Grau en Medicina

Grau en Medicina

Curs 2017-2018

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Medicina
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
6 anys
Crèdits europeus:
360
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Medicina per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Medicina
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de primera assignació del curs 2017-2018
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu la informació de preus

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

T'oferim una docència de qualitat caracteritzada pels aspectes següents:

 • Participació activa en el teu procés d'aprenentatge per tal que desenvolupis les teves capacitats de raonament, d'autoaprenentatge i d'avaluació.
 • Aprenentatge basat en la pràctica, que facilita que adquireixis les competències clíniques i socials necessàries per al desenvolupament de la professió mèdica.
 • Aprenentatge transversal i multidisciplinari, que integra en una mateixa unitat d'aprenentatge aspectes bàsics, clínics i psicosocials.
 • Potenciació de la teva competència en anglès mitjançant classes d'anglès mèdic, mòduls en anglès i pràctiques a l'estranger.
 • Avenç respecte al model clàssic de pràctiques clíniques: deixes de ser subjecte passiu i ets responsable de veure el malalt, examinar-lo i prendre les decisions.

L'aprenentatge basat en problemes, organitzat al voltant de grups reduïts i del treball en grup, et fa més responsable i afavoreix les teves habilitats de comunicació, de col·laboració i de coordinació.


L'aprenentatge en el medi clínic

Fer l'aprenentatge en el medi clínic parteix del convenciment que l'estudiant ha d'adquirir una sòlida competència professional durant els sis cursos dels estudis de Medicina. És per això que aquesta metodologia pretén potenciar, a través de l'adquisició de les competències per part dels estudiants i mitjançant el treball sobre els coneixements, habilitats i actituds, les especificitats següents:

 • La integració dels coneixements adquirits amb les tècniques clíniques associades.
 • L'adequació al context en què s'apliquen aquestes tècniques clíniques.
 • La utilització àgil de la informació.
 • El treball en equip.
 • El coneixement dels diferents sistemes de salut.
 • El coneixement de les relacions metge-pacient.

Aquest aprenentatge específic es realitzarà a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, així com en els hospitals comarcals i en la xarxa de centres sociosanitaris i d'atenció primària de la demarcació de Girona i comarques properes. La immersió en el medi clínic anirà prenent més importància a mesura que els estudiants avancin els estudis.

Accés

Requisits d'accés
 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.
Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals van lligades a les tasques que desenvolupen els professionals de la medicina. Es diferencien en:

 • Assistencials: atenció primària; atenció en ambulatoris, clíniques i hospitals; medicina preventiva; medicina del treball; medicina forense; salut internacional (ONG); bioquímica i analítica clínica...
 • Docents: professor en facultats de Medicina o en altres estudis universitaris vinculats amb l'àmbit de la salut; docència sanitària no universitària...
 • De gestió: clínica i hospitalària, universitària, de la sanitat pública...
 • De recerca biomèdica: bàsica, clínica, epidemiològica; tant en universitats i centres de recerca com a la indústria.

Aquestes sortides professionals no són excloents; la majoria dels professionals combinen diverses d'aquestes activitats.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2017-18

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

Conèixer l'estructura i funció cel lular. Biomolècules. Metabolisme. Regulació i integració metabòlica. Comunicació cel lular. Membranes excitables. Cicle cel lular. Diferenciació i proliferació cel lular. Informació, expressió i regulació gènica. Herència. Desenvolupament embrionari i organogènesi. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

BBàsica 15.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 115.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1 (3109G01002)

Conèixer la morfologia, estructura i funció de la pell, aparell i sistema locomotor. Realitzar proves funcionals, determinar paràmetres vitals i interpretar-los. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Desenvolupament embrionari i organogènesi. Creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes. Homeòstasi. Adaptació a l'entorn.

BBàsica 15.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 215.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 2 (3109G01003)

Conèixer la morfologia, estructura i funció dels aparells i sistemes circulatori, digestiu i respiratori, sistema endocrí. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes. Realitzar proves funcionals, determinar paràmetres vitals i interpretar-los. Homeòstasi. Adaptació a l'entorn.

BBàsica 15.00 SSemestral

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació (3109G01004)

Conèixer els conceptes bàsics de bioestadística i la seva aplicació a les ciències mèdiques. Ser capaç de dissenyar i realitzar estudis estadístics senzills utilitzant programes informàtics i interpretar els resultats. Entendre i interpretar les dades estadístiques en la literatura mèdica. Manejar amb autonomia un ordinador personal. Usar els sistemes de cerca i recuperació de la informació biomèdica. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica. Comprendre i interpretar críticament textos científics. Conèixer els principis del mètode científic, la recerca biomèdica i l'assaig clínic. Conèixer i manejar els principis de la medicina basada en la (millor) evidència.

BBàsica 10.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 310.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3 (3109G01005)

Creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes excretor i reproductor, sistema immune, la sang i sistema endocrí. Homeòstasi. Adaptació a l'entorn. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Desenvolupament embrionari i organogènesi. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes. Realitzar proves funcionals, determinar paràmetres vitals i interpretar-los. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (ECG, EEG, EMG i altres).

BBàsica 10.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 412.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 4 (3109G01006)

Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes. Realitzar proves funcionals, determinar paràmetres vitals i interpretar-los. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Desenvolupament embrionari i organogènesi. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema nerviós central i perifèric. Creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes. Homeòstasi. Adaptació a l'entorn. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (ECG, EEG, EMG i altres).

BBàsica 12.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 112.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1 (3109G01007)

Conèixer les indicacions de les proves bioquímiques, hematològiques, immunològiques, microbiològiques, anatomopatològiques i d'imatge. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics. Saber interpretar els resultats de les proves diagnòstiques del laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Conèixer els principals grups de fàrmacs, dosi, vies d'administració i farmacocinètica. Interaccions i efectes adversos. Prescripció i farmacovigilància. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Fàrmacs analgèsics, antiinflamatoris i antimicrobians. Marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic. Redactar correctament receptes mèdiques, adaptades a la situació de cada pacient i als requeriments legals. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Conèixer les principals tècniques de diagnòstic microbiològic i parasitològic i interpretar els resultats. Manejar les tècniques de desinfecció i esterilització. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció.

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 215.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 2 (3109G01008)

Anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà. Valorar les indicacions i contraindicacions dels estudis radiològics. Tenir la capacitat d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb radiacions ionitzants. Imatge radiològica. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia. Inflamació. Alteracions del creixement cel lular. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà. Conèixer les característiques dels teixits en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel lular. Practicar procediments quirúrgics elementals: neteja, hemostàsia i sutura de ferides. Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent cremades, congelacions i altres tipus de ferides). Cicatrització. Hemorràgia quirúrgica i profilaxi tromboembòlica. Conèixer les indicacions quirúrgiques generals, el risc preoperatori i les complicacions

OBObligatòria 15.00 AAnual

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Programa d'habilitats 2. Habilitats de comunicació (3109G01009)

Conèixer i manejar els principis de la medicina basada en l'(millor) evidència. Conèixer els aspectes de la comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social. Models de relació clínica, entrevista, comunicació verbal, no verbal i interferències. Conèixer la història de la salut i la malaltia. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Models de relació clínica, entrevista, comunicació verbal, no verbal i interferències.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Economia de la salut (3109G01031)

Elements d'economia bàsica. La sanitat com a bé privat i els efectes externs positius de la salut. Serveis mèdics i assegurances mèdiques. La demanda de serveis sanitaris. L'oferta de serveis sanitaris. El mercat de serveis sanitaris, la determinació del preu. Ineficiència dels mercats de serveis i assegurances; intervenció del sector públic. Eficiència pel que fa a equitat. Els sistemes sanitaris. La diferència entre provisió i producció. Alternatives i reformes. La gestió d'empreses i organitzacions proveïdores de béns i serveis de salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

Conceptes de fragilitat i dependència. Prevenció, reconeixement i avaluació de la fragilitat biològica, psicològica i social. Factors de risc i prevenció de la dependència. El malalt i l'organització sociosanitària. Paper del metge en l'atenció al malalt sociosanitari. L'atenció domiciliària al malalt dependent.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

Evolució dels moviments per la qualitat en l'empresa i en els serveis de salut. Definició de qualitat i concepte de qualitat de l'atenció sanitària. Components o elements de la qualitat assistencial. Els enfocaments de la valoració de la qualitat: l'estructura, el procés, la qualitat científico-tècnica i els resultats. Els estàndards, els indicadors i els criteris de qualitat. Els programes d'avaluació de la qualitat. El concepte d'acreditació de la qualitat. La gestió de la qualitat en els serveis de salut i en les seves empreses. El concepte de qualitat total, la seva gestió i millora.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

Factors biològics, psicològics i psicosocials associats a les conductes addictives. El model transteòric de canvi aplicat a l'adquisició i l'abandonament de les addiccions. Intervencions per a la prevenció de les conductes addictives. Intervencions per l'abandonament de les conductes addictives.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

Bases teòrico-metodològiques i principals àrees d'aplicació de la investigació qualitativa en ciències de la salut. Disseny d'una investigació qualitativa. Principals tècniques de recollida d'informació en el desenvolupament d'una investigació qualitativa. Anàlisi i interpretació de les dades a partir de la utilització d'un programa informàtic de dades textuals. Redacció de l'informe de recerca. Interpretació i anàlisi qualitativa de la informació. Criteris d'avaluació i lectura crítica d'articles d'investigació qualitativa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

Models de regressió múltiple. Models de regressió logística. Models d'anàlisi de supervivència. Introducció a l'anàlisi estadística multivariant.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

CONCEPTES BÀSICS: sistemes telemàtics, telemedicina i salut electrònica. ASPECTES TECNOLÒGICS: estàndards, monitoratge, sensors, interactivitat, usabilitat, accessibilitat i seguretat. NOUS SERVEIS TELEMÀTICS: eines de gestió de continguts, eines de comunicació, eines de cerca d'informació. ESCENARIS D'APLICACIÓ: telerehabilitació, telemonitoreo, teleassistència, teleconsulta, teleradiologia, treball cooperatiu, emergències sanitàries, serveis d'informació i teleeducació per a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

Descripció dels diferents tipus de discapacitat intel.lectual i problemes de salut mental associats. Descripció de les formes de vida d'aquestes persones i com els professionals treballen amb elles. Eines o instruments per a poder atendre adequadament a aquestes persones. Principals dificultats que poden sorgir amb un pacient amb aquestes característiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

Qualitat de vida, indicadors socials i canvi positiu. Benestar psicològic, satisfacció vital i satisfacció en àmbits de la vida. Corrents teòrics i instruments utilitzats. Benestar i qualitat de vida com a indicadors de resultats de processos interventives. Monitorització i mesura de l'impacte social.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

Fonaments d'epidemiologia clínica (avaluació de processos diagnòstics i terapèutics). Marc conceptual de la recerca de resultats en salut (IRS). Tipus d'estudis i de resultats de la IRS. Eficàcia, efectivitat, fiabilitat, validesa i control de biaixos. Qualitat de vida relacionada amb la salut (definició, mesura, interpretació, avaluació psicomètrica i adaptació cultural). L'avaluació econòmica de les intervencions sanitàries. El protocol de recerca de IRS (estructura, contingut i redacció).

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

L'antropologia de la salut: gènesi i àmbits d'estudi. Escoles històriques i enfocaments actuals. Conceptes i models de salut i malaltia. Determinants socioculturals, construccions teòriques i conceptuals. Reptes de la diversitat cultural en l'atenció sanitària. Limitacions i possibilitats del sistema sanitari. Competències culturals dels professionals de la salut. Intervencions multidisciplinaris en l'atenció a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

1. Mitjà i salut: cicle ecològic i relació amb la salut. Concepte de risc ambiental. 2. Atmosfera: estructura i composició de l'atmosfera. Contaminació atmosfèrica. Contaminació i el seu origen. Concepte d'emissió i immissió. Principals contaminants. Vigilància, control i efectes a la salut humana i els seus béns. Mesures preventives i correctores de la contaminació. Criteris de qualitat de l'aire. 3. L'aigua: cicle hidrològic i tipus d'aigües. Fonts de contaminació. Indicadors microbiològics de contaminació. Consideracions tecnicosanitàries de l'abastament públic. Control de la qualitat sanitària de l'aigua de beguda. Aspectes epidemiològics de l'aigua de consum. Les aigües residuals i la salut. Depuració d'aigües residuals. Aigües d'ús recreatiu. Risc sanitari en l'ús de les zones de bany. 4. Activitats classificades: organismes i control de les activitats classificades. Importància sanitària del control de les activitats classificades. Revisió dels diferents sectors. Problemes més freqüents. El paper del sanitari. 5. Residus sòlids: concepte. Risc sanitari. Sistema de recollida, transport i tractament. 6. El soroll: el soroll i el seu efecte en la qualitat de vida. Inc

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

L'assignatura té l'objectiu d'introduir l'estudiant en l'entorn del servei d'urgències de l'hospital. Conèixer els processos que amb més freqüència necessiten una actuació mèdica urgent. Saber reconèixer les situacions de risc vital. Saber avaluar els signes o símptomes que motiven la majoria de les consultes en l'àrea mèdica dels serveis d'urgències. Adquirir capacitat de síntesi per a prendre decisions diagnòstiques i terapèutiques de forma ràpida i ajustada tant davant les emergències vitals com antelació urgències no vitals. Demostrar el coneixement de les tècniques de reanimació cardiorespiratòria. Saber comunicar als pacients i els seus familiars la informació en el context de les urgències. Demostrar capacitat per adoptar mesures diagnòstiques i terapèutiques més o menys intervencionistes en funció de les característiques de cada pacient. Demostrar capacitat d'actuar en un entorn amb estrès elevat i situacions d'incertesa amb tots els elements que envolten al pacient en l'àrea d'urgències. Conèixer les diferents opcions que permeten gestionar el flux de sortida del pacient avaluat en urgències

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

Epidemiologia. Magnitud del problema. Fisiopatologia. Factors de risc. Factors genètics. Manifestacions clíniques. Eines i estratègies diagnòstiques. Profilaxi. Mesures terapèutiques. Impacte econòmic de la malaltia tromboembòlica venosa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

Valoració i preparació preoperatòria del malalt. Risc anestèsic-quirúrgic. Monitorització de les funcions orgàniques. Tècniques i fàrmacs anestèsics. Complicacions anestèsiques. Recuperació postanestèsica. Malalt postquirúrgic crític. Tractament del dolor.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

Valoració inicial d'un malalt amb risc vital. Assistència inicial al politraumatitzat. Assistència a múltiples víctimes i catàstrofes. Reconeixement, diagnòstic i tractament del malalt en coma. Conèixer la fisiopatologia bàsica dels malalts en xoc. Diagnòstic i tractament de la fallada d'òrgans vitals. Fallada multiorgànica

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

Organització del genoma humà. Els cromosomes humans. Anomalies cromosòmiques. Base genètica de les malalties metabòliques i del sistema immunitari. Malalties d'herència complexa. Tractament de les malalties genètiques. Consell genètic

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

Tècniques microscòpiques, microbiològiques, immunològiques, genètiques i de biologia cel lular avançada.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

El curs explora els mecanismes moleculars i cel lulars que regulen la relació hoste-paràsit. L'ús de microorganismes model permetrà il.lustrar mecanismes com l'adhesió, la invasió, l'alliberament de toxines i factors de virulència, la supervivència intracel i altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

El curs explora els mecanismes de regulació molecular del cicle viral emfatitzant sobretot les estratègies de replicació i l'expressió de la virulència. Es mostren també les principals característiques moleculars en el disseny de vacunes virals i substàncies antivirals. El curs també explora les noves tècniques de teràpia gènica utilitzant virus manipulats genèticament.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

Organització del genoma. Expressió gènica i la seva regulació. Tall i empalmament. RNA d'interferència. Epigenètica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

Estratègies de clonació de gens. Expressió de proteïnes recombinants i les seves aplicacions en biomedicina. Aplicacions de RT-PCR. Microxips i les seves aplicacions en genòmica i proteòmica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

Aprofundiment en les bases moleculars de patologies amb més incidència social. Tècniques bioquímiques i de biologia molecular per al seu estudi, diagnòstic i terapèutica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

Bases moleculars de l'acció dels fàrmacs: dianes i receptors. Disseny de fàrmacs. Síntesi i avaluació de nous fàrmacs: mètodes combinatoris i HTS. Fases de desenvolupament de nous fàrmacs: hit discovery, lead optimization & drug development

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

Models de supervivència. Metaanàlisis d'estudis de cohorts per supervivència i pronòstic. Anàlisi epidemiològic dels petits efectes.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Maduració espermàtica i oocitària. Fecundació in vivo. Obtenció d'espermatozoides i oòcits. Inseminació artificial. Fecundació in vitro. Manipulació embrionària. Transferència embrionària. Fecundació assistida. Sexatge d'espermatozoides i embrions. Clonació.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

Anàlisi del cos humà segons els òrgans. Funcionalitat del cos. Biomecànica òssia i muscular.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

Concepte de laboratori de cirurgia experimental. Utillatge d'un laboratori. Material quirúrgic. Tipus de tècniques quirúrgiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

Introducció en l’àrea de dèficits nutricionals en els països emergents per tal de donar als estudiants una visió general de la patofisiologia i tractament d’aquestes malalties i les accions que es duen a terme per la seva eradicació.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

Introducció d'algunes obres literàries rellevants a la medicina amb el propòsit de contribuir a una formació integral i d'ampliar la perspectiva dels estudiants.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

Introducció d’àrees de la literatura que siguin d'interès per als estudiants de medicina amb el propòsit de contribuir a la seva formació integral

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

La majoria de les malalties tropicals desateses són endèmiques a les zones rurals d'Àfrica al sud del Sàhara i en les zones urbanes pobres dels països de baixos ingressos d'Àsia i Amèrica Llatina. Condueixen a la discapacitat a llarg termini, la desfiguració, el creixement infantil deficient, els resultats adversos en l'embaràs i la productivitat econòmica reduïda. El seu impacte en la productivitat dels treballadors és de milers de milions de dòlars perduts cada any i mantenen països de baixos ingressos en la pobresa. Abordar les malalties tropicals desateses des d'una perspectiva de salut pública sovint impliquen negociacions no només pels nostres interessos, sinó també per les creences fonamentals sobre les necessitats i prioritats de salut pública, i com el govern i la societat hauria d'estar treballant per respondre a aquestes necessitats i prioritats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

L'objectiu d'aquesta optativa és que els estudiants siguin capaços d'identificar l'evidència científica que sosté el coneixement mèdic. La optativa proporcionarà als estudiants de medicina eines bàsiques utilitzades en la recerca en ciències bàsiques relacionades amb la medicina. La selecció de conferències de Premis Nobel de Medicina ajudarà els estudiants a entendre com el coneixement actual acceptat en medicina prové de l'observació i la investigació. També se'ls proporcionarà una idea de com les idees de la medicina evolucionen i com aquestes estan relacionades amb el desenvolupament de la tecnologia.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

Els medicaments tenen cada vegada més impacte en el nostre sistema de salut, no només pel seu paper en la curació i en el control de les malalties, sinó també l'impacte econòmic que comporten a la societat. En aquesta optativa els estudiants identificaran i avaluaran la relació entre el consum mundial de medicaments i la prevalença de les malalties, revisaran quins factors determinen la selecció de l'àrea terapèutica en el desenvolupament de medicaments, identificaran les estratègies de promoció de desenvolupament i comercialització de fàrmacs, revisaran els criteris que autoritzar els medicaments a la Unió Europea i les seves conseqüències, i discutiran els criteris utilitzats per establir el preu dels medicaments i el seu reemborsament.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta optativa són: quan i com fer recerca biomèdica a Catalunya i a l'estranger, com buscar finançament per a la investigació biomèdica, el moment i la forma de protegir la propietat intel•lectual, quines són les competències bàsiques en el disseny d’assaigs clínics (els recursos disponibles i els errors més comuns que es poden evitar), què són i quin és el paper dels biobancs, com és la gestió de mostres biològiques, quan i com avaluar els resultats de les investigacions científiques, quines són les avantatges i les limitacions de les tècniques principals en un laboratori de recerca (microscòpia, els estudis d'ELISA, l'amplificació per PCR, cultiu de teixits, els estudis en animals) i com difondre els resultats de la investigació biomèdica, tant en conferències mèdiques com en articles científics.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

Rudolph Wirchow i Frederick Engels van assenyalar al segle XIX que el capitalisme en si pot minar la salut. Segons l'OMS els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies estan determinades per la distribució dels diners, el poder i els recursos en els plans mundial, nacional i local. D'altra banda els determinants estructurals de la salut es consideren com les condicions relacionades amb tenir un control real sobre els recursos que són fonamentals per a la salut i el benestar, no només simplement l'accés a aquests recursos sinó també el control i la propietat sobre aquests recursos . Tenint en compte que la biomedicina moderna sol ser reticent a reflexionar sobre qüestions socials, aquesta optativa pretén introduir el concepte de medicina social, la desigualtat social, el benestar i les causes eco-socials de la malaltia. L'objectiu serà el de superar les limitacions de les visions positivistes i reduccionistes comuns a la medicina clínica tradicional i a la salut pública.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

La Medicina del medi natural és una disciplina que respon a la necessitat de proporcionar serveis de salut a les persones allunyades dels recursos de salut urbans i en entorns naturals sovint hostils (en la naturalesa extrema o fora de control les condicions ambientals, en àrees amb els recursos absents o insuficients, o en àrees en les que hi ha un retard substancial en el transport o l'arribada de l'atenció mèdica definitiva). Els factors ambientals afecten a la fisiologia del pacient i a l’evolució de les malalties. En situacions extremes els recursos son limitats i en entorns difícils els tractaments ideals dictats per les normes d'atenció poden no ésser els més adequats una la situació determinada i a vegades cal fer un fort èmfasi en la improvisació. En aquestes situacions es produeix una demora en l'accés a l'atenció mèdica definitiva que es produeix a causa de la distància, la logística o els perills. Els professionals mèdics dedicats a aquesta disciplina han d’actuar més enllà del seu paper de metge tradicional i aprofitar les habilitats típicament assignades a d’altres professionals de la salut. Aquestes habilitats inclouen, entre d’altres, el triatge, la formulació d'un

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

A l’inici del segle XXI, els investigadors van començar a desenvolupar el que avui coneixem com a investigació translacional, en un intent de reduir la dicotomia entre la recerca bàsica i aplicada. Això inclou el procés d'aplicació dels descobriments generats durant la investigació al laboratori i en assajos i estudis en els éssers humans, i la investigació destinada a millorar l'adopció de les millors pràctiques a la comunitat. Aquesta optativa es centrarà en el primer aspecte, en què els descobriments de la investigació es traslladen des del laboratori a la capçalera del pacient. Com a resultat d'aquest enfocament, la investigació biomèdica ha de ser capaç de reduir el temps entre les troballes relacionats amb la investigació biomèdica bàsica fins a la seva incorporació a la pràctica clínica diària. La medicina personalitzada és un model mèdic que posa l'accent en la personalització de l'assistència sanitària, amb totes les decisions i pràctiques adaptades de la millor manera possible a cada pacient. Recentment, això ha implicat principalment l'ús sistemàtic de la informació genètica o d’altre tipus sobre un pacient individual per seleccionar o optimitzar la cura preventiva i ter

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

L’ecografia és una tècnica molt útil de diagnòstic, de fàcil realització, accessible i econòmica. En moltes patologies l’orientació diagnòstica inicial pot beneficiar-se de l’ús de l’ecografia. No obstant, la interpretació de la imatge ecogràfica requereix d’un coneixement profund de l’anatomia per ultrasons i entrenament individual.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

Les tècniques osteològiques per a la identificació de restes humanes són especialment útils en casos de cossos esqueletitzats o menjats pels carronyers, en accidents d'avió i crims de guerra. L'objectiu d'aquesta optativa és proporcionar als alumnes un coneixement teòric i pràctic bàsic dels mètodes d’identificació de restes humanes.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

L'estrès crònic provoca trastorns de salut, però l'exercici físic i la relaxació poden ser útils per combatre’l. Aquesta optativa té com a objectiu comprendre els mecanismes fisiològics associats a aquestes estratègies no farmacològiques, centrant-se en els que condueixen al benestar emocional i físic.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que el futur metge conegui els fonaments de la cirurgia plàstica i les seves possibilitats per a guarir els malalts i la gran importància que té la cirurgia plàstica dins de la moderna cirurgia i en altres especialitats. Ser capaç de realitzar algunes de les tècniques quirúrgiques més bàsiques: Cures tòpiques. Retirar punts . Fer embenats. Rentar-se correctament. Suturar

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

La cirurgia oral i maxil·lofacial comprèn un gran ventall de patologies de l’àrea del cap i coll. Degut a aquesta variabilitat de camps a tractar fa que sigui una assignatura molt transversal, tocant aspectes d'altres especialitats com son l’Estomatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Cirurgia Plàstica, Traumatologia i Neurocirurgia.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

L’optativa es basa en una comprensió creixent de com l'activitat física afecta la funció fisiològica. El cos respon a l'activitat física de manera que tenen importants efectes positius sobre els sistemes musculoesquelètic, cardiovascular, respiratori i endocrí, entre d'altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cronomedicina (3109G01075)

En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadià – per exemple a causa del treball per torns o al desfasament horari – augmenta el risc de malaltia, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadià, s'han desenvolupat enfocs farmacològics, tecnològics, i sociopolítics, que van des de l'educació, la prevenció, i els horaris de treball personalitzats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Programa d'habilitats 3. Exploració física i fonaments d'ètica mèdica (3109G01010)

Conèixer i manejar els principis de la medicina basada en l'(millor) evidència. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica. Consentiment informat. Confidencialitat. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental. Exploració física bàsica. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular (3109G01013)

Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies cardiocirculatòries. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber com realitzar i interpretar un electrocardiograma. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal.

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics (3109G01014)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la sang. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema immune. Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció (3109G01015)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies nefrourinarias. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació (3109G01016)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell digestiu. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Fàrmacs analgèsics i antineoplàsics. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Economia de la salut (3109G01031)

Elements d'economia bàsica. La sanitat com a bé privat i els efectes externs positius de la salut. Serveis mèdics i assegurances mèdiques. La demanda de serveis sanitaris. L'oferta de serveis sanitaris. El mercat de serveis sanitaris, la determinació del preu. Ineficiència dels mercats de serveis i assegurances; intervenció del sector públic. Eficiència pel que fa a equitat. Els sistemes sanitaris. La diferència entre provisió i producció. Alternatives i reformes. La gestió d'empreses i organitzacions proveïdores de béns i serveis de salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

Conceptes de fragilitat i dependència. Prevenció, reconeixement i avaluació de la fragilitat biològica, psicològica i social. Factors de risc i prevenció de la dependència. El malalt i l'organització sociosanitària. Paper del metge en l'atenció al malalt sociosanitari. L'atenció domiciliària al malalt dependent.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

Evolució dels moviments per la qualitat en l'empresa i en els serveis de salut. Definició de qualitat i concepte de qualitat de l'atenció sanitària. Components o elements de la qualitat assistencial. Els enfocaments de la valoració de la qualitat: l'estructura, el procés, la qualitat científico-tècnica i els resultats. Els estàndards, els indicadors i els criteris de qualitat. Els programes d'avaluació de la qualitat. El concepte d'acreditació de la qualitat. La gestió de la qualitat en els serveis de salut i en les seves empreses. El concepte de qualitat total, la seva gestió i millora.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

Factors biològics, psicològics i psicosocials associats a les conductes addictives. El model transteòric de canvi aplicat a l'adquisició i l'abandonament de les addiccions. Intervencions per a la prevenció de les conductes addictives. Intervencions per l'abandonament de les conductes addictives.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

Bases teòrico-metodològiques i principals àrees d'aplicació de la investigació qualitativa en ciències de la salut. Disseny d'una investigació qualitativa. Principals tècniques de recollida d'informació en el desenvolupament d'una investigació qualitativa. Anàlisi i interpretació de les dades a partir de la utilització d'un programa informàtic de dades textuals. Redacció de l'informe de recerca. Interpretació i anàlisi qualitativa de la informació. Criteris d'avaluació i lectura crítica d'articles d'investigació qualitativa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

Models de regressió múltiple. Models de regressió logística. Models d'anàlisi de supervivència. Introducció a l'anàlisi estadística multivariant.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

CONCEPTES BÀSICS: sistemes telemàtics, telemedicina i salut electrònica. ASPECTES TECNOLÒGICS: estàndards, monitoratge, sensors, interactivitat, usabilitat, accessibilitat i seguretat. NOUS SERVEIS TELEMÀTICS: eines de gestió de continguts, eines de comunicació, eines de cerca d'informació. ESCENARIS D'APLICACIÓ: telerehabilitació, telemonitoreo, teleassistència, teleconsulta, teleradiologia, treball cooperatiu, emergències sanitàries, serveis d'informació i teleeducació per a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

Descripció dels diferents tipus de discapacitat intel.lectual i problemes de salut mental associats. Descripció de les formes de vida d'aquestes persones i com els professionals treballen amb elles. Eines o instruments per a poder atendre adequadament a aquestes persones. Principals dificultats que poden sorgir amb un pacient amb aquestes característiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

Qualitat de vida, indicadors socials i canvi positiu. Benestar psicològic, satisfacció vital i satisfacció en àmbits de la vida. Corrents teòrics i instruments utilitzats. Benestar i qualitat de vida com a indicadors de resultats de processos interventives. Monitorització i mesura de l'impacte social.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

Fonaments d'epidemiologia clínica (avaluació de processos diagnòstics i terapèutics). Marc conceptual de la recerca de resultats en salut (IRS). Tipus d'estudis i de resultats de la IRS. Eficàcia, efectivitat, fiabilitat, validesa i control de biaixos. Qualitat de vida relacionada amb la salut (definició, mesura, interpretació, avaluació psicomètrica i adaptació cultural). L'avaluació econòmica de les intervencions sanitàries. El protocol de recerca de IRS (estructura, contingut i redacció).

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

L'antropologia de la salut: gènesi i àmbits d'estudi. Escoles històriques i enfocaments actuals. Conceptes i models de salut i malaltia. Determinants socioculturals, construccions teòriques i conceptuals. Reptes de la diversitat cultural en l'atenció sanitària. Limitacions i possibilitats del sistema sanitari. Competències culturals dels professionals de la salut. Intervencions multidisciplinaris en l'atenció a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

1. Mitjà i salut: cicle ecològic i relació amb la salut. Concepte de risc ambiental. 2. Atmosfera: estructura i composició de l'atmosfera. Contaminació atmosfèrica. Contaminació i el seu origen. Concepte d'emissió i immissió. Principals contaminants. Vigilància, control i efectes a la salut humana i els seus béns. Mesures preventives i correctores de la contaminació. Criteris de qualitat de l'aire. 3. L'aigua: cicle hidrològic i tipus d'aigües. Fonts de contaminació. Indicadors microbiològics de contaminació. Consideracions tecnicosanitàries de l'abastament públic. Control de la qualitat sanitària de l'aigua de beguda. Aspectes epidemiològics de l'aigua de consum. Les aigües residuals i la salut. Depuració d'aigües residuals. Aigües d'ús recreatiu. Risc sanitari en l'ús de les zones de bany. 4. Activitats classificades: organismes i control de les activitats classificades. Importància sanitària del control de les activitats classificades. Revisió dels diferents sectors. Problemes més freqüents. El paper del sanitari. 5. Residus sòlids: concepte. Risc sanitari. Sistema de recollida, transport i tractament. 6. El soroll: el soroll i el seu efecte en la qualitat de vida. Inc

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

L'assignatura té l'objectiu d'introduir l'estudiant en l'entorn del servei d'urgències de l'hospital. Conèixer els processos que amb més freqüència necessiten una actuació mèdica urgent. Saber reconèixer les situacions de risc vital. Saber avaluar els signes o símptomes que motiven la majoria de les consultes en l'àrea mèdica dels serveis d'urgències. Adquirir capacitat de síntesi per a prendre decisions diagnòstiques i terapèutiques de forma ràpida i ajustada tant davant les emergències vitals com antelació urgències no vitals. Demostrar el coneixement de les tècniques de reanimació cardiorespiratòria. Saber comunicar als pacients i els seus familiars la informació en el context de les urgències. Demostrar capacitat per adoptar mesures diagnòstiques i terapèutiques més o menys intervencionistes en funció de les característiques de cada pacient. Demostrar capacitat d'actuar en un entorn amb estrès elevat i situacions d'incertesa amb tots els elements que envolten al pacient en l'àrea d'urgències. Conèixer les diferents opcions que permeten gestionar el flux de sortida del pacient avaluat en urgències

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

Epidemiologia. Magnitud del problema. Fisiopatologia. Factors de risc. Factors genètics. Manifestacions clíniques. Eines i estratègies diagnòstiques. Profilaxi. Mesures terapèutiques. Impacte econòmic de la malaltia tromboembòlica venosa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

Valoració i preparació preoperatòria del malalt. Risc anestèsic-quirúrgic. Monitorització de les funcions orgàniques. Tècniques i fàrmacs anestèsics. Complicacions anestèsiques. Recuperació postanestèsica. Malalt postquirúrgic crític. Tractament del dolor.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

Valoració inicial d'un malalt amb risc vital. Assistència inicial al politraumatitzat. Assistència a múltiples víctimes i catàstrofes. Reconeixement, diagnòstic i tractament del malalt en coma. Conèixer la fisiopatologia bàsica dels malalts en xoc. Diagnòstic i tractament de la fallada d'òrgans vitals. Fallada multiorgànica

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

Organització del genoma humà. Els cromosomes humans. Anomalies cromosòmiques. Base genètica de les malalties metabòliques i del sistema immunitari. Malalties d'herència complexa. Tractament de les malalties genètiques. Consell genètic

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

Tècniques microscòpiques, microbiològiques, immunològiques, genètiques i de biologia cel lular avançada.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

El curs explora els mecanismes moleculars i cel lulars que regulen la relació hoste-paràsit. L'ús de microorganismes model permetrà il.lustrar mecanismes com l'adhesió, la invasió, l'alliberament de toxines i factors de virulència, la supervivència intracel i altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

El curs explora els mecanismes de regulació molecular del cicle viral emfatitzant sobretot les estratègies de replicació i l'expressió de la virulència. Es mostren també les principals característiques moleculars en el disseny de vacunes virals i substàncies antivirals. El curs també explora les noves tècniques de teràpia gènica utilitzant virus manipulats genèticament.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

Organització del genoma. Expressió gènica i la seva regulació. Tall i empalmament. RNA d'interferència. Epigenètica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

Estratègies de clonació de gens. Expressió de proteïnes recombinants i les seves aplicacions en biomedicina. Aplicacions de RT-PCR. Microxips i les seves aplicacions en genòmica i proteòmica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

Aprofundiment en les bases moleculars de patologies amb més incidència social. Tècniques bioquímiques i de biologia molecular per al seu estudi, diagnòstic i terapèutica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

Bases moleculars de l'acció dels fàrmacs: dianes i receptors. Disseny de fàrmacs. Síntesi i avaluació de nous fàrmacs: mètodes combinatoris i HTS. Fases de desenvolupament de nous fàrmacs: hit discovery, lead optimization & drug development

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

Models de supervivència. Metaanàlisis d'estudis de cohorts per supervivència i pronòstic. Anàlisi epidemiològic dels petits efectes.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Maduració espermàtica i oocitària. Fecundació in vivo. Obtenció d'espermatozoides i oòcits. Inseminació artificial. Fecundació in vitro. Manipulació embrionària. Transferència embrionària. Fecundació assistida. Sexatge d'espermatozoides i embrions. Clonació.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

Anàlisi del cos humà segons els òrgans. Funcionalitat del cos. Biomecànica òssia i muscular.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

Concepte de laboratori de cirurgia experimental. Utillatge d'un laboratori. Material quirúrgic. Tipus de tècniques quirúrgiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

Introducció en l’àrea de dèficits nutricionals en els països emergents per tal de donar als estudiants una visió general de la patofisiologia i tractament d’aquestes malalties i les accions que es duen a terme per la seva eradicació.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

Introducció d'algunes obres literàries rellevants a la medicina amb el propòsit de contribuir a una formació integral i d'ampliar la perspectiva dels estudiants.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

Introducció d’àrees de la literatura que siguin d'interès per als estudiants de medicina amb el propòsit de contribuir a la seva formació integral

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

La majoria de les malalties tropicals desateses són endèmiques a les zones rurals d'Àfrica al sud del Sàhara i en les zones urbanes pobres dels països de baixos ingressos d'Àsia i Amèrica Llatina. Condueixen a la discapacitat a llarg termini, la desfiguració, el creixement infantil deficient, els resultats adversos en l'embaràs i la productivitat econòmica reduïda. El seu impacte en la productivitat dels treballadors és de milers de milions de dòlars perduts cada any i mantenen països de baixos ingressos en la pobresa. Abordar les malalties tropicals desateses des d'una perspectiva de salut pública sovint impliquen negociacions no només pels nostres interessos, sinó també per les creences fonamentals sobre les necessitats i prioritats de salut pública, i com el govern i la societat hauria d'estar treballant per respondre a aquestes necessitats i prioritats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

L'objectiu d'aquesta optativa és que els estudiants siguin capaços d'identificar l'evidència científica que sosté el coneixement mèdic. La optativa proporcionarà als estudiants de medicina eines bàsiques utilitzades en la recerca en ciències bàsiques relacionades amb la medicina. La selecció de conferències de Premis Nobel de Medicina ajudarà els estudiants a entendre com el coneixement actual acceptat en medicina prové de l'observació i la investigació. També se'ls proporcionarà una idea de com les idees de la medicina evolucionen i com aquestes estan relacionades amb el desenvolupament de la tecnologia.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

Els medicaments tenen cada vegada més impacte en el nostre sistema de salut, no només pel seu paper en la curació i en el control de les malalties, sinó també l'impacte econòmic que comporten a la societat. En aquesta optativa els estudiants identificaran i avaluaran la relació entre el consum mundial de medicaments i la prevalença de les malalties, revisaran quins factors determinen la selecció de l'àrea terapèutica en el desenvolupament de medicaments, identificaran les estratègies de promoció de desenvolupament i comercialització de fàrmacs, revisaran els criteris que autoritzar els medicaments a la Unió Europea i les seves conseqüències, i discutiran els criteris utilitzats per establir el preu dels medicaments i el seu reemborsament.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta optativa són: quan i com fer recerca biomèdica a Catalunya i a l'estranger, com buscar finançament per a la investigació biomèdica, el moment i la forma de protegir la propietat intel•lectual, quines són les competències bàsiques en el disseny d’assaigs clínics (els recursos disponibles i els errors més comuns que es poden evitar), què són i quin és el paper dels biobancs, com és la gestió de mostres biològiques, quan i com avaluar els resultats de les investigacions científiques, quines són les avantatges i les limitacions de les tècniques principals en un laboratori de recerca (microscòpia, els estudis d'ELISA, l'amplificació per PCR, cultiu de teixits, els estudis en animals) i com difondre els resultats de la investigació biomèdica, tant en conferències mèdiques com en articles científics.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

Rudolph Wirchow i Frederick Engels van assenyalar al segle XIX que el capitalisme en si pot minar la salut. Segons l'OMS els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies estan determinades per la distribució dels diners, el poder i els recursos en els plans mundial, nacional i local. D'altra banda els determinants estructurals de la salut es consideren com les condicions relacionades amb tenir un control real sobre els recursos que són fonamentals per a la salut i el benestar, no només simplement l'accés a aquests recursos sinó també el control i la propietat sobre aquests recursos . Tenint en compte que la biomedicina moderna sol ser reticent a reflexionar sobre qüestions socials, aquesta optativa pretén introduir el concepte de medicina social, la desigualtat social, el benestar i les causes eco-socials de la malaltia. L'objectiu serà el de superar les limitacions de les visions positivistes i reduccionistes comuns a la medicina clínica tradicional i a la salut pública.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

La Medicina del medi natural és una disciplina que respon a la necessitat de proporcionar serveis de salut a les persones allunyades dels recursos de salut urbans i en entorns naturals sovint hostils (en la naturalesa extrema o fora de control les condicions ambientals, en àrees amb els recursos absents o insuficients, o en àrees en les que hi ha un retard substancial en el transport o l'arribada de l'atenció mèdica definitiva). Els factors ambientals afecten a la fisiologia del pacient i a l’evolució de les malalties. En situacions extremes els recursos son limitats i en entorns difícils els tractaments ideals dictats per les normes d'atenció poden no ésser els més adequats una la situació determinada i a vegades cal fer un fort èmfasi en la improvisació. En aquestes situacions es produeix una demora en l'accés a l'atenció mèdica definitiva que es produeix a causa de la distància, la logística o els perills. Els professionals mèdics dedicats a aquesta disciplina han d’actuar més enllà del seu paper de metge tradicional i aprofitar les habilitats típicament assignades a d’altres professionals de la salut. Aquestes habilitats inclouen, entre d’altres, el triatge, la formulació d'un

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

A l’inici del segle XXI, els investigadors van començar a desenvolupar el que avui coneixem com a investigació translacional, en un intent de reduir la dicotomia entre la recerca bàsica i aplicada. Això inclou el procés d'aplicació dels descobriments generats durant la investigació al laboratori i en assajos i estudis en els éssers humans, i la investigació destinada a millorar l'adopció de les millors pràctiques a la comunitat. Aquesta optativa es centrarà en el primer aspecte, en què els descobriments de la investigació es traslladen des del laboratori a la capçalera del pacient. Com a resultat d'aquest enfocament, la investigació biomèdica ha de ser capaç de reduir el temps entre les troballes relacionats amb la investigació biomèdica bàsica fins a la seva incorporació a la pràctica clínica diària. La medicina personalitzada és un model mèdic que posa l'accent en la personalització de l'assistència sanitària, amb totes les decisions i pràctiques adaptades de la millor manera possible a cada pacient. Recentment, això ha implicat principalment l'ús sistemàtic de la informació genètica o d’altre tipus sobre un pacient individual per seleccionar o optimitzar la cura preventiva i ter

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

L’ecografia és una tècnica molt útil de diagnòstic, de fàcil realització, accessible i econòmica. En moltes patologies l’orientació diagnòstica inicial pot beneficiar-se de l’ús de l’ecografia. No obstant, la interpretació de la imatge ecogràfica requereix d’un coneixement profund de l’anatomia per ultrasons i entrenament individual.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

Les tècniques osteològiques per a la identificació de restes humanes són especialment útils en casos de cossos esqueletitzats o menjats pels carronyers, en accidents d'avió i crims de guerra. L'objectiu d'aquesta optativa és proporcionar als alumnes un coneixement teòric i pràctic bàsic dels mètodes d’identificació de restes humanes.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

L'estrès crònic provoca trastorns de salut, però l'exercici físic i la relaxació poden ser útils per combatre’l. Aquesta optativa té com a objectiu comprendre els mecanismes fisiològics associats a aquestes estratègies no farmacològiques, centrant-se en els que condueixen al benestar emocional i físic.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que el futur metge conegui els fonaments de la cirurgia plàstica i les seves possibilitats per a guarir els malalts i la gran importància que té la cirurgia plàstica dins de la moderna cirurgia i en altres especialitats. Ser capaç de realitzar algunes de les tècniques quirúrgiques més bàsiques: Cures tòpiques. Retirar punts . Fer embenats. Rentar-se correctament. Suturar

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

La cirurgia oral i maxil·lofacial comprèn un gran ventall de patologies de l’àrea del cap i coll. Degut a aquesta variabilitat de camps a tractar fa que sigui una assignatura molt transversal, tocant aspectes d'altres especialitats com son l’Estomatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Cirurgia Plàstica, Traumatologia i Neurocirurgia.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

L’optativa es basa en una comprensió creixent de com l'activitat física afecta la funció fisiològica. El cos respon a l'activitat física de manera que tenen importants efectes positius sobre els sistemes musculoesquelètic, cardiovascular, respiratori i endocrí, entre d'altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cronomedicina (3109G01075)

En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadià – per exemple a causa del treball per torns o al desfasament horari – augmenta el risc de malaltia, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadià, s'han desenvolupat enfocs farmacològics, tecnològics, i sociopolítics, que van des de l'educació, la prevenció, i els horaris de treball personalitzats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Programa d'habilitats 4. Epidemiologia bàsica i administració sanitària (3109G01011)

Conèixer els principis i aplicar els mètodes propis de la medicina preventiva i la salut pública. Factors de risc i prevenció de la malaltia. Reconèixer els determinants de salut de la població. Indicadors sanitaris. Planificació, programació i avaluació de programes de salut. Conèixer els principis de la telemedicina. Prevenció i protecció davant de malalties, lesions i accidents. Avaluació de la qualitat assistencial i estratègies de seguretat del pacient. Vacunes. Epidemiologia. Demografia. Conèixer la planificació i administració sanitària a nivell mundial, europeu, espanyol i autonòmic. Conèixer les implicacions econòmiques i socials que comporta l'actuació mèdica, considerant criteris d'eficàcia i eficiència. Conèixer els principis de la telemedicina.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori (3109G01017)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell respiratori. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Conèixer els principis generals de l'anestèsia i reanimació.

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 1. 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Els sistemes de comunicació al cos humà (3109G01018)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema endocrí. Patologies de la nutrició. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Valorar l'estat nutricional i elaborar una dieta adequada a les diferents circumstàncies. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Nutrició i dietoteràpia. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 2. 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

La reproducció humana i les hormones sexuals (3109G01019)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Embaràs i part normal i patològic. Puerperi. Malalties de transmissió sexual. Contracepció i fertilització. Exploració i seguiment de l'embaràs. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBObligatòria 15.00 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana (3109G01020)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig dels trastorns psiquiàtrics. Psicoteràpia. Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Economia de la salut (3109G01031)

Elements d'economia bàsica. La sanitat com a bé privat i els efectes externs positius de la salut. Serveis mèdics i assegurances mèdiques. La demanda de serveis sanitaris. L'oferta de serveis sanitaris. El mercat de serveis sanitaris, la determinació del preu. Ineficiència dels mercats de serveis i assegurances; intervenció del sector públic. Eficiència pel que fa a equitat. Els sistemes sanitaris. La diferència entre provisió i producció. Alternatives i reformes. La gestió d'empreses i organitzacions proveïdores de béns i serveis de salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

Conceptes de fragilitat i dependència. Prevenció, reconeixement i avaluació de la fragilitat biològica, psicològica i social. Factors de risc i prevenció de la dependència. El malalt i l'organització sociosanitària. Paper del metge en l'atenció al malalt sociosanitari. L'atenció domiciliària al malalt dependent.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

Evolució dels moviments per la qualitat en l'empresa i en els serveis de salut. Definició de qualitat i concepte de qualitat de l'atenció sanitària. Components o elements de la qualitat assistencial. Els enfocaments de la valoració de la qualitat: l'estructura, el procés, la qualitat científico-tècnica i els resultats. Els estàndards, els indicadors i els criteris de qualitat. Els programes d'avaluació de la qualitat. El concepte d'acreditació de la qualitat. La gestió de la qualitat en els serveis de salut i en les seves empreses. El concepte de qualitat total, la seva gestió i millora.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

Factors biològics, psicològics i psicosocials associats a les conductes addictives. El model transteòric de canvi aplicat a l'adquisició i l'abandonament de les addiccions. Intervencions per a la prevenció de les conductes addictives. Intervencions per l'abandonament de les conductes addictives.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

Bases teòrico-metodològiques i principals àrees d'aplicació de la investigació qualitativa en ciències de la salut. Disseny d'una investigació qualitativa. Principals tècniques de recollida d'informació en el desenvolupament d'una investigació qualitativa. Anàlisi i interpretació de les dades a partir de la utilització d'un programa informàtic de dades textuals. Redacció de l'informe de recerca. Interpretació i anàlisi qualitativa de la informació. Criteris d'avaluació i lectura crítica d'articles d'investigació qualitativa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

Models de regressió múltiple. Models de regressió logística. Models d'anàlisi de supervivència. Introducció a l'anàlisi estadística multivariant.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

CONCEPTES BÀSICS: sistemes telemàtics, telemedicina i salut electrònica. ASPECTES TECNOLÒGICS: estàndards, monitoratge, sensors, interactivitat, usabilitat, accessibilitat i seguretat. NOUS SERVEIS TELEMÀTICS: eines de gestió de continguts, eines de comunicació, eines de cerca d'informació. ESCENARIS D'APLICACIÓ: telerehabilitació, telemonitoreo, teleassistència, teleconsulta, teleradiologia, treball cooperatiu, emergències sanitàries, serveis d'informació i teleeducació per a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

Descripció dels diferents tipus de discapacitat intel.lectual i problemes de salut mental associats. Descripció de les formes de vida d'aquestes persones i com els professionals treballen amb elles. Eines o instruments per a poder atendre adequadament a aquestes persones. Principals dificultats que poden sorgir amb un pacient amb aquestes característiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

Qualitat de vida, indicadors socials i canvi positiu. Benestar psicològic, satisfacció vital i satisfacció en àmbits de la vida. Corrents teòrics i instruments utilitzats. Benestar i qualitat de vida com a indicadors de resultats de processos interventives. Monitorització i mesura de l'impacte social.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

Fonaments d'epidemiologia clínica (avaluació de processos diagnòstics i terapèutics). Marc conceptual de la recerca de resultats en salut (IRS). Tipus d'estudis i de resultats de la IRS. Eficàcia, efectivitat, fiabilitat, validesa i control de biaixos. Qualitat de vida relacionada amb la salut (definició, mesura, interpretació, avaluació psicomètrica i adaptació cultural). L'avaluació econòmica de les intervencions sanitàries. El protocol de recerca de IRS (estructura, contingut i redacció).

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

L'antropologia de la salut: gènesi i àmbits d'estudi. Escoles històriques i enfocaments actuals. Conceptes i models de salut i malaltia. Determinants socioculturals, construccions teòriques i conceptuals. Reptes de la diversitat cultural en l'atenció sanitària. Limitacions i possibilitats del sistema sanitari. Competències culturals dels professionals de la salut. Intervencions multidisciplinaris en l'atenció a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

1. Mitjà i salut: cicle ecològic i relació amb la salut. Concepte de risc ambiental. 2. Atmosfera: estructura i composició de l'atmosfera. Contaminació atmosfèrica. Contaminació i el seu origen. Concepte d'emissió i immissió. Principals contaminants. Vigilància, control i efectes a la salut humana i els seus béns. Mesures preventives i correctores de la contaminació. Criteris de qualitat de l'aire. 3. L'aigua: cicle hidrològic i tipus d'aigües. Fonts de contaminació. Indicadors microbiològics de contaminació. Consideracions tecnicosanitàries de l'abastament públic. Control de la qualitat sanitària de l'aigua de beguda. Aspectes epidemiològics de l'aigua de consum. Les aigües residuals i la salut. Depuració d'aigües residuals. Aigües d'ús recreatiu. Risc sanitari en l'ús de les zones de bany. 4. Activitats classificades: organismes i control de les activitats classificades. Importància sanitària del control de les activitats classificades. Revisió dels diferents sectors. Problemes més freqüents. El paper del sanitari. 5. Residus sòlids: concepte. Risc sanitari. Sistema de recollida, transport i tractament. 6. El soroll: el soroll i el seu efecte en la qualitat de vida. Inc

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

L'assignatura té l'objectiu d'introduir l'estudiant en l'entorn del servei d'urgències de l'hospital. Conèixer els processos que amb més freqüència necessiten una actuació mèdica urgent. Saber reconèixer les situacions de risc vital. Saber avaluar els signes o símptomes que motiven la majoria de les consultes en l'àrea mèdica dels serveis d'urgències. Adquirir capacitat de síntesi per a prendre decisions diagnòstiques i terapèutiques de forma ràpida i ajustada tant davant les emergències vitals com antelació urgències no vitals. Demostrar el coneixement de les tècniques de reanimació cardiorespiratòria. Saber comunicar als pacients i els seus familiars la informació en el context de les urgències. Demostrar capacitat per adoptar mesures diagnòstiques i terapèutiques més o menys intervencionistes en funció de les característiques de cada pacient. Demostrar capacitat d'actuar en un entorn amb estrès elevat i situacions d'incertesa amb tots els elements que envolten al pacient en l'àrea d'urgències. Conèixer les diferents opcions que permeten gestionar el flux de sortida del pacient avaluat en urgències

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

Epidemiologia. Magnitud del problema. Fisiopatologia. Factors de risc. Factors genètics. Manifestacions clíniques. Eines i estratègies diagnòstiques. Profilaxi. Mesures terapèutiques. Impacte econòmic de la malaltia tromboembòlica venosa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

Valoració i preparació preoperatòria del malalt. Risc anestèsic-quirúrgic. Monitorització de les funcions orgàniques. Tècniques i fàrmacs anestèsics. Complicacions anestèsiques. Recuperació postanestèsica. Malalt postquirúrgic crític. Tractament del dolor.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

Valoració inicial d'un malalt amb risc vital. Assistència inicial al politraumatitzat. Assistència a múltiples víctimes i catàstrofes. Reconeixement, diagnòstic i tractament del malalt en coma. Conèixer la fisiopatologia bàsica dels malalts en xoc. Diagnòstic i tractament de la fallada d'òrgans vitals. Fallada multiorgànica

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

Organització del genoma humà. Els cromosomes humans. Anomalies cromosòmiques. Base genètica de les malalties metabòliques i del sistema immunitari. Malalties d'herència complexa. Tractament de les malalties genètiques. Consell genètic

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

Tècniques microscòpiques, microbiològiques, immunològiques, genètiques i de biologia cel lular avançada.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

El curs explora els mecanismes moleculars i cel lulars que regulen la relació hoste-paràsit. L'ús de microorganismes model permetrà il.lustrar mecanismes com l'adhesió, la invasió, l'alliberament de toxines i factors de virulència, la supervivència intracel i altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

El curs explora els mecanismes de regulació molecular del cicle viral emfatitzant sobretot les estratègies de replicació i l'expressió de la virulència. Es mostren també les principals característiques moleculars en el disseny de vacunes virals i substàncies antivirals. El curs també explora les noves tècniques de teràpia gènica utilitzant virus manipulats genèticament.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

Organització del genoma. Expressió gènica i la seva regulació. Tall i empalmament. RNA d'interferència. Epigenètica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

Estratègies de clonació de gens. Expressió de proteïnes recombinants i les seves aplicacions en biomedicina. Aplicacions de RT-PCR. Microxips i les seves aplicacions en genòmica i proteòmica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

Aprofundiment en les bases moleculars de patologies amb més incidència social. Tècniques bioquímiques i de biologia molecular per al seu estudi, diagnòstic i terapèutica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

Bases moleculars de l'acció dels fàrmacs: dianes i receptors. Disseny de fàrmacs. Síntesi i avaluació de nous fàrmacs: mètodes combinatoris i HTS. Fases de desenvolupament de nous fàrmacs: hit discovery, lead optimization & drug development

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

Models de supervivència. Metaanàlisis d'estudis de cohorts per supervivència i pronòstic. Anàlisi epidemiològic dels petits efectes.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Maduració espermàtica i oocitària. Fecundació in vivo. Obtenció d'espermatozoides i oòcits. Inseminació artificial. Fecundació in vitro. Manipulació embrionària. Transferència embrionària. Fecundació assistida. Sexatge d'espermatozoides i embrions. Clonació.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

Anàlisi del cos humà segons els òrgans. Funcionalitat del cos. Biomecànica òssia i muscular.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

Concepte de laboratori de cirurgia experimental. Utillatge d'un laboratori. Material quirúrgic. Tipus de tècniques quirúrgiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

Introducció en l’àrea de dèficits nutricionals en els països emergents per tal de donar als estudiants una visió general de la patofisiologia i tractament d’aquestes malalties i les accions que es duen a terme per la seva eradicació.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

Introducció d'algunes obres literàries rellevants a la medicina amb el propòsit de contribuir a una formació integral i d'ampliar la perspectiva dels estudiants.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

Introducció d’àrees de la literatura que siguin d'interès per als estudiants de medicina amb el propòsit de contribuir a la seva formació integral

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

La majoria de les malalties tropicals desateses són endèmiques a les zones rurals d'Àfrica al sud del Sàhara i en les zones urbanes pobres dels països de baixos ingressos d'Àsia i Amèrica Llatina. Condueixen a la discapacitat a llarg termini, la desfiguració, el creixement infantil deficient, els resultats adversos en l'embaràs i la productivitat econòmica reduïda. El seu impacte en la productivitat dels treballadors és de milers de milions de dòlars perduts cada any i mantenen països de baixos ingressos en la pobresa. Abordar les malalties tropicals desateses des d'una perspectiva de salut pública sovint impliquen negociacions no només pels nostres interessos, sinó també per les creences fonamentals sobre les necessitats i prioritats de salut pública, i com el govern i la societat hauria d'estar treballant per respondre a aquestes necessitats i prioritats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

L'objectiu d'aquesta optativa és que els estudiants siguin capaços d'identificar l'evidència científica que sosté el coneixement mèdic. La optativa proporcionarà als estudiants de medicina eines bàsiques utilitzades en la recerca en ciències bàsiques relacionades amb la medicina. La selecció de conferències de Premis Nobel de Medicina ajudarà els estudiants a entendre com el coneixement actual acceptat en medicina prové de l'observació i la investigació. També se'ls proporcionarà una idea de com les idees de la medicina evolucionen i com aquestes estan relacionades amb el desenvolupament de la tecnologia.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

Els medicaments tenen cada vegada més impacte en el nostre sistema de salut, no només pel seu paper en la curació i en el control de les malalties, sinó també l'impacte econòmic que comporten a la societat. En aquesta optativa els estudiants identificaran i avaluaran la relació entre el consum mundial de medicaments i la prevalença de les malalties, revisaran quins factors determinen la selecció de l'àrea terapèutica en el desenvolupament de medicaments, identificaran les estratègies de promoció de desenvolupament i comercialització de fàrmacs, revisaran els criteris que autoritzar els medicaments a la Unió Europea i les seves conseqüències, i discutiran els criteris utilitzats per establir el preu dels medicaments i el seu reemborsament.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta optativa són: quan i com fer recerca biomèdica a Catalunya i a l'estranger, com buscar finançament per a la investigació biomèdica, el moment i la forma de protegir la propietat intel•lectual, quines són les competències bàsiques en el disseny d’assaigs clínics (els recursos disponibles i els errors més comuns que es poden evitar), què són i quin és el paper dels biobancs, com és la gestió de mostres biològiques, quan i com avaluar els resultats de les investigacions científiques, quines són les avantatges i les limitacions de les tècniques principals en un laboratori de recerca (microscòpia, els estudis d'ELISA, l'amplificació per PCR, cultiu de teixits, els estudis en animals) i com difondre els resultats de la investigació biomèdica, tant en conferències mèdiques com en articles científics.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

Rudolph Wirchow i Frederick Engels van assenyalar al segle XIX que el capitalisme en si pot minar la salut. Segons l'OMS els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies estan determinades per la distribució dels diners, el poder i els recursos en els plans mundial, nacional i local. D'altra banda els determinants estructurals de la salut es consideren com les condicions relacionades amb tenir un control real sobre els recursos que són fonamentals per a la salut i el benestar, no només simplement l'accés a aquests recursos sinó també el control i la propietat sobre aquests recursos . Tenint en compte que la biomedicina moderna sol ser reticent a reflexionar sobre qüestions socials, aquesta optativa pretén introduir el concepte de medicina social, la desigualtat social, el benestar i les causes eco-socials de la malaltia. L'objectiu serà el de superar les limitacions de les visions positivistes i reduccionistes comuns a la medicina clínica tradicional i a la salut pública.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

La Medicina del medi natural és una disciplina que respon a la necessitat de proporcionar serveis de salut a les persones allunyades dels recursos de salut urbans i en entorns naturals sovint hostils (en la naturalesa extrema o fora de control les condicions ambientals, en àrees amb els recursos absents o insuficients, o en àrees en les que hi ha un retard substancial en el transport o l'arribada de l'atenció mèdica definitiva). Els factors ambientals afecten a la fisiologia del pacient i a l’evolució de les malalties. En situacions extremes els recursos son limitats i en entorns difícils els tractaments ideals dictats per les normes d'atenció poden no ésser els més adequats una la situació determinada i a vegades cal fer un fort èmfasi en la improvisació. En aquestes situacions es produeix una demora en l'accés a l'atenció mèdica definitiva que es produeix a causa de la distància, la logística o els perills. Els professionals mèdics dedicats a aquesta disciplina han d’actuar més enllà del seu paper de metge tradicional i aprofitar les habilitats típicament assignades a d’altres professionals de la salut. Aquestes habilitats inclouen, entre d’altres, el triatge, la formulació d'un

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

A l’inici del segle XXI, els investigadors van començar a desenvolupar el que avui coneixem com a investigació translacional, en un intent de reduir la dicotomia entre la recerca bàsica i aplicada. Això inclou el procés d'aplicació dels descobriments generats durant la investigació al laboratori i en assajos i estudis en els éssers humans, i la investigació destinada a millorar l'adopció de les millors pràctiques a la comunitat. Aquesta optativa es centrarà en el primer aspecte, en què els descobriments de la investigació es traslladen des del laboratori a la capçalera del pacient. Com a resultat d'aquest enfocament, la investigació biomèdica ha de ser capaç de reduir el temps entre les troballes relacionats amb la investigació biomèdica bàsica fins a la seva incorporació a la pràctica clínica diària. La medicina personalitzada és un model mèdic que posa l'accent en la personalització de l'assistència sanitària, amb totes les decisions i pràctiques adaptades de la millor manera possible a cada pacient. Recentment, això ha implicat principalment l'ús sistemàtic de la informació genètica o d’altre tipus sobre un pacient individual per seleccionar o optimitzar la cura preventiva i ter

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

L’ecografia és una tècnica molt útil de diagnòstic, de fàcil realització, accessible i econòmica. En moltes patologies l’orientació diagnòstica inicial pot beneficiar-se de l’ús de l’ecografia. No obstant, la interpretació de la imatge ecogràfica requereix d’un coneixement profund de l’anatomia per ultrasons i entrenament individual.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

Les tècniques osteològiques per a la identificació de restes humanes són especialment útils en casos de cossos esqueletitzats o menjats pels carronyers, en accidents d'avió i crims de guerra. L'objectiu d'aquesta optativa és proporcionar als alumnes un coneixement teòric i pràctic bàsic dels mètodes d’identificació de restes humanes.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

L'estrès crònic provoca trastorns de salut, però l'exercici físic i la relaxació poden ser útils per combatre’l. Aquesta optativa té com a objectiu comprendre els mecanismes fisiològics associats a aquestes estratègies no farmacològiques, centrant-se en els que condueixen al benestar emocional i físic.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que el futur metge conegui els fonaments de la cirurgia plàstica i les seves possibilitats per a guarir els malalts i la gran importància que té la cirurgia plàstica dins de la moderna cirurgia i en altres especialitats. Ser capaç de realitzar algunes de les tècniques quirúrgiques més bàsiques: Cures tòpiques. Retirar punts . Fer embenats. Rentar-se correctament. Suturar

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

La cirurgia oral i maxil·lofacial comprèn un gran ventall de patologies de l’àrea del cap i coll. Degut a aquesta variabilitat de camps a tractar fa que sigui una assignatura molt transversal, tocant aspectes d'altres especialitats com son l’Estomatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Cirurgia Plàstica, Traumatologia i Neurocirurgia.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

L’optativa es basa en una comprensió creixent de com l'activitat física afecta la funció fisiològica. El cos respon a l'activitat física de manera que tenen importants efectes positius sobre els sistemes musculoesquelètic, cardiovascular, respiratori i endocrí, entre d'altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cronomedicina (3109G01075)

En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadià – per exemple a causa del treball per torns o al desfasament horari – augmenta el risc de malaltia, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadià, s'han desenvolupat enfocs farmacològics, tecnològics, i sociopolítics, que van des de l'educació, la prevenció, i els horaris de treball personalitzats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació7.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica (3109G01012)

Conèixer els fonaments de l'ètica mèdica. Bioètica. Resoldre conflictes ètics. Aplicar els valors professionals d'excel • lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, integritat i honestedat en l'exercici de la professió. Reconèixer la necessitat de mantenir la competència professional. Saber abordar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i cultura. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les tecnologies i fonts d'informació clínica i biomèdica, per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació clínica, científica i sanitària. Conèixer els conceptes bàsics de bioestadística i la seva aplicació a les ciències mèdiques. Ser capaç de dissenyar i realitzar estudis estadístics senzills utilitzant programes informàtics i interpretar els resultats. Entendre i interpretar les dades estadístiques en la literatura mèdica. Realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i / o informes professionals.

OBObligatòria 7.00 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 218.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Òrgans dels sentits: la pell (3109G01021)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la pell. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Òrgans dels sentits: Oftalmologia (3109G01022)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies oftalmològiques. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat.

OBObligatòria 5.50 SSemestral

Òrgans dels sentits: Otorinolaringologia (3109G01023)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'oïda, nas i gola. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa.

OBObligatòria 6.50 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions (3109G01024)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema nerviós central i perifèric. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Saber com realitzar i interpretar un electroencefalograma. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBObligatòria 15.00 SSemestral

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor (3109G01025)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell locomotor. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Fàrmacs antiinflamatoris. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema immune. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Conèixer els fonaments de la rehabilitació, de la promoció de l'autonomia personal, de l'adaptació funcional del / a l'entorn, i d'altres procediments físics en la morbiditat, per a la millora de la qualitat de vida. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Redactar històries, informes, instruccions i altre

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Economia de la salut (3109G01031)

Elements d'economia bàsica. La sanitat com a bé privat i els efectes externs positius de la salut. Serveis mèdics i assegurances mèdiques. La demanda de serveis sanitaris. L'oferta de serveis sanitaris. El mercat de serveis sanitaris, la determinació del preu. Ineficiència dels mercats de serveis i assegurances; intervenció del sector públic. Eficiència pel que fa a equitat. Els sistemes sanitaris. La diferència entre provisió i producció. Alternatives i reformes. La gestió d'empreses i organitzacions proveïdores de béns i serveis de salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

Conceptes de fragilitat i dependència. Prevenció, reconeixement i avaluació de la fragilitat biològica, psicològica i social. Factors de risc i prevenció de la dependència. El malalt i l'organització sociosanitària. Paper del metge en l'atenció al malalt sociosanitari. L'atenció domiciliària al malalt dependent.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

Evolució dels moviments per la qualitat en l'empresa i en els serveis de salut. Definició de qualitat i concepte de qualitat de l'atenció sanitària. Components o elements de la qualitat assistencial. Els enfocaments de la valoració de la qualitat: l'estructura, el procés, la qualitat científico-tècnica i els resultats. Els estàndards, els indicadors i els criteris de qualitat. Els programes d'avaluació de la qualitat. El concepte d'acreditació de la qualitat. La gestió de la qualitat en els serveis de salut i en les seves empreses. El concepte de qualitat total, la seva gestió i millora.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

Factors biològics, psicològics i psicosocials associats a les conductes addictives. El model transteòric de canvi aplicat a l'adquisició i l'abandonament de les addiccions. Intervencions per a la prevenció de les conductes addictives. Intervencions per l'abandonament de les conductes addictives.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

Bases teòrico-metodològiques i principals àrees d'aplicació de la investigació qualitativa en ciències de la salut. Disseny d'una investigació qualitativa. Principals tècniques de recollida d'informació en el desenvolupament d'una investigació qualitativa. Anàlisi i interpretació de les dades a partir de la utilització d'un programa informàtic de dades textuals. Redacció de l'informe de recerca. Interpretació i anàlisi qualitativa de la informació. Criteris d'avaluació i lectura crítica d'articles d'investigació qualitativa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

Models de regressió múltiple. Models de regressió logística. Models d'anàlisi de supervivència. Introducció a l'anàlisi estadística multivariant.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

CONCEPTES BÀSICS: sistemes telemàtics, telemedicina i salut electrònica. ASPECTES TECNOLÒGICS: estàndards, monitoratge, sensors, interactivitat, usabilitat, accessibilitat i seguretat. NOUS SERVEIS TELEMÀTICS: eines de gestió de continguts, eines de comunicació, eines de cerca d'informació. ESCENARIS D'APLICACIÓ: telerehabilitació, telemonitoreo, teleassistència, teleconsulta, teleradiologia, treball cooperatiu, emergències sanitàries, serveis d'informació i teleeducació per a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

Descripció dels diferents tipus de discapacitat intel.lectual i problemes de salut mental associats. Descripció de les formes de vida d'aquestes persones i com els professionals treballen amb elles. Eines o instruments per a poder atendre adequadament a aquestes persones. Principals dificultats que poden sorgir amb un pacient amb aquestes característiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

Qualitat de vida, indicadors socials i canvi positiu. Benestar psicològic, satisfacció vital i satisfacció en àmbits de la vida. Corrents teòrics i instruments utilitzats. Benestar i qualitat de vida com a indicadors de resultats de processos interventives. Monitorització i mesura de l'impacte social.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

Fonaments d'epidemiologia clínica (avaluació de processos diagnòstics i terapèutics). Marc conceptual de la recerca de resultats en salut (IRS). Tipus d'estudis i de resultats de la IRS. Eficàcia, efectivitat, fiabilitat, validesa i control de biaixos. Qualitat de vida relacionada amb la salut (definició, mesura, interpretació, avaluació psicomètrica i adaptació cultural). L'avaluació econòmica de les intervencions sanitàries. El protocol de recerca de IRS (estructura, contingut i redacció).

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

L'antropologia de la salut: gènesi i àmbits d'estudi. Escoles històriques i enfocaments actuals. Conceptes i models de salut i malaltia. Determinants socioculturals, construccions teòriques i conceptuals. Reptes de la diversitat cultural en l'atenció sanitària. Limitacions i possibilitats del sistema sanitari. Competències culturals dels professionals de la salut. Intervencions multidisciplinaris en l'atenció a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

1. Mitjà i salut: cicle ecològic i relació amb la salut. Concepte de risc ambiental. 2. Atmosfera: estructura i composició de l'atmosfera. Contaminació atmosfèrica. Contaminació i el seu origen. Concepte d'emissió i immissió. Principals contaminants. Vigilància, control i efectes a la salut humana i els seus béns. Mesures preventives i correctores de la contaminació. Criteris de qualitat de l'aire. 3. L'aigua: cicle hidrològic i tipus d'aigües. Fonts de contaminació. Indicadors microbiològics de contaminació. Consideracions tecnicosanitàries de l'abastament públic. Control de la qualitat sanitària de l'aigua de beguda. Aspectes epidemiològics de l'aigua de consum. Les aigües residuals i la salut. Depuració d'aigües residuals. Aigües d'ús recreatiu. Risc sanitari en l'ús de les zones de bany. 4. Activitats classificades: organismes i control de les activitats classificades. Importància sanitària del control de les activitats classificades. Revisió dels diferents sectors. Problemes més freqüents. El paper del sanitari. 5. Residus sòlids: concepte. Risc sanitari. Sistema de recollida, transport i tractament. 6. El soroll: el soroll i el seu efecte en la qualitat de vida. Inc

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

L'assignatura té l'objectiu d'introduir l'estudiant en l'entorn del servei d'urgències de l'hospital. Conèixer els processos que amb més freqüència necessiten una actuació mèdica urgent. Saber reconèixer les situacions de risc vital. Saber avaluar els signes o símptomes que motiven la majoria de les consultes en l'àrea mèdica dels serveis d'urgències. Adquirir capacitat de síntesi per a prendre decisions diagnòstiques i terapèutiques de forma ràpida i ajustada tant davant les emergències vitals com antelació urgències no vitals. Demostrar el coneixement de les tècniques de reanimació cardiorespiratòria. Saber comunicar als pacients i els seus familiars la informació en el context de les urgències. Demostrar capacitat per adoptar mesures diagnòstiques i terapèutiques més o menys intervencionistes en funció de les característiques de cada pacient. Demostrar capacitat d'actuar en un entorn amb estrès elevat i situacions d'incertesa amb tots els elements que envolten al pacient en l'àrea d'urgències. Conèixer les diferents opcions que permeten gestionar el flux de sortida del pacient avaluat en urgències

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

Epidemiologia. Magnitud del problema. Fisiopatologia. Factors de risc. Factors genètics. Manifestacions clíniques. Eines i estratègies diagnòstiques. Profilaxi. Mesures terapèutiques. Impacte econòmic de la malaltia tromboembòlica venosa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

Valoració i preparació preoperatòria del malalt. Risc anestèsic-quirúrgic. Monitorització de les funcions orgàniques. Tècniques i fàrmacs anestèsics. Complicacions anestèsiques. Recuperació postanestèsica. Malalt postquirúrgic crític. Tractament del dolor.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

Valoració inicial d'un malalt amb risc vital. Assistència inicial al politraumatitzat. Assistència a múltiples víctimes i catàstrofes. Reconeixement, diagnòstic i tractament del malalt en coma. Conèixer la fisiopatologia bàsica dels malalts en xoc. Diagnòstic i tractament de la fallada d'òrgans vitals. Fallada multiorgànica

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

Organització del genoma humà. Els cromosomes humans. Anomalies cromosòmiques. Base genètica de les malalties metabòliques i del sistema immunitari. Malalties d'herència complexa. Tractament de les malalties genètiques. Consell genètic

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

Tècniques microscòpiques, microbiològiques, immunològiques, genètiques i de biologia cel lular avançada.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

El curs explora els mecanismes moleculars i cel lulars que regulen la relació hoste-paràsit. L'ús de microorganismes model permetrà il.lustrar mecanismes com l'adhesió, la invasió, l'alliberament de toxines i factors de virulència, la supervivència intracel i altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

El curs explora els mecanismes de regulació molecular del cicle viral emfatitzant sobretot les estratègies de replicació i l'expressió de la virulència. Es mostren també les principals característiques moleculars en el disseny de vacunes virals i substàncies antivirals. El curs també explora les noves tècniques de teràpia gènica utilitzant virus manipulats genèticament.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

Organització del genoma. Expressió gènica i la seva regulació. Tall i empalmament. RNA d'interferència. Epigenètica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

Estratègies de clonació de gens. Expressió de proteïnes recombinants i les seves aplicacions en biomedicina. Aplicacions de RT-PCR. Microxips i les seves aplicacions en genòmica i proteòmica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

Aprofundiment en les bases moleculars de patologies amb més incidència social. Tècniques bioquímiques i de biologia molecular per al seu estudi, diagnòstic i terapèutica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

Bases moleculars de l'acció dels fàrmacs: dianes i receptors. Disseny de fàrmacs. Síntesi i avaluació de nous fàrmacs: mètodes combinatoris i HTS. Fases de desenvolupament de nous fàrmacs: hit discovery, lead optimization & drug development

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

Models de supervivència. Metaanàlisis d'estudis de cohorts per supervivència i pronòstic. Anàlisi epidemiològic dels petits efectes.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Maduració espermàtica i oocitària. Fecundació in vivo. Obtenció d'espermatozoides i oòcits. Inseminació artificial. Fecundació in vitro. Manipulació embrionària. Transferència embrionària. Fecundació assistida. Sexatge d'espermatozoides i embrions. Clonació.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

Anàlisi del cos humà segons els òrgans. Funcionalitat del cos. Biomecànica òssia i muscular.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

Concepte de laboratori de cirurgia experimental. Utillatge d'un laboratori. Material quirúrgic. Tipus de tècniques quirúrgiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

Introducció en l’àrea de dèficits nutricionals en els països emergents per tal de donar als estudiants una visió general de la patofisiologia i tractament d’aquestes malalties i les accions que es duen a terme per la seva eradicació.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

Introducció d'algunes obres literàries rellevants a la medicina amb el propòsit de contribuir a una formació integral i d'ampliar la perspectiva dels estudiants.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

Introducció d’àrees de la literatura que siguin d'interès per als estudiants de medicina amb el propòsit de contribuir a la seva formació integral

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

La majoria de les malalties tropicals desateses són endèmiques a les zones rurals d'Àfrica al sud del Sàhara i en les zones urbanes pobres dels països de baixos ingressos d'Àsia i Amèrica Llatina. Condueixen a la discapacitat a llarg termini, la desfiguració, el creixement infantil deficient, els resultats adversos en l'embaràs i la productivitat econòmica reduïda. El seu impacte en la productivitat dels treballadors és de milers de milions de dòlars perduts cada any i mantenen països de baixos ingressos en la pobresa. Abordar les malalties tropicals desateses des d'una perspectiva de salut pública sovint impliquen negociacions no només pels nostres interessos, sinó també per les creences fonamentals sobre les necessitats i prioritats de salut pública, i com el govern i la societat hauria d'estar treballant per respondre a aquestes necessitats i prioritats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

L'objectiu d'aquesta optativa és que els estudiants siguin capaços d'identificar l'evidència científica que sosté el coneixement mèdic. La optativa proporcionarà als estudiants de medicina eines bàsiques utilitzades en la recerca en ciències bàsiques relacionades amb la medicina. La selecció de conferències de Premis Nobel de Medicina ajudarà els estudiants a entendre com el coneixement actual acceptat en medicina prové de l'observació i la investigació. També se'ls proporcionarà una idea de com les idees de la medicina evolucionen i com aquestes estan relacionades amb el desenvolupament de la tecnologia.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

Els medicaments tenen cada vegada més impacte en el nostre sistema de salut, no només pel seu paper en la curació i en el control de les malalties, sinó també l'impacte econòmic que comporten a la societat. En aquesta optativa els estudiants identificaran i avaluaran la relació entre el consum mundial de medicaments i la prevalença de les malalties, revisaran quins factors determinen la selecció de l'àrea terapèutica en el desenvolupament de medicaments, identificaran les estratègies de promoció de desenvolupament i comercialització de fàrmacs, revisaran els criteris que autoritzar els medicaments a la Unió Europea i les seves conseqüències, i discutiran els criteris utilitzats per establir el preu dels medicaments i el seu reemborsament.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta optativa són: quan i com fer recerca biomèdica a Catalunya i a l'estranger, com buscar finançament per a la investigació biomèdica, el moment i la forma de protegir la propietat intel•lectual, quines són les competències bàsiques en el disseny d’assaigs clínics (els recursos disponibles i els errors més comuns que es poden evitar), què són i quin és el paper dels biobancs, com és la gestió de mostres biològiques, quan i com avaluar els resultats de les investigacions científiques, quines són les avantatges i les limitacions de les tècniques principals en un laboratori de recerca (microscòpia, els estudis d'ELISA, l'amplificació per PCR, cultiu de teixits, els estudis en animals) i com difondre els resultats de la investigació biomèdica, tant en conferències mèdiques com en articles científics.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

Rudolph Wirchow i Frederick Engels van assenyalar al segle XIX que el capitalisme en si pot minar la salut. Segons l'OMS els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies estan determinades per la distribució dels diners, el poder i els recursos en els plans mundial, nacional i local. D'altra banda els determinants estructurals de la salut es consideren com les condicions relacionades amb tenir un control real sobre els recursos que són fonamentals per a la salut i el benestar, no només simplement l'accés a aquests recursos sinó també el control i la propietat sobre aquests recursos . Tenint en compte que la biomedicina moderna sol ser reticent a reflexionar sobre qüestions socials, aquesta optativa pretén introduir el concepte de medicina social, la desigualtat social, el benestar i les causes eco-socials de la malaltia. L'objectiu serà el de superar les limitacions de les visions positivistes i reduccionistes comuns a la medicina clínica tradicional i a la salut pública.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

La Medicina del medi natural és una disciplina que respon a la necessitat de proporcionar serveis de salut a les persones allunyades dels recursos de salut urbans i en entorns naturals sovint hostils (en la naturalesa extrema o fora de control les condicions ambientals, en àrees amb els recursos absents o insuficients, o en àrees en les que hi ha un retard substancial en el transport o l'arribada de l'atenció mèdica definitiva). Els factors ambientals afecten a la fisiologia del pacient i a l’evolució de les malalties. En situacions extremes els recursos son limitats i en entorns difícils els tractaments ideals dictats per les normes d'atenció poden no ésser els més adequats una la situació determinada i a vegades cal fer un fort èmfasi en la improvisació. En aquestes situacions es produeix una demora en l'accés a l'atenció mèdica definitiva que es produeix a causa de la distància, la logística o els perills. Els professionals mèdics dedicats a aquesta disciplina han d’actuar més enllà del seu paper de metge tradicional i aprofitar les habilitats típicament assignades a d’altres professionals de la salut. Aquestes habilitats inclouen, entre d’altres, el triatge, la formulació d'un

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

A l’inici del segle XXI, els investigadors van començar a desenvolupar el que avui coneixem com a investigació translacional, en un intent de reduir la dicotomia entre la recerca bàsica i aplicada. Això inclou el procés d'aplicació dels descobriments generats durant la investigació al laboratori i en assajos i estudis en els éssers humans, i la investigació destinada a millorar l'adopció de les millors pràctiques a la comunitat. Aquesta optativa es centrarà en el primer aspecte, en què els descobriments de la investigació es traslladen des del laboratori a la capçalera del pacient. Com a resultat d'aquest enfocament, la investigació biomèdica ha de ser capaç de reduir el temps entre les troballes relacionats amb la investigació biomèdica bàsica fins a la seva incorporació a la pràctica clínica diària. La medicina personalitzada és un model mèdic que posa l'accent en la personalització de l'assistència sanitària, amb totes les decisions i pràctiques adaptades de la millor manera possible a cada pacient. Recentment, això ha implicat principalment l'ús sistemàtic de la informació genètica o d’altre tipus sobre un pacient individual per seleccionar o optimitzar la cura preventiva i ter

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

L’ecografia és una tècnica molt útil de diagnòstic, de fàcil realització, accessible i econòmica. En moltes patologies l’orientació diagnòstica inicial pot beneficiar-se de l’ús de l’ecografia. No obstant, la interpretació de la imatge ecogràfica requereix d’un coneixement profund de l’anatomia per ultrasons i entrenament individual.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

Les tècniques osteològiques per a la identificació de restes humanes són especialment útils en casos de cossos esqueletitzats o menjats pels carronyers, en accidents d'avió i crims de guerra. L'objectiu d'aquesta optativa és proporcionar als alumnes un coneixement teòric i pràctic bàsic dels mètodes d’identificació de restes humanes.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

L'estrès crònic provoca trastorns de salut, però l'exercici físic i la relaxació poden ser útils per combatre’l. Aquesta optativa té com a objectiu comprendre els mecanismes fisiològics associats a aquestes estratègies no farmacològiques, centrant-se en els que condueixen al benestar emocional i físic.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que el futur metge conegui els fonaments de la cirurgia plàstica i les seves possibilitats per a guarir els malalts i la gran importància que té la cirurgia plàstica dins de la moderna cirurgia i en altres especialitats. Ser capaç de realitzar algunes de les tècniques quirúrgiques més bàsiques: Cures tòpiques. Retirar punts . Fer embenats. Rentar-se correctament. Suturar

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

La cirurgia oral i maxil·lofacial comprèn un gran ventall de patologies de l’àrea del cap i coll. Degut a aquesta variabilitat de camps a tractar fa que sigui una assignatura molt transversal, tocant aspectes d'altres especialitats com son l’Estomatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Cirurgia Plàstica, Traumatologia i Neurocirurgia.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

L’optativa es basa en una comprensió creixent de com l'activitat física afecta la funció fisiològica. El cos respon a l'activitat física de manera que tenen importants efectes positius sobre els sistemes musculoesquelètic, cardiovascular, respiratori i endocrí, entre d'altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cronomedicina (3109G01075)

En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadià – per exemple a causa del treball per torns o al desfasament horari – augmenta el risc de malaltia, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadià, s'han desenvolupat enfocs farmacològics, tecnològics, i sociopolítics, que van des de l'educació, la prevenció, i els horaris de treball personalitzats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta (3109G01026)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies pediàtriques. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Conèixer les característiques morfofuncionals del nadó, el nen i l'adolescent. Creixement. Nounat prematur. Nutrició infantil. Diagnòstic i consell genètic. Desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal•liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Situacions especials en l'atenció mèdica: atenció al pacient ancià i atenció a les urgències 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

La continuïtat vital 2. Canvis a l'organisme: Envelliment (3109G01027)

Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats. Reconèixer les característiques de la patologia prevalent en l'ancià. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Conèixer els fonaments de la rehabilitació, de la promoció de l'autonomia personal, de l'adaptació funcional del / a l'entorn, i d'altres procediments físics en la morbiditat, per a la millora de la qualitat de vida. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Integració: Abordatge de les urgències (3109G01028)

Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les situacions de risc vital. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Implicacions socials i legals de la mort. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic post mortem. Fonaments de criminologia mèdica. Ser capaç de redactar documents medicolegals. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Integració: abordatge biològic, psicològic, social i cultural10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Integració: Abordatge biològic, psicològic, social i cultural (3109G01029)

Salut i medi ambient. Seguretat alimentària. Salut laboral. Donar males notícies. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i / o informes professionals. Medicina familiar i comunitària: entorn vital de la persona malalta, promoció de la salut en l'àmbit familiar i comunitari. Establir un pla d'actuació, enfocat a les necessitats del pacient i l'entorn familiar i social, coherent amb els símptomes i signes del pacient. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Valorar la relació risc / benefici dels procediments diagnòstics i terapèutics. Interpretar una analítica normal. Conèixer l'existència i principis de les medicines alternatives. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, ai

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Treball final de grau18.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Treball final de grau (3109G01030)

Pràctiques professionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, Hospitals i altres centres assistencials i que permeti incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques. Treball fi de grau: Matèria transversal el treball es realitzarà associat a diferents matèries. Realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i / o informes professionals.

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Economia de la salut (3109G01031)

Elements d'economia bàsica. La sanitat com a bé privat i els efectes externs positius de la salut. Serveis mèdics i assegurances mèdiques. La demanda de serveis sanitaris. L'oferta de serveis sanitaris. El mercat de serveis sanitaris, la determinació del preu. Ineficiència dels mercats de serveis i assegurances; intervenció del sector públic. Eficiència pel que fa a equitat. Els sistemes sanitaris. La diferència entre provisió i producció. Alternatives i reformes. La gestió d'empreses i organitzacions proveïdores de béns i serveis de salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

Conceptes de fragilitat i dependència. Prevenció, reconeixement i avaluació de la fragilitat biològica, psicològica i social. Factors de risc i prevenció de la dependència. El malalt i l'organització sociosanitària. Paper del metge en l'atenció al malalt sociosanitari. L'atenció domiciliària al malalt dependent.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

Evolució dels moviments per la qualitat en l'empresa i en els serveis de salut. Definició de qualitat i concepte de qualitat de l'atenció sanitària. Components o elements de la qualitat assistencial. Els enfocaments de la valoració de la qualitat: l'estructura, el procés, la qualitat científico-tècnica i els resultats. Els estàndards, els indicadors i els criteris de qualitat. Els programes d'avaluació de la qualitat. El concepte d'acreditació de la qualitat. La gestió de la qualitat en els serveis de salut i en les seves empreses. El concepte de qualitat total, la seva gestió i millora.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

Factors biològics, psicològics i psicosocials associats a les conductes addictives. El model transteòric de canvi aplicat a l'adquisició i l'abandonament de les addiccions. Intervencions per a la prevenció de les conductes addictives. Intervencions per l'abandonament de les conductes addictives.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

Bases teòrico-metodològiques i principals àrees d'aplicació de la investigació qualitativa en ciències de la salut. Disseny d'una investigació qualitativa. Principals tècniques de recollida d'informació en el desenvolupament d'una investigació qualitativa. Anàlisi i interpretació de les dades a partir de la utilització d'un programa informàtic de dades textuals. Redacció de l'informe de recerca. Interpretació i anàlisi qualitativa de la informació. Criteris d'avaluació i lectura crítica d'articles d'investigació qualitativa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

Models de regressió múltiple. Models de regressió logística. Models d'anàlisi de supervivència. Introducció a l'anàlisi estadística multivariant.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

CONCEPTES BÀSICS: sistemes telemàtics, telemedicina i salut electrònica. ASPECTES TECNOLÒGICS: estàndards, monitoratge, sensors, interactivitat, usabilitat, accessibilitat i seguretat. NOUS SERVEIS TELEMÀTICS: eines de gestió de continguts, eines de comunicació, eines de cerca d'informació. ESCENARIS D'APLICACIÓ: telerehabilitació, telemonitoreo, teleassistència, teleconsulta, teleradiologia, treball cooperatiu, emergències sanitàries, serveis d'informació i teleeducació per a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

Descripció dels diferents tipus de discapacitat intel.lectual i problemes de salut mental associats. Descripció de les formes de vida d'aquestes persones i com els professionals treballen amb elles. Eines o instruments per a poder atendre adequadament a aquestes persones. Principals dificultats que poden sorgir amb un pacient amb aquestes característiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

Qualitat de vida, indicadors socials i canvi positiu. Benestar psicològic, satisfacció vital i satisfacció en àmbits de la vida. Corrents teòrics i instruments utilitzats. Benestar i qualitat de vida com a indicadors de resultats de processos interventives. Monitorització i mesura de l'impacte social.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

Fonaments d'epidemiologia clínica (avaluació de processos diagnòstics i terapèutics). Marc conceptual de la recerca de resultats en salut (IRS). Tipus d'estudis i de resultats de la IRS. Eficàcia, efectivitat, fiabilitat, validesa i control de biaixos. Qualitat de vida relacionada amb la salut (definició, mesura, interpretació, avaluació psicomètrica i adaptació cultural). L'avaluació econòmica de les intervencions sanitàries. El protocol de recerca de IRS (estructura, contingut i redacció).

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

L'antropologia de la salut: gènesi i àmbits d'estudi. Escoles històriques i enfocaments actuals. Conceptes i models de salut i malaltia. Determinants socioculturals, construccions teòriques i conceptuals. Reptes de la diversitat cultural en l'atenció sanitària. Limitacions i possibilitats del sistema sanitari. Competències culturals dels professionals de la salut. Intervencions multidisciplinaris en l'atenció a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

1. Mitjà i salut: cicle ecològic i relació amb la salut. Concepte de risc ambiental. 2. Atmosfera: estructura i composició de l'atmosfera. Contaminació atmosfèrica. Contaminació i el seu origen. Concepte d'emissió i immissió. Principals contaminants. Vigilància, control i efectes a la salut humana i els seus béns. Mesures preventives i correctores de la contaminació. Criteris de qualitat de l'aire. 3. L'aigua: cicle hidrològic i tipus d'aigües. Fonts de contaminació. Indicadors microbiològics de contaminació. Consideracions tecnicosanitàries de l'abastament públic. Control de la qualitat sanitària de l'aigua de beguda. Aspectes epidemiològics de l'aigua de consum. Les aigües residuals i la salut. Depuració d'aigües residuals. Aigües d'ús recreatiu. Risc sanitari en l'ús de les zones de bany. 4. Activitats classificades: organismes i control de les activitats classificades. Importància sanitària del control de les activitats classificades. Revisió dels diferents sectors. Problemes més freqüents. El paper del sanitari. 5. Residus sòlids: concepte. Risc sanitari. Sistema de recollida, transport i tractament. 6. El soroll: el soroll i el seu efecte en la qualitat de vida. Inc

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

L'assignatura té l'objectiu d'introduir l'estudiant en l'entorn del servei d'urgències de l'hospital. Conèixer els processos que amb més freqüència necessiten una actuació mèdica urgent. Saber reconèixer les situacions de risc vital. Saber avaluar els signes o símptomes que motiven la majoria de les consultes en l'àrea mèdica dels serveis d'urgències. Adquirir capacitat de síntesi per a prendre decisions diagnòstiques i terapèutiques de forma ràpida i ajustada tant davant les emergències vitals com antelació urgències no vitals. Demostrar el coneixement de les tècniques de reanimació cardiorespiratòria. Saber comunicar als pacients i els seus familiars la informació en el context de les urgències. Demostrar capacitat per adoptar mesures diagnòstiques i terapèutiques més o menys intervencionistes en funció de les característiques de cada pacient. Demostrar capacitat d'actuar en un entorn amb estrès elevat i situacions d'incertesa amb tots els elements que envolten al pacient en l'àrea d'urgències. Conèixer les diferents opcions que permeten gestionar el flux de sortida del pacient avaluat en urgències

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

Epidemiologia. Magnitud del problema. Fisiopatologia. Factors de risc. Factors genètics. Manifestacions clíniques. Eines i estratègies diagnòstiques. Profilaxi. Mesures terapèutiques. Impacte econòmic de la malaltia tromboembòlica venosa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

Valoració i preparació preoperatòria del malalt. Risc anestèsic-quirúrgic. Monitorització de les funcions orgàniques. Tècniques i fàrmacs anestèsics. Complicacions anestèsiques. Recuperació postanestèsica. Malalt postquirúrgic crític. Tractament del dolor.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

Valoració inicial d'un malalt amb risc vital. Assistència inicial al politraumatitzat. Assistència a múltiples víctimes i catàstrofes. Reconeixement, diagnòstic i tractament del malalt en coma. Conèixer la fisiopatologia bàsica dels malalts en xoc. Diagnòstic i tractament de la fallada d'òrgans vitals. Fallada multiorgànica

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

Organització del genoma humà. Els cromosomes humans. Anomalies cromosòmiques. Base genètica de les malalties metabòliques i del sistema immunitari. Malalties d'herència complexa. Tractament de les malalties genètiques. Consell genètic

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

Tècniques microscòpiques, microbiològiques, immunològiques, genètiques i de biologia cel lular avançada.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

El curs explora els mecanismes moleculars i cel lulars que regulen la relació hoste-paràsit. L'ús de microorganismes model permetrà il.lustrar mecanismes com l'adhesió, la invasió, l'alliberament de toxines i factors de virulència, la supervivència intracel i altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

El curs explora els mecanismes de regulació molecular del cicle viral emfatitzant sobretot les estratègies de replicació i l'expressió de la virulència. Es mostren també les principals característiques moleculars en el disseny de vacunes virals i substàncies antivirals. El curs també explora les noves tècniques de teràpia gènica utilitzant virus manipulats genèticament.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

Organització del genoma. Expressió gènica i la seva regulació. Tall i empalmament. RNA d'interferència. Epigenètica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

Estratègies de clonació de gens. Expressió de proteïnes recombinants i les seves aplicacions en biomedicina. Aplicacions de RT-PCR. Microxips i les seves aplicacions en genòmica i proteòmica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

Aprofundiment en les bases moleculars de patologies amb més incidència social. Tècniques bioquímiques i de biologia molecular per al seu estudi, diagnòstic i terapèutica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

Bases moleculars de l'acció dels fàrmacs: dianes i receptors. Disseny de fàrmacs. Síntesi i avaluació de nous fàrmacs: mètodes combinatoris i HTS. Fases de desenvolupament de nous fàrmacs: hit discovery, lead optimization & drug development

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

Models de supervivència. Metaanàlisis d'estudis de cohorts per supervivència i pronòstic. Anàlisi epidemiològic dels petits efectes.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Maduració espermàtica i oocitària. Fecundació in vivo. Obtenció d'espermatozoides i oòcits. Inseminació artificial. Fecundació in vitro. Manipulació embrionària. Transferència embrionària. Fecundació assistida. Sexatge d'espermatozoides i embrions. Clonació.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

Anàlisi del cos humà segons els òrgans. Funcionalitat del cos. Biomecànica òssia i muscular.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

Concepte de laboratori de cirurgia experimental. Utillatge d'un laboratori. Material quirúrgic. Tipus de tècniques quirúrgiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

Introducció en l’àrea de dèficits nutricionals en els països emergents per tal de donar als estudiants una visió general de la patofisiologia i tractament d’aquestes malalties i les accions que es duen a terme per la seva eradicació.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

Introducció d'algunes obres literàries rellevants a la medicina amb el propòsit de contribuir a una formació integral i d'ampliar la perspectiva dels estudiants.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

Introducció d’àrees de la literatura que siguin d'interès per als estudiants de medicina amb el propòsit de contribuir a la seva formació integral

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

La majoria de les malalties tropicals desateses són endèmiques a les zones rurals d'Àfrica al sud del Sàhara i en les zones urbanes pobres dels països de baixos ingressos d'Àsia i Amèrica Llatina. Condueixen a la discapacitat a llarg termini, la desfiguració, el creixement infantil deficient, els resultats adversos en l'embaràs i la productivitat econòmica reduïda. El seu impacte en la productivitat dels treballadors és de milers de milions de dòlars perduts cada any i mantenen països de baixos ingressos en la pobresa. Abordar les malalties tropicals desateses des d'una perspectiva de salut pública sovint impliquen negociacions no només pels nostres interessos, sinó també per les creences fonamentals sobre les necessitats i prioritats de salut pública, i com el govern i la societat hauria d'estar treballant per respondre a aquestes necessitats i prioritats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

L'objectiu d'aquesta optativa és que els estudiants siguin capaços d'identificar l'evidència científica que sosté el coneixement mèdic. La optativa proporcionarà als estudiants de medicina eines bàsiques utilitzades en la recerca en ciències bàsiques relacionades amb la medicina. La selecció de conferències de Premis Nobel de Medicina ajudarà els estudiants a entendre com el coneixement actual acceptat en medicina prové de l'observació i la investigació. També se'ls proporcionarà una idea de com les idees de la medicina evolucionen i com aquestes estan relacionades amb el desenvolupament de la tecnologia.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

Els medicaments tenen cada vegada més impacte en el nostre sistema de salut, no només pel seu paper en la curació i en el control de les malalties, sinó també l'impacte econòmic que comporten a la societat. En aquesta optativa els estudiants identificaran i avaluaran la relació entre el consum mundial de medicaments i la prevalença de les malalties, revisaran quins factors determinen la selecció de l'àrea terapèutica en el desenvolupament de medicaments, identificaran les estratègies de promoció de desenvolupament i comercialització de fàrmacs, revisaran els criteris que autoritzar els medicaments a la Unió Europea i les seves conseqüències, i discutiran els criteris utilitzats per establir el preu dels medicaments i el seu reemborsament.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta optativa són: quan i com fer recerca biomèdica a Catalunya i a l'estranger, com buscar finançament per a la investigació biomèdica, el moment i la forma de protegir la propietat intel•lectual, quines són les competències bàsiques en el disseny d’assaigs clínics (els recursos disponibles i els errors més comuns que es poden evitar), què són i quin és el paper dels biobancs, com és la gestió de mostres biològiques, quan i com avaluar els resultats de les investigacions científiques, quines són les avantatges i les limitacions de les tècniques principals en un laboratori de recerca (microscòpia, els estudis d'ELISA, l'amplificació per PCR, cultiu de teixits, els estudis en animals) i com difondre els resultats de la investigació biomèdica, tant en conferències mèdiques com en articles científics.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

Rudolph Wirchow i Frederick Engels van assenyalar al segle XIX que el capitalisme en si pot minar la salut. Segons l'OMS els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies estan determinades per la distribució dels diners, el poder i els recursos en els plans mundial, nacional i local. D'altra banda els determinants estructurals de la salut es consideren com les condicions relacionades amb tenir un control real sobre els recursos que són fonamentals per a la salut i el benestar, no només simplement l'accés a aquests recursos sinó també el control i la propietat sobre aquests recursos . Tenint en compte que la biomedicina moderna sol ser reticent a reflexionar sobre qüestions socials, aquesta optativa pretén introduir el concepte de medicina social, la desigualtat social, el benestar i les causes eco-socials de la malaltia. L'objectiu serà el de superar les limitacions de les visions positivistes i reduccionistes comuns a la medicina clínica tradicional i a la salut pública.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

La Medicina del medi natural és una disciplina que respon a la necessitat de proporcionar serveis de salut a les persones allunyades dels recursos de salut urbans i en entorns naturals sovint hostils (en la naturalesa extrema o fora de control les condicions ambientals, en àrees amb els recursos absents o insuficients, o en àrees en les que hi ha un retard substancial en el transport o l'arribada de l'atenció mèdica definitiva). Els factors ambientals afecten a la fisiologia del pacient i a l’evolució de les malalties. En situacions extremes els recursos son limitats i en entorns difícils els tractaments ideals dictats per les normes d'atenció poden no ésser els més adequats una la situació determinada i a vegades cal fer un fort èmfasi en la improvisació. En aquestes situacions es produeix una demora en l'accés a l'atenció mèdica definitiva que es produeix a causa de la distància, la logística o els perills. Els professionals mèdics dedicats a aquesta disciplina han d’actuar més enllà del seu paper de metge tradicional i aprofitar les habilitats típicament assignades a d’altres professionals de la salut. Aquestes habilitats inclouen, entre d’altres, el triatge, la formulació d'un

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

A l’inici del segle XXI, els investigadors van començar a desenvolupar el que avui coneixem com a investigació translacional, en un intent de reduir la dicotomia entre la recerca bàsica i aplicada. Això inclou el procés d'aplicació dels descobriments generats durant la investigació al laboratori i en assajos i estudis en els éssers humans, i la investigació destinada a millorar l'adopció de les millors pràctiques a la comunitat. Aquesta optativa es centrarà en el primer aspecte, en què els descobriments de la investigació es traslladen des del laboratori a la capçalera del pacient. Com a resultat d'aquest enfocament, la investigació biomèdica ha de ser capaç de reduir el temps entre les troballes relacionats amb la investigació biomèdica bàsica fins a la seva incorporació a la pràctica clínica diària. La medicina personalitzada és un model mèdic que posa l'accent en la personalització de l'assistència sanitària, amb totes les decisions i pràctiques adaptades de la millor manera possible a cada pacient. Recentment, això ha implicat principalment l'ús sistemàtic de la informació genètica o d’altre tipus sobre un pacient individual per seleccionar o optimitzar la cura preventiva i ter

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

L’ecografia és una tècnica molt útil de diagnòstic, de fàcil realització, accessible i econòmica. En moltes patologies l’orientació diagnòstica inicial pot beneficiar-se de l’ús de l’ecografia. No obstant, la interpretació de la imatge ecogràfica requereix d’un coneixement profund de l’anatomia per ultrasons i entrenament individual.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

Les tècniques osteològiques per a la identificació de restes humanes són especialment útils en casos de cossos esqueletitzats o menjats pels carronyers, en accidents d'avió i crims de guerra. L'objectiu d'aquesta optativa és proporcionar als alumnes un coneixement teòric i pràctic bàsic dels mètodes d’identificació de restes humanes.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

L'estrès crònic provoca trastorns de salut, però l'exercici físic i la relaxació poden ser útils per combatre’l. Aquesta optativa té com a objectiu comprendre els mecanismes fisiològics associats a aquestes estratègies no farmacològiques, centrant-se en els que condueixen al benestar emocional i físic.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que el futur metge conegui els fonaments de la cirurgia plàstica i les seves possibilitats per a guarir els malalts i la gran importància que té la cirurgia plàstica dins de la moderna cirurgia i en altres especialitats. Ser capaç de realitzar algunes de les tècniques quirúrgiques més bàsiques: Cures tòpiques. Retirar punts . Fer embenats. Rentar-se correctament. Suturar

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

La cirurgia oral i maxil·lofacial comprèn un gran ventall de patologies de l’àrea del cap i coll. Degut a aquesta variabilitat de camps a tractar fa que sigui una assignatura molt transversal, tocant aspectes d'altres especialitats com son l’Estomatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Cirurgia Plàstica, Traumatologia i Neurocirurgia.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

L’optativa es basa en una comprensió creixent de com l'activitat física afecta la funció fisiològica. El cos respon a l'activitat física de manera que tenen importants efectes positius sobre els sistemes musculoesquelètic, cardiovascular, respiratori i endocrí, entre d'altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cronomedicina (3109G01075)

En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadià – per exemple a causa del treball per torns o al desfasament horari – augmenta el risc de malaltia, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadià, s'han desenvolupat enfocs farmacològics, tecnològics, i sociopolítics, que van des de l'educació, la prevenció, i els horaris de treball personalitzats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Economia de la salut (3109G01031)

Elements d'economia bàsica. La sanitat com a bé privat i els efectes externs positius de la salut. Serveis mèdics i assegurances mèdiques. La demanda de serveis sanitaris. L'oferta de serveis sanitaris. El mercat de serveis sanitaris, la determinació del preu. Ineficiència dels mercats de serveis i assegurances; intervenció del sector públic. Eficiència pel que fa a equitat. Els sistemes sanitaris. La diferència entre provisió i producció. Alternatives i reformes. La gestió d'empreses i organitzacions proveïdores de béns i serveis de salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

Conceptes de fragilitat i dependència. Prevenció, reconeixement i avaluació de la fragilitat biològica, psicològica i social. Factors de risc i prevenció de la dependència. El malalt i l'organització sociosanitària. Paper del metge en l'atenció al malalt sociosanitari. L'atenció domiciliària al malalt dependent.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

Evolució dels moviments per la qualitat en l'empresa i en els serveis de salut. Definició de qualitat i concepte de qualitat de l'atenció sanitària. Components o elements de la qualitat assistencial. Els enfocaments de la valoració de la qualitat: l'estructura, el procés, la qualitat científico-tècnica i els resultats. Els estàndards, els indicadors i els criteris de qualitat. Els programes d'avaluació de la qualitat. El concepte d'acreditació de la qualitat. La gestió de la qualitat en els serveis de salut i en les seves empreses. El concepte de qualitat total, la seva gestió i millora.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

Factors biològics, psicològics i psicosocials associats a les conductes addictives. El model transteòric de canvi aplicat a l'adquisició i l'abandonament de les addiccions. Intervencions per a la prevenció de les conductes addictives. Intervencions per l'abandonament de les conductes addictives.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

Bases teòrico-metodològiques i principals àrees d'aplicació de la investigació qualitativa en ciències de la salut. Disseny d'una investigació qualitativa. Principals tècniques de recollida d'informació en el desenvolupament d'una investigació qualitativa. Anàlisi i interpretació de les dades a partir de la utilització d'un programa informàtic de dades textuals. Redacció de l'informe de recerca. Interpretació i anàlisi qualitativa de la informació. Criteris d'avaluació i lectura crítica d'articles d'investigació qualitativa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

Models de regressió múltiple. Models de regressió logística. Models d'anàlisi de supervivència. Introducció a l'anàlisi estadística multivariant.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

CONCEPTES BÀSICS: sistemes telemàtics, telemedicina i salut electrònica. ASPECTES TECNOLÒGICS: estàndards, monitoratge, sensors, interactivitat, usabilitat, accessibilitat i seguretat. NOUS SERVEIS TELEMÀTICS: eines de gestió de continguts, eines de comunicació, eines de cerca d'informació. ESCENARIS D'APLICACIÓ: telerehabilitació, telemonitoreo, teleassistència, teleconsulta, teleradiologia, treball cooperatiu, emergències sanitàries, serveis d'informació i teleeducació per a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

Descripció dels diferents tipus de discapacitat intel.lectual i problemes de salut mental associats. Descripció de les formes de vida d'aquestes persones i com els professionals treballen amb elles. Eines o instruments per a poder atendre adequadament a aquestes persones. Principals dificultats que poden sorgir amb un pacient amb aquestes característiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

Qualitat de vida, indicadors socials i canvi positiu. Benestar psicològic, satisfacció vital i satisfacció en àmbits de la vida. Corrents teòrics i instruments utilitzats. Benestar i qualitat de vida com a indicadors de resultats de processos interventives. Monitorització i mesura de l'impacte social.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

Fonaments d'epidemiologia clínica (avaluació de processos diagnòstics i terapèutics). Marc conceptual de la recerca de resultats en salut (IRS). Tipus d'estudis i de resultats de la IRS. Eficàcia, efectivitat, fiabilitat, validesa i control de biaixos. Qualitat de vida relacionada amb la salut (definició, mesura, interpretació, avaluació psicomètrica i adaptació cultural). L'avaluació econòmica de les intervencions sanitàries. El protocol de recerca de IRS (estructura, contingut i redacció).

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

L'antropologia de la salut: gènesi i àmbits d'estudi. Escoles històriques i enfocaments actuals. Conceptes i models de salut i malaltia. Determinants socioculturals, construccions teòriques i conceptuals. Reptes de la diversitat cultural en l'atenció sanitària. Limitacions i possibilitats del sistema sanitari. Competències culturals dels professionals de la salut. Intervencions multidisciplinaris en l'atenció a la salut.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

1. Mitjà i salut: cicle ecològic i relació amb la salut. Concepte de risc ambiental. 2. Atmosfera: estructura i composició de l'atmosfera. Contaminació atmosfèrica. Contaminació i el seu origen. Concepte d'emissió i immissió. Principals contaminants. Vigilància, control i efectes a la salut humana i els seus béns. Mesures preventives i correctores de la contaminació. Criteris de qualitat de l'aire. 3. L'aigua: cicle hidrològic i tipus d'aigües. Fonts de contaminació. Indicadors microbiològics de contaminació. Consideracions tecnicosanitàries de l'abastament públic. Control de la qualitat sanitària de l'aigua de beguda. Aspectes epidemiològics de l'aigua de consum. Les aigües residuals i la salut. Depuració d'aigües residuals. Aigües d'ús recreatiu. Risc sanitari en l'ús de les zones de bany. 4. Activitats classificades: organismes i control de les activitats classificades. Importància sanitària del control de les activitats classificades. Revisió dels diferents sectors. Problemes més freqüents. El paper del sanitari. 5. Residus sòlids: concepte. Risc sanitari. Sistema de recollida, transport i tractament. 6. El soroll: el soroll i el seu efecte en la qualitat de vida. Inc

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

L'assignatura té l'objectiu d'introduir l'estudiant en l'entorn del servei d'urgències de l'hospital. Conèixer els processos que amb més freqüència necessiten una actuació mèdica urgent. Saber reconèixer les situacions de risc vital. Saber avaluar els signes o símptomes que motiven la majoria de les consultes en l'àrea mèdica dels serveis d'urgències. Adquirir capacitat de síntesi per a prendre decisions diagnòstiques i terapèutiques de forma ràpida i ajustada tant davant les emergències vitals com antelació urgències no vitals. Demostrar el coneixement de les tècniques de reanimació cardiorespiratòria. Saber comunicar als pacients i els seus familiars la informació en el context de les urgències. Demostrar capacitat per adoptar mesures diagnòstiques i terapèutiques més o menys intervencionistes en funció de les característiques de cada pacient. Demostrar capacitat d'actuar en un entorn amb estrès elevat i situacions d'incertesa amb tots els elements que envolten al pacient en l'àrea d'urgències. Conèixer les diferents opcions que permeten gestionar el flux de sortida del pacient avaluat en urgències

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

Epidemiologia. Magnitud del problema. Fisiopatologia. Factors de risc. Factors genètics. Manifestacions clíniques. Eines i estratègies diagnòstiques. Profilaxi. Mesures terapèutiques. Impacte econòmic de la malaltia tromboembòlica venosa.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

Valoració i preparació preoperatòria del malalt. Risc anestèsic-quirúrgic. Monitorització de les funcions orgàniques. Tècniques i fàrmacs anestèsics. Complicacions anestèsiques. Recuperació postanestèsica. Malalt postquirúrgic crític. Tractament del dolor.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

Valoració inicial d'un malalt amb risc vital. Assistència inicial al politraumatitzat. Assistència a múltiples víctimes i catàstrofes. Reconeixement, diagnòstic i tractament del malalt en coma. Conèixer la fisiopatologia bàsica dels malalts en xoc. Diagnòstic i tractament de la fallada d'òrgans vitals. Fallada multiorgànica

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

Organització del genoma humà. Els cromosomes humans. Anomalies cromosòmiques. Base genètica de les malalties metabòliques i del sistema immunitari. Malalties d'herència complexa. Tractament de les malalties genètiques. Consell genètic

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

Tècniques microscòpiques, microbiològiques, immunològiques, genètiques i de biologia cel lular avançada.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

El curs explora els mecanismes moleculars i cel lulars que regulen la relació hoste-paràsit. L'ús de microorganismes model permetrà il.lustrar mecanismes com l'adhesió, la invasió, l'alliberament de toxines i factors de virulència, la supervivència intracel i altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

El curs explora els mecanismes de regulació molecular del cicle viral emfatitzant sobretot les estratègies de replicació i l'expressió de la virulència. Es mostren també les principals característiques moleculars en el disseny de vacunes virals i substàncies antivirals. El curs també explora les noves tècniques de teràpia gènica utilitzant virus manipulats genèticament.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

Organització del genoma. Expressió gènica i la seva regulació. Tall i empalmament. RNA d'interferència. Epigenètica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

Estratègies de clonació de gens. Expressió de proteïnes recombinants i les seves aplicacions en biomedicina. Aplicacions de RT-PCR. Microxips i les seves aplicacions en genòmica i proteòmica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

Aprofundiment en les bases moleculars de patologies amb més incidència social. Tècniques bioquímiques i de biologia molecular per al seu estudi, diagnòstic i terapèutica.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

Bases moleculars de l'acció dels fàrmacs: dianes i receptors. Disseny de fàrmacs. Síntesi i avaluació de nous fàrmacs: mètodes combinatoris i HTS. Fases de desenvolupament de nous fàrmacs: hit discovery, lead optimization & drug development

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

Models de supervivència. Metaanàlisis d'estudis de cohorts per supervivència i pronòstic. Anàlisi epidemiològic dels petits efectes.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Maduració espermàtica i oocitària. Fecundació in vivo. Obtenció d'espermatozoides i oòcits. Inseminació artificial. Fecundació in vitro. Manipulació embrionària. Transferència embrionària. Fecundació assistida. Sexatge d'espermatozoides i embrions. Clonació.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

Anàlisi del cos humà segons els òrgans. Funcionalitat del cos. Biomecànica òssia i muscular.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

Concepte de laboratori de cirurgia experimental. Utillatge d'un laboratori. Material quirúrgic. Tipus de tècniques quirúrgiques.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

Introducció en l’àrea de dèficits nutricionals en els països emergents per tal de donar als estudiants una visió general de la patofisiologia i tractament d’aquestes malalties i les accions que es duen a terme per la seva eradicació.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

Introducció d'algunes obres literàries rellevants a la medicina amb el propòsit de contribuir a una formació integral i d'ampliar la perspectiva dels estudiants.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

Introducció d’àrees de la literatura que siguin d'interès per als estudiants de medicina amb el propòsit de contribuir a la seva formació integral

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

La majoria de les malalties tropicals desateses són endèmiques a les zones rurals d'Àfrica al sud del Sàhara i en les zones urbanes pobres dels països de baixos ingressos d'Àsia i Amèrica Llatina. Condueixen a la discapacitat a llarg termini, la desfiguració, el creixement infantil deficient, els resultats adversos en l'embaràs i la productivitat econòmica reduïda. El seu impacte en la productivitat dels treballadors és de milers de milions de dòlars perduts cada any i mantenen països de baixos ingressos en la pobresa. Abordar les malalties tropicals desateses des d'una perspectiva de salut pública sovint impliquen negociacions no només pels nostres interessos, sinó també per les creences fonamentals sobre les necessitats i prioritats de salut pública, i com el govern i la societat hauria d'estar treballant per respondre a aquestes necessitats i prioritats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

L'objectiu d'aquesta optativa és que els estudiants siguin capaços d'identificar l'evidència científica que sosté el coneixement mèdic. La optativa proporcionarà als estudiants de medicina eines bàsiques utilitzades en la recerca en ciències bàsiques relacionades amb la medicina. La selecció de conferències de Premis Nobel de Medicina ajudarà els estudiants a entendre com el coneixement actual acceptat en medicina prové de l'observació i la investigació. També se'ls proporcionarà una idea de com les idees de la medicina evolucionen i com aquestes estan relacionades amb el desenvolupament de la tecnologia.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

Els medicaments tenen cada vegada més impacte en el nostre sistema de salut, no només pel seu paper en la curació i en el control de les malalties, sinó també l'impacte econòmic que comporten a la societat. En aquesta optativa els estudiants identificaran i avaluaran la relació entre el consum mundial de medicaments i la prevalença de les malalties, revisaran quins factors determinen la selecció de l'àrea terapèutica en el desenvolupament de medicaments, identificaran les estratègies de promoció de desenvolupament i comercialització de fàrmacs, revisaran els criteris que autoritzar els medicaments a la Unió Europea i les seves conseqüències, i discutiran els criteris utilitzats per establir el preu dels medicaments i el seu reemborsament.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta optativa són: quan i com fer recerca biomèdica a Catalunya i a l'estranger, com buscar finançament per a la investigació biomèdica, el moment i la forma de protegir la propietat intel•lectual, quines són les competències bàsiques en el disseny d’assaigs clínics (els recursos disponibles i els errors més comuns que es poden evitar), què són i quin és el paper dels biobancs, com és la gestió de mostres biològiques, quan i com avaluar els resultats de les investigacions científiques, quines són les avantatges i les limitacions de les tècniques principals en un laboratori de recerca (microscòpia, els estudis d'ELISA, l'amplificació per PCR, cultiu de teixits, els estudis en animals) i com difondre els resultats de la investigació biomèdica, tant en conferències mèdiques com en articles científics.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

Rudolph Wirchow i Frederick Engels van assenyalar al segle XIX que el capitalisme en si pot minar la salut. Segons l'OMS els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Aquestes circumstàncies estan determinades per la distribució dels diners, el poder i els recursos en els plans mundial, nacional i local. D'altra banda els determinants estructurals de la salut es consideren com les condicions relacionades amb tenir un control real sobre els recursos que són fonamentals per a la salut i el benestar, no només simplement l'accés a aquests recursos sinó també el control i la propietat sobre aquests recursos . Tenint en compte que la biomedicina moderna sol ser reticent a reflexionar sobre qüestions socials, aquesta optativa pretén introduir el concepte de medicina social, la desigualtat social, el benestar i les causes eco-socials de la malaltia. L'objectiu serà el de superar les limitacions de les visions positivistes i reduccionistes comuns a la medicina clínica tradicional i a la salut pública.

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

La Medicina del medi natural és una disciplina que respon a la necessitat de proporcionar serveis de salut a les persones allunyades dels recursos de salut urbans i en entorns naturals sovint hostils (en la naturalesa extrema o fora de control les condicions ambientals, en àrees amb els recursos absents o insuficients, o en àrees en les que hi ha un retard substancial en el transport o l'arribada de l'atenció mèdica definitiva). Els factors ambientals afecten a la fisiologia del pacient i a l’evolució de les malalties. En situacions extremes els recursos son limitats i en entorns difícils els tractaments ideals dictats per les normes d'atenció poden no ésser els més adequats una la situació determinada i a vegades cal fer un fort èmfasi en la improvisació. En aquestes situacions es produeix una demora en l'accés a l'atenció mèdica definitiva que es produeix a causa de la distància, la logística o els perills. Els professionals mèdics dedicats a aquesta disciplina han d’actuar més enllà del seu paper de metge tradicional i aprofitar les habilitats típicament assignades a d’altres professionals de la salut. Aquestes habilitats inclouen, entre d’altres, el triatge, la formulació d'un

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

A l’inici del segle XXI, els investigadors van començar a desenvolupar el que avui coneixem com a investigació translacional, en un intent de reduir la dicotomia entre la recerca bàsica i aplicada. Això inclou el procés d'aplicació dels descobriments generats durant la investigació al laboratori i en assajos i estudis en els éssers humans, i la investigació destinada a millorar l'adopció de les millors pràctiques a la comunitat. Aquesta optativa es centrarà en el primer aspecte, en què els descobriments de la investigació es traslladen des del laboratori a la capçalera del pacient. Com a resultat d'aquest enfocament, la investigació biomèdica ha de ser capaç de reduir el temps entre les troballes relacionats amb la investigació biomèdica bàsica fins a la seva incorporació a la pràctica clínica diària. La medicina personalitzada és un model mèdic que posa l'accent en la personalització de l'assistència sanitària, amb totes les decisions i pràctiques adaptades de la millor manera possible a cada pacient. Recentment, això ha implicat principalment l'ús sistemàtic de la informació genètica o d’altre tipus sobre un pacient individual per seleccionar o optimitzar la cura preventiva i ter

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

L’ecografia és una tècnica molt útil de diagnòstic, de fàcil realització, accessible i econòmica. En moltes patologies l’orientació diagnòstica inicial pot beneficiar-se de l’ús de l’ecografia. No obstant, la interpretació de la imatge ecogràfica requereix d’un coneixement profund de l’anatomia per ultrasons i entrenament individual.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

Les tècniques osteològiques per a la identificació de restes humanes són especialment útils en casos de cossos esqueletitzats o menjats pels carronyers, en accidents d'avió i crims de guerra. L'objectiu d'aquesta optativa és proporcionar als alumnes un coneixement teòric i pràctic bàsic dels mètodes d’identificació de restes humanes.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

L'estrès crònic provoca trastorns de salut, però l'exercici físic i la relaxació poden ser útils per combatre’l. Aquesta optativa té com a objectiu comprendre els mecanismes fisiològics associats a aquestes estratègies no farmacològiques, centrant-se en els que condueixen al benestar emocional i físic.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que el futur metge conegui els fonaments de la cirurgia plàstica i les seves possibilitats per a guarir els malalts i la gran importància que té la cirurgia plàstica dins de la moderna cirurgia i en altres especialitats. Ser capaç de realitzar algunes de les tècniques quirúrgiques més bàsiques: Cures tòpiques. Retirar punts . Fer embenats. Rentar-se correctament. Suturar

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

La cirurgia oral i maxil·lofacial comprèn un gran ventall de patologies de l’àrea del cap i coll. Degut a aquesta variabilitat de camps a tractar fa que sigui una assignatura molt transversal, tocant aspectes d'altres especialitats com son l’Estomatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Cirurgia Plàstica, Traumatologia i Neurocirurgia.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

L’optativa es basa en una comprensió creixent de com l'activitat física afecta la funció fisiològica. El cos respon a l'activitat física de manera que tenen importants efectes positius sobre els sistemes musculoesquelètic, cardiovascular, respiratori i endocrí, entre d'altres.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cronomedicina (3109G01075)

En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadià – per exemple a causa del treball per torns o al desfasament horari – augmenta el risc de malaltia, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadià, s'han desenvolupat enfocs farmacològics, tecnològics, i sociopolítics, que van des de l'educació, la prevenció, i els horaris de treball personalitzats.

OPOptativa 5.00 SSemestral

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball de final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals adquirides en el decurs dels estudis i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents, gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del Programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'Accés a la Universitat

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada ( juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives

Estudiants de primera opció
13 de juliol de 2017, 9 h, Sala d'Actes de la Facultat de Medicina
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol de 2017, 9 h, Sala d'Actes de la Facultat de Medicina

Dates de matrícula

En primera preferència
13 de juliol de 2017 (dj.), després de la sessió informativa   
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol de 2017 (dt.)
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol de 2017 (dj.), després de la sessió informativa
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
7 (dj.) i 8 (dv.) de setembre de 2017
De segona reassignació de juny
15 de setembre de 2017 (dv.)
De tercera reassignació de juny
21 de setembre de 2017 (dj.)
En convocatòria de setembre
28 de setembre de 2017 (dj.)
En matrícula d’octubre
10 d’octubre de 2017 (dt.)

Contacte de la secretaria acadèmica

Telèfon
972 41 96 16
Correu electrònic
secacad.areasalut@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a comptar des de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes; programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen), i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la secretaria acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula

L'automatrícula és el sistema de matriculació electrònica de la Universitat de Girona, que es realitza a través d'Internet, disponible per a la major part dels estudis.