Consell Social

8/02

Sessió ordinària núm. 8/02 de 25/10/02

S'APROVEN: 

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel gerent, dels núm. d'expedients següents: 72/02, 74/02, 118/02, 119/02, 120/02, 121/02, 122/02, 123/02, 124/02, 125/02, 126/02, 127/02, 128/02, 129/02, 130/02, 131/02, 132/02, 133/02, 134/02, 135/02, 136/02, 137/02, 138/02, 139/02, 140/02, 141/02, 142/02, 143/02, 144/02, 145/02, 146/02, 147/02, 148/02.
 
S'APROVA:

1.-Considerar la petició d’ajut econòmic del departament d’electrònica, informàtica i automàtica per a la celebració de la conferència internacional  “IFAC Manouvering Control of Marine Crafts MCMC’03s”, i atorgar un ajut de 2.000 € destinat a finançar dos dels quatre premis als millors treballs de la conferència, dins de l’apartat de despeses relatives a la organització de la conferència, segons el pressupost lliurat a la secretaria del Consell Social.
2.-Comunicar-ho als interessats.
 
S'APROVA:

Prèvia informació rebuda per part de la gerència de la Universitat de Girona, no apreciar cap objecció a que la Universitat de Girona constitueixi una garantia o aval per un import de 367.227,75 €, per ser dipositat en una entitat bancària, equivalent a l’acompte reemborsable, més els interessos de demora, concedit pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (MCYT) amb el núm. d’expedient PU-2002-84 de la Convocatoria 2002 Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos.