Consell Social

12/01

Sessió ordinària núm. 12/01, de 21 de setembre de 2001

S'APROVEN:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 160/01, 161/01, 162/01, 163/01, 164/01, 165/01, 166/01, 167/01, 168/01 i 171/01.