Consell Social

EPP7/0

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP7/05

S’APROVA:

Primer.- Constituir un dret real de superfície a favor de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, sobre la finca que a continuació es descriu, amb destinació a la construcció dels edificis i instal·lacions integrants del Parc:
 “Porció de terreny urbà, procedent d’una part de la resta de finca configurada per un conjunt de terres procedents de l’heretat anomenada “Mas Llobet”, en el sector de Montilivi, del terme municipal de Girona. Té una superfície aproximada de vint-i-set mil cent noranta-un metres quadrats amb seixanta-set decímetres quadrats (27.191,67m2). Format per diverses parcel·les o camps en el lloc anomenat “El Garrigar”, bosc baix i camp de la Creueta, qualificats urbanísticament com a equipaments docents. Limita: al Nord, amb resta de finca de la què procedeix, que ha passat a constituir la finca de resultat núm. 28, dedicada a espais lliures; al sud, amb successors del Sr. Narcís de Carreras de Palol, del Sr. Marcel·lí Rovira, del Sr. Joan Mateu de Palol, del Sr. Josep Tolosa i del Sr. Narcís Mallorquín, de Caldes o límit del terme municipal de Girona llindant amb el de Quart; a l’Est, amb camí i en gran part amb vial; i a l’Oest, part amb finca segregada de la finca matriu, que constitueix la finca de resultat núm. 28”.
 L’anterior finca constitueix la registral núm. 37.759, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Girona al tom 2744, llibre 1081 de Girona 1a, foli 198.
 Té atribuïda la referència cadastral núm. 6646901DG8466D0001HX.
Segon.- El dret de superfície es constitueix amb caràcter gratuït en atenció a l’entitat de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i del servei que es prestarà a les instal·lacions a construir.
Tercer.- El termini de vigència del dret de superfície es constitueix per una durada de 75 anys a comptar des del dia de la formalització notarial del dret.
Quart.- Són condicions del present dret de superfície les següents:
- Que el superficiari, Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona construeixi a l’esmentada finca les instal·lacions futures relatives al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
Cinquè.- Son causes d’extinció del dret de superfície:
a) El decurs de termini fixat
b) La manca de compliment de qualsevol de les condicions establertes relatives a la construcció de l’equipament.
c) La renuncia del superficiari abans del decurs de termini fixat.
A l’extinció del dret de superfície per qualsevol de les causes esmentades, les construccions aixecades sobre la finca abans descrita revertiran gratuïtament a favor de la Universitat de Girona.
Sisè.- En el moment en que es constitueixi aquest Dret de superfície gratuït en favor del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, es procedirà a la segregació de la part de la parcel·la objecte del Dret de Superfície que correspongui a la ubicació del Centre d’Empreses o edifici Giroemprén. Que aquesta finca segregada, sobre la que es construirà el Centre d’Empreses, serà sobre la que es podrà constituir una Hipoteca Immobiliària tant sobre la construcció com sobre el Dret de superficie.
Setè.- Facultar àmpliament al Director General de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Sr. Tomàs Sobrequés i Callicó o al qui exerceixi les seves funcions o el substitueixi, per a totes les actuacions derivades de l’execució de la present Resolució, amb inclusió de la signatura de la corresponent escriptura pública de formalització del dret.

S’APROVA:

1. Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de la direcció facultativa de l’obra d’Alemanys 14 –estructura i tancaments– (CPA 2002-ES 74.20.60 / CPV 74264100-8), d’acord amb el desglossament següent:
1.1-  Pressupost màxim de licitació: vint-i-cinc mil cinc-cents deu euros amb trenta-dos cèntims (25.510,32 €), distribuïdes de la següent manera:
Lot 1.- Arquitecte:                     12.755,16 €
              Any 2005                              3.000,00 €
              Any 2006                              9.755,16 €
Lot 2.- Aparellador:                   12.755,16 €
              Any 2005                              3.000,00 €
              Any 2006                              9.755,16 €
 1.2 - Aplicació pressupostària: 620.00
 1.3 - Unitat de despesa:
             Any 2005      11.01.625
            Any 2006       11.01.626 que s’obrirà i dotarà dins de l’exercici corresponent
 1. 4.- Exercici: 2005-2006
               Anualitat         Unitat de despesa                Import
                 2005                   11.01.625                   6.000,00 €
                 2006                   11.01.626                 19.510,32 €
2. L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

S’APROVA:

1. Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a l’ampliació del contracte de neteja, subscrit amb l’entitat CLECE SA, per tal d’incloure els edificis Alemanys 4 (Turisme), ampliació Biblioteca Barri Vell – cos E i edifici CIAE del Campus Montilivi (CPA 74.70.13 / CPV 74731000-2), d’acord amb el desglossament següent:
1.1- Pressupost màxim de licitació: cent mil vuit-cents divuit EUROS (100.818,00 €), distribuïdes de la següent manera:
De 1 de novembre de 2005 a 31 de desembre de 2005, per import màxim de 11.202 €
De 1 de gener de 2006 a 31 de desembre de 2006, per import màxim de 61.611 € (*)
De 1 de gener de 2007 a 31 de maig de 2007, per import màxim de 28.005 € (*)
(*) Aquests imports es veuran afectats pels respectius IPC dins el període que li correspongui.
1.2 - Aplicació pressupostària: 227.00
1.3 - Unitat de despesa: 11.18.007
2. L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import

S’APROVA:

Modificar les tarifes i els preus dels serveis de Biblioteca que figuren al pressupost de 2005 vigent a la UdG, segons la proposta que s’annexa a l’acta com a annex núm. 3.

S’APROVA:
Fer pública una convocatòria d’ajuts 2006 adreçada a la comunitat universitària, que es regirà per les bases corresponents.