Consell Social

3nc/04

3nc/04, de 30 de novembre de 2004

S’APROVA:

El nomenament del senyor Manel Serra i Pardàs com a vicepresident del Consell Social de la Universitat de Girona a proposta del president, d’acord amb el que s’estableix en l’article 33.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, i la seva presa de possessió en el mateix acte.

S’APROVA:

La proposta elevada pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/04, de 30 de setembre de 2004, relativa a la modificació de la relació de llocs de treball com a conseqüència de la reorganització dels serveis generals de la Universitat de Girona.

S’APROVA:

La proposta elevada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/04, de 28 d’octubre de 2004, relativa a la modificació de la relació de llocs de treball com a conseqüència del conjunt d’accions de millora i promoció adreçades al personal d’administració i serveis de la Universitat de Girona. 

S’APROVA: 

El pressupost per a l’exercici 2005 del Consell Social de la UdG per un total equilibrat de 446.459,19 € (quatre-cents quaranta-sis mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb dinou cèntims)

Trametre aquest pressupost detallat per capítols i articles a la Gerència de la Universitat de Girona, per què sigui inclòs en el pressupost consolidat de la UdG de l’esmentat exercici 2005.

S’APROVA:

Fer pública una convocatòria d’ajuts adreçada a la comunitat universitària, que es regirà per les bases corresponents.

L’import total d’aquesta convocatòria és de 22.500 € amb càrrec a la partida 228.03, unitat orgànica 03.01.006 del pressupost del Consell Social de la Universitat de Girona per a l’exercici 2005.

S’APROVA:

Afegir en la secció de “Tarifes i preus del Pressupost de l’any 2004 de la UdG”, en l’apartat de “Tarifes gestió acadèmica”, i en el punt “Expedició de títols propis”, el text següent: “Quan l’estudiant aboni per avançat conjuntament amb el preu de matrícula les taxes corresponents a l’expedició de títols propis, aquesta serà la corresponent al curs en què formalitzi la matrícula, independentment del moment en què es realitzi l’expedició del títol”. 

S’APROVA:

La proposta elevada pel Consell de Govern en la sessió núm. 4/04, de 25 de novembre de 2004, de traslladar i establir l’Escola Universitària de Turisme al Campus Barri Vell de Girona.
Comunicar aquest acord al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.