Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Psicologia

Grau en Psicologia

Curs 2018-2019

El Grau de Psicologia forma especialistes en l'estudi de la ment i de tots els seus processos i correlats psicofisiològics, les relacions interpersonals, els grups, les organitzacions i els moviments socials. Com a disciplina de l’àmbit de la salut, té un ampli component pràctic i uns objectius professionalitzadors.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Psicologia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Psicologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau).
Addicionalment, si el nivell B2 o equivalent acreditat no és d’anglès, cal acreditar un nivell B1 d'aquest idioma (requisit específic del grau en Psicologia).
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L’estudiant que vulgui cursar els estudis de psicologia ha de tenir una base de coneixements diversa, en la mesura que el camp de coneixement que es vol aprofundir també ho és. L’estudi de la psicologia requereix un interès pels temes filosòfics i epistemològics, en què es desenvolupa la reflexió sobre la persona i el seu desenvolupament. Requereix igualment un interès per temes metodològics, en la mesura que el coneixement psicològic es fonamenta en pràctiques sistematitzades per recollir i analitzar informacions. Requereix un interès per temes biològics, socials i culturals, ja que és la persona en el seu context qui es comporta i es desenvolupa, i, finalment, requereix un interès pels temes de salut, en els quals queden implicats el benestar i la qualitat de vida de la persona.

Objectius formatius

Formar professionals al servei de les persones i dels grups i organitzacions socials, a partir del coneixement teòric especialitzat i la formació pràctica, amb una gran varietat de funcions en àmbits tan diversos com la promoció de la salut i la qualitat de vida, l’educació, l’esport, la justícia, el treball, el trànsit i la seguretat viària o la intervenció social.

Competències adquirides

La formació permetrà que l’alumnat adquireixi els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament; les habilitats per avaluar i intervenir en l’àmbit individual i social al llarg del cicle vital i, finalment, les actituds apropiades per promoure la salut, el benestar i la qualitat de vida.

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Ciències de la Salut.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Ciències de la Salut.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Els psicòlegs poden treballar en una gran varietat de centres i serveis (en alguns àmbits es requereix una especialització): jutjats, tribunals, centres penitenciaris, centres educatius formals i no formals, entitats esportives i de lleure, hospitals generals, hospitals psiquiàtrics, gabinets i serveis privats, mitjans de comunicació, associacions i fundacions, cossos de seguretat, empreses i organitzacions, etc.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments de la psicobiologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de la psicobiologiaFundamentos de la psicobiologíaPsychobiology basics (3101G01056)

BBàsica 12.00 AAnual

Fonaments de psicologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de psicologiaFundamentos de psicologíaPsychology basics (3101G01057)

BBàsica 12.00 AAnual

Anàlisi de dades en psicologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de dades en psicologia 1Análisis de datos en psicología 1Data analysis in Psychology I (3101G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Percepció, atenció, memòria i interacció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Percepció, atenció, memòria i interaccióPercepción , atención, memoria e interacciónPerception, attention, memory and interaction (3101G01058)

BBàsica 12.00 AAnual

Desenvolupament i cultura12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desenvolupament i culturaDesarrollo y culturaDevelopment and culture (3101G01059)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Competències acadèmiques i professionals integrades6.00 crèdits

Anàlisi de dades en psicologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de dades en psicologia 2Análisis de datos en psicología 2Data analysis in Psychology 2 (3101G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Aprenentatge, motivació i emoció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aprenentatge, motivació i emocióAprendizaje, motivación y emociónLearning, motivation and emotion (3101G01060)

BBàsica 12.00 AAnual

Cognició i llenguatge 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Cognició i llenguatge Cognición y lenguaje Cognition and language (3101G01061)

BBàsica 12.00 AAnual

Personalitat i context social 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i context social Personalidad y contexto social Personality and social context (3101G01062)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicometria i avaluació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicometria i avaluacióPsicometría y evaluaciónPsychometry and evaluation (3101G01063)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Competències acadèmiques i professionals integrades6.00 crèdits

Psicologia de l'educació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia de l'educacióPsicología de la educación Psychology of education (3101G01064)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia clínica infantil 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia clínica infantil Psicología clínica infantil Clinical child psychology (3101G01065)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia clínica d'adults 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia clínica d'adults Psicología clínica de adultosClinical adult psychology (3101G01066)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia dels grups i les organitzacions 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia dels grups i les organitzacions Psicología de los grupos y las organizacionesPsychology of groups and organizations (3101G01067)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Pràcticum3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 1Prácticum 1Fieldwork I (3101G01007)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Assignatures optatives del grau de psicologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i salutPersonalidad y saludPersonality and health (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescènciaTrastornos del comportamiento en la infancia y la adolescenciaInfant and adolescence behavioural disorders (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentariBases psicológicas del comportamiento alimentarioThe psychological roots of eating behaviours (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervencióAlteraciones del lenguaje en la infancia: evaluación e intervenciónChildhood language disorders: assessment and treatment (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectualIntervención con personas con discapacidad intelectualPsychological intervention for people with intellectual disabilities (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dolIntervención psicológica en procesos de pérdida y dueloPsychological intervention in grief, loss and bereavement processes (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitatTrastornos de la personalidadPersonality disorders (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínicaNeuropsicología clínicaClinical neuropsychology (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològicIntroducción a la clínica del envejecimiento: envejecimiento normal y envejecimiento patológicoIntroduction to human ageing: normal and pathologic ageing (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractamentEstrés y salud: prevención, evaluación y tratamientoStress and health: prevention, assessment and treatment (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològicsLa intervención del psicólogo clínico en los centros gerontológicosClinical psychologist intervention in gerontology centres (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractamentTrastornos de la conducta alimentaria: prevención, evaluación y tratamientoEating disorders : prevention, evaluation and treatment (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència en riscAdolescencia en riesgoAdolescents at risk (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolorPsicología del dolorPsychology of pain (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sexualitat i salutSexualidad y saludSexuality and health (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologiaBases de psicofarmacologíaBasis of psychopharmacology (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccionsPsicología de las adiccionesPsychology of addictions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generacióTerapias cognitivo-conductuales de tercera generaciónThird generation cognitive-behavioural therapies (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativaInvestigar la subjetividad: Introducción a la metodología cualitativaResearching subjectivity: introduction to qualitative methodology (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatgeNeuropsicología de los trastornos del desarrollo y del aprendizajeNeuropsychology of development and learning disorders (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infantObservación de bebés y valoración de la interacción madre-infanteObserving babies and assessing mother-infant interaction (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formalAsesoramiento e intervención psicológica en la educación formalPsychological advice and intervention in formal education (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupamentPsicobiología del desarrolloDevelopmental psychobiology (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitatTeoría del apego y neurociencia de la afectividad.Affective neuroscience attachment theory (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracionsTeoría de la mente: desarrollo normal y alteracionesTheory of the mind: normal development and alternations (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Avaluació de programesEvaluación de programasEvaluation of programmes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicadaInvestigación aplicadaApplied research (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicadaPsicobiología aplicadaApplied Psychobiology (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologiaBases de psiconeuroendocrinologíaBasis of psychoneuroendocrinology (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Processos d'adaptació i motivació humanaProcesos de adaptación y motivación humanaProcesses of adaptation and human motivation (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia jurídicaPsicología jurídicaJuridical psychology (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb donesIntervención psicológica en justicia penal con mujeresPsychological intervention with women in criminal justice (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacionsIntervención psicológica en las organizacionesIntervention in organizational psychology (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc socialProblemas sociales de la infancia y riesgo socialSocial problems and social risk in childhood (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia críticaArte, MCM y psicología críticaArt, MCM and critical psychology (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologiaDeconstrucción de la psicopatologíaDeconstruction of psychopathology (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la violència de gènereIntroducción a la violencia de géneroIntroduction to domestic violence (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socialsComportamientos colectivos y movimientos socialesCollective behaviour and social movements (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologiesComunicación interpersonal y nuevas tecnologíasInterpersonal communication and new technologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonalsRelaciones interpersonalesInterpersonal relationships (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergènciesIntervención psicológica en emergencias Psychological intervention in emergencies (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiarsPsicología de las relaciones familiaresFamily relationship psychology (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de famíliaPsicología forense aplicada al derecho de famíliaForensic psychology applied in family law (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forensePsicopatología forenseForensic psychopathology (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativaAlumnos con trastornos del desarrollo: Intervención psicoeducativa Students with developmental disabilities: psychoeducational treatment (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocialAnálisis narrativo: metodología interpretativa aplicada al campo psicosocialNarrative analysis: interpretative methodology applied to the psychosocial field (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictesGestión y resolución de conflictosManagement and resolution of conflicts (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la SalutEducación para la SaludHealth Education (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d’intervenció des de l’Envelliment ActiuProgramas de intervención desde el Envejecimiento ActivoPrograms of intervention from Active Aging (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia de l’esportPsicología del deportePsychology of sports (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbiaTratamiento psicosocial de la diversidad afectivo-sexual: LGTBI. Homofobia y transfobiaPsychosocial treatment of affective-sexual diversity: LGTBI. Homophobia and transphobia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 2Prácticum 2Fieldwork 2 (3101G01008)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Intervenció psicosocial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Intervenció psicosocial Intervención psicosocial Psychosocial intervention (3101G01068)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal project (3101G01069)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Assignatures optatives del grau de psicologia21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i salutPersonalidad y saludPersonality and health (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescènciaTrastornos del comportamiento en la infancia y la adolescenciaInfant and adolescence behavioural disorders (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentariBases psicológicas del comportamiento alimentarioThe psychological roots of eating behaviours (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervencióAlteraciones del lenguaje en la infancia: evaluación e intervenciónChildhood language disorders: assessment and treatment (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectualIntervención con personas con discapacidad intelectualPsychological intervention for people with intellectual disabilities (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dolIntervención psicológica en procesos de pérdida y dueloPsychological intervention in grief, loss and bereavement processes (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitatTrastornos de la personalidadPersonality disorders (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínicaNeuropsicología clínicaClinical neuropsychology (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològicIntroducción a la clínica del envejecimiento: envejecimiento normal y envejecimiento patológicoIntroduction to human ageing: normal and pathologic ageing (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractamentEstrés y salud: prevención, evaluación y tratamientoStress and health: prevention, assessment and treatment (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològicsLa intervención del psicólogo clínico en los centros gerontológicosClinical psychologist intervention in gerontology centres (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractamentTrastornos de la conducta alimentaria: prevención, evaluación y tratamientoEating disorders : prevention, evaluation and treatment (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència en riscAdolescencia en riesgoAdolescents at risk (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolorPsicología del dolorPsychology of pain (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sexualitat i salutSexualidad y saludSexuality and health (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologiaBases de psicofarmacologíaBasis of psychopharmacology (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccionsPsicología de las adiccionesPsychology of addictions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generacióTerapias cognitivo-conductuales de tercera generaciónThird generation cognitive-behavioural therapies (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativaInvestigar la subjetividad: Introducción a la metodología cualitativaResearching subjectivity: introduction to qualitative methodology (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatgeNeuropsicología de los trastornos del desarrollo y del aprendizajeNeuropsychology of development and learning disorders (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infantObservación de bebés y valoración de la interacción madre-infanteObserving babies and assessing mother-infant interaction (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formalAsesoramiento e intervención psicológica en la educación formalPsychological advice and intervention in formal education (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupamentPsicobiología del desarrolloDevelopmental psychobiology (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitatTeoría del apego y neurociencia de la afectividad.Affective neuroscience attachment theory (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracionsTeoría de la mente: desarrollo normal y alteracionesTheory of the mind: normal development and alternations (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Avaluació de programesEvaluación de programasEvaluation of programmes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicadaInvestigación aplicadaApplied research (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicadaPsicobiología aplicadaApplied Psychobiology (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologiaBases de psiconeuroendocrinologíaBasis of psychoneuroendocrinology (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Processos d'adaptació i motivació humanaProcesos de adaptación y motivación humanaProcesses of adaptation and human motivation (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia jurídicaPsicología jurídicaJuridical psychology (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb donesIntervención psicológica en justicia penal con mujeresPsychological intervention with women in criminal justice (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacionsIntervención psicológica en las organizacionesIntervention in organizational psychology (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc socialProblemas sociales de la infancia y riesgo socialSocial problems and social risk in childhood (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia críticaArte, MCM y psicología críticaArt, MCM and critical psychology (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologiaDeconstrucción de la psicopatologíaDeconstruction of psychopathology (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la violència de gènereIntroducción a la violencia de géneroIntroduction to domestic violence (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socialsComportamientos colectivos y movimientos socialesCollective behaviour and social movements (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologiesComunicación interpersonal y nuevas tecnologíasInterpersonal communication and new technologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonalsRelaciones interpersonalesInterpersonal relationships (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergènciesIntervención psicológica en emergencias Psychological intervention in emergencies (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiarsPsicología de las relaciones familiaresFamily relationship psychology (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de famíliaPsicología forense aplicada al derecho de famíliaForensic psychology applied in family law (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forensePsicopatología forenseForensic psychopathology (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativaAlumnos con trastornos del desarrollo: Intervención psicoeducativa Students with developmental disabilities: psychoeducational treatment (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocialAnálisis narrativo: metodología interpretativa aplicada al campo psicosocialNarrative analysis: interpretative methodology applied to the psychosocial field (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictesGestión y resolución de conflictosManagement and resolution of conflicts (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la SalutEducación para la SaludHealth Education (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d’intervenció des de l’Envelliment ActiuProgramas de intervención desde el Envejecimiento ActivoPrograms of intervention from Active Aging (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia de l’esportPsicología del deportePsychology of sports (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbiaTratamiento psicosocial de la diversidad afectivo-sexual: LGTBI. Homofobia y transfobiaPsychosocial treatment of affective-sexual diversity: LGTBI. Homophobia and transphobia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i salutPersonalidad y saludPersonality and health (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescènciaTrastornos del comportamiento en la infancia y la adolescenciaInfant and adolescence behavioural disorders (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentariBases psicológicas del comportamiento alimentarioThe psychological roots of eating behaviours (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervencióAlteraciones del lenguaje en la infancia: evaluación e intervenciónChildhood language disorders: assessment and treatment (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectualIntervención con personas con discapacidad intelectualPsychological intervention for people with intellectual disabilities (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dolIntervención psicológica en procesos de pérdida y dueloPsychological intervention in grief, loss and bereavement processes (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitatTrastornos de la personalidadPersonality disorders (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínicaNeuropsicología clínicaClinical neuropsychology (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològicIntroducción a la clínica del envejecimiento: envejecimiento normal y envejecimiento patológicoIntroduction to human ageing: normal and pathologic ageing (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractamentEstrés y salud: prevención, evaluación y tratamientoStress and health: prevention, assessment and treatment (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològicsLa intervención del psicólogo clínico en los centros gerontológicosClinical psychologist intervention in gerontology centres (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractamentTrastornos de la conducta alimentaria: prevención, evaluación y tratamientoEating disorders : prevention, evaluation and treatment (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència en riscAdolescencia en riesgoAdolescents at risk (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolorPsicología del dolorPsychology of pain (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sexualitat i salutSexualidad y saludSexuality and health (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologiaBases de psicofarmacologíaBasis of psychopharmacology (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccionsPsicología de las adiccionesPsychology of addictions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generacióTerapias cognitivo-conductuales de tercera generaciónThird generation cognitive-behavioural therapies (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativaInvestigar la subjetividad: Introducción a la metodología cualitativaResearching subjectivity: introduction to qualitative methodology (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatgeNeuropsicología de los trastornos del desarrollo y del aprendizajeNeuropsychology of development and learning disorders (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infantObservación de bebés y valoración de la interacción madre-infanteObserving babies and assessing mother-infant interaction (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formalAsesoramiento e intervención psicológica en la educación formalPsychological advice and intervention in formal education (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupamentPsicobiología del desarrolloDevelopmental psychobiology (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitatTeoría del apego y neurociencia de la afectividad.Affective neuroscience attachment theory (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracionsTeoría de la mente: desarrollo normal y alteracionesTheory of the mind: normal development and alternations (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Avaluació de programesEvaluación de programasEvaluation of programmes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicadaInvestigación aplicadaApplied research (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicadaPsicobiología aplicadaApplied Psychobiology (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologiaBases de psiconeuroendocrinologíaBasis of psychoneuroendocrinology (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Processos d'adaptació i motivació humanaProcesos de adaptación y motivación humanaProcesses of adaptation and human motivation (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia jurídicaPsicología jurídicaJuridical psychology (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb donesIntervención psicológica en justicia penal con mujeresPsychological intervention with women in criminal justice (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacionsIntervención psicológica en las organizacionesIntervention in organizational psychology (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc socialProblemas sociales de la infancia y riesgo socialSocial problems and social risk in childhood (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia críticaArte, MCM y psicología críticaArt, MCM and critical psychology (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologiaDeconstrucción de la psicopatologíaDeconstruction of psychopathology (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la violència de gènereIntroducción a la violencia de géneroIntroduction to domestic violence (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socialsComportamientos colectivos y movimientos socialesCollective behaviour and social movements (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologiesComunicación interpersonal y nuevas tecnologíasInterpersonal communication and new technologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonalsRelaciones interpersonalesInterpersonal relationships (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergènciesIntervención psicológica en emergencias Psychological intervention in emergencies (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiarsPsicología de las relaciones familiaresFamily relationship psychology (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de famíliaPsicología forense aplicada al derecho de famíliaForensic psychology applied in family law (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forensePsicopatología forenseForensic psychopathology (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativaAlumnos con trastornos del desarrollo: Intervención psicoeducativa Students with developmental disabilities: psychoeducational treatment (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocialAnálisis narrativo: metodología interpretativa aplicada al campo psicosocialNarrative analysis: interpretative methodology applied to the psychosocial field (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictesGestión y resolución de conflictosManagement and resolution of conflicts (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la SalutEducación para la SaludHealth Education (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d’intervenció des de l’Envelliment ActiuProgramas de intervención desde el Envejecimiento ActivoPrograms of intervention from Active Aging (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia de l’esportPsicología del deportePsychology of sports (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbiaTratamiento psicosocial de la diversidad afectivo-sexual: LGTBI. Homofobia y transfobiaPsychosocial treatment of affective-sexual diversity: LGTBI. Homophobia and transphobia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 0 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B1 - Anglès
* Nivell B2.1 - Anglès
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C2 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, 11 h, Sala d'Actes de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, 11.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 11 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h , Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagi pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula