Acadèmica un duplicat del títol si es dóna una d’aquestes circumstàncies:
  • a) S’han modificat les dades personals de la persona interessada respecte de les consignades a la sol·licitud. En aquest cas, cal adjuntar a la sol·licitud el document oficial que doni fe de la modificació.
  • b) El títol original s’ha extraviat. En aquest cas, la persona interessada ha de publicar un anunci al BOE per denunciar la pèrdua, i si al cap de 30 dies el títol no s’ha trobat, pot tramitar la sol·licitud del duplicat, adjuntant-hi una còpia de l’anunci publicat.
  • c) El títol original s’ha deteriorat o destruït. En cas de deteriorament, a la sol·licitud s’ha d’adjuntar el títol malmès. En cas de destrucció, cal fer constar la causa de la destrucció i, si escau, un informe de l’organisme competent que en pugui donar fe. Si el deteriorament o la destrucció són imputables a la Universitat de Girona, aquesta inicia d’ofici el tràmit sense cap cost per a la persona interessada.

Procediment:

 1. Per obtenir el duplicat del títol cal abonar-ne el preu corresponent, que és idèntic al preu del títol pròpiament dit, tal com determina anualment el decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
 2. Un cop expedit el duplicat, la persona interessada rep una notificació per recollir-lo presencialment a la Secció de Gestió Acadèmica, presentant un document oficial que la identifiqui.
 3. Per a la recollida de duplicats cal demanar cita prèvia.
 4. En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols d’ensenyaments oficials (Ordre de 8 de juliol de 1988 del MEC - BOE núm. 167, de 13/07/1988), la persona interessada només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títol mitjançant un poder notarial; en aquest cas, la persona autoritzada ha de presentar un document oficial que la identifiqui, el poder notarial, una fotocòpia del document d'identificació de la persona interessada i, si escau, el comprovant de pagament del títol.

Requisits:

 • Totes les persones que hagin iniciat un expedient acadèmic a la Universitat de Girona poden sol·licitar i obtenir, en qualsevol moment, un certificat acadèmic personal (CAP). El CAP és un document oficial que acredita la situació de l'expedient acadèmic (currículum, qualificació global, requeriments del pla d'estudis i, si escau, dades de finalització d'estudis i expedició de títol).

Procediment:

 1. Per tramitar la sol·licitud cal accedir a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, prèvia identificació, fer clic sobre “Certificat acadèmic personal (CAP)” i seguir els passos indicats.
 2. El cost del certificat s’estableix d’acord amb el que preveu el decret anual pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. Consulteu-ho a la pàgina web de Preus.
 3. El document s’expedeix per triplicat en català, anglès i castellà, en format PDF i signat electrònicament.
Darrera actualització: 04/04/2024

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.