Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Educació Social

Grau en Educació Social

Curs 2019-2020

L'educador social és un professional que treballa a partir de la intervenció socioeducativa per a la millora de la qualitat de vida de les persones, grups i comunitats. Intervé, per tant, en el procés educatiu per afavorir la integració social i el desenvolupament personal i comunitari, i fa una tasca molt propera a les persones, les famílies i els diferents col·lectius d’un territori.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Educació Social
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Educació Social per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El grau en Educació Social pretén formar professionals de l’acció socioeducativa capaços de contribuir a desenvolupar la cohesió i la participació social a través de l’educació, i capaços d’exercir les seves funcions en un context intercultural i de diversitat, tenint presents els drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats i els valors democràtics i els propis de la cultura de la pau.

La titulació ofereix una formació basada en el coneixement de la realitat territorial del context més proper (català i estatal) i en els instruments que capacitin els estudiants per exercir les seves funcions professionals en altres contextos, potenciant estratègies de mobilitat dels estudiants al llarg dels estudis.

Competències adquirides

Les competències adquirides permetran desenvolupar les tasques següents:

 • Prevenció de situacions de risc social, marginació i inadaptació.
 • Formació i inserció professional de col·lectius en situació d’exclusió social.
 • Promoció de persones, grups i comunitats per a la millora de la seva qualitat de vida.
 • Promoció de l’educació en el lleure.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

L’educador social podrà treballar, com a professional de l’atenció directa o formant part d’un equip multidisciplinari, en tres grans àmbits d’actuació:

 • Els serveis socials (serveis socials d’atenció primària; serveis penitenciaris; justícia juvenil; infància, adolescència i família; persones amb discapacitats; gent gran; drogodependències; salut mental...).
 • L’animació sociocultural i l’educació per al temps lliure (àrees de joventut, cultura i oci de diferents administracions, serveis i programes de temps lliure, programes i serveis de desenvolupament comunitari i promoció de la participació ciutadana, serveis adreçats a la promoció sociocultural...).
 • L’educació permanent (programes de transició a la vida activa i centres de formació professional ocupacional, serveis i programes d’acollida i formació de refugiats, minories ètniques i estrangers, participació en programes socioculturals de promoció i dinamització comunitària...).

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

L'educador social i la seva acció12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
L'educador social i la seva acció   El educador social y su acción   The social educator and their actions (3101G02033) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Corrents teòrics i metodològics en educació social12.00 crèdits
Societat, cultura i educació 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Societat, cultura i educació   Sociedad, cultura y educación   Society, culture and education (3101G02035) BBàsica 12.00 SSemestral
La psicologia com a eina per a la pràctica educativa12.00 crèdits
L'aprenentatge de l'estudiant universitari 16.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1   El aprendizaje del estudiante universitario 1   The learning process of the university student 1 (3101G02037) BBàsica 6.00 AAnual
Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació6.00 crèdits
Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social12.00 crèdits
Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa12.00 crèdits
Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana12.00 crèdits
Programes i eines d'intervenció socioeducativa12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Programes i eines d'intervenció socioeducativa   Programas y herramientas de intervención socioeducativa   Programmes and tools for social educational intervention (3101G02042) OBObligatòria 12.00 SSemestral
L'aprenentatge de l'estudiant universitari - 26.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2   El aprendizaje del estudiante universitario 2   The learning process of the university student 2 (3101G02043) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa   Análisis de situaciones de acción socioeducativa   Analysis of social-education in action (3101G02044) OBObligatòria 6.00 AAnual
Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius12.00 crèdits
Reflexió i acció en la pràctica educativa 24.00 crèdits
Aprofundiment en àmbits o espais d'acció socioeducativa 18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Serveis i programes educatius per a joves   Servicios y programas educativos para jóvenes   Youth educational services and programmes (3101G02003) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió i dinamització cultural   Gestión y dinamización cultural   Management and cultural dynamisation (3101G02004) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'esport com a recurs socioeducatiu   El deporte como recurso socioeducativo   Sport as a social-educational resource (3101G02005) OPOptativa 3.00 SSemestral
Organització i dinamització de projectes de lleure infantil   Organización y dinamización de proyectos de ocio infantil   Organisation and dynamisation of children’s leisure time projects (3101G02006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de grups en educació   Dinamización de grupos en educación   Groups dynamics in education (3101G02007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment   Acción socioeducativa en el ámbito del envejecimiento   Soical educational for the elderly (3101G02008) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials   El educador social en el ámbito de la atención primaria de servicios sociales   Social educator in the field of primary attention social services (3101G02009) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'acció socioeducativa en violència familiar   La acción socioeducativa en violencia familiar   Social educational addressing family violence (3101G02010) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència   La acción del educador social en la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia   The role of the social educator in promoting independent living and dependency care (3101G02011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Mediació i orientació familiar   Mediación y orientación familiar   Family mediation and counselling (3101G02012) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes artístics com a recurs socioeducatiu   Proyectos artísticos como recurso socioeducativo   Art projects as a socio-educational resource (3101G02013) OPOptativa 3.00 SSemestral
La mediació comunitària i en contextos multiculturals   La mediación comunitaria y en contextos multiculturales   Community mediation and mediation in multicultural contexts (3101G02014) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats   Investigación-acción participativa en la dinamización de grupos y comunidades   Participatory action research to empower groups and communities (3101G02015) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educador social en l'àmbit de la justícia   El educador social en el ámbito de la justicia   The social educator in the field of justice (3101G02016) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en infància i adolescència en risc   El educador social en infancia y adolescencia en riesgo   The social educator for at-risk children and youth (3101G02017) OPOptativa 3.00 SSemestral
Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental   Acción socioeducativa en el ámbito de la salud mental   Social-education in mental health (3101G02018) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat   El educador social en los servicios de atención a personas con discapacidad   The social educator in care services for people with disabilities (3101G02019) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària   Proyectos de promoción de participación ciudadana e intervención comunitaria   Projects to encourage citizen participation (3101G02020) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació i formació d'adults   Educación y formación de adultos   Adult education and training (3101G02021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Programes de transició de joves a la vida activa   Programas de transición de jóvenes a la vida activa   Transition to work youth programmes (3101G02022) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament   El educador social en programas de cooperación para el desarrollo   The social educator’s role in development cooperation as a contribution to social improvement progra (3101G02023) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en l'àmbit de les drogodependències   El educador social en el ámbito de las drogodependencias   The social educator in the field of substance abuse and drug addiction (3101G02024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat   Formación e inserción laboral de personas con discapacidad   Work placement and training for people with disabilities (3101G02025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educador social al sistema educatiu formal   El educador social en el sistema educativo formal   The social educator in the educational system (3101G02026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Programes de promoció de la salut i l'educació social   Programas de promoción de la salud y la educación social   Health programmes and social education (3101G02027) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió   Programas de acción educativa en situaciones de exclusión   Educational programmes in social exclusion contexts (3101G02028) OPOptativa 3.00 SSemestral
Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat   Estrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidad   Communication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu   Las TIC y los audiovisuales como recurso socioeducativo   ICT and audiovisuals as social education resources (3101G02030) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Adolescència i comportaments de risc   Adolescencia y comportamientos de riesgo   Adolescence and risk behaviours (3101G02031) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estrès i salut   Estrés y salud   Stress and health (3101G02032) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El poble gitano   El pueblo gitano   The Roma community (3101G06037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques socials a la Unió Europea   Políticas sociales en la Unión Europea   Social policy in the European Union (3101G06072) OPOptativa 3.00 SSemestral
Expertesa i transformació social   Experteza y transformación social   Expertise and social transformation (3101G02048) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràcticum 230.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum 2   Prácticum 2   Fieldwork 2 (3101G02045) OBObligatòria 30.00 SSemestral
Treball final de grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball final de grau   Trabajo fin de grado   Final project (3101G02046) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Aprofundiment en àmbits o espais d'acció socioeducativa 18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Serveis i programes educatius per a joves   Servicios y programas educativos para jóvenes   Youth educational services and programmes (3101G02003) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió i dinamització cultural   Gestión y dinamización cultural   Management and cultural dynamisation (3101G02004) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'esport com a recurs socioeducatiu   El deporte como recurso socioeducativo   Sport as a social-educational resource (3101G02005) OPOptativa 3.00 SSemestral
Organització i dinamització de projectes de lleure infantil   Organización y dinamización de proyectos de ocio infantil   Organisation and dynamisation of children’s leisure time projects (3101G02006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de grups en educació   Dinamización de grupos en educación   Groups dynamics in education (3101G02007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment   Acción socioeducativa en el ámbito del envejecimiento   Soical educational for the elderly (3101G02008) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials   El educador social en el ámbito de la atención primaria de servicios sociales   Social educator in the field of primary attention social services (3101G02009) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'acció socioeducativa en violència familiar   La acción socioeducativa en violencia familiar   Social educational addressing family violence (3101G02010) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència   La acción del educador social en la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia   The role of the social educator in promoting independent living and dependency care (3101G02011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Mediació i orientació familiar   Mediación y orientación familiar   Family mediation and counselling (3101G02012) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes artístics com a recurs socioeducatiu   Proyectos artísticos como recurso socioeducativo   Art projects as a socio-educational resource (3101G02013) OPOptativa 3.00 SSemestral
La mediació comunitària i en contextos multiculturals   La mediación comunitaria y en contextos multiculturales   Community mediation and mediation in multicultural contexts (3101G02014) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats   Investigación-acción participativa en la dinamización de grupos y comunidades   Participatory action research to empower groups and communities (3101G02015) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educador social en l'àmbit de la justícia   El educador social en el ámbito de la justicia   The social educator in the field of justice (3101G02016) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en infància i adolescència en risc   El educador social en infancia y adolescencia en riesgo   The social educator for at-risk children and youth (3101G02017) OPOptativa 3.00 SSemestral
Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental   Acción socioeducativa en el ámbito de la salud mental   Social-education in mental health (3101G02018) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat   El educador social en los servicios de atención a personas con discapacidad   The social educator in care services for people with disabilities (3101G02019) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària   Proyectos de promoción de participación ciudadana e intervención comunitaria   Projects to encourage citizen participation (3101G02020) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació i formació d'adults   Educación y formación de adultos   Adult education and training (3101G02021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Programes de transició de joves a la vida activa   Programas de transición de jóvenes a la vida activa   Transition to work youth programmes (3101G02022) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament   El educador social en programas de cooperación para el desarrollo   The social educator’s role in development cooperation as a contribution to social improvement progra (3101G02023) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en l'àmbit de les drogodependències   El educador social en el ámbito de las drogodependencias   The social educator in the field of substance abuse and drug addiction (3101G02024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat   Formación e inserción laboral de personas con discapacidad   Work placement and training for people with disabilities (3101G02025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educador social al sistema educatiu formal   El educador social en el sistema educativo formal   The social educator in the educational system (3101G02026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Programes de promoció de la salut i l'educació social   Programas de promoción de la salud y la educación social   Health programmes and social education (3101G02027) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió   Programas de acción educativa en situaciones de exclusión   Educational programmes in social exclusion contexts (3101G02028) OPOptativa 3.00 SSemestral
Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat   Estrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidad   Communication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu   Las TIC y los audiovisuales como recurso socioeducativo   ICT and audiovisuals as social education resources (3101G02030) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Adolescència i comportaments de risc   Adolescencia y comportamientos de riesgo   Adolescence and risk behaviours (3101G02031) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estrès i salut   Estrés y salud   Stress and health (3101G02032) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El poble gitano   El pueblo gitano   The Roma community (3101G06037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques socials a la Unió Europea   Políticas sociales en la Unión Europea   Social policy in the European Union (3101G06072) OPOptativa 3.00 SSemestral
Expertesa i transformació social   Experteza y transformación social   Expertise and social transformation (3101G02048) OPOptativa 3.00 SSemestral
Optativitat + reconeixement acadèmic42.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Serveis i programes educatius per a joves   Servicios y programas educativos para jóvenes   Youth educational services and programmes (3101G02003) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió i dinamització cultural   Gestión y dinamización cultural   Management and cultural dynamisation (3101G02004) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'esport com a recurs socioeducatiu   El deporte como recurso socioeducativo   Sport as a social-educational resource (3101G02005) OPOptativa 3.00 SSemestral
Organització i dinamització de projectes de lleure infantil   Organización y dinamización de proyectos de ocio infantil   Organisation and dynamisation of children’s leisure time projects (3101G02006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de grups en educació   Dinamización de grupos en educación   Groups dynamics in education (3101G02007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment   Acción socioeducativa en el ámbito del envejecimiento   Soical educational for the elderly (3101G02008) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials   El educador social en el ámbito de la atención primaria de servicios sociales   Social educator in the field of primary attention social services (3101G02009) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'acció socioeducativa en violència familiar   La acción socioeducativa en violencia familiar   Social educational addressing family violence (3101G02010) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència   La acción del educador social en la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia   The role of the social educator in promoting independent living and dependency care (3101G02011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Mediació i orientació familiar   Mediación y orientación familiar   Family mediation and counselling (3101G02012) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes artístics com a recurs socioeducatiu   Proyectos artísticos como recurso socioeducativo   Art projects as a socio-educational resource (3101G02013) OPOptativa 3.00 SSemestral
La mediació comunitària i en contextos multiculturals   La mediación comunitaria y en contextos multiculturales   Community mediation and mediation in multicultural contexts (3101G02014) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats   Investigación-acción participativa en la dinamización de grupos y comunidades   Participatory action research to empower groups and communities (3101G02015) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educador social en l'àmbit de la justícia   El educador social en el ámbito de la justicia   The social educator in the field of justice (3101G02016) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en infància i adolescència en risc   El educador social en infancia y adolescencia en riesgo   The social educator for at-risk children and youth (3101G02017) OPOptativa 3.00 SSemestral
Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental   Acción socioeducativa en el ámbito de la salud mental   Social-education in mental health (3101G02018) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat   El educador social en los servicios de atención a personas con discapacidad   The social educator in care services for people with disabilities (3101G02019) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària   Proyectos de promoción de participación ciudadana e intervención comunitaria   Projects to encourage citizen participation (3101G02020) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació i formació d'adults   Educación y formación de adultos   Adult education and training (3101G02021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Programes de transició de joves a la vida activa   Programas de transición de jóvenes a la vida activa   Transition to work youth programmes (3101G02022) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament   El educador social en programas de cooperación para el desarrollo   The social educator’s role in development cooperation as a contribution to social improvement progra (3101G02023) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'educador social en l'àmbit de les drogodependències   El educador social en el ámbito de las drogodependencias   The social educator in the field of substance abuse and drug addiction (3101G02024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat   Formación e inserción laboral de personas con discapacidad   Work placement and training for people with disabilities (3101G02025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educador social al sistema educatiu formal   El educador social en el sistema educativo formal   The social educator in the educational system (3101G02026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Programes de promoció de la salut i l'educació social   Programas de promoción de la salud y la educación social   Health programmes and social education (3101G02027) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió   Programas de acción educativa en situaciones de exclusión   Educational programmes in social exclusion contexts (3101G02028) OPOptativa 3.00 SSemestral
Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat   Estrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidad   Communication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu   Las TIC y los audiovisuales como recurso socioeducativo   ICT and audiovisuals as social education resources (3101G02030) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Adolescència i comportaments de risc   Adolescencia y comportamientos de riesgo   Adolescence and risk behaviours (3101G02031) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estrès i salut   Estrés y salud   Stress and health (3101G02032) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El poble gitano   El pueblo gitano   The Roma community (3101G06037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques socials a la Unió Europea   Políticas sociales en la Unión Europea   Social policy in the European Union (3101G06072) OPOptativa 3.00 SSemestral
Expertesa i transformació social   Experteza y transformación social   Expertise and social transformation (3101G02048) OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C2 - Anglès

Pràctiques

Les pràctiques externes, és a dir, la realització d'estades de pràctiques en centres de l'àmbit socioeducatiu, és un dels elements fonamentals de la formació dels educadors socials a la Universitat de Girona. Aquestes pràctiques les anomenem "Pràcticum": el Pràcticum 1 es fa a tercer curs, i el Pràcticum 2 es fa a quart curs. A continuació trobaràs una síntesi de les característiques bàsiques de cada pràcticum.

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un treball en què s’apliquen, s’integren i es desenvolupen els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el Grau d’Educació social.

L’objectiu del TFG és elaborar, de forma individual, un treball escrit sobre una temàtica específica relacionada amb l’educació social i els àmbits de treball de l’educador. El treball ha de mostrar que l’estudiant ha analitzat documentació sobre el tema del treball, que hi ha reflexionat i que és capaç de fer una proposta específica.

El treball podrà desenvolupar-se a partir d’una de les següents propostes, la viabilitat de les quals dependrà del tema escollit. Aquestes poden ser:

 • una recerca amb una metodologia que inclogui la recollida, anàlisi i interpretació de les dades,
 • el disseny d’una proposta d’intervenció o d’un projecte, 
 • l’elaboració d’un material educatiu, 
 • l’elaboració d’un diagnòstic o anàlisi de necessitats d’un grup o comunitat, que serveixi de base per algun projecte,
 • el disseny d’instruments per a registrar informació o documentació,
 • una proposta de millora d’un projecte o servei, i
 • qualsevol altra proposta que s’acordi amb el tutor/a del treball.

El TFG es realitza durant el segon semestre i és supervisat per un professor que fa el seguiment a partir de tutories-seminaris grupals amb estudiants que treballen temes afins. El treball es concretarà en l’elaboració d’un article i serà exposat públicament.

Mobilitat

Els estudis de Grau d’Educació social potencien la possibilitat que et formis en altres universitats, ja siguin de Catalunya i l’Estat espanyol, així com a altres països europeus. La UdG té subscrits convenis bilaterals dins dels programes de mobilitat d’estudiants. A través del programa SICUE pots accedir a places del programa d’intercanvi amb les universitats següents: Universidad de Màlaga, Universidad de Extremadura, Universidad del País Vasco, Universitat de les Illes Balears, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de València.

A través del programa europeu Erasmus podràs fer part dels teus estudis a diverses universitats i centres de formació d’educadors socials a ciutats com Eindhoven i Rotterdam (Holanda), Gant i Hasselt (Bèlgica), Marsella (França), Perpinyà i Tolouse (França), Hèlsinky (Finlàndia), etc.

També tindràs la possibilitat de realitzar l’estada de pràctiques de 4t curs en centres i organitzacions de països llatinoamericans com: Mèxic, Guatemala, Perú, Bolívia, Uruguay, Argentina, Nepal, Marroc, etc.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, a les 10 h, a l'aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, a l'aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 13.30 h, a l'aula 170 de la FEP
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.