Consell Social

EPP5/0

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP5/05

S’APROVA:

1. Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de l’obra de l’edifici aulari comú del campus de Montilivi de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 45.21.15) (CPV 45214400-4 / 45214000-0), d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: quatre milions vuit-cents quinze mil seixanta-cinc euros amb cinquanta-quatre cèntims (4.815.065,54 €), distribuïdes de la manera següent:
Any 2005                                          300.000,00 €
Any 2006                                       4.215.065,54 €
Any 2007                                          300.000,00 €
 Aplicació pressupostària: 620.00
Unitat de despesa:
Any 2005                     11.01.625
Any 2006                     11.01.626, que s’obrirà i es dotarà dins de l’exercici corresponent
Any 2007                     11.01.627, que s’obrirà i es dotarà dins de l’exercici corresponent i 11.01.601
Exercici: 2005-2006
Anualitat                        Unitat de despesa                Import
2005                                    11.01.625               300.000,00 €
2006                                    11.01.626            4.215.065,54 €
2007                                    11.01.627               276.558,06 €
2007                                    11.01.601                 23.441,94 €
2. L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import. 
 
S’APROVA:

La desafectació dels mòduls M4, M5, M6 i M7 del campus de Montilivi, que no serà efectiva fins que els mòduls hagin estat desallotjats.
Proposta sobre la desafectació dels mòduls prefabricats M4, M5, M6 i M7 del Campus de Montilivi.
  
S’APROVEN:

Els preus proposats pel Consell de Govern de la Universitat de Girona dels programes de postgrau i especialització per al curs 2005-2006 (2a convocatòria), el detall dels quals s’inclou en l’annex núm. 2.
 
S’APROVA: 

Determinar el preu del crèdit de l’estudi Formació universitària per a la gent gran en 11,32 €, com a resultat d’actualitzar el preu previst en el pressupost de la Universitat de Girona per al curs 2004-2005 per a estudiants visitants a partir de l’increment mitjà dels preus per crèdit en estudis que condueixen a l’obtenció de títols de caràcter oficial per al curs 2005-2006.
Que ens cursos successius a l’actual el preu del crèdit en aquest estudi s’actualitzi en la mateixa mesura que estableixi la Generalitat de Catalunya per als preus per crèdit en estudis que condueixen a l’obtenció de títols de caràcter oficial.
Establir l’obligatorietat d’aplicar els preus establerts per gestió d’expedient acadèmic fixats per la Generalitat de Catalunya en el decret de preus vigent (53,00 € per al curs 2005-2006).
Així mateix, els estudiants matriculats en aquest programa hauran de contractar l’assegurança contra accidents que la UdG h previst per als estudiants  d’estudis propis (11,98 € per al curs 2005-2006).
 
S’APROVA:

Determinar el preu per l’expedició dels títols propis de la Universitat de Girona per a l’any 2006 incrementant el preu anterior en un 5%, corresponent a l’increment general dels preus per la prestació de serveis acadèmics estipulat pel Decret 151/2005, a partir dels límits establerts pel Consell de Coordinació Universitària.
Que es tingui en compte aquest acord a l’efecte d’aplicar-lo des del primer dia de l’exercici 2006 si cal prorrogar el pressupost del 2005 per a l’any 2006.
 
S’APROVA: 

L’ús d’instal·lacions per a actes no acadèmics, tarifes per a tota la setmana.
Saló d’actes (sala de graus):
                                               Sense IVA                   IVA                  Total                               
- Matí o tarda                          300,00 €                     48,00 €            348,00 €
- Jornada sencera                    450,00 €                     72,00 €            522,00 €
 - Hora de tècnic audiovisual:
 - Hora de tècnic audiovisual        45,00 €                      7,20 €             52,20 €