Consell Social

6/01

6/01, de 17 de desembre de 2001

S'APROVA:

Que la Universitat de Girona s’incorpori com a soci fundador de la Fundació Privada Campus Arnau d’Escala, amb una aportació de capital fundacional de 24.040,48 € (4.000.000 PTA).
 

S'APROVA:

Ratificar l’acceptació de la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Salt d’un terreny d' 11.015 m2 destinat a l’ús de serveis educatius superiors, segons l’acord pres en la sessió núm. 05/01 del ple de consell social de 18 d’octubre, que restava pendent de ser aprovat també a la junta de govern de la Universitat de Girona.

S’APROVA:

Acceptar 1.347 accions de classe B, núm. 175.730 fins a 177.076 ambdues incloses, de l’empresa Portal Universia SA, valorades individualment en 10 €.

S’APROVA:

Que la Universitat de Girona accepti la modificació dels drets de superfície d’unes finques cedides anteriorment per l’Ajuntament de Girona.

S’APROVA:

Que el redactat definitiu dels estatuts del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada sigui el següent:
ESTATUTS
Capítol I. Denominació i personalitat

 Article 1. La Fundació es denomina "PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, FUNDACIÓ PRIVADA". S’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d’una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2. La Fundació assoleix la personalitat jurídica amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, obtenint plena capacitat jurídica per a complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
Capítol II. Finalitats i àmbit d’actuació

 Article 3.La Fundació té per objecte fomentar la recerca, tant bàsica com aplicada, i potenciar la transferència de coneixements i tecnologia, la innovació i la prestació de serveis científics i tecnològics a institucions i empreses públiques o privades, especialment les de l’àmbit de les comarques gironines.

La finalitat principal de la Fundació és promoure el desenvolupament cultural, social i econòmic dels ciutadans i, en especial, dur a terme fonamentalment les activitats següents:
a)Promoure i potenciar les relacions entre la UdG i les empreses, tant públiques com privades, i institucions, pel que fa a la transferència de coneixements i tecnologia.
b)Potenciar el desenvolupament cultural, econòmic i social mitjançant les relacions entre la Universitat i el món empresarial.
c)Promoure i potenciar la innovació en l’àmbit empresarial.
d)Gestionar en l’àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia i coneixements, els contractes i convenis signats entre la Universitat i les empreses i institucions, d’acord amb el que s’estableixi amb la Universitat.
e)Gestionar el funcionament del Parc científicotecnològic de la UdG, en els termes en que s’acordi amb la Universitat.
 

En general, dur a terme totes aquelles accions que afavoreixin les relacions entre la Universitat i el teixit empresarial i productiu, pel que fa a la transferència de coneixements i tecnologia, la innovació i la prestació de serveis cientificotecnològics, així com també la seva gestió.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.
Capítol III. Beneficiaris

Article 4. Són beneficiaris de la Fundació tots els agents econòmics, formatius i socials de l’àmbit d’actuació territorial de la Fundació.

Capítol IV. Domicili

Article 5. La Fundació té el domicili a Girona, Campus Montilivi, Carrer Lluís Santaló, s/n.

Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos

Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l’augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s’ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
En tot cas, la Fundació destinarà a l’assoliment dels objectius fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtingui, destinant la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació.
 

 Article 8. Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Capítol VI. Òrgans de Govern.
 Apartat I. ÒRGANS COL.LECTIUS.
 Del Patronat.

 Article 9. La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, sense perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar a favor de la Junta Rectora que es preveu en els presents Estatuts, així com a favor d’un Director-Executiu que tanmateix es preveu en els presents Estatuts.

El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
 

Article 10. Correspon especialment al Patronat:

 1. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent.
 2. Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
 3. Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
 4. Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
 5. Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.
 6. Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
 7. Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.
 

Article 11. El Patronat està format per un mínim de 12 membres i un màxim de 20 membres. El càrrec de patró és reelegible i té una duració de CINC anys, excepte pel que fa als patrons quina qualitat és atribuïda a les persones titulars d’un càrrec, en quin supòsit la duració és indefinida.

Formaran part del Patronat com a mínim les següents persones:
1.- El Rector de la UNIVERSITAT DE GIRONA.
2.- El President del Consell Social de la UNIVERSITAT DE GIRONA.
3.- El Vicerector responsable de Transferència i Tecnologia de la UNIVERSITAT DE GIRONA.
4.- El Gerent de la UNIVERSITAT DE GIRONA.
5.- 2 Membres designats pel Consell Social de la UNIVERSITAT DE GIRONA, a proposta del President del Consell Social.
6.- 2 Membres designats pel la Junta de Govern de la UNIVERSITAT DE GIRONA, a proposta del Rector.
7.- 2 Membres designats per la FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE GIRONA, entre els quals hi haurà necessàriament el seu President.
8.- L’Excm. Alcalde President de l’Ajuntament de Girona o la persona que ell delegui.

9.- 1 Membre designat per la Cambra de Comerç de Girona.

Article 12. El Patronat disposarà d’un President que serà el Rector de la UNIVERSITAT DE GIRONA, un Vicepresident, que serà el President del Consell Social de la UNIVERSITAT DE GIRONA, un Tresorer, que es designarà entre els seus membres, i un Secretari i un Vicesecretari, que podran ser designats entre els seus membres o no, en quin últim cas, podran intervenir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

Article 13. El Patronat s’ha de reunir almenys dues vegades a l’any i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen el 25% dels patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 10 dies d’antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys un terç dels Patrons més el President i Secretari o, si s’escau, de qui els substitueixi. En el cas de tractar-se de reunions d’especial urgència, aquestes podran ser convocades, de forma motivada, amb una antelació mínima de 2 dies.

L’acta de la reunió haurà de ser aprovada pel propi òrgan al final de cada reunió.

Article 14. Els acords del Patronat s’adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada patró present i no s’admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d’empat.
 

Article 15. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.

Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

De la Junta Rectora.

Article 16. La Fundació podrà disposar d’una Junta Rectora designada pel Patronat, que estarà formada per un mínim de 6 membres i un màxim de 10 membres, entre els que com a mínim hi haurà els següents:

1.- 3 Membres designats per la UNIVERSITAT DE GIRONA, entre els quals hi haurà com a mínim un membre del Consell Social, a proposta del mateix Consell, essent els altres dos nomenats a proposta del Rector.
2.- 1 Membre d’entre els patrons designats per la FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE GIRONA.
3.- El Vicerector de Transferència i Tecnologia de la UNIVERSITAT DE GIRONA.
4.- Un representant de la Comissió d’Usuaris, una vegada aquesta estigui constituïda.
5.- El Director-Executiu de la Fundació.
 

Les facultats d’actuació de que disposa la Junta Rectora són totes excepte les que per llei o els presents estatuts són indelegables pel Patronat. A títol merament enunciatiu, es transcriuen les següents facultats:

a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració i tercers.
b) L’adquisició onerosa i gratuïta de tot tipus de béns immobles i mobles, així com d’accions i participacions, llevat l’adquisició onerosa d’accions o participacions que confereixin a la Fundació una posició majoritària en societats no personalistes.
c) Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin menys d’una desena part de l’actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui al menys el de la cotització, en quin cas podrà realitzar aquells actes encara que superin la referida desena part de l’actiu.
d) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d’edificació i plantació, destriaments, afitaments, divisions materials, concertar, modificar i extingir arrendaments o qualsevol altres cessions d’ús i gaudi; sol·licitar subvencions.
e) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
f) Prendre diners a préstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits, fer pagaments.
g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d’Entitat de Crèdit i Estalvi, Bancs, fins i tot el d’Espanya i altres Bancs, Instituts i Organismes Oficials, fent tot quant la legislació i la pràctica bancària permetin.
h) Atorgar contractes de treball, de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, enviaments i girs.
i) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d’organismes públics, en qualsevol concepte, i en tota classe de judicis i procediments; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits, ja directament o per mitjà d’Advocats i Procuradors, als que podran conferir els oportuns poders.
j) Dirigir l’organització i funcionament de la fundació i les seves activitats, nomenant i separant empleats i representants.
k) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol Organisme Públic o privat signant a l’efecte cartes de pagament, rebuts, factures, i lliuraments.
 

Article 17. Sens perjudici de que siguin cessats pel Patronat en qualsevol moment, els membres de la Junta Rectora que siguin patrons exerciran el seu càrrec mentre mantinguin la seva condició de patrons de la Fundació, i el Director Executiu exercirà el seu càrrec de membre de la Junta Rectora mentre mantingui el càrrec de Director-Executiu.

Article 18. El President de la Junta Rectora serà el Vicerector de Transferència i Tecnologia de la UNIVERSITAT DE GIRONA. La Junta Rectora designarà un Secretari, que podrà ser designat entre els seus membres o no, en quin últim cas, podrà intervenir a les reunions de la Junta Rectora amb veu però sense vot.
 

Article 19. La Junta Rectora s’ha de reunir almenys una vegada al mes, així com sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen el 25% dels seus membres. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 5 dies d’antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys un terç dels seus membres més el President i Secretari o, si s’escau, de qui els substitueixi. En el cas de tractar-se de reunions d’especial urgència, aquestes podran ser convocades, de forma motivada, amb una antelació mínima de 24 hores.

L’acta de la reunió haurà de ser aprovada pel propi òrgan al final de cada reunió.
 

Article 20. Els acords de la Junta Rectora s’adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present i no s’admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d’empat.

Article 21. El càrrec de membre de la Junta Rectora és gratuït, sense perjudici que puguin ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.
 

Els membres de la Junta Rectora que acompleixen tasques de direcció, de gerència o d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

De la Comissió d’Usuaris

Article 22. En el moment en que la Fundació rebi l’encàrrec de la gestió del projectat Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, i estiguin definits els usuaris de l’esmentat parc, el Patronat promourà la creació d’una Comissió d’Usuaris que estarà formada per un mínim de 10 membres i un màxim de 15 membres, els quals seran necessàriament usuaris de l’esmentat parc, i seran escollits en assemblea pels propis usuaris del Parc.

Les funcions de la Comissió d’Usuaris seran les d’informar, assessorar i, en general, ser un òrgan consultiu de la Junta Rectora, amb l’objectiu de garantitzar el màxim nivell de satisfacció i estàndards de qualitat a tots els usuaris del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
 

Article 23. La Comissió d’Usuaris designarà un President i un Secretari. L’esmentada Comissió s’ha de reunir almenys una vegada al mes, així com sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen el 25% dels seus membres. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 5 dies d’antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys un terç dels seus membres més el President i Secretari o, si s’escau, de qui els substitueixi. En el cas de tractar-se de reunions d’especial urgència, aquestes podran ser convocades, de forma motivada, amb una antelació mínima de 24 hores.

L’acta de la reunió haurà de ser aprovada pel propi òrgan al final de cada reunió.
 

Article 24. Els acords de la Comissió d’Usuaris s’adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present i no s’admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d’empat. L’esmentada comissió podrà establir un reglament de règim intern, en el qual es definiran les altres normes de funcionament d’aquest òrgan col·lectiu.

Article 25. El càrrec de membre de la Comissió d’Usuaris és gratuït, sense perjudici que puguin ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.
 

Els membres de la Comissió d’Usuaris que acompleixen tasques de direcció, de gerència o d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Apartat II. ÒRGANS INDIVIDUALS
President del Patronat

Article 26. Correspon al President del Patronat la representació del mateix així com l’execució dels seus acords, excepte que el propi Patronat designi especialment a un altre membre del mateix, a qualsevol membre de la Junta Rectora o al Director-Executiu per l’execució de cadascun dels acords que adopti.

Secretari del patronat

Article 27. Correspon al Secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vist-i-plau del president, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació.

Vicepresident del patronat

Article 28. En cas d’absència del President a qualsevol reunió del Patronat, presidirà la reunió el Vicepresident, exercint les funcions del President.

Vicesecretari del Patronat

Article 29. En cas d’absència del Secretari a qualsevol reunió del Patronat, actuarà exercint les seves funcions el Vicesecretari.

Tresorer del Patronat
Article 30. Correspon al Tresorer la supervisió i censura de la gestió econòmica i financera de la Fundació, sense perjudici de la delegació de facultats que pugui fer a favor de la Junta Rectora i del Director-Executiu.
President de la Junta Rectora i de la Comissió d’Usuaris.

Article 31. Correspon al President de la Junta Rectora i de la Comissió d’Usuaris, respectivament, la representació dels respectius òrgans col·lectius, així com l’execució dels seus acords, excepte que la pròpia Junta Rectora o Comissió d’Usuaris designin especialment a un altre membre dels respectius òrgans col·lectius per l’execució de cadascun dels acords que adoptin.

Secretari de la Junta Rectora i de la Comissió d’Usuaris
Article 32. Correspon al Secretari de la Junta Rectora i de la Comissió d’Usuaris, respectivament, redactar les actes de les reunions dels respectius òrgans col·lectius, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vist-i-plau del president.
Director-Executiu.

Article 33. La Fundació podrà disposar d’un Director-Executiu nomenat pel Patronat a proposta de seu President, que disposarà de les facultats que el Patronat li atorgui, i sempre en l’àmbit de les seves funcions executives.

Article 34. El Director-Executiu, actuant dins de l’àmbit de les seves competències o de les delegacions expresses per part del Patronat o de la Junta Rectora, s’encarregarà d’executar els acords dels esmentats òrgans.

Article 35. El Director-Executiu podrà ser retribuït per l’exercici de les facultats que li siguin delegades en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Capítol VII. Exercici econòmic

Article 36. Els exercicis econòmics s’inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre, excepte el primer exercici que s’iniciarà el dia de l’atorgament de l’escriptura de constitució i finalitzarà el dia 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l’inventari i els comptes anuals.

Article 37.

 1. Els comptes han d’estar integrats per:
 1. El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, que ha d’especificar amb claredat els béns o els elements que s’integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
 2. El compte de resultats.
 3. La memòria, que ha d’incloure almenys:
Primer. El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si escau.
Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.
Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
 1. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signats pel secretari amb el vist-i-plau del president.
 2. En el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació pel Patronat, els comptes s’han de presentar al Protectorat.
Capítol VIII. Modificació

 Article 38. Per modificar aquests estatuts és necessari l’acord de dos terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l’aprovació del Protectorat.

Capítol IX. Fusió, escissió i extinció

 Article 39. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord de dos terceres parts dels membres del Patronat. La fusió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l’aprovació del Protectorat. L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l’aprovació del Protectorat.

Article 40. Per extingir aquesta entitat és necessari l’acord de dos terceres parts dels membres del Patronat. L’extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l’aprovació del Protectorat.
 
Capítol X. Destinació del patrimoni

Article 41.En el supòsit que durant la vida de la Fundació no s’hagi produït cap increment de la dotació inicial de la Fundació, l’extinció de la mateixa determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual ha de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a favor de la UNIVERSITAT DE GIRONA, de l’AJUNTAMENT DE GIRONA, de la FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE GIRONA i de la CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA, en proporció a les aportacions realitzades en la dotació fundacional.

 

En el supòsit que durant la vida de la Fundació s’hagin produït nous increments de la dotació inicial, a l’extinció de la mateixa es realitzarà la liquidació dels actius i dels passius, distribuint l’haver que en resulti entre les entitats públiques i privades sense afany de lucre i amb uns fins similars al de la Fundació, de forma proporcional a les aportacions al fons fundacional que hagin realitzat cadascuna d’elles, i sempre d’acord amb les estipulacions de l’article 46 de la Llei 5/2001 de fundacions.

 
<>Capítol XI. Patrocinadors impulsors de la Fundació

Article 42. Com a mostra de reconeixement i consideració es vol fer constar com a entitats patrocinadores de la Fundació les següents persones i institucions, les quals han portat a terme una activitat decisiva per la seva constitució. Les referides persones i institucions són les següents:

 • UNIVERSITAT DE GIRONA
 • AJUNTAMENT DE GIRONA
 • FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE GIRONA
 • CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA.
 

S’APROVA:

Designar el Sr. Lluís Busquet Ruhí, i el Sr. Salvador Carrera Gòmez per ser nomenats membres del patronat del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada, en representació del Consell Social de la Universitat de Girona.
 

S’APROVA:

Participar en la dotació fundacional de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona amb un import total de 21.000 €.
 1. Satisfer aquest import de la manera següent:
10.500 € del pressupost 2001 de la Universitat de Girona
10.500 € del pressupost 2001 del consell social de la UdG

S'APROVA:

Posicionar-se desfavorablement entorn de la tramitació i continguts del Projecte de Llei Orgànica d’Universitats de l’estat espanyol i fer les consideracions següents:
 1. El text actual del PLOU reforça alguns aspectes centralistes del sistema universitari a l’estat espanyol, especialment en aquelles qüestions que poden resultar bàsiques per a la definició de les universitats en els propers anys, en detriment del sistema universitari de Catalunya. En aquest sentit, la selecció i habilitació del professorat, la coordinació de les universitats catalanes en temes d’accés, l’elecció de les àrees de coneixement on poder contractar professors-col.laboradors, l’elaboració de models de costos de referència de les universitats públiques, etc. estarien fora del control de les Comunitats Autònomes.
   
 2. Els Consells Socials a Catalunya han desenvolupat les seves funcions amb normalitat en els darrers anys, d’acord amb les funcions que tenien encomanades. Per tant no sembla recomanable modificar la composició dels consells socials com proposa la LOU, disminuint la presència dels representants universitaris de la junta de govern en aquests.
   
 3. Així mateix, la LOU no oferiria suficients garanties que permetessin assegurar la viabilitat econòmica i equilibri territorial de l’actual sistema universitari de Catalunya, en tant que es potencia la competència oberta en l’accés a les universitats d’estudiants i de professorat, sense tenir en compte la situació de partida de les universitats de recent creació en l’actual context universitari, no implementant cap mesura correctora que ponderi possibles efectes negatius que puguin aparèixer. Tanmateix, el Consell Social mostra la seva profunda preocupació pel fet que la LOU podria facilitar la pèrdua de capital humà investigador al nostre entorn.
   
 4. Les persones són el component més preuat que tenen les universitats. Afavorir les bones relacions entre els diferents col.lectius universitaris és essencial per al bon funcionament de les institucions. En aquest sentit la LOU no preveu que el contingent de professorat contractat, que pot arribar a representar gairebé a la meitat del professorat, participi en els òrgans de representació i govern de la universitat. En aquest nou context es podrien generar problemàtiques de greuge comparatiu i desmotivació entre investigadors i docents, que caldria corregir el més aviat possible.
   
 5. El Consell Social considera inadequat el procediment accelerat per tramitar una llei orgànica d’universitats, ja que dificulta el debat que hauria d’estructurar el consens necessari per prendre decisions de caire estratègic, com són el funcionament de les universitats.
   
 6. Si malgrat la opinió contrària expressada per tota la comunitat universitària, la LOU s’aprova, els reglaments que caldrà redactar després a nivell autonòmic (Llei catalana d’Universitats i Consells Socials) i universitari (Estatuts) haurien de preveure i minimitzar aquells efectes no desitjats que la LOU pugui produir. Finalment, el Consell Social de la UdG desitjaria que el DURSI preveiés clarament, tot respectant la legislació vigent, assegurar l’homogeneïtat del sistema universitari català, impedint la fragmentació de les universitats pel que fa a la consideració i al finançament. Aquesta és una condició necessària per mantenir i millorar l’equilibri i la cohesió territorial de Catalunya ".
 

S’APROVA:

Autoritzar a la Universitat de Girona a demanar un crèdit bancari de fins a 2.228.648.720 PTA per completar les inversions del Pla Plurianual d’Inversions 2001/2006, en la seva primera fase 2001/2003, de conformitat amb les condicions especificades per la Generalitat de Catalunya.
 

S’APROVA:

Aprovar els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 2002 de la Universitat de Girona. Aquests són els següents:
  • Millorar la qualitat de la docència i el rendiment acadèmic.
  • Pla estratègic.
  • Involucrar la societat civil i la comunitat universitària (Promoure una associació d'amics de la UdG, entre altres actuacions.)
  • Que les Infrastructures  compleixin les condicions de qualitat necessàries.
  • Internacionalització de la UdG.
  • Sistemes de beques que promocionin la sortida d'estudiants a altres universitats d'altres països.
  • Impulsar un pla de formació integral dels estudiants.
  • Millorar l'accés a la Universitat i la atenció al estudiant.
  • Potenciar les activitats de recerca i transferència del coneixement, en especial a traves de la posat en marxa del Parc Científic i Tecnològic de la UdG
  • Estendre les tecnologies de la informació i de les comunicacions en tot l'àmbit universitari.
  • Millora de la gestió de recursos humans i materials ".
 

S’APROVA:

Aprovar el pressupost de despeses 2002 del Consell Social de la Universitat de Girona, segons les indicacions següents:

CENTRE DE COST

IMPORT

03.01.000 béns corrents i serveis

5.200.000PTA

03.01.001 atencions protocol·làries

600.000 PTA

03.01.004 dietes i desplaçaments

200.000 PTA

03.01.005 assistències

4.000.000 PTA

03.01.301 personal

19.000.000 PTA

03.01.600 inversions inventariables

500.000 PTA

03.01.900 jornada dels consells socials

500.000 PTA

TOTAL

30.000.000 PTA

 

S'APROVA:

Resoldre favorablement la sol·licitud de col·laboració econòmica en l’edició de la revista del Fòrum 2002 presentada per AEDI, per un import màxim de 500.000 PTA

Comunicar-ho a l’entitat interessada

S’APROVA:

Delegar a la Comissió d’Economia i Pressupost per resoldre la sol·licitud de col·laboració econòmica en l’edició de la conferència internacional EURODOC 2002 presentada pels becaris de recerca de la UdG, en el moment en que els sol·licitants informin del pressupost detallat de la conferència.