Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Descripició de les propietats generals dels materials de construcció i identificació
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CE04 Coneixement dels materials i sistemes constructius o prefabricats emprats en l'edificació, les seves varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen

Continguts

1. 1. Introducció als materials de construcció: 1.1. Propietats generals dels materials. 1.2. Roques naturals 1.3. Materials orgànics: Fusta / Suro 1.4. Materials ceràmics 1.5. Vidres 1.6. Metalls 1.7. Resines sintètiques 1.8. Materials bituminosos 1.9. Pintures 2. Conglomerants i conglomerats: 2.1. Conglomerants: Guix / Calç / Ciment 2.2. Conglomerats: Morters / Formigons 3. Per cada família de materials es tractaran: 3.1. Procediments d'obtenció / Producció 3.2. Possibilitats d’ús / Aplicació 3.3. Propietats / Característiques físiques i químiques 3.4. Vinculació amb els sistemes constructius i posada en obra. 3.5. Normativa / Assaigs / Control de qualitat 3.6. Criteris de sostenibilitat.

2. 1. Introducció als materials de construcció: 1.1. Propietats generals dels materials. 1.2. Roques naturals 1.3. Materials orgànics: Fusta / Suro 1.4. Materials ceràmics 1.5. Vidres 1.6. Metalls 1.7. Resines sintètiques 1.8. Materials bituminosos 1.9. Pintures 2. Conglomerants i conglomerats: 2.1. Conglomerants: Guix / Calç / Ciment 2.2. Conglomerats: Morters / Formigons 3. Per cada família de materials es tractaran: 3.1. Procediments d'obtenció / Producció 3.2. Possibilitats d’ús / Aplicació 3.3. Propietats / Característiques físiques i químiques 3.4. Vinculació amb els sistemes constructius i posada en obra. 3.5. Normativa / Assaigs / Control de qualitat 3.6. Criteris de sostenibilitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 60,00 0 60,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Sessió expositiva 0 26,00 0 26,00
Sessió pràctica 24,00 36,00 0 60,00
Total 28,00 122,00 0 150

Bibliografia

 • Alamán Simón, Aurelio (2000). Materiales metálicos de construcción (3ª ed.). Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Catàleg
 • Arredondo y Verdú, Francisco (1992). Madera y corcho. Madrid: ETS Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Arredondo y Verdú, Francisco (1991). Yesos y cales. Madrid: ETS Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Arredondo y Verdú, Francisco (1991). Piedras, cerámica y vidrio. Madrid: ETS Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Avendaño Sarmiento, Luis (1992). Iniciación a los plásticos. Barcelona: Centro Español de Plásticos. Catàleg
 • Bentley, J (1999). Química y tecnología de pinturas y revestimientos /. Madrid: A Madrid Vicente Ediciones. Catàleg
 • Espanya (2006). Código técnico de la edificación :. Madrid: Leynfor Siglo XXI. Catàleg
 • Espanya (1999). Instrucción de hormigón estructural : (5a ed. rev.). Madrid: Ministerio de Fomento. Catàleg
 • Espanya (2003). EFHE : (3ª ed.). Madrid: Multinormas. Catàleg
 • Fernández Cánovas, Manuel (1990). Materiales bituminosos. Madrid: ETS Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Fernández Cánovas, Manuel (1991). Hormigón (2ª ed). Madrid: ETS Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Fernández Navarro, José María (2003). El Vidrio (3ª ed). Madrid: Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Catàleg
 • García Castán, Juan (2007). Manual de la pintura en la construcción (4a ed.). Barcelona: ANSPI Federación Nacional de Empresarios Pintores. Catàleg
 • Hellerich, Walter (1992). Guía de materiales plásticos :. Barcelona: Hanser. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós (1989). Fustes per a la construcció :. Barcelona: ITEC. Catàleg
 • Michaeli, Walter (1992). Tecnología de los plásticos :. Barcelona: Hanser. Catàleg
 • Mottana, Annibale (1999). Minerales y rocas (2a. ed.). Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Navarro Sentanyes, Antonio (1993). Vidre inorgànic. Barcelona: UPC. Catàleg
 • Neely, John E (1999). Metalurgia y materiales industriales. México [etc]: Limusa-Noriega. Catàleg
 • Schumann, Walter (1974). Rocas y minerales :. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Solà i Solà, Joaquim (1991). Indústria básica i productes metàl·lics. Barcelona: Departament d'Industria i Energia. Catàleg
 • Suriol Castellví, Josep (1995). Geotecnia :. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Vignote Peña, Santiago (1996). Tecnología de la madera. Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
P1. Pràctiques de laboratori Treball d'experimentació relacionada amb els materials de construcció.

El treball es realitza al laboratori de materials, amb indicacions / correccions del professorat.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Participació activa a les sessions.
/ Satisfacció dels requeriments dels lliuraments.
20 No
P2. Pràctiques d'aula Treball d'experimentació relacionada amb els materials de construcció.

El treball es realitza a l'aula amb indicacions / correccions del professorat.
/ Durant el curs es plantejaran una o diverses activitats avaluables.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Participació activa a les sessions.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
20 No
EX. Examen Activitat d’avaluació individual a partir de les presentacions a l'aula, la bibliografia proposada i, si es el cas, les conferències/ponències comercials especificades com a obligatòries en la pàgina de l'assignatura. 60

Qualificació

Sistema d’avaluació continuada, basat en les activitats d’avaluació descrites :
Pràctiques (40%)
...... P1. Pràctiques de laboratori. (20%)
...... P2. Pràctiques d'aula. 20%)
Examen. (60%) (>=40)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Obtenció de la nota :

1/ Superació de la qualificació total mínima requerida :
.- a cadascuna de les pràctiques : no n'hi ha (s'han d'entregar com amínim el 80% de les practiques de laboratori)
.- a l’examen : EX >=40.
.- a l'examen de recuperació (si es el cas) EX REC >= 40

2/ Obtenció de la nota final:
(N) = 20%(P1) + 20%(P2) + 60%(EX)
.- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=50.
.- En cas contrari, es pot optar per l'examen de recuperació que es realitzarà en la data especificada en el calendari acadèmic, o l'assignatura es considerarà suspesa.

3/ Examen de recuperació (EX REC).
.- En cas d'assistir a l'examen de recuperació la nota final (N REC) serà:
(N REC) = 20%(P1) + 20%(P2) + 60%(EX REC)
.- L’assignatura es considera aprovada si (N REC) >=50.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
- - - - - - - - - - - - - - - -
En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre les pràctiques :
.- Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació.
.- Cada activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.
.- S'ha d'assistir i entregar el 80% de les practiques de laboratori realitzades durant el curs.
.- Les activitats complementàries es consideren de suport a l’estudi, i no s'avaluen directament.
.- Els treballs de pràctiques NO es poden recuperar .
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre l’examen :
.- Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura a partir de les presentacions a l'aula, les pràctiques realitzades (al laboratori i a l'aula), la bibliografia proposada i, si es el cas, les conferències/ponències comercials especificades com a obligatòries en la pàgina de l'assignatura.
.- El format serà tipus test i/o de resposta breu.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- Les qualificacions de les pràctiques dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
.- L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que no es realitzi l’examen.

Avaluació única:
Si algun alumne sol.licites avaluació única haura de fer l'examen final on hi haura preguntes relacionades amb tot el contingut de l'assignatura: pràctiques de laboratori (20% nota final), pràctiques d'aula (20% nota final) i teoria (60% nota final).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es sol.licitaran al professorat via correu electrònic. Aquestes tutories es realitzaran a traves del mateix correu electrònic si son questions de resolució fàcil o sino es faran presencialment al despatx 126 de P-III.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre el professorat i els estudiants es farà sempre a través de correu electrònic o a traves del moodle, per la qual cosa es imprescincible consultar regularment aquesta plataforma.

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professorat.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -
Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories del professorat.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions a l’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Són sessions amb el professorat per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen al laboratori, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal deixar-ho plasmat en una enquesta que es realitzarà a principi de curs.

Assignatures recomanades

 • V-Construcció 1

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.