Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudis sobre temes de gramàtica (fonologia, morfologia, sintaxi i semàntica) analitzats des d'una perspectiva tipològica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CARLA FERREROS PAGES  / LLUÏSA GRÀCIA SOLÉ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • T5. Relacionar sistemàticament els nous coneixements que es van adquirint amb altres ja apresos, del propi camp de coneixement o d'altres afins, fins i tot de forma original i creativa.
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques (bases de dades, aplicacions d'anàlisi, etc.) adients per aconseguir resultats de qualitat
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i/o literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques oportunes per aconseguir resultats de qualitat.

Continguts

1. LES LLENGÜES I LA PERCEPCIÓN DEL MÓN: DIFERÈNCIES DE CATEGORITZACIÓ. 1.1. La noció de categorització. 1.2. Les parts del cos, la salut i la malaltia. 1.3. El temps i l’espai. 1.4. Les relacions de parentiu. 1.5. Els sistemes numerals.

2. REPERCUSSIONS DE LES DIFERÈNCIES TIPOLÒGIQUES EN L’APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES. 2.1. Alguns factors lingüístics que influeixen en l’adquisició d’una L2. 2.2. Qüestions fonètiques i fonològiques. 2.3. Flexió nominal i flexió verbal. 2.4. Ordre de mots a la frase i als sintagmes. 2.5. Les frases atributives, locatives, existencials i possessives. 2.6. Les frases relatives.

3. RELACIONS ENTRE COMPONENTS DE LA GRAMÀTICA: MORFOLOGIA I SINTAXI 3.1. La noció de nucli en morfologia. 3.2. Llengües prefixants i llengües sufixants. Posició del nucli i relació entre els components. 3.3. L’estructura argumental i la formació de mots.

4. ELS UNIVERSALS LINGÜÍSTICS AL LLARG DE LA HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA: UNA MIRADA A TRAVÉS DELS TEXTOS. 4.1. L’antiguitat: Grècia i Roma. 4.2. L’edat mitjana: els “Modistae”. 4.3. El Renaixement. 4.4. Port-Royal i el racionalisme del segle XVII. 4.5. La filologia historicista del segle XIX. 4.6. El segle XX: l’estructuralisme, el funcionalisme i la gramàtica generativa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 20 20
Exposició dels estudiants 1 6 7
Lectura / comentari de textos 5 20 25
Resolució d'exercicis 0 44 44
Sessió participativa 40 0 40
Sessió pràctica 7 0 7
Tutories de grup 5 0 5
Visionat/audició de documents 2 0 2
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Escandell Vidal, M. Victòria Marrero Aguiar, Victoria (DL 2009 ). El Lenguaje humano . Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa (1995). Morfologia lèxica: l'herència de l'estructura argumental. València: Universitat de València. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa (2009 ). LLengua i immigració : la influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua . Vic: Eumo. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa Cabré i Castellví, M. Teresa (Maria Teresa) Lorente, Mercè (2000 ). Configuración morfológica y estructura argumental : léxico y diccionario : resultados del proyecto de investigación DGICYT, PB93-0546-C04 . [Vitoria]: Universidad del País Vasco. Servicio Editorial. Catàleg
 • Junyent, M. Carme (1996 ). Estudis africans . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Junyent, M. Carme, 1955- (2009 ). Llengua i acollida . Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Junyent, M. Carme (DL 2006 ). Antropologia lingüística . Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (1991-1994 ). Curso universitario de lingüística general . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (1997 ). Introducción a la lingüística : enfoque tipológico y universalista . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2010 ). Spanish is different : introducción al español como lengua extranjera . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Robins, R. H.|q(Robert Henry) (2000 ). Breve historia de la lingüística . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Spencer, Andrew (1991 ). Morphological theory : an introduction to word structure in generative grammar . Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Taylor, John R (2003 ). Linguistic categorization (3rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University. Catàleg
 • Tusón, Jesús (1982 ). Aproximación a la historia de la lingüística . Barcelona: Teide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació a les classes. Es valorarà l'assistència i la participació a les classes. 10
Exercici tema - 1 En totes les proves d'avaluació escrites es valorarà el contingut del treball o de les respostes de l'exercici (o de l'examen) i la qualitat de l'argumentació. També es tindrà en compte l'expressió i la correcció gramatical i ortogràfica de l'escrit (cada error de normativa baixarà 0,2 punts).

10
Exercici tema - 2 En totes les proves d'avaluació escrites es valorarà el contingut del treball o de les respostes de l'exercici (o de l'examen) i la qualitat de l'argumentació. També es tindrà en compte l'expressió i la correcció gramatical i ortogràfica de l'escrit (cada error de normativa baixarà 0,2 punts).

10
Exercici tema - 3 En totes les proves d'avaluació escrites es valorarà el contingut del treball o de les respostes de l'exercici (o de l'examen) i la qualitat de l'argumentació. També es tindrà en compte l'expressió i la correcció gramatical i ortogràfica de l'escrit (cada error de normativa baixarà 0,2 punts).

10
Exercici tema - 4 En totes les proves d'avaluació escrites es valorarà el contingut del treball o de les respostes de l'exercici (o de l'examen) i la qualitat de l'argumentació. També es tindrà en compte l'expressió i la correcció gramatical i ortogràfica de l'escrit (cada error de normativa baixarà 0,2 punts).

10
Treball de curs relacionat amb els temes 1, 2 o 3. En totes les proves d'avaluació escrites es valorarà el contingut del treball o de les respostes de l'exercici (o de l'examen) i la qualitat de l'argumentació. També es tindrà en compte l'expressió i la correcció gramatical i ortogràfica de l'escrit (cada error de normativa baixarà 0,2 punts).

40
Exposició del treball de curs. Es valorarà l'estructura, la claredat, la correcció lingüística i la forma de l'exposició. També es tindrà en compte el contingut. 10

Qualificació

En totes les proves d'avaluació escrites es valorarà el contingut del treball o de les respostes de l'exercici (o de l'examen) i la qualitat de l'argumentació. També es tindrà en compte l'expressió i la correcció gramatical i ortogràfica de l'escrit (cada error de normativa baixarà 0,2 punts).

NOTA IMPORTANT:

Si l’assistència a classe és inferior al 80%, l'avaluació de l'assignatura es regirà per aquests altres criteris:

Quatre exercicis - 20%
Treball de curs - 20%
Exposició oral del treball - 10%
Examen final - 50%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerà No Presentat aquell alumne que no hagi fet en el moment previst alguna de les activitats avaluables següents: el treball, els quatre exercicis o l’exposició oral (o l'examen, si és el cas).

Observacions

TUTORIES

Demaneu cita prèvia per correu electrònic.

Lluïsa Gràcia
lluisa.gracia@udg.edu

Carla Ferrerós
carla.ferreros@udg.edu