Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Fonts d’informació. Obtenció de la informació. Tècniques d'anàlisi estadístiques. // Fuentes de información. Obtención de la información. Técnicas de análisi estadística.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LLUIS COROMINA SOLER
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
LLUIS COROMINA SOLER
Idioma de les classes:

Competències

 • CE1 Idear, promoure i aplicar instruments i tècniques de planificació i direcció del turisme
 • E1 Idear, promoure i aplicar tècniques de gestió pròpies del turisme cultural
 • CE2 Aplicar, de manera reflexiva i crítica, metodologies d'investigació transdiciplinar i multidisciplinar a la realitat turística
 • E2 Aplicar, de manera reflexiva i creativa, metodologies d'investigació transdisciplinària i multidisciplinària a la realitat turística
 • T4 Interpretar i avaluar amb esperit crític i rigor intel·lectual els resultats obtinguts, tant els derivats d'una actuació professional com els extrets d'una investigació
 • CG4 interpretar i avaluar amb esperit crític i rigor intel·lectual els resultats obtinguts, tant derivats d'una actuació professional com del extrets d'una investigació

Continguts

1. Introduction to survey research methodology. / Introducción a la metodología de investigación de encuestas.

2. Design stages and associated errors in Tourism research / Etapas de diseño y errores asociados en la investigación turística

          2.1. Target populations, sampling frames, and coverage error / Poblaciones objetivo, marcos de muestreo y error de cobertura

          2.2. Nonresponse error in sample surveys and survey interviewing / Error de no respuesta en encuestas por muestreo y entrevistas con encuestas

3. Data collection methods in Tourism studies / Métodos de recolección de datos en estudios de turismo

4. Questionnaire design and evaluation of survey questions / Diseño del cuestionario y evaluación de las preguntas de la encuesta

5. Data Analysis / Análisis de datos

          5.1. Sample design and sampling error / Diseño de la muestra y error de muestreo

          5.2. Confidence intervals and hypothesis tests / Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis

          5.3. Quantitative methods in Tourism studies / Métodos cuantitativos en estudios de turismo

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Exposició dels estudiants 2,00 10,00 12,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 12,00
Resolució d'exercicis 6,00 10,00 16,00
Sessió participativa 10,00 0 10,00
Tutories de grup 5,00 0 5,00
Total 25,00 50,00 75

Bibliografia

 • Baggio, Rodolfo (2011 ). Quantitative methods in tourism : a handbook . Buffalo, NY: Channel View. Catàleg
 • Blasius, J., and Thiessen, V. (2012). Assessing the Quality of Survey Data. Sage.. Catàleg
 • Brotherton, Bob. Researching hospitality and tourism (2nd edition). . Catàleg
 • Couper, Mick P (2008). Designing effective Web surveys . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Dillman, Don A (cop. 2007 ). Mail and Internet surveys : the tailored design method (2nd ed., 2007 update with new internet, visual, and mixed-mode guide). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Dillman, Don A (2009 ). Internet, mail, and mixed-mode surveys : the tailored design method (3rd ed.). Hoboken (N.J.): Wiley. Catàleg
 • Dwyer L., Gill A., Seetaram N. (2012). Handbook Of Research Methods In Tourism Quantitative and Qualitative Approaches. Cheltenham, UK: Edward Elgar. Catàleg
 • Fowler, Floyd J (2014). Survey Research Methods (5th Edition). Sage. Catàleg
 • Groves, Robert M. (cop. 2004 ). Survey methodology . Hoboken: Wiley-Interscience. Catàleg
 • Groves RM, Fowler FJ, Couper MP, Lepkowski JM, Singer E, Tourangeau R (2009). Survey Methodology (2nd). Hoboken: Wiley-Interscience. Catàleg
 • Leeuw, Edith D. de (2008 ). International handbook of survey methodology . New York, [etc.]: Lawrence Erlbaum Associates. Catàleg
 • Presser, Stanley (cop. 2004 ). Methods for testing and evaluating survey questionnaires . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Saris, Willem E (2007 ). Design, evaluation, and analysis of questionnaires for survey research . Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience. Catàleg
 • Vehovar V., Lozar-Manfreda, K., and Callegaro, M. (2014). Web Survey Methodology. Sage. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Quantitative methods in Tourism with SPSS / Métodos cuantitativos en turismo con SPSS Written delivery of a complex sample analysis with SPSS. It can be done in groups of up to 3 students. / Entrega escrita de un análisis de muestra complejo con SPSS. Se puede hacer en grupos de hasta 3 estudiantes. 25
Questionnaire design and presentation / Diseño y presentación del cuestionario Design and pilot test of a questionnaire according to research objectives freely choosen by the student. Oral presentation and discussion of all questionnaires in the classroom. It can be done in groups of up to 3 students. / Diseño y prueba piloto de un cuestionario de acuerdo a los objetivos de investigación elegidos libremente por el estudiante. Presentación oral y discusión de todos los cuestionarios en el aula. Se puede hacer en grupos de hasta 3 estudiantes. 25
Exam / Examen Written exam on the contents of Groves' book and classroom lectures. / Examen escrito sobre el contenido del libro de Groves y de lo que se ha expuesto en las clases. 50

Qualificació

The final mark will be computed as:
-Quantitative methods in Tourism with SPSS: 25%
-Questionnaire design: 25%
-Exam: 50%

A final (weighted) grade of 5 or more points over 10 is required to pass the subject.

These weights are subject to the following requeriments:
- The delivery of the activities "Statistical methods with SPSS" and "Questionnaire design" is compulsory.

- The exam is compulsory.
- The minimum required mark for the exam and deliveries is 4. With 4 or more points, a weighted average of exam and deliveries is computed.

##########################################################

La calificación final se calculará de la siguiente manera:
- Métodos cuantitativos en Turismo con SPSS: 25%
- Diseño del cuestionario: 25%
- Exam: 50%

Se requiere una nota final (ponderada) de 5 o más puntos sobre 10 para pasar el sujeto.

Estos pesos están sujetos a las siguientes exigencias:
- La entrega de las actividades "Métodos estadísticos con SPSS" y "Diseño del cuestionario" es obligatoria.
- El examen es obligatorio.
- La nota mínima requerida para el examen y las entregas es de 4. Con 4 o más puntos, se calcula un promedio ponderado del examen y las entregas.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Students who do not attend to the exam or do not present one of the compulsory deliveries. / Estudiantes que no asistan al examen o no presenten una de las entregas obligatorias.