Consell Social

CU3/05

Comissió de Comunitat Universitària CU3/05

S’APROVA:

1. Assignar a la Sra. Montse Vélez, funcionària de carrera de l’OITT, les tasques addicionals de suport a la càrrega de dades informàtica per a l’aplicatiu GREC i establir la compensació econòmica adient perquè, durant el període que desenvolupi aquestes i les funcions pròpies de la plaça de la qual n’és titular, percebi les seves retribucions mensuals pròpies i un import equivalent al complement específic bàsic d’una funcionària del Grup B nivell 22.
1.1 Determinar que aquest encàrrec quedi acotat al termini temporal d’abril a setembre, període en què la cap de la Secció competent per desenvolupar aquestes tasques gaudirà del permís de maternitat establert legalment.
1.2 En aquest sentit, i respecte al mes d’abril, s’aplicarà retroactivament la compensació indicada, atenent al fet que la Sra. Montse Vélez ha vingut desenvolupant les tasques addicionals, de facto, a què s’ha fet referència, segons constata el cap de Servei de l’OITT.
1.3 Comunicar aquest acord a la interessada.

2. Assignar a la Sra. Mònica Gil, funcionària de carrera de l’Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors de la UdG, com a persona experta i coneixedora dels nivells tècnics d’execució de les funcions que s’hauran de realitzar a l’Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors, atesa la baixa de la titular de la plaça de Tècnic de comunicació, les tasques addicionals de gestió de premsa i mitjans i establir la compensació econòmica adient perquè, durant el període que desenvolupi aquestes i les funcions pròpies de la plaça de la qual n’és titular, percebi les retribucions mensuals pròpies d’una plaça B20. En aquest sentit, a les retribucions pròpies del lloc de treball de la senyora Mònica Gil s’afegirà l’assignació d’una gratificació mensual bruta per serveis extraordinaris de 310,09 euros.
2.1 Determinar que aquest encàrrec quedi acotat al període temporal en què la titular de la plaça de Tècnic de comunicació competent per desenvolupar aquelles tasques gaudirà del permís de maternitat establert legalment.
2.2 En aquest sentit, i respecte al mes de juny, s’aplicarà retroactivament la gratificació indicada, atenent al fet que la senyora Mònica Gil ha vingut desenvolupant les tasques addicionals, de facto, a què s’ha fet referència, segons constata al cap de l’Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors de la UdG.
2.3 Comunicar aquest acord a la interessada.


S’APROVA:

Que el president del Consell Social elevi al Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació la següent proposta de candidatura per a l’obtenció de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària per a la Universitat de Girona.

Candidat col·lectiu: El projecte ACME del Departament d’Informàtica Aplicada. Universitat de Girona.


S’APROVA:

La distribució de les 26 beques de col·laboració per al curs 2005-2006, per la iniciació en tasques de recerca dels alumnes de darrer curs de segon cicle.

Dept. de Didàctiques Específiques 1
Dept. de Pedagogia 1
Dept. de Psicologia 2
Dept. de Filologia i Filosofia 2
Dept. de Geografia, Història i Història de l’Art 3
Dept. de Biologia 2
Dept. de Ciències Ambientals 2
Dept. de Química 1
Dept. de Dret Privat 1
Dept. de Dret Públic 1
Dept. d’Electrònica, Informàtica i Automàtica 2
Dept. d’Eng. Mecànica i de la Construcció Industrial 1
Dept. d’Eng. Química Agrària i Tecn. Agroalimentària 1
Dept. de Física 1
Dept. d’Informàtica i Matemàtica Aplicada 1
Dept. d’Org. , Gestió Empresrial i Disseny Producte 1
Dept. d’Economia 2
Dept. Empresa 1

Comunicar-ho al Ministeri d’Educació i Ciència.


S’APROVA:

Una indemnització per trasllats de caràcter extraordinàri al personal acadèmic i d’administració i serveis de l’Escola Universitària de Turisme pel canvi d’ubicació de l’Escola.

1. Personal d’aplicació
a) Personal de la UdG en actiu i amb dedicació a temps complet i vinculació permanent, que tenien com a destí del lloc de treball Sant Feliu de Guíxols.
b) Personal de la UdG en actiu i amb dedicació a temps complet i contracte temporal o nomenament interí, que tenien com a destí del lloc de treball Sant Feliu de Guíxols i que en la data del trasllat de la seu de l’EUT portessin dos o més anys en aquesta situació.
c) En ambdós casos anteriors, el personal ha de poder acreditar que la residència habitual es troba establerta a una distància de Sant Feliu de Guíxols inferior als 10 km, o que el canvi d’ubicació de l’EUT els suposa un increment en el seu desplaçament superior al 50% de la distància entre Sant Feliu de Guíxols i Girona (35 km). Aquesta condició s’ha de mantenir durant el termini de vigència de l’Acord, per tal d’accedir i mantenir el dret a la indemnització prevista en aquesta normativa.
La relació específica de personal afectat per aquesta regulació en el moment d’aprovació és el següent:

situació nom i cognoms municipi de residència
1a
Ma. Àngels Abad de la Hermosa
Palamós
1a
Felicísima Álvarez Lima
Calonge
1a
Salvador Bosch Arauz
Sant Feliu de Guíxols
1b
Maria Pilar Fernández
Sant Feliu de Guíxols
1a
José García Boër
Sant Feliu de Guíxols
1b
Gemma Herrera Cabello
Sant Feliu de Guíxols
1a
Mercè Pagès Ortiz
Calonge
1b
Sílvia Ridao Pujol
Palafrugell
1b
Anna Ma. Rodríguez Romero
Sant Feliu de Guíxols
1a
Mercè Turon Xifra
Santa Cristina d'Aro

2. Quantia i forma de percepció de la indemnització
Es pren com a referència el cost del desplaçament regular amb transport públic entre Sant Feliu de Guíxols i Girona. En aquesta data, és de 2,45 Euros/viatge en abonaments de 20 viatges. Als efectes de determinar els increments anuals d’aquest cost, es revisarà el preu del viatge aplicat en aquells abonaments en el mes de gener de cada any.
a) Es compensaran 2 viatges per dia efectivament treballat.
b) Els beneficiaris podran optar entre que la UdG gestioni directament la compra de l’abonament o que els sigui liquidat l’import equivalent als viatges a compensar, segons allò indicat en el punt anterior, en forma de nòmina per indemnització de trasllat.
c) Quan el personal a qui és d’aplicació aquesta normativa vulgui rebre la indemnització de trasllat per compensació del quilometratge realitzat en el seu vehicle, el pagament de la indemnització es realitzarà atenent els criteris següents:
a. Es prendrà com a referència el cost per quilòmetre del transport públic segons els valors expressats a l’apartat 2a. En aquest sentit, i a la data d’aprovació d’aquesta norma, el valor econòmic del cost per quilòmetre és de 0,07 euros (2,45Euros/35Km).
b.Per determinar la indemnització que correspondrà es multiplicarà el cost del quilòmetre, segons allò expressat en l’apartat anterior, pel nombre de quilòmetres oficials reconeguts entre la distància de la seva residència oficial fins a la ciutat de Girona, amb el límit màxim de 35 Km.viatge.
c. La indemnització establerta en l’apartat b) anterior es pagarà per viatge realitzat, amb el límit màxim de dos viatges per dia.

3. Durada de les indemnitzacions
a) S’estableix la vigència d’aquesta regulació des de la data del trasllat de l’EUT a Girona (gener de 2005) fins al mes de desembre del 2008, sempre que es mantinguin les condicions referides a l’apartat 1
b) Finalitzat aquest període, i atès que el període transitori per a què el personal s’hagi adaptat a la nova ubicació de l’EUT, aquestes indemnitzacions deixaran de tenir efecte.

4. Gestió de les indemnitzacions
a) L’administració de l’Àrea d’Estudis de Turisme serà la responsable de la gestió d’aquestes indemnitzacions.
b) Per fer-ho portarà un registre personal de cadascun dels beneficiaris amb constància dels dies efectius de presència al centre, i que per tant seran objecte de ser compensats mitjançant la indemnització establerta en aquest acord.
c) L’Àrea d'Estudis de Turisme gestionarà directament la compra dels abonaments pel personal que opti per aquesta modalitat, i informarà a mes vençut al Servei de RH sobre les indemnitzacions que correspon pagar als que optin per una liquidació en nòmina.
d) El cost d’aquesta actuació serà finançat amb càrrec a la partida 02.20.007 del VR de Personal, amb una previsió de despesa màxima anual d’11.000 €.