Consell Social

Informació tribunals

Informació tribunals

INFORMACIÓ SOBRE ELS TRIBUNALS DELS PREMIS PER A TREBALLS DE RECERCA D'ESTUDIANTS DE BATXILLERAT.

ANNEX 1. Condicions per participar en els tribunals

1.1 Ser professor/a de la Universitat de Girona o ser professor/a d’un centre de secundària de les comarques gironines.

1.2 Els membres del tribunal hauran d’estar disponibles deL 8 al 28 de maig, període d’avaluació dels treballs

- La reunió presencial del tribunal per a l’avaluació definitiva dels treballs serà el 5 de juny a la tarda.

- L’acte de lliurament dels premis serà el 15 de juny de 2012,  a les 18 h. (Lloc a concretar)

1.3 Per a l’avaluació dels treballs, els membres del tribunal utilitzaran el formulari que l’organització dels premis posarà a la seva disposició i aplicaran els criteris que l’organització hagi establert.

1.4 Als membres del tribunal se’ls obsequiarà amb un val de 100 € de la cooperativa ABACUS (http://www.abacus.es/ ) per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. (No és acumulable amb el descompte de socis).

1.5 La Universitat de Girona, notificarà a tots els sol·licitants, l’acceptació de la sol·licitud i confirmarà la seva condició de vocal de tribunal o de reserva a finals d’abril, juntament amb el lliurament dels treballs.

ANNEX 2. Procediment de constitució dels tribunals

El Consell Social, juntament amb el Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura i el Vicerectorat de Recerca i Transferència, aplicaran la normativa de nomenament de tribunals que es resumeix a continuació:

2.1 S’inicia a principis de febrer de 2012 una crida pública al professorat de la Universitat de Girona i dels centres de secundària de les comarques gironines.

2.2 El professorat que vulgui participar en els tribunals haurà d’emplenar un formulari per web (fitxa de sol·licitud corresponent) abans del 17 de febrer de 2012, data en què finalitza el termini. Aquest

formulari de sol·licitud de participació com a avaluador

2.3 El sol·licitant farà constar, per ordre de preferència, fins a 2 àrees possibles per avaluar, com a màxim.

2.4 El Consell Social i el Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura i el  Vicerectorat de Recerca i Transferència, una vegada tancat el termini de presentació, confeccionaran les llistes dels professors sol·licitants per àmbits i àrees. Cal tenir molt present que un membre del tribunal de secundària, tot i que forma part del tribunal, no rebrà treballs que hagin pogut presentar alumnes del centre de secundària on és professor. Així mateix, es tindran presents les incompatibilitats familiars, de manera que cap avaluador no rebi un treball d’un familiar de primer o segon grau.

2.5 A l’hora de constituir els tribunals, tindran preferència aquells professors sol·licitants que hagin estat membres del tribunals en l’edició anterior, sempre que ho especifiquin a la fitxa de sol·licitud.

2.6 A fi de seleccionar els membres del tribunal per àrees de coneixement, es tindrà en compte:

1r - El que disposa l’apartat 2.5 d’aquest procediment de constitució.

2n- En funció de la quantitat de treballs presentats per àrea, s’assignaran els professors sol·licitants.

3r- Si hi ha més sol·licitants dels necessaris, l’assignació es farà mitjançant un sorteig.

4t- Si els sol·licitants per a una àrea no són suficients, es nomenaran d’acord amb la segona àrea escollida a les seves sol·licituds.

- En el conjunt dels tribunals hi haurà, si la procedència del professorat ho permet, un 50% de professorat universitari i un 50% de professorat de secundària.

2.7 Totes aquelles persones que estiguin afectades per l’art. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 27 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, cal inexcusablement que ho comuniquin. En particular, aquesta llei preveu com a causes d’abstenció i recusació "tenir qüestió litigiosa pendent amb qualsevol interessat, tenir parentiu de consanguinitat o amistat íntima o enemistat manifesta".

2.8 La inclusió d’una sol·licitud a les llistes indicades no impedeix la seva posterior exclusió (o anul·lació del nomenament del vocal, si escau), si es detecta la falsedat o incorrecció d’alguna de les dades al·legades a la sol·licitud.