Consell Social

16/01

Sessió ordinària núm. 16/01, de 19 de desembre de 2001

S'APROVEN:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 259/01, 260/01, 261/01, 262/01, 263/01, 264/01, 265/01, 266/01, i una darrera transferència de crèdit sense numerar, sol.licitada pel Consell Social, titulada "Participació en la dotació fundacional de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona" per un import de 1.747.053 PTA.

 

S’APROVA:

Prèvia informació rebuda per part de la gerència de la Universitat de Girona, no apreciar cap objecció a que la Universitat de Girona constitueixi una garantia o aval per un import de 34.192.373 PTA, per ser dipositat en una entitat bancària, equivalent a l’acompte reemborsable, més els interessos de demora, concedit pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (MCYT) amb el número d’expedient P-2001-88, de la Convocatoria 2001 Ayudas a parques Científicos y Tecnológicos.

 

S'APROVA:

  1. Per delegació del ple del consell social núm. 06/01, de 17 de desembre de 2001, cofinançar la organització d'EURODOC 2002 amb un import de 2000 € vinculat directament als conceptes de consumibles i a l'edició d'un llibre de proceedings del congrés.
  2. Comunicar-ho directament als sol.licitants.

 

S’APROVA:

Adquirir un scanner per a la Secretaria del Consell Social, per un import entre 30.000 i 40.000 PTA, per tal de facilitar i potenciar el contingut gràfic de la pàgina web del Consell Social, entre d’altres tasques.