Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi comparativa de serveis i programes de joventut tant nacionals com internacionals. Análisi crítica dels equipaments i serveis de joventut: Necessitats i possibilitats per a la innovació i millora de la intervenció en joves. Els perfils dels professionals de la joventut i el treball inderdisciplinar en el desplegament de les polítiques de joventut. Polítiques de joventut nacionals i internacionals: estructura, organització administrativa i serveis implicats. La transversalitat en les polítiques públiques i en l'acció en joventut des de diferents models nacionals i internacionals. Característiques específiques de grups i colectius juvenils.
Crèdits:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA PLANAS I LLADO  / PERE SOLER MASO
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Anglès (80%)

Competències

 • B.4.  Analitzar críticament les principals polítiques i accions en matèria de joventut.
 • T.2.  Comunicar-se i mantenir relacions interpersonals de forma efectiva, de manera especial amb diferents col·lectius juvenils.
 • T.5.  Comunicar-se en una llengua estrangera.
 • E.1.  Identificar dominar l'estructura i organització administrativa dels serveis implicats en el desenvolupament de les polítiques de joventut.
 • E.4.  Identificar i analitzar realitats juvenils individuals i grupals.

Continguts

1. Territori i realitat juvenil

2. Causes que incideixen i determinen la situació juvenil

3. Possibilitats, alternatives i limitacions per transformar la realitat juvenil d'un territori

4. Principals directrius que configuren les polítiques públiques de joventut

5. Principals serveis i programes de joventut

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 27 57
Sortida de camp 10 8 18
Total 40 35 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Visita d'estudi Presentació d'un informe breu de 3 a 4 pàgines on s'explicitin els aprenentatges que s'han assolit a partir d'una reflexió i valoració crítica argumentada i raonada. Aquest treball s'haurà de lliurar com a molt tard el 20 de maig a través de l'aplicació informàtica corresponent dins el moodle de l'assignatura. 25
  Viatge d'estudis Opcions d'avaluació:
  a) Presentar un informe breu de 3 a 5 pàgines on s'explicitin els aprenentatges que han assolit (aprovat), b) Presentar una memòria documentada sobre les institucions i els serveis juvenils visitats i una reflexió i valoració crítica argumentada i raonada sobre les seves funcions i el seu funcionament (notable-excel·lent), c) Realització d'un muntatge fotogràfic (aprovat-excel.lent).
  El treball s'haurà de lliurar a través de l'aplicació informàtica de l'assignatura, com a molt tard el 5 de juny de 2020.
  75

  Qualificació

  Per la qualificació dels estudiants es tindrà en compte:
  - Assistència i participació activa en les sortides.
  - La presentació dels respectius exercicis
  Criteris d'avaluació:
  - Requisits formals
  - Claredat de la informació
  - Ús correcte de la comprensió de la terminologia i del vocabulari
  - Capacitat d’argumentació
  - Adequació de la quantitat i qualitat de la informació (segons opcions)
  - Significativitat del contingut
  - Ordenació de la presentació (segons opcions)
  - Creativitat (segons opcions)

  És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1’5 (es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si es supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès. La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  En cas de no assistir a una visita o cap de les dues, s'haurà de realitzar un treball sobre la realitat juvenil d'un municipi o territori (català o estranger) i la seva política de jovetut. El professor responsable de l'avaluació d'aquesta assignatura donarà les pautes concretes que en cada cas s'hauran de seguir.

  Observacions

  Al llarg del curs es presentarà el programa detallat de cada una de les sortides així com el cost que suposarà el desplaçament en cada cas.

  La bibliografia i documentació d'aquesta assignatura es concretarà en el moment de presentar cada sortida.