Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Psicologia

Grau en Psicologia

Curs 2018-2019

El Grau de Psicologia forma especialistes en l'estudi de la ment i de tots els seus processos i correlats psicofisiològics, les relacions interpersonals, els grups, les organitzacions i els moviments socials. Com a disciplina de l’àmbit de la salut, té un ampli component pràctic i uns objectius professionalitzadors.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Psicologia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Psicologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau).
Addicionalment, si el nivell B2 o equivalent acreditat no és d’anglès, cal acreditar un nivell B1 d'aquest idioma (requisit específic del grau en Psicologia).
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L’estudiant que vulgui cursar els estudis de psicologia ha de tenir una base de coneixements diversa, en la mesura que el camp de coneixement que es vol aprofundir també ho és. L’estudi de la psicologia requereix un interès pels temes filosòfics i epistemològics, en què es desenvolupa la reflexió sobre la persona i el seu desenvolupament. Requereix igualment un interès per temes metodològics, en la mesura que el coneixement psicològic es fonamenta en pràctiques sistematitzades per recollir i analitzar informacions. Requereix un interès per temes biològics, socials i culturals, ja que és la persona en el seu context qui es comporta i es desenvolupa, i, finalment, requereix un interès pels temes de salut, en els quals queden implicats el benestar i la qualitat de vida de la persona.

Objectius formatius

Formar professionals al servei de les persones i dels grups i organitzacions socials, a partir del coneixement teòric especialitzat i la formació pràctica, amb una gran varietat de funcions en àmbits tan diversos com la promoció de la salut i la qualitat de vida, l’educació, l’esport, la justícia, el treball, el trànsit i la seguretat viària o la intervenció social.

Competències adquirides

La formació permetrà que l’alumnat adquireixi els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament; les habilitats per avaluar i intervenir en l’àmbit individual i social al llarg del cicle vital i, finalment, les actituds apropiades per promoure la salut, el benestar i la qualitat de vida.

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Ciències de la Salut.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Ciències de la Salut.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Els psicòlegs poden treballar en una gran varietat de centres i serveis (en alguns àmbits es requereix una especialització): jutjats, tribunals, centres penitenciaris, centres educatius formals i no formals, entitats esportives i de lleure, hospitals generals, hospitals psiquiàtrics, gabinets i serveis privats, mitjans de comunicació, associacions i fundacions, cossos de seguretat, empreses i organitzacions, etc.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments de la psicobiologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de la psicobiologia   Fundamentos de la psicobiología   Psychobiology basics (3101G01056)

BBàsica 12.00 AAnual

Fonaments de psicologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de psicologia   Fundamentos de psicología   Psychology basics (3101G01057)

BBàsica 12.00 AAnual

Anàlisi de dades en psicologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de dades en psicologia 1   Análisis de datos en psicología 1   Data analysis in Psychology I (3101G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Percepció, atenció, memòria i interacció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Percepció, atenció, memòria i interacció   Percepción , atención, memoria e interacción   Perception, attention, memory and interaction (3101G01058)

BBàsica 12.00 AAnual

Desenvolupament i cultura12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desenvolupament i cultura   Desarrollo y cultura   Development and culture (3101G01059)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Competències acadèmiques i professionals integrades6.00 crèdits

Anàlisi de dades en psicologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de dades en psicologia 2   Análisis de datos en psicología 2   Data analysis in Psychology 2 (3101G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Aprenentatge, motivació i emoció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aprenentatge, motivació i emoció   Aprendizaje, motivación y emoción   Learning, motivation and emotion (3101G01060)

BBàsica 12.00 AAnual

Cognició i llenguatge 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Cognició i llenguatge   Cognición y lenguaje   Cognition and language (3101G01061)

BBàsica 12.00 AAnual

Personalitat i context social 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i context social   Personalidad y contexto social   Personality and social context (3101G01062)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicometria i avaluació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicometria i avaluació   Psicometría y evaluación   Psychometry and evaluation (3101G01063)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Competències acadèmiques i professionals integrades6.00 crèdits

Psicologia de l'educació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia de l'educació   Psicología de la educación   Psychology of education (3101G01064)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia clínica infantil 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia clínica infantil   Psicología clínica infantil   Clinical child psychology (3101G01065)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia clínica d'adults 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia clínica d'adults   Psicología clínica de adultos   Clinical adult psychology (3101G01066)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia dels grups i les organitzacions 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia dels grups i les organitzacions   Psicología de los grupos y las organizaciones   Psychology of groups and organizations (3101G01067)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Pràcticum3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 1   Prácticum 1   Fieldwork I (3101G01007)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Assignatures optatives del grau de psicologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i salut   Personalidad y salud   Personality and health (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència   Trastornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia   Infant and adolescence behavioural disorders (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentari   Bases psicológicas del comportamiento alimentario   The psychological roots of eating behaviours (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció   Alteraciones del lenguaje en la infancia: evaluación e intervención   Childhood language disorders: assessment and treatment (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual   Intervención con personas con discapacidad intelectual   Psychological intervention for people with intellectual disabilities (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol   Intervención psicológica en procesos de pérdida y duelo   Psychological intervention in grief, loss and bereavement processes (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitat   Trastornos de la personalidad   Personality disorders (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínica   Neuropsicología clínica   Clinical neuropsychology (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic   Introducción a la clínica del envejecimiento: envejecimiento normal y envejecimiento patológico   Introduction to human ageing: normal and pathologic ageing (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament   Estrés y salud: prevención, evaluación y tratamiento   Stress and health: prevention, assessment and treatment (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics   La intervención del psicólogo clínico en los centros gerontológicos   Clinical psychologist intervention in gerontology centres (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament   Trastornos de la conducta alimentaria: prevención, evaluación y tratamiento   Eating disorders : prevention, evaluation and treatment (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència en risc   Adolescencia en riesgo   Adolescents at risk (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolor   Psicología del dolor   Psychology of pain (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sexualitat i salut   Sexualidad y salud   Sexuality and health (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologia   Bases de psicofarmacología   Basis of psychopharmacology (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccions   Psicología de las adicciones   Psychology of addictions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació   Terapias cognitivo-conductuales de tercera generación   Third generation cognitive-behavioural therapies (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa   Investigar la subjetividad: Introducción a la metodología cualitativa   Researching subjectivity: introduction to qualitative methodology (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge   Neuropsicología de los trastornos del desarrollo y del aprendizaje   Neuropsychology of development and learning disorders (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant   Observación de bebés y valoración de la interacción madre-infante   Observing babies and assessing mother-infant interaction (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal   Asesoramiento e intervención psicológica en la educación formal   Psychological advice and intervention in formal education (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupament   Psicobiología del desarrollo   Developmental psychobiology (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat   Teoría del apego y neurociencia de la afectividad.   Affective neuroscience attachment theory (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions   Teoría de la mente: desarrollo normal y alteraciones   Theory of the mind: normal development and alternations (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Avaluació de programes   Evaluación de programas   Evaluation of programmes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicada   Investigación aplicada   Applied research (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicada   Psicobiología aplicada   Applied Psychobiology (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologia   Bases de psiconeuroendocrinología   Basis of psychoneuroendocrinology (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Processos d'adaptació i motivació humana   Procesos de adaptación y motivación humana   Processes of adaptation and human motivation (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia jurídica   Psicología jurídica   Juridical psychology (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones   Intervención psicológica en justicia penal con mujeres   Psychological intervention with women in criminal justice (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacions   Intervención psicológica en las organizaciones   Intervention in organizational psychology (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc social   Problemas sociales de la infancia y riesgo social   Social problems and social risk in childhood (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia crítica   Arte, MCM y psicología crítica   Art, MCM and critical psychology (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologia   Deconstrucción de la psicopatología   Deconstruction of psychopathology (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la violència de gènere   Introducción a la violencia de género   Introduction to domestic violence (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socials   Comportamientos colectivos y movimientos sociales   Collective behaviour and social movements (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologies   Comunicación interpersonal y nuevas tecnologías   Interpersonal communication and new technologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonals   Relaciones interpersonales   Interpersonal relationships (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergències   Intervención psicológica en emergencias   Psychological intervention in emergencies (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiars   Psicología de las relaciones familiares   Family relationship psychology (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de família   Psicología forense aplicada al derecho de família   Forensic psychology applied in family law (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forense   Psicopatología forense   Forensic psychopathology (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa   Alumnos con trastornos del desarrollo: Intervención psicoeducativa   Students with developmental disabilities: psychoeducational treatment (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial   Análisis narrativo: metodología interpretativa aplicada al campo psicosocial   Narrative analysis: interpretative methodology applied to the psychosocial field (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictes   Gestión y resolución de conflictos   Management and resolution of conflicts (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la Salut   Educación para la Salud   Health Education (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu   Programas de intervención desde el Envejecimiento Activo   Programs of intervention from Active Aging (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia de l’esport   Psicología del deporte   Psychology of sports (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia   Tratamiento psicosocial de la diversidad afectivo-sexual: LGTBI. Homofobia y transfobia   Psychosocial treatment of affective-sexual diversity: LGTBI. Homophobia and transphobia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Risc de suïcidi: conceptes, avaluació i intervenció psicològica   Riesgo de suicidio: conceptos, evaluación e intervención psicológica   Risk of suicide: concepts, assessment and psychological intervention (3101G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Addiccions sense Droga: Nomofòbia, Ciberaddicció, joc i videojoc patològics   Adicciones sin Droga: Nomofobia, Ciberadicción, juego y videojuego patológicos   Addictions without Drug: Nomophobia, Ciberaddiction, pathological Gambling and Video-gambling (3101G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Orientació i assessorament professional   Orientación y asesoramiento profesional   Guidance and professional advice (3101G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 2   Prácticum 2   Fieldwork 2 (3101G01008)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Intervenció psicosocial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Intervenció psicosocial   Intervención psicosocial   Psychosocial intervention (3101G01068)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3101G01069)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Assignatures optatives del grau de psicologia21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i salut   Personalidad y salud   Personality and health (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència   Trastornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia   Infant and adolescence behavioural disorders (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentari   Bases psicológicas del comportamiento alimentario   The psychological roots of eating behaviours (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció   Alteraciones del lenguaje en la infancia: evaluación e intervención   Childhood language disorders: assessment and treatment (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual   Intervención con personas con discapacidad intelectual   Psychological intervention for people with intellectual disabilities (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol   Intervención psicológica en procesos de pérdida y duelo   Psychological intervention in grief, loss and bereavement processes (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitat   Trastornos de la personalidad   Personality disorders (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínica   Neuropsicología clínica   Clinical neuropsychology (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic   Introducción a la clínica del envejecimiento: envejecimiento normal y envejecimiento patológico   Introduction to human ageing: normal and pathologic ageing (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament   Estrés y salud: prevención, evaluación y tratamiento   Stress and health: prevention, assessment and treatment (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics   La intervención del psicólogo clínico en los centros gerontológicos   Clinical psychologist intervention in gerontology centres (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament   Trastornos de la conducta alimentaria: prevención, evaluación y tratamiento   Eating disorders : prevention, evaluation and treatment (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència en risc   Adolescencia en riesgo   Adolescents at risk (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolor   Psicología del dolor   Psychology of pain (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sexualitat i salut   Sexualidad y salud   Sexuality and health (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologia   Bases de psicofarmacología   Basis of psychopharmacology (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccions   Psicología de las adicciones   Psychology of addictions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació   Terapias cognitivo-conductuales de tercera generación   Third generation cognitive-behavioural therapies (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa   Investigar la subjetividad: Introducción a la metodología cualitativa   Researching subjectivity: introduction to qualitative methodology (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge   Neuropsicología de los trastornos del desarrollo y del aprendizaje   Neuropsychology of development and learning disorders (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant   Observación de bebés y valoración de la interacción madre-infante   Observing babies and assessing mother-infant interaction (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal   Asesoramiento e intervención psicológica en la educación formal   Psychological advice and intervention in formal education (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupament   Psicobiología del desarrollo   Developmental psychobiology (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat   Teoría del apego y neurociencia de la afectividad.   Affective neuroscience attachment theory (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions   Teoría de la mente: desarrollo normal y alteraciones   Theory of the mind: normal development and alternations (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Avaluació de programes   Evaluación de programas   Evaluation of programmes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicada   Investigación aplicada   Applied research (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicada   Psicobiología aplicada   Applied Psychobiology (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologia   Bases de psiconeuroendocrinología   Basis of psychoneuroendocrinology (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Processos d'adaptació i motivació humana   Procesos de adaptación y motivación humana   Processes of adaptation and human motivation (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia jurídica   Psicología jurídica   Juridical psychology (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones   Intervención psicológica en justicia penal con mujeres   Psychological intervention with women in criminal justice (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacions   Intervención psicológica en las organizaciones   Intervention in organizational psychology (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc social   Problemas sociales de la infancia y riesgo social   Social problems and social risk in childhood (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia crítica   Arte, MCM y psicología crítica   Art, MCM and critical psychology (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologia   Deconstrucción de la psicopatología   Deconstruction of psychopathology (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la violència de gènere   Introducción a la violencia de género   Introduction to domestic violence (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socials   Comportamientos colectivos y movimientos sociales   Collective behaviour and social movements (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologies   Comunicación interpersonal y nuevas tecnologías   Interpersonal communication and new technologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonals   Relaciones interpersonales   Interpersonal relationships (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergències   Intervención psicológica en emergencias   Psychological intervention in emergencies (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiars   Psicología de las relaciones familiares   Family relationship psychology (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de família   Psicología forense aplicada al derecho de família   Forensic psychology applied in family law (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forense   Psicopatología forense   Forensic psychopathology (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa   Alumnos con trastornos del desarrollo: Intervención psicoeducativa   Students with developmental disabilities: psychoeducational treatment (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial   Análisis narrativo: metodología interpretativa aplicada al campo psicosocial   Narrative analysis: interpretative methodology applied to the psychosocial field (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictes   Gestión y resolución de conflictos   Management and resolution of conflicts (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la Salut   Educación para la Salud   Health Education (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu   Programas de intervención desde el Envejecimiento Activo   Programs of intervention from Active Aging (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia de l’esport   Psicología del deporte   Psychology of sports (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia   Tratamiento psicosocial de la diversidad afectivo-sexual: LGTBI. Homofobia y transfobia   Psychosocial treatment of affective-sexual diversity: LGTBI. Homophobia and transphobia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Risc de suïcidi: conceptes, avaluació i intervenció psicològica   Riesgo de suicidio: conceptos, evaluación e intervención psicológica   Risk of suicide: concepts, assessment and psychological intervention (3101G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Addiccions sense Droga: Nomofòbia, Ciberaddicció, joc i videojoc patològics   Adicciones sin Droga: Nomofobia, Ciberadicción, juego y videojuego patológicos   Addictions without Drug: Nomophobia, Ciberaddiction, pathological Gambling and Video-gambling (3101G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Orientació i assessorament professional   Orientación y asesoramiento profesional   Guidance and professional advice (3101G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i salut   Personalidad y salud   Personality and health (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència   Trastornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia   Infant and adolescence behavioural disorders (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentari   Bases psicológicas del comportamiento alimentario   The psychological roots of eating behaviours (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció   Alteraciones del lenguaje en la infancia: evaluación e intervención   Childhood language disorders: assessment and treatment (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual   Intervención con personas con discapacidad intelectual   Psychological intervention for people with intellectual disabilities (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol   Intervención psicológica en procesos de pérdida y duelo   Psychological intervention in grief, loss and bereavement processes (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitat   Trastornos de la personalidad   Personality disorders (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínica   Neuropsicología clínica   Clinical neuropsychology (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic   Introducción a la clínica del envejecimiento: envejecimiento normal y envejecimiento patológico   Introduction to human ageing: normal and pathologic ageing (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament   Estrés y salud: prevención, evaluación y tratamiento   Stress and health: prevention, assessment and treatment (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics   La intervención del psicólogo clínico en los centros gerontológicos   Clinical psychologist intervention in gerontology centres (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament   Trastornos de la conducta alimentaria: prevención, evaluación y tratamiento   Eating disorders : prevention, evaluation and treatment (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència en risc   Adolescencia en riesgo   Adolescents at risk (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolor   Psicología del dolor   Psychology of pain (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sexualitat i salut   Sexualidad y salud   Sexuality and health (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologia   Bases de psicofarmacología   Basis of psychopharmacology (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccions   Psicología de las adicciones   Psychology of addictions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació   Terapias cognitivo-conductuales de tercera generación   Third generation cognitive-behavioural therapies (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa   Investigar la subjetividad: Introducción a la metodología cualitativa   Researching subjectivity: introduction to qualitative methodology (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge   Neuropsicología de los trastornos del desarrollo y del aprendizaje   Neuropsychology of development and learning disorders (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant   Observación de bebés y valoración de la interacción madre-infante   Observing babies and assessing mother-infant interaction (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal   Asesoramiento e intervención psicológica en la educación formal   Psychological advice and intervention in formal education (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupament   Psicobiología del desarrollo   Developmental psychobiology (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat   Teoría del apego y neurociencia de la afectividad.   Affective neuroscience attachment theory (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions   Teoría de la mente: desarrollo normal y alteraciones   Theory of the mind: normal development and alternations (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Avaluació de programes   Evaluación de programas   Evaluation of programmes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicada   Investigación aplicada   Applied research (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicada   Psicobiología aplicada   Applied Psychobiology (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologia   Bases de psiconeuroendocrinología   Basis of psychoneuroendocrinology (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Processos d'adaptació i motivació humana   Procesos de adaptación y motivación humana   Processes of adaptation and human motivation (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia jurídica   Psicología jurídica   Juridical psychology (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones   Intervención psicológica en justicia penal con mujeres   Psychological intervention with women in criminal justice (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacions   Intervención psicológica en las organizaciones   Intervention in organizational psychology (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc social   Problemas sociales de la infancia y riesgo social   Social problems and social risk in childhood (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia crítica   Arte, MCM y psicología crítica   Art, MCM and critical psychology (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologia   Deconstrucción de la psicopatología   Deconstruction of psychopathology (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la violència de gènere   Introducción a la violencia de género   Introduction to domestic violence (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socials   Comportamientos colectivos y movimientos sociales   Collective behaviour and social movements (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologies   Comunicación interpersonal y nuevas tecnologías   Interpersonal communication and new technologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonals   Relaciones interpersonales   Interpersonal relationships (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergències   Intervención psicológica en emergencias   Psychological intervention in emergencies (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiars   Psicología de las relaciones familiares   Family relationship psychology (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de família   Psicología forense aplicada al derecho de família   Forensic psychology applied in family law (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forense   Psicopatología forense   Forensic psychopathology (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa   Alumnos con trastornos del desarrollo: Intervención psicoeducativa   Students with developmental disabilities: psychoeducational treatment (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial   Análisis narrativo: metodología interpretativa aplicada al campo psicosocial   Narrative analysis: interpretative methodology applied to the psychosocial field (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictes   Gestión y resolución de conflictos   Management and resolution of conflicts (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la Salut   Educación para la Salud   Health Education (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu   Programas de intervención desde el Envejecimiento Activo   Programs of intervention from Active Aging (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia de l’esport   Psicología del deporte   Psychology of sports (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia   Tratamiento psicosocial de la diversidad afectivo-sexual: LGTBI. Homofobia y transfobia   Psychosocial treatment of affective-sexual diversity: LGTBI. Homophobia and transphobia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Risc de suïcidi: conceptes, avaluació i intervenció psicològica   Riesgo de suicidio: conceptos, evaluación e intervención psicológica   Risk of suicide: concepts, assessment and psychological intervention (3101G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Addiccions sense Droga: Nomofòbia, Ciberaddicció, joc i videojoc patològics   Adicciones sin Droga: Nomofobia, Ciberadicción, juego y videojuego patológicos   Addictions without Drug: Nomophobia, Ciberaddiction, pathological Gambling and Video-gambling (3101G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Orientació i assessorament professional   Orientación y asesoramiento profesional   Guidance and professional advice (3101G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, 11 h, Sala d'Actes de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, 11.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 11 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h , Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagi pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula