Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Sistemes i criteris de medició i valoració de les unitats d’obra en les diferents fases d’execució de l’obra: fase II. Pressupostació d’obra privada i del Sector Públic. Relacions valorades. Impost sobre el Valor Afegit. Sistemes de predimensionat de costos.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER GIFRA BASSO  / ALBERT RIBERA ROGET
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE23 Capacitat per confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos

Continguts

1. ÀREA D'AMIDAMENTS

          1.1. SISTEMES I CRITERIS D'AMIDAMENT. (En aquesta unitat didàctica s’estudiarà per cada tema: les generalitats; definicions i contingut; i el tractament de la unitat d’obra: relació de possible s unitats d’obra, els factors modificatius a la definició de l’epígraf de les unitats d’obra, definició de l’epígraf de les unitats d’obra i el desenvolupament de l’amidament)

                    1.1.1. Estructura edificatòria. Tancaments, divisòries i altres formacions; aïllaments i impermeabilitzacions

                    1.1.2. Revestiments. Revestiments exterios i interiors: de parets i sostres (arrebossats, estucats, enguixats, enrajolats, aplacats i fals sostres), de terres (paviments i sòcols) i altres revestiments (remats, trencaaigües, etc.)

                    1.1.3. Fusteria i serralleria. Fusteria (de fusta, de PVC i d'alumini. Serralleria

                    1.1.4. Acabats. Vidres (envidriaments, envans, portes, murs cortina, lluernaris, etc.). Pintures i empaperats. Decoració i varis

                    1.1.5. Instal.lacins. D'evacuació d'aigües (Sanejament). D'aigua. D'aparells sanitaris i aixetes. D'electricitat. Altres instal.lacions (audiovisuals i comunicació, de protecció, de transport, de ventilació i evacuació, de climatitzacio, de gasos i liquats)

                    1.1.6. Enderrocs, deconstrucció i treballs previs

                    1.1.7. Gestió de residus

                    1.1.8. Seguretat i salut laboral

2. ÀREA DE PRESSUPOSTOS

          2.1. Estratègies per l'elaboració de pressupostos i de propostes econòmiques (obra Pública i privada)

          2.2. Elaboració de relacions valorades i de certificacions d'obra.

          2.3. Casos especials: Control de qualitat, Seguretat i Salut i Gestió de Residus.

          2.4. L'IVA en relació a l'execució d'obra. Tipus de gravamens. Casos especials. L'inversió del subjecte passiu.

          2.5. El preu fet. Explicació, reglamentació, comportament i sistemes per l'establiment de preus de negociació.

          2.6. Visió econòmica del criteri d'amidament "buit per ple".

          2.7. Sistemes de predimensionat d'obres.

          2.8. Control de qualitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 7 24 31
Sessió expositiva 28 14 42
Sessió pràctica 23 48 71
Tutories de grup 2 4 6
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Ribera Roget, Albert (2011). Presupuestos de proyecto y ofertas económicas de obra. ( ). Editorial Manuscritos. La 21. Catàleg
 • Ribera Roget, Albert (2012). Retribución variable por unidades de obra. El destajo en construcción.. Madrid: Manuscritos i Universitat de Girona. Catàleg
 • Gifra Bassó, Ester (2013 ). La Contratación pública de obras : claves, pautas y praxis . Morata de Tajuña, Madrid: Manuscritos. Catàleg
 • Ramírez de Arellano Agudo, Antonio (2010 ). Presupuestación de obras (4a ed. (actualizada con la gestión de RCD)). Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Valderrama, Fernando (cop. 2007 ). Mediciones y presupuestos : y otros A4 del proyecto segúnel CTE . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Bertrán Moreno, Agustín (2009 ). Las Mediciones en las obras : adaptadas al RD 304. Granada: [el autor]. Catàleg
 • García, Gonzalo (cop. 2001 ). Precio, tiempo y arquitectura : mediciones, presupuestos y planificación para edificación y obra civil . Madrid: Mairea :Celeste. Catàleg
 • Álvarez Martínez, Félix (DL 2001 ). Presupuestos para la construcción . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Benito Arango, Rodolfo de (cop. 2009 ). Manual de Presto (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana de España. Catàleg
 • Presto 11: Control de obra y control de costes (2011 ). Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Construc : revista técnica de la construcción ([1952]- ). Barcelona: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Qüestionari presencial en horari PAC - PRESSUPOSTOS Es realitzaran 3 proves. La primera amb una càrrega del 1,5%, la segona amb 3% i la tercera amb un 6%. 10,5
Exercici presencial en horari de pràctiques aula - PRESSUPOSTOS Es realitzaran 5 proves. La primera amb un càrrega del 3%, la segona amb un 1,5%, la tercera i quarta amb un 6% i la cinquena amb un 3%. 19,5
Exercici presencial en horari de pràctiques aula - AMIDAMENTS Es realitzaran 4 proves. Totes elles amb una càrrega del 6%. 24
Exercici presencial en horari de pràctiques d'aula informàtica Es realitzarà 1 prova. 6
Examen oficial Es realitzarà un únic examen. 40

Qualificació

MÈTODES DOCENTS.
D'acord amb les directrius fixades en la declaració de Bolonia, referents a la convergència de l'espai universitari europeu, l'assignatura s'estructura per fomentar d'una forma decidida la participació permanent de l'alumne en la seva formació.

En aquest sentit, i en línies generals, les activitats d’aprenentatge proposades són:
- Exposició oral dels temes continguts en el programa, facilitant abundant material de consulta per l'aprenentatge i comprensió dels diferents continguts.
- Foment de la participació de l'alumne en veritables grups de treball, i d'aquests en el desenvolupament de les sessions teòriques i pràctiques.
- Plantejament i exposició-resolució de pràctiques relacionades amb la temàtica de l’assignatura
- Pràctiques d’aula informàtica, on s’apliquen els coneixements adquirits, utilitzant com a eina de treball el programa PRESTO i TCQ2000 d’amidaments i Pressupostos i les fulles de càlcul de l’Excel.
- Realització de treballs individuals i en grup.
- Realització de proves i qüestionaris puntuables.

CRITERIS I ACTIVITATS PER A L'AVALUACIÓ.
L'avaluació d'aquesta assignatura s'ha d'entendre en el seu context global, és a dir, com matèria d'una única assignatura anomenada "AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS I " que a la vegada està formada per les dues àrees temàtiques especificades en el detall del programari.
Per l’avaluació de l’alumne/a es seguiran els següents principis:
- L'avaluació és continuada i acumulativa, mitjançant el seguiment i control del lliurament de treballs, pràctiques, exercicis; de les presentacions realitzades a classe; i per últim el resultat obtingut en l’examen final.
- Es realitzaran proves i/o qüestionaris puntuables al llarg del curs.
- L'examen final podrà comprendre la totalitat de coneixements impartits des del principi de l'assignatura fins el moment de realització d'aquest.
- En el moment d’avaluar a l’alumne es tindrà en compte haver realitzat i lliurat, en temps i forma, les activitats proposades pel seguiment de l’avaluació continua.

L'avaluació final es regirà en cada àrea temàtica pels següents principis:
- La qualificació obtinguda en l'examen final tindrà un valor del 40 % de la nota final de l’assignatura.
- L’avaluació continua, consistent en la fixació d’una nota que tindrà en compte el treball realitzat per l’estudiant al llarg de l’etapa de formació (realització de pràctiques, exercicis, qüestionaris, treballs, proves, ...) tindrà un valor del 60 % de la nota final de l’assignatura.

D’aquests dos valors se’n obtindrà la nota de cada àrea temàtica, que passarà a fer promig al 50 %.

Les pràctiques podran ser en grup o individuals, en cada cas, el professor responsable fixarà les pautes pertinents.
Els treballs i exercicis plantejats s'hauran de lliurar dins del termini fixat i amb el format establert. Un cop exhaurit aquest termini aquests no seran acceptats.
Els treballs, exercicis, qüestionaris i altre activitats puntuables que formin part de l'avaluació continua no admetran recuperació.

Examen (40 % nota final). Examen únic sense opció a recuperació.
- L’alumne està obligat a presentar-se a l’examen, encara que la nota resultant de l’avaluació continua ja li permeti aprovar l’assignatura.
- Serà un examen global compost per dues parts, una per cada àrea temàtica.
Per superar tota l'assignatura cal obtenir una nota promig en les dues àrees = 5.00.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents:
- Presentar-se a l'examen final
- Haver complert, com a mínim, un 80 % dels criteris fixats en l'avaluació continua.

Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de No Presentat.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a examen quan entra a l'aula d'examen, per tant està obligat a lliurar l'examen per ser qualificat.

Observacions

PREREQUISITS:
En concret, i pel que fa a l’apartat, cal contemplar:

- Les assignatures que cal haver aprovat per cursar en condicions l'assignatura estan relacionades a l'aparatat "ASSIGNATURES RECOMANADES"

- Com a matèries bàsiques relacionades i que l’alumne ha d’estar rebent, hi ha:

ORGANITZACIÓ , PLANIFICACIÓ I EQUIPS D’OBRA 2
CONSTRUCCIÓ 6
ESTRUCTURES 3
SEGURETAT I SALUT LABORAL

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Dret
 • Empresa
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Geometria descriptiva
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Topografia i replantejos