Consell Social

EPP4/0

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP4/05

S’APROVA:

1.   Concedir l’exempció de pagament del lloguer d’aules de la Facultat de Ciències per impartir el “Diploma de Postgrau en Comunicació Ambiental i Sostenibilitat”.
2.   Comunicar aquest acord a l’interessat.
S’APROVA:

1. Autoritzar la contractació amb un abast plurianual, per a la prestació de serveis professionals basats en l’assessorament, consell i assistència en matèria fiscal i comptable a la Universitat (CPA 2002-ES 74.12.30 – 74.12.14 / CPV 74120000-6), d’acord amb el desglossament següent:
Import de cada anualitat:
Any 2005 (de l’1/09/2005 a 31/12/2005)                               6.333,33 €
Any 2006 (de l’1/01/2006 a 31/08/2006)                             12.666,67 €
Aplicació pressupostària: 227.06
Unitat de despesa: 11.20.000
2. L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat de compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.
 
S’APROVA:

1.   Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per al subministrament – tràfic variable de veu – i serveis de comunicacions de veu – manteniment equipament i quotes mensuals de servei – de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 64.20.28 / CPV 64210000-1), d’acord amb el desglossament següent:
1.1    Pressupost màxim de licitació: tres-cents vint-i-vuit mil vuit-cents noranta euros (328.890,00 €), distribuïdes de la següent manera:
     Any 2005.........   27.407,55 €
      Manteniment equipament           8.146,90 €
      Quotes mensuals serveis           6.190,19 €
      Cost tràfic variable de veu       13.070,46 €
Any 2006.........      164.444,95 €
      Manteniment equipament         48.881,50 €
      Quotes mensuals serveis         37.140,99 €
      Cost tràfic variable de veu       78.422,46 €
 Any 2007.........      137.035,50 €
      Manteniment equipament         40.734,60 €
      Quotes mensuals serveis         30.950,82 €
      Cost tràfic variable de veu         65.352,08 €
 1.2 – Aplicació pressupostària: 222.00
 1.3 – Unitat de despesa: 21.02.007
2.   L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar  la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.
 
S’APROVA:

1.   Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de vigilància als campus Montilivi, Centre i Barri Vell de la Universitat de Girona (CPA 74.60.15) (CPV 74611000-5), d’acord amb el desglossament següent:
1.1- Pressupost màxim de licitació: sis-cents noranta-dos mil dos-cents cinc euros (692.205 €), distribuïdes de la següent manera:
         Any 2006                       347.303,00 € (*)
         Any 2007                       344.902,00 € (*)
(*) Aquests imports es veuran afectats pels respectius IPC dins el període que li correspongui
1.2 – Aplicació pressupostària: 227.01
1.3 – Unitat de despesa: 11.18.007
2.  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria d’un procediment negociat amb increment del 10 % del total del preu (art. 141.a. del TRLCAP), es proposa la imputació del crèdit d’aquest increment al darrer exercici de la contractació.
3. L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import
 
S’APROVA:

1. Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de l’obra de l’edifici Tallers, 2a fase, del Campus Montilivi de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 45.21.15) (CPV 45214000-0 / 45214400-4), d’acord amb el desglossament següent:
1.1- Pressupost màxim de licitació: vuit-cents cinc mil dos-cents noranta-dos euros amb seixanta-un cèntims (805.292,61 €), distribuïdes de la següent manera:
              Any 2005                            200.000,00 €
              Any 2006                            605.292,61 €
1.2 – Aplicació pressupostària: 620.00
1.3 – Unitat de despesa:
             Any 2005       11.01.625
            Any 2006        11.01.626 que s’obrirà i dotarà dins de l’exercici corresponent
1.4.- Exercici: 2005-2006
               Anualitat         Unitat de despesa                Import
                 2005                   11.01.625               200.000,00 €         
                 2006                   11.01.626               605.292,61 €
2. L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit, caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import
 
S’APROVA:

1.      Finançar la III convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2005 per un import de 30.000 €.
2.      Aquest és un finançament que s’atorga amb caràcter extraordinari.
 
S’APROVA:

1.    Fer una aportació de caràcter excepcional i per atendre l’objectiu predeterminat i no recurrent de 30.000 € al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
2.    Fer la corresponent reserva de crèdit, mentre s’espera la memòria econòmica de la destinació de l’aportació per part del director general del Parc Científic i Tecnològic.
 
S’APROVA:
1. Desafectació de material
1.1  El material informàtic, audiovisual, equips d’impressió i equips d’ofimàtica que hagin de ser objecte d’una inversió de reposició o d’antiguitat superior a 7 anys es declaren béns desafectats.
1.2   La resta de material que d’acord amb els respectius caps d’unitat es proposi desafectar, la declaració de la seva desafectació correspon al Consell Social.
2. Alienació i destinació del material desafectat
L’òrgan competent resoldrà l’alienació i la destinació de bé desafectat i informarà periòdicament aquest òrgan sobre la seva destinació.
 
S’APROVA:
1.      Donar per rebuda la documentació corresponent al balanç i la liquidació del pressupost de la UdG de l’exercici 2004.
2.      Deixar-ne en suspens l’anàlisi i la valoració, fins a disposar de l’informe de l’auditoria, pendent d’adjudicació.