Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Elements estructurals i cobertes. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS RODRIGUEZ CASELLAS  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT04 Treball en equip
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius

Continguts

1. TEMA1. INTRODUCCIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURES.

          1.1. Generalitats i funció de l’estructura.

          1.2. Tipologies d’estructures (Parets de càrrega, Formigó armat, Metàl•liques, Fusta i mixtes).

          1.3. Accions i esforços

          1.4. Moviments i deformacions de les estructures.

          1.5. Juntes de dilatació i juntes d’assentament.

2. TEMA 2. EL FORMIGÓ ARMAT

          2.1. Introducció. Materials que configuren l’estructura i la seva funció.

                    2.1.1. Avantatges i inconvenients de les estructures de formigó armat.

          2.2. Adherència formigó acer

          2.3. Tipus i disposició d’armadures.

          2.4. Longituts d’anclatje

          2.5. Longituds de solap i disposició

3. TEMA 3.-ENCOFRATS

          3.1. Definició i materials utilitzats.

          3.2. Condicions que ha de tenir un encofrat.

          3.3. Tensions que es produeixen en l’encofrat i en els apuntalaments.

          3.4. Models d’encofrats de fusta , metàl•lics, plàstic.

          3.5. Encofrats trepants

          3.6. Encofrats desllisants.

4. TEMA 4.- RECALÇOS

          4.1. Introducció.

          4.2. Preparació dels recalços. Anàlisi de l’edifici a recalçar.

          4.3. Programació dels recalços.

          4.4. Procés de construcció dels recalços

5. TEMA 5.- ELEMENTS QUE CONFIGURES LES ESTRUCTURES DE FORMIGÓ.

          5.1. Suports. Tipus, Disposició d’armadures en els suports, replanteig, construcció i control dels suports

          5.2. Jàsseres de formigó armat. Tipus, disposició d’armadures en les jàsseres, construcció i control.

          5.3. Forjats.- Tipologies.

6. TEMA 6.- FORJATS BIDIRECCIONALS.

          6.1. Introducció.

          6.2. Parts d’un forjat bidireccional.

          6.3. Disposició d’armadures en cada una de les parts.

          6.4. Criteris de disseny.

          6.5. Posta en obra i condicions d’acceptació. Control.

7. TEMA 7.- ESTRUCTURES METÀL•LIQUES.

          7.1. Sistems d'unió: remblons,perns i soldadura

          7.2. Sistemes d'unió, perns.- Conceptes i tipus 9.2.1.- Condicions de col•locació.

          7.3. Elements simples: Pilars i jàsseres. (Perfils utilitzats)

          7.4. Disposició d' unions entre elements:(empotraments ,recolzaments...)

          7.5. Elements compostos de diferents perfils. Pilars, jàsseres de gelosia. Encavallades. Condicions que han de reunir.

8. TEMA 8.- ESTRUCTURES DE FUSTA

          8.1. Conceptes bàsics, introducció, avantatges i inconvenients.Condicions que ha de reunir la fusta.

          8.2. Unions, encaixos de compressió i tracció, tirafons, connectors.

          8.3. Elements estructurals de fusta serrada. Bigues, pilars, encavallades.

          8.4. Fusta laminada. Conceptes bàsics. Fabricació, posta en obra i unions.

          8.5. Unions de la fusta amb d’altres materials.

9. TEMA 9.-ESTRUCTURES MIXTES.

          9.1. Introducció. Definicions. Funcions. Avantatges i inconvenients.

          9.2. Elements mixtes de formigó i acer. Pilars i jàsseres.

          9.3. Elements mixtes de fusta i acer.

          9.4. Unions entre els diferents elements mixtes.

10. TEMA 10.-COBERTES PLANES

          10.1. Definició i tipologies. Fulles delsdiferents tipus de cobertes

          10.2. Coberta ventilada.

          10.3. Coberta calenta. Transitables i no transitables.

          10.4. Coberta invertida.

          10.5. Coberta Dek.

          10.6. Coberta ajardinada.

11. TEMA 11.- COBERTES INCLINADES.

          11.1. Tipologies.

          11.2. Cobertes de teula, parts de la coberta, replanteig, procés d’execució, remats, perímetres i d’altres detalls.

          11.3. Cobertes de Fibrociment i Xapa metàli.lica, replanteig, posta en obra, canals,remats i d’altres detalls.

          11.4. Cobertes de Pissarra, sistemes de fixació i detalls.

          11.5. Condicions d’acceptació de les cobertes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 10 25
Elaboració individual de treballs 5 20 25
Prova d'avaluació 7 15 22
Sessió expositiva 23 25 48
Sessió participativa 15 15 30
Total 65 85 150

Bibliografia

 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural : con comentarios de los miembros d (2008). Instrucción del hormigón estructural (2ª-Leynfor Siglo XXI). Madrid: Ministerio de Fomento, Secretaría General Técnica, 2008. Catàleg
 • Rodríguez Martín, Luis Felipe (2005 ). Forjados unidireccionales : (EFHE) (3ª ed.). Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. Catàleg
 • Regalado Tesoro, Florentino (c1999 ). Los Forjados de los edificios : pasado, presente y futuro. Alicante: Cype Ingenieros. Catàleg
 • Florentino Regalado (2003). Los Forjados reticulares: diseño, análisis, construcción y patología / Florenti (8). Alicante: Cype Ingenieros. Catàleg
 • Argüelles Álvarez, Ramón (1975 ). La Estructura metálica hoy (2ª ed). Madrid: Técnica Bellisco. Catàleg
 • Medina Sánchez, Eduardo (2008 ). Construcción de estructuras de hormigón armado : edificación (2a ed.). Las Rozas de Madrid: Delta. Catàleg
 • Urbán Brotóns, Pascual (2008 ). Construcción de estructuras metálicas (2a ed.). San Vicente: Club Universitario. Catàleg
 • Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ana (cop. 2002 ). Cubiertas : cerramientos de edificios . Madrid: CIE Dossat. Catàleg
 • Spence, William Perkins (cop. 2006 ). Cubiertas : materiales e instalación . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Ortega y López de Prado, J.J (1988 ). Cubiertas planas e impermeabilización. Cubiertas inclinadas . Madrid: la Escuela. Catàleg
 • Regalado Tesoro, Florentino (DL 2003 ). Los Forjados reticulares : diseño, análisis, construccióny patología . Alicante: Cype Ingenieros. Catàleg
 • HYSPALIT (1998). Títol Manual para el diseño y ejecución de cubiertas de teja cerámica. Madrid: Hyspalit. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PROVES PARCIALS D'AVALUACIÓ (N1+N2) L'alumne haurà de resoldre de forma individual les qüestions teóriques i pràctiques plantejades segons els temari tractat a les sessions de teoria i de pràctiques de laboratori.
Es realitzaran dues proves. Cada prova valdrà un 15% de l'avaluació. El temari serà acumulatiu.
30
TREBALLS PRÀCTICS (N3) L'alumne haurà de resoldre els treballs que se li plantejaran a les sessions pràctiques de l'assignatura. Els treballs seran de diferent durada segons l'exercici a resoldre.
Es realitzaran tres treballs. Un corresponent a la resolució d'una estructura unidireccional, un corresponent a una estructura bidireccional, una estructura metàl.lica i detalls diversos
30
EXAMEN FINAL (N4) L'exàmen final consisteix en una prova on s'engloba tot el contingut teóric i pràctic del curs, així com el contingut exposat en les conferències i ponències comercials. 40

Qualificació

TEORIA
Al llarg del curs es realitzaran dues proves avaluables (N1 i N2). La primera contindrà la materia exposada durant la primera meitat del semestre, i la segona prova contindrà la materia exposada desde la realització de la primera prova fins la data de la segona.
L'assignatura disposarà de quatre treballs pràctics (N3) que l'alumne haurà de realitzar. Consistiran en ressolució d'un unidireccional (10%), ressolució d'un bidireccoinal (10%), ressolució d'una estructura metal.lica (5%), i ressolució de detalls constructius (5%).

Al final del semestre es plantejarà un examen (N4) de la totalitat de la matèria de l'assignatura desenvolupada durant tot el curs.

PRÀCTIQUES/ACTIVITATS
Les pràctiques d’aula i laboratori seran l’aplicació del que s’ha explicat a les sessions teòriques.

AVALUACIÓ
La nota global de l’assignatura es calcularà en funció del barem següent:

N1- nota correspondent a la prova 1 (15% del total)
N2- nota correspondent a la prova 2 (15% del total)
N3- nota correspondent als treballs després d'aplicar el correspondent %(30% del total)
N4- nota correspondent a l'exàmen global (40% del total)

Per aprovar l'assignatura caldrà que el resultat obtingut en l'aplicació dels corresponents percentatges, de les diferents activitas, sigui igual o superior a 5

Tots els alumnes hauran de realitzar l'examen final.

L' assignatura NO DISPOSA de PROVES RECUPERABLES.

Qualsevol sol.lució incorrecte que suposi un defecte greu per la sol.lució constructiva proposada o per l'edifici en general, serà motiu suficient per valorar qualsevol activita amb una nota inferior al 5.


Els treballs s'hauran de lliurar al professor dins del termini establert. UN COP PASSAT AQUEST TERMINI NO S'ACCEPTARÀ EL LLIURAMENT DE CAP TREBALL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri de "no presentat" s'aplicarà quan l'alumne no resolgui un percentatge superior al 30% de les activitats de l'assignatura.

Observacions

Es recomana l'assitència continuada a les classes teòriques i pràctiques de l'assignatura. També es recomna que l'alumne faci ús de les hores de tutoria del professor per tal d'anar solventar els dubtes que tingui sobre el contingut que es va exposant i treballant durant el curs.

L'alumne ha de tenir coneixement dels continguts relacionats amb fonamentacions, murs de contenció i murs de fàbrica.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Expressió gràfica 1
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2
 • Fonaments de materials
 • Geotècnia