Internacional > Beques/Grants/Becas > ERASMUS+ KA103 STA
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Internacional

ERASMUS+ KA103 STA

Ajuts de mobilitat per impartir docència a països del programa (Europa)

L'Agència Nacional Erasmus (SEPIE) publica cada any a la Convocatòria Nacional la quantia de les ajudes incloses dins del programa Erasmus+ procedents del finançament de la Comissió Europea. Es pot consultar aquesta informació a la seva pàgina web: www.sepie.es.

convocatòria pel curs acadèmic de 2019-2020

Per la convocatòria pel curs acadèmic de 2019-2020, els beneficiaris podran rebre un ajut de la UE format per l’ajut com a contribució a les despeses de viatge i l’ajut individual per l’estada durant el període de docència:

1. Ajut de viatge

Ajuda per contribuir a les despeses de viatge dels participants des de la institució d’origen fins la institució de destí on es desenvolupi l’activitat docent (anada i tornada). Per calcular el recorregut s’utilitzarà la calculadora de distàncies proposada per la Comissió Europea (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm ) i l’import de l’ajut de viatge segons la taula que s’indica a continuació (l'import ja inclou una contribució tant per anada com per la tornada):

DISTÀNCIES DE VIATGE 
QUANTITAT DE L'AJUT 
 Entre 10-99 km 
 20 per participant
 Entre 100-499 km
 180 per participant
 Entre 500-1999 km
 275 per participant
 Entre 2000-2999 km
 360 € per participant
 Entre 3000-3999 km
 530 € per participant
 Entre 4000-7999 km
 820 € per participant
 Entre 8000 km o més
 1500 € per participant 

Taula 1. Ajut del viatge 

2. Ajut de manutenció

Ajuda per contribuir a les despeses directament relacionades amb l’estada dels participants durant la mobilitat, segons la durada de l’activitat docent.

L’import total de l’ajut de manutenció dependrà del país de destí i  la durada del període de docència, els dies de viatge queden exclosos d’aquest càlcul.

La durada mínima obligatòria és de 2 dies lectius amb 8 hores de docència setmanals i se subvenciona fins un màxim de 5 dies lectius. L’import total d’aquest ajut es pot calcular segons la taula següent:

PAÍS DE DESTÍ
AJUT PER DIA
Grup 1 Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia. 120 € / dia
Grup 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre. 105 € / dia
Grup 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Servia, Turquia. 90 € / dia

Taula 2. Ajut de manutenció

No obstant, la UdG podrà adjudicar ajuts Erasmus+ sense finançament de la UE. Aquests ajuts zero (beca cero) poden ser tant per un període de mobilitat complet o bé, per un període addicional a un període de mobilitat amb finançament de la UE. En aquest cas, els beneficiaris també hauran de complir tots els requisits establerts amb caràcter general, llevat dels de finançament.

Inicialment es prendrà com a referència les dates reflectides en la sol·licitud i l’acord de mobilitat, però el càlcul final de dies es confirmarà a la finalització de la mobilitat, per les dates que constin al certificat d'estada que haurà emplenat la institució de destí i per les dates dels justificants d’haver viatjat (bitllets avió, de tren, tiquets de taxi, factura d’hotel, etc.). Qualsevol canvi entre les dates del Convenio de Subvención i el certificat d’estada s’haurà d'autoritzar mitjançant una addenda.

L’import màxim de la beca pot ser complementat en els casos de beneficiaris amb discapacitats i que presentin necessitats especials, mitjançant la presentació dels documents requerits pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que serà l’òrgan que dictaminarà si tal ajut és aprovat o denegat.