Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aprofundiment dels coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes a la realitat empresarial del sector turístic, completant i complementant la seva formació teòrica amb l'experiència pràctica.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / JORDI COMAS TRAYTER  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / JORDI COMAS TRAYTER  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. REQUISITS Segons la normativa de pràctiques externes curriculars de Graus i Màsters de la Universitat de Girona, les pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni . Aquest conveni podrà ser: - Un conveni marc entre la Universitat i una empresa/institució que contempli altres col•laboracions podrà incorporar un apartat específic per a les pràctiques. Aquest conveni serà signat per la rectora. - Un conveni específic de pràctiques o annex al conveni marc, que podrà ser general o plurianual, o referit a cada una de les pràctiques a desenvolupar (que signarà el degà). Les pràctiques perquè tinguin reconeixement acadèmic s’han de dur a terme una vegada l’estudiant estigui matriculat de l’assignatura Pràcticum. Les estades formatives realitzades fora de l’assignatura s’entenen com a pràctiques voluntàries i sense reconeixement acadèmic.

2. ESTRUCTURA DE L’ASSIGNATURA L’estudiant realitzarà una estada formativa de 275 hores en una empresa/institució turística ubicada en territori nacional o a l’estranger preferentment entre el 12 d'abril de 2019 al 21 de juny de 2019. Els professors responsables de les pràctiques estudiaran i valoraran les sol·licituds fora d’aquest període. El Pràcticum es programarà de forma expressa en el calendari acadèmic dins de l’horari lectiu i no coincidirà amb cap altra assignatura, d’aquesta manera es facilitarà que l’estudiant pugui fer pràctiques a qualsevol empresa o institució turística ubicada en territori nacional o a l’estranger. L’estudiant no podrà estar sol en el seu lloc de pràctiques i haurà d’estar sempre acompanyat del tutor de l’empresa així com de l’equip de treball del departament on estigui assignada la seva plaça de pràctiques. La data d’inici i finalització del conveni, així com, l’horari és pactaran en el moment d’acordar el pla de formació. Tanmateix, l’acord haurà de contemplar dos dies festius a la setmana. El Pràcticum al tenir un caràcter formatiu no implica cap remuneració econòmica per part de l’empresa, excepte, en aquells casos que la política de l’empresa consideri oportú un ajut econòmic. A més de l’estada formativa a l’empresa, l’estudiant haurà d’assistir a las classes d’orientació professional establertes en el calendari acadèmic. Les classes consisteixen en facilitar la transició de l’estudiant al món laboral explicant les eines necessàries per endinsar-se al mercat laboral. A decisió del professor responsable de l’assignatura és poden convidar professionals del sector turístic.

3. PROCÉS SELECTIU El procés que determina l’assignació de les places de pràctiques són: 1. Tenir en compte la petició de l’estudiant. 2. L’expedient acadèmic 3. En cas que la mitjana de l’expedient sigui igual, serà seleccionat l’estudiant que tingui un menor nombre d’assignatures suspeses.

4. RECONEIXAMENT Els estudiants que en el moment de matricular-se de l’assignatura tenen un contracte laboral vigent en una empresa del sector turístic, podran sol•licitar el reconeixement, sempre i quan es compleixin els requisits temporals i formatius que impliquen l’assignatura Pràcticum. És per aquest motiu que hauran de presentar: - Fotocopia del contracte laboral o vida laboral. - Certificat de l’empresa amb segell i firma del director/a de l’empresa, on especifiqui les tasques realitzes, les hores de dedicació i les competències que cal reunir per desenvolupar les funcions assignades. L’aprovació del reconeixement de l’assignatura del Pràcticum, dependrà del professor responsable de l’assignatura, el qual determinarà si l’experiència acreditada és suficient per a l’exempció de l’estada externa. Els estudiants que hagin realitzat pràctiques voluntàries durant el mateix curs acadèmic en el qual estiguin matriculats de l’assignatura de Pràcticum, és a dir, entre els mesos d’octubre i abril o cursos anteriors, no podran sol•licitar que se’ls reconegui l’assignatura. En cap cas s’acceptaran contractes laborals que no siguin vigents ni tampoc pràctiques voluntàries realitzades en altres estudis.

5. SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES Per poder garantir l’èxit del desenvolupament de les pràctiques cal que l’estudiant estigui en contacte amb el tècnic de pràctiques, realitzant les següents activitats: - Realitzarà tutories individuals. - Participarà tutories de grup per compartir l’experiència amb la resta de companys de l’assignatura. A excepció dels estudiants que realitzin les pràctiques a l’estranger.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 4,00 0 4,00
Elaboració individual de treballs 0 12,00 0 12,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 275,00 0 275,00
Seminaris 9,00 0 0 9,00
Total 9,00 291,00 0 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Classes d'orientació professional Cal que l'estudiant assisteixi a un mínim de dos càpsules formatives i al TourismJobForum 0,01 No
  Pràctiques en empreses i institucions turístiques S'avalua a través de l'informe de valoració que realitza el tutor de l'empresa. 30 No
  Elaboració del diari de pràctiques S'avalua a partir de la validació del contingut de la memòria en format diari de pràctiques amb les tasques que s'han pactat amb l'empresa en el pla de treball. El diari s'ha de realitzar amb un mínim d'una entrada setmanal segons el format fixat a través de moodle. 40 No
  Qüestionari final valoratiu A partir d'un guio plantejat a Moodle l'estudiant farà una valoració critica de la seva estada de pràctiques. Aquesta capacitat valorativa i critica serà el principal element d'avaluació. 29,99 No

  Qualificació

  AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA
  Les eines que permeten avaluar l’assignatura són:
  1. Diari de les practiques . Consisteix en redactar un informe autobiogràfic setmanal sobre l’experiència professional viscuda al llarg de l’estada a l’empresa. És un document que convida a la narració reflexiva sobre quines tasques ha realitzat, com ha après, com s’ha enfrontat als problemes diaris de l’empresa, la seva intervenció, propostes d’actuació i autoavaluació. L’estudiant haurà d’utilitzar el format preestablert a fi d’evitar l’heterogeneïtat i facilitar l’avaluació.
  L’objectiu principal del diari és fer pensar a l’estudiant. L’estudiant no s’ha de limitar a aprendre a realitzar les tasques. Cal que aprengui a observar i analitzar i a partir de la reflexió crítica aconseguir que l’estudiant pugui anar definint la seva identitat professional.
  L'estudiant haurà de realitzar un mínim d'una entrada setmana en aquest diari de pràctiques.La realització d'aquest diari de pràctiques online no eximeix a l'estudiant de comunicar qualsevol incidència important directament al tutor sempre que sigui necessari.

  2. L’informe del tutor de l’empresa : El tutor haurà d’avaluar l’actitud, el comportament i les competències específiques del lloc de treball.

  3. Assistència a les classes d’orientació professional. Ha d'assistir com a mínim a 2 càpsules formatives de l'Escola de Competències UdG i al TourismJobForum. Aquest és un requisit indispensable per avaluar l'assignatura. Si no es compleix constarà com a no presentat a l'assignatura

  La ponderació de cadascun d’aquest elements en la nota final serà la següent:
  -40% Diari de pràctiques.
  -30% Qüestionari final valoratiu
  -30% Informe del tutor de l’empresa.

  En el cas dels estudiants que estiguin realitzant un programa de mobilitat tipus Erasmus, Prometeu, etc, que impossibiliti el requisit de les classes d'orientació professional, han de fer arribar aquesta consideració al seu tutor i la comissió de pràcticum determinarà cada cas si s'eximeix de l'assistència en alguna d'aquestes activitats.

  En el cas de reconeixement de pràctiques externes i d’acord amb la normativa de pràctiques externes curriculars de Graus i Màsters de la Universitat de Girona, l’eina que permet avaluar aquests reconeixements dels contractes laborals és la memòria de pràctiques .
  La memòria de pràctiques serveix per descriure el treball que realitza, el procediment que s’ha de seguir per desenvolupar les tasques encomanades així com, la detecció i correcció de problemes finalitzant amb una proposta de millora de les seves competències professionals. En el cas de reconeixement, la memòria de pràctiques representa el 100% de la nota de l'assignatura, Tanmateix els requisits de les classes d'orientació professional (mínim 2 càpsules i assistència al TourismJobForum) son les mateixes i la no assistència comporta l'avaluació de No presentat.

  L’objectiu principal és aconseguir que l’estudiant conegui millor l’empresa on treballa, el seu lloc de treball i detecti quins aspectes (formatius, competencials o d’actitud ) cal potenciar per millorar el seu desenvolupament professional.  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  En el cas que un estudiant no presenti el diari de pràctiques, o no presenti l'informe del tutor de l'empresa, o no hagi assistit a 4 de les 5 sessions d'orientació professional, la nota final de l'assignatura serà de no presentat.

  Avaluació única:
  Aquest tipus d'assignatura no disposa d'Avaluació Única

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Existeix el requisit de realitzar les càpsules i l'assistència al TourismJobForum. Donat que les càpsules es programen a dotzenes durant l'any es considera que no cal establir mesures de recuperació ja que no estan lligades a un únic dia. La no assistència al TourismJobForum es podrà recuperar realitzant dues càpsules addicionals.

  Observacions

  FUNCIONS DEL PROFESSOR RESPONSABLE DE L’ASSIGNATURA
  La Facultat designarà un membre de l’equip per a la coordinació i seguiment de les pràctiques externes, i serà a tots els efectes el responsable de l’assignatura de Pràcticum. Al mateix temps el professor responsable podrà estar recolzat per professors integrants d’una comissió adhoc.

  Les seves funcions seran:
  - Presentar l’assignatura a l’inici del curs acadèmic.
  - Supervisar les propostes de formació abans de tramitar els convenis de pràctiques.
  - Participar conjuntament amb el tècnic de pràctiques a les reunions de grup.
  - Impartir les classes d’orientació professional. Si ho creu convenient, pot convidar en alguna classe a professionals del sector turístic i/o tècnics de selecció de personal.
  - Redactar l’informe al finalitzar el curs i fer-lo arribar al Comitè de Qualitat, si s’escau, recolzat per la comissió adhoc.
  - Establir els criteris d’avaluació dels treballs a tenir en compte pels professors que formin part de la comissió adhoc.
  - Validar i signar les actes de l’assignatura.

  FUNCIONS DELS PROFESSORS INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ ADHOC DE L’ASSIGNATURA
  Els professors integrants de la comissió adhoc de l’assignatura que donen recolzament al professor responsable tindran les següents funcions:
  - Realitzar l’avaluació de l’assignatura.
  - Entrar la nota a l’acta de l’assignatura.

  En cas que no s’hagi designat una comissió adhoc, aquestes funcions seran assumides pel professor responsable de l’assignatura.

  FUNCIONS DEL TÈCNIC DE PRÀCTIQUES DE L’ASSIGNATURA
  - Presentar l’assignatura a l’inici del curs acadèmic.
  - Definir el perfil professional de cada estudiant.
  - Buscar la plaça de pràctiques idònia per cada estudiant.
  - Negociar el contingut formatiu de les pràctiques.
  - Realitzar el seguiment de les pràctiques i si s’escau resoldre qualsevol incidència.
  - Assistir a les reunions de grup.
  - Redactar un informe sobre el desenvolupament de les pràctiques i lliurar-ho al professor responsable de l’assignatura.
  - Participar en el desenvolupament de les classes del Pràcticum.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  De moment només estan fent pràctiques els estudiants que poden fer-les amb teletreball. La data prevista de començament "habitual" de les pràctiques és a partir del 24 d'abril. S'estan fent contractes perquè durant el mes de juny-juliol (i fins i tot a l'agost) es puguin fer les pràctiques. Intentarem donar una solució adequada a cada estudiant.

  Modificació de l'avaluació:
  No es modifica el sistema d'avaluació. Només s'ha eliminat el requisit d'assistència al Tourism Job Forum (previst pel 5 de març) que es va cancel·lar el dia 4 de març.

  Per les càpsules d'inserció laboral s'han activats activitats virtuals que es poden combinar amb les que ja havien realitzat durant el curs.

  Tutoria i comunicació:
  La comunicació personal amb cada estudiant es fa a través de correu electrònic o telèfon.

  La comunicació en grup es fa a través del fòrum de moodle de l'assignatura.

  Tot el seguiment de les pràctiques es fa a través de les eines de moodle.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.