Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Resolució a l'Accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

Publicació de la resolució de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per al curs 2019-2020

Tal com marca la normativa d'Accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts, el 31 de maig es publica la resolució a les sol·licituds admeses i excloses;

RESOLUCIÓ

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el rector de la Universitat de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Els estudiants acceptats es matricularan al juliol juntament amb la resta d'estudiants de la Facultat. Quan es publiqui el calendari de matrícula ja hi constarà el dia específic dels admesos per trasllat de 30 crèdits.

Els estudiants exclosos poden optar a fer Preinscripció Universitària per sol·licitar plaça, cal adreçar-se a la Secció d'Atenció a l'estudiant i d'Accés de la UdG.

Notícies relacionades