Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Albert Falgueras Xarbau  / Enric Garcia Lopez  / Neus Jimenez Sagols  / Jesus Planella Morato
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Enric Garcia Lopez  / Neus Jimenez Sagols  / Jesus Planella Morato  / Marianna Soler i Ortega  / Joaquim Vila Bramon
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Bernat Antunez Valles  / Albert Falgueras Xarbau  / Enric Garcia Lopez  / Jesus Planella Morato  / Marianna Soler i Ortega  / Alvaro Villoria Lopez
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Albert Falgueras Xarbau  / Enric Garcia Lopez  / Marianna Soler i Ortega  / Alvaro Villoria Lopez
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB09 Plantejar i resoldre problemes matemàtics i físics que es plantegen en l'enginyeria
 • CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 • CE03 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Continguts

1. CAMP I POTENCIAL ELÈCTRIC: 1.1.- Llei de Coulomb. Forces entre càrregues. 1.2.- Camp elèctric. Definició. Representació gràfica. Exemples 1.3.- Principi de superposició. Camp elèctric de distribucions discretes i contínues de càrrega. Llei de Gauss 1.4.- Treball elèctric. Energia potencial. Energia associada a distribucions de càrrega discretes i contínues. 1.5.- Potencial elèctric. Definició. Representació.

2. CAPACITAT: 2.1.-Llei de Gauss aplicada a conductors en equilibri electrostàtic. 2.2.- Capacitat. Capacitat d’un conductor. Condensador. Geometries. 2.3.- Energia del condensador carregat. 2.4.- Condensadors amb dielèctrics. Capacitat. 2.5.- Capacitat equivalent. Connexió en paral·lel. Connexió en sèrie.

3. CORRENT ELÈCTRIC 3.1.- Corrent elèctric. Intensitat. 3.2.- Resistivitat i conductivitat. Resistència. Llei de Ohm. 3.3.- Circuit. Generador i força electromotriu. Circuit amb pila i resistència. 3.4.- Receptors. Característiques d’un receptor. 3.5.- Energia. Efecte Joule. Potència. Balanç energètic. 3.6.- Resistència equivalent en corrent continu. Connexió en sèrie. Connexió en paral·lel. 3.7.- Circuits de corrent continu. Anàlisi de circuits sèrie i paral·lel. 3.8.- Regles de Kirchhoff. Regla dels nusos. Regla de les malles. 3.10.- Anàlisi de circuits.

4. MAGNETISME: 4.1.- Camp magnètic. Descripció. Representació. 4.2.- Efectes. Forces sobre càrregues en moviment. Forces sobre conductors portadors de corrent elèctric. 4.3.- Generació de camp magnètic. Llei de Biot i Savart. 4.4.- Exemples: Solenoides, forces entre conductors.

5. INDUCCIÓ MAGNÈTICA: 5.1.- Introducció. Flux magnètic. Lleis de Faraday i de Lenz. 5.2.- Exemple: Generació de tensió alterna. 5.3.- Inducció. Inducció mútua. 5.4.- Autoinducció.

6. CORRENT ALTERN: 6.1.- Comportament de components. Notació complexa. 6.2.- Energia. Potència activa i reactiva. 6.3.- Circuits de corrent altern.

7. MOVIMENT ONDULATORI: 7.1.- Moviment ondulatori. Propagació d’una pertorbació 7.2.-Ones sinusoidals. 7.3.- Reflexió i transmissió. 7.4.- L’equació lineal d’ona. 7.5.- Superposició i interferència. 7.6.- Ones estacionàries. Ressonància. 7.7.- Aplicacions.

8. LLUM I ÒPTICA: 8.1.- Naturalesa de la llum i lleis de l’òptica geomètrica. 8.2.- Formació d’imatges.

9. INTERACCIÓ LLUM-MATÈRIA. 9.1.-Interacció llum-matèria. 9.2.-Difusió Rayleigh. Obtenció de llum parcialment polaritzada. 9.3.-Polaritzadors. Llei de Malus. 9.4.-Polaritzadors dicroics. 9.5.-Birefringència.

10. PRÀCTIQUES DE LABORATORI: 1.-Camp elèctric i Potencial. 2.-Capacitat i condensadors. 3.-Circuits de corrent continu. 4.-Camp magnètic d'una bobina. 5.- Corrents de Foucalt. 6.-Comparativa entre un fre magnètic i un fre mecànic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 1,00 5,00 17,00
Prova d'avaluació 2,00 8,00 0 10,00
Resolució d'exercicis 15,00 22,00 10,00 47,00
Sessió expositiva 0 46,00 30,00 76,00
Total 28,00 77,00 45,00 150

Bibliografia

 • Badosa i Franch, Jordi (2010 ). Apunts de física per a Fonaments de física 2 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Escoda i Acero, Ma. Lluïsa (2005 ). Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius. Girona: Universitat de Girona. Departament de Física. Recuperat 08-07-2010, a http://hdl.handle.net/10256/593 Catàleg
 • Tipler, Paul Allen (2010 ). Física per a la ciència i la tecnologia (Traducció de la 6a ed. nord-americana). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Serway, Raymond A (cop. 2009 ). Física : para ciencias e ingeniería (7ª ed.). México: Cengage Learning. Catàleg
 • Burbano de Ercilla, Santiago (2006 ). Problemas de física (27ª ed.). Madrid: Tébar. Catàleg
 • Sears, Francis Weston (2005 ). Física universitaria con física moderna (11a ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats Proposades a l'Aula (APAs) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5) Utilitzar amb soltesa la calculadora i l'ordinador per facilitar càlculs. Fer servir intel·ligentment les TIC i interpretar els resultats d'una operació automàtica en el context del problema que s'està resolent.
10 No
PACs (Proves d'Avaluació Continuada) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4)Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5) Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal d'explicar aplicacions d'interès i realitzar càlculs de camps per diferents distribucions.
6)Aplicar els models bàsics de l'electromagnetisme per tal d'explicar els funcionaments d'alguns dispositius o aparells electromagnètics, així com d'altres fenòmens d'interès.
7) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions energètiques.
20 No
PRÀCTIQUES (PFP) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Utilitzar tant l'instrument bàsic d'un laboratori de física com els sistemes informatitzats d'anàlisi i captació de dades. Interpretar la possible relació entre variables fent servir el coeficient de correlació i la recta de regressió, i aplicar els conceptes bàsics càlculs d'errors i xifres significatives.
4) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
5)Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
6) Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal d'explicar aplicacions d'interès i realitzar càlculs de camps per diferents distribucions.
7)Aplicar els models bàsics de l'electromagnetisme per tal d'explicar els funcionaments d'alguns dispositius o aparells electromagnètics, així com d'altres fenòmens d'interès.
8) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions energètiques.
9) Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i altern; mesurar i calcular els valors de les principals magnituds elèctriques.
10) Utilitzar el model del moviment ondulatori per mesurar i calcular els valors de les principals magnituds ondulatòries i oscil·latòries en un medi elàstic.
11)Relacionar les magnituds de les ones sonores amb allò que es percep.
12) Explicar quantitativament algunes propietats de les ones com: les interferències, ones estacionàries i ones ressonants.
13)L'alumne ha de ser capaç d'explicar de forma raonada els continguts dels guions de pràctiques , tot emprant el vocabulari adient, de forma que la resta de companys puguin desenvolupar les pràctiques corresponents.

Cada pràctica serà avaluada al final de la sessió. No és una activitat recuperable.
15 No
PROVA FINAL ASSIGNATURA (PFA) 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5) Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal d'explicar aplicacions d'interès i realitzar càlculs de camps per diferents distribucions.
6)Aplicar els models bàsics de l'electromagnetisme per tal d'explicar els funcionaments d'alguns dispositius o aparells electromagnètics, així com d'altres fenòmens d'interès.
7) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions energètiques.
8) Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i altern; mesurar i calcular els valors de les principals magnituds elèctriques.
9) Utilitzar el model del moviment ondulatori per mesurar i calcular els valors de les principals magnituds ondulatories i oscil·latories en un medi elàstic.
10)Relacionar les magnituds de les ones sonores amb allò que es percep.
11) Explicar quantitativament algunes propietats de les ones com: les interferències, ones estacionàries i ones ressonants.
12) Analitzar diferents fenòmens i sistemes de l'óptica geomètrica, descriure'ls mitjançant gràfics i equacions, analitzar els resultats i considerar les implicacions d'aquests resultats.
13) Utilitzar el model de raig de llum i el model d'ones per tal d'analitzar la interacció de la llum amb la matèria.
55

Qualificació

1.-AVALUACIÓ CONTINUADA:
1.1) Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) valen un total de 20 % de l'avaluació continuada. Són proves no recuperables.
1.2) Activitats de seguiment i consolidació Proposades a l'Aula (APA),valen un total de 10% de l'avaluació continuada. Són activitats no recuperables.
1.3) L'assistència a les pràctiques és obligatòria. L'alumne que no assisteixi a totes les pràctiques no serà avaluat de l'assignatura, i per tant constarà com a No Presentat.
1.4) L'avaluació continuada de pràctiques consta de dues parts: una d'activitats proposades a la sessió de laboratori i que correspon a un 5% de la nota final i, un examen global que correspon al 10% de la nota final i que es durà a terme a la Prova Final.
PROVA FINAL DE L'AVALUACIÓ CONTINUADA:
1.5)La prova final de l'assignatura (PFA) correspon a un 55% de la nota total. Estarà formada per continguts conceptuals (menor o iguals a un 30%) i procedimentals (majors o iguals a un 70%). Aquests continguts es corresponen als recollits en el llibre d'apunts de l'assignatura i als vídeos, i que són desenvolupats tant a les sessions d'aula (presencials i virtuals) com a les sessions de laboratori.
1.6) Per a poder fer mitjana amb els resultats de les activitats d'avaluació continuada (APAs, PACs i Pràctiques) és necessari i imprescindible tenir una nota de la Prova Final de l'Assignatura igual o superior a 4. Recordeu també que cal tenir l'assistència a TOTES les practiques de laboratori.

2.-AVALUACIÓ ÚNICA:
2.1) L'assistència a les pràctiques és obligatòria. L'alumne que no assisteixi a totes les pràctiques no serà avaluat de l'assignatura, i per tant constarà com a No Presentat.
PROVA FINAL DE L'AVALUACIÓ ÚNICA:
2.2)La prova final de l'assignatura (PFA) correspon al 100% de la qualificació total de l'assignatura.
Aquest percentatge està repartit en dues parts:
- un 80% correspon als continguts conceptuals (menor o iguals a un 30%) i procedimentals (majors o iguals a un 70%). Aquests continguts es corresponen als recollits en el llibre d'apunts de l'assignatura i als vídeos, i que són desenvolupats tant a les sessions d'aula (presencials i virtuals) com a les sessions de laboratori.
- un 20% correspon als continguts i tractament de dades desenvolupades durant les sessions de laboratori i a lo'examen de pràctiques.


-EXAMEN DE SUFICIÈNCIA:

Si l'alumne suspèn l'assignatura té l'oportunitat d'aprovar-la mitjançant un examen de suficiència.

L'examen constarà de dues parts:
- un 80% correspon als continguts conceptuals (menor o iguals a un 30%) i procedimentals (majors o iguals a un 70%). Aquests continguts es corresponen als recollits en el llibre d'apunts de l'assignatura i als vídeos, i que són desenvolupats tant a les sessions d'aula (presencials i virtuals) com a les sessions de laboratori.
- un 20% correspon als continguts i tractament de dades desenvolupades durant les sessions de laboratori i a l'examen.

Les activitats d'avaluació continuada realitzades durant el curs quedaran anul•lades i NO FARAN MITJANA amb l’examen de suficiència.
En aquest examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar. En el supòsit d’obtenir una nota superior a 5, la nota final de l’assignatura sempre serà un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne NO PRESENTAT aquell que no es presenti a la prova final i/o de recuperació, i també, en el cas que l'alumne falti una o més de les pràctica de laboratori (l'assistència i realització de TOTES les pràctiques és imprescindible per a tenir nota de l'assignatura).

RECORDEU:
No Presentat consta com a convocatòria exhaurida i només disposeu de 3 convocatòries per mòdul (us recomanem que llegiu l'Article 3 de la Normativa UdG). Si creieu que no podreu realitzar l'assignatura bé, podeu anul·lar convocatòria.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EPS - UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau abans de la data que fixi la comissió de govern de l’escola.

Si es tria Avaluació Única:
- NO caldrà fer les activitats d'Avaluació Continuada proposades al llarg del curs, a excepció de les pràctiques.
- SÍ caldrà assistir i realitzar les pràctiques. L'avaluació d'aquestes es farà a la Prova Final de l'assignatura.
- La nota de la Prova Final ha de ser com a mínim d'un 5 per poder aprovar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran de forma presencial, prèvia cita amb els professors.
En funció de les resolucions de les autoritats sanitàries i de la UdG, aquestes poden passar a forma telemàtica quan es consideri oportú en funció de l’evolució de la situació sanitària.
En el cas que les tutories es realitzin de forma no presencial els alumnes hauran d'estar amb la càmera oberta.
Hi haurà:
Tutories col·lectives: Es faran amb el Google Meet i dins d'un horari establert pels professors. Els grups seran màxim de 15 alumnes. Si s'excedeix d'aquest nombre el professor assignarà un altre horari.
Tutories individuals: es faran via email o via Google Meet, prèvia cita amb els professors.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà virtualment, s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.
Si hi ha qualsevol incidència, cal que els alumnes la vehiculin a través dels delegats/des. La incidència es farà arribar en primera instància als professors de teoria, i posteriorment, si no hi ha acord es podrà fer arribar al coordinador. En cap cas s’acceptarà un salt en la cadena de reclamació.

Observacions

0)NIVELL DE L'ASSIGNATURA:
0.1. El nivell conceptual i procedimental de l'assigfnatura és el que correspon a primer d'enginyeria. Per tal de ser conscient d'aquest nivell, s'aconsella fer una ullada a la bibliografia recomanda (Tipler, Sears-Zemanky,...).
0.2. D'acord amb la metodologia interactiva de l'assignatura, els estudiants tenen el deure d'assistir a les sessions teòriques i procedimentals, havent-se preparat prèviament amb el material que tenen a la seva disposició per tal efecte. Les conseqüències de no complir aquest requisit queden sota la responsabilitat de l'estudiant.
1)PROVA FINAL i PROVA DE SUFICIÈNCIA:
1.1. Els alumnes no podran portar calculadores amb capacitat d'emmagatzemar i/o transferir documents i/o dades. Tampoc es poden portar mòbils. El fet de portar mòbil i/o aquest tipus de calculadores provocarà l'expulsió de l'alumne de l'aula de forma immediata.
1.2. Hauran d'identificar-se amb el DNI.
1.3. Durant la prova no es podran consultar apunts ni formularis de cap tipus.
1.4. No es podrà entrar més tard de 20 minuts posteriors a l'inici de la prova.
1.5. Si es vol realitzar la prova amb un grup diferent al de matriculació haurà de ser justificada i per escrit.
1.6. La Prova Final i/o de Recuperació constarà d'una part amb continguts conceptuals (menor o igual al 30%) i una part amb continguts procedimentals (major o igual al 70%).
1.7. Els alumnes hauran de portar el material adient per a cadasuna de les activitats.
2) PRÀCTIQUES:
2.1. A les sessions de pràctiques l'alumne ha de dur els guions de pràctiques impresos, així com les eines necessàries (calculadora i/o paper mil•limetrat si s'escau) per tal de poder-les realitzar correctament. En cas contrari el professor de pràctiques és lliure de donar la sessió corresponent com a no presentada.
2.2. Cal portar el guió de la pràctica corresponent llegit i estudiat, així com el vídeo visualitzat, ja que durant la sessió de pràctiques, els alumnes poden ser preguntats pel professor i requerits per explicar la realització de la pràctica durant la primera mitja hora a la resta de companys.
2.3. L'avaluació de les pràctiques es realitzarà durant la Prova Final i/o Prova de Suficiència.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de Confinament:
- Les Pràctiques d'aula es duran a terme amb el/la professor/a de forma no presencial.
- Les Activitats Proposades a l'Aula (APA) es duran a terme de forma no presencial.
- Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) es duran a terme de forma no presencial.
- Les Pràctiques es duran a terme amb el/la professor/a de forma no presencial.
- La Prova Final es realitzarà de forma no presencial.

Modificació de l'avaluació:
Els % de les activitats d'avaluació no es veuran modificats per canvis d'escenari.

Escenari Presencial:
- La Prova Final i Prova de Suficiència es realitzarà de forma presencial.

Escenari SemiPresencial:
- La Prova Final i Prova de Suficiència es realitzarà de forma presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari Presencial:
- Les tutories seran individuals i/o colectives i es realitzaràn de forma presencial.


Escenari de Semipresencial:
- Les tutories col·lectives: Es faran amb el Google Meet i dins d'un horari establert pels professors i fora de l'horari d'assistència presencial. Els grups seran màxim de 15 alumnes. Si s'excedeix d'aquest nombre el professor assignarà un altre horari.
- Les tutories individuals: es faran via email o via Google Meet, prèvia cita amb els professors.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.