Consell Social

3/02

Sessió ordinària núm. 3/02 de 28/06/02

S'APROVEN:

Les transferències de crèdit següents, d'acord amb la documentació lliurada pel gerent, amb els núm. d'expedients: 60/02, 61/02, 62/02, 63/02, 64/02, 73/02, 75/02, 76/02, 77/02, 78/02, 79/02, 80/02, 81/02.
 
S'APROVA:

Que el secretari informi trimestralment del volum econòmic acumulat per les renúncies al cobrament de dietes i assistències dels membres del Consell Social que representen a l’equip de govern, per tal de decidir la finalitat d’aquests fons.
 
S’APROVA:

1.-Finançar amb 10.000 € la tercera edició dels Premis Consell Social de la Universitat de Girona a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, amb càrrec al pressupost del Consell Social. 
2.-Distribuir l’import esmentat en els següents centres de cost del vicerectorat de recerca de l’àmbit humanístic / social:
 

02.15.000         6.010,12 €

02.15.001         3.989,88 € 

 
S’APROVA:

1.-Reconsiderar la petició d’ajut econòmic del departament d’empresa per a la celebració del congrés “International conference on modelling & simulation in technical and social sciences”, i atorgar un ajut de 3.000 € destinat a contribuir a l’edició del llibre amb les actes del congrés.  
2.-Comunicar-ho als interessats.
 
S'APROVA:
Aprovar la següent distribució del pressupost, pendent a ser ratificada pel ple, condicionat a que la prórroga del pressupost de la UdG inclogui ja la distribució inicial del pressupost del Consell Social aprovada anteriorment a la Comissió Econòmica EP15/01 de 5 de desembre de 2001. 
pressupost de 30 mpta increment de 40 mpta incorporació de romanents
inicial € disponible € Disponible € disponible €
30.937,81
11.629,95
108.182,44
119.812
154.817
274.629
3.606,07
586,70
6.010,00
6.597
 
6.597
1.202,02
613,79
 
614
 
614
24.040,48
13.823,48
6.010,00
19.833
 
19.833
114.507,13
62.609,06  
62.609
 
62.609
3.005,06
2.382,81
120.202,40
122.585
 
122.585
3.005,06
         
180.303,63
91.645,79
240.404,84
332.051
154.817
486.867