Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
100
Crèdits ECTS:
9

Grups

Competències

 • CG6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE20. Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats
 • CE23. Proposar i argumentar mesures preventives a situacions criminològiques
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió
 • CE36. Analitzar casos i simular situacions que requereixen utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós de les diverses parts implicades en el conflicte i en la criminalitat

Continguts

1. Els treballs final de Grau es poden fer sobre qualsevol temàtica criminològica

2. Per a obtenir el títol de grau en Criminologia, cal realitzar el Treball de Fi de Grau (TFG) i matricular els crèdits corresponents aquest més de Juliol. En el cas de la nostra Facultat, els TFG tenen assignats 9 crèdits. El TFG consisteix en la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent, cosa que es farà sota la direcció d’un tutor o director del treball. El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. El TFG s’ha de dur a terme de manera individual. De totes maneres a Criminologia el treball de camp es pot fer en grup i sobre aquesta base fer els treballs individuals. .

3. Per a matricular-se en el TFG, l’estudiant ha de haver matriculat també totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic. També pot quedar pendent l’acreditació de la tercera llengua.

4. A començament de curs es farà pública l'oferta de professors que tutoritzaran TFGs. L'alumnat pot lliurement signat acords de tutorització amb un professor/professora (imprès disponible a l'aplicatiu del TFG). Aquest acord s'haurà de dipositar a secretaria acadèmica dintre del termini que s'indiqui. Els estudiants que no hagin signat acords, triaran les opcions que més li agradin, dintre de les opcions disponibles, però cas que una opció hagi estat triada per més d’un estudiant, la preferència s’atorgarà en funció de l’expedient acadèmic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 10 210 220
Tutories 5 0 5
Total 15 210 225

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  TFG L'alumnat haurà d'elaborar un treball que evidèncie haver assolit les competències i habilitats corresponents. Tant la forma com els continguts han de complir les exigències acadèmiques. S'han de tenir en compte les recomanacions de la Guia elaborada a l'efecte. 70
  Defensa oral El TFG s'ha de defensar de forma oral davant del Tribunal designat a l'efecte. S'avalua la capacitat d'expressió oral, de raonar i de defendre el treball elaborat. 30

  Qualificació

  Condicions per aprovar:

  1. Per dipositar el TFG s'ha de tenir el vist i plau de la persona que tutoritza el tFG.
  2. Treure una nota mitjana mínima de 5/10.

  L'avaluació es compon de dues parts:
  - el treball lliurat (70%) de la nota. Aquest treball ha de complir els requisits formals, metodològics i de contingut requerits per aquesta classe de treballs. És important tenir en compte les recomanacions de la Guia elaborada a l'efecte.

  - la defensa del treball davant d'un tribunal (30%) de la nota. S'ha de fer una presentació del treball en un temps máxim de 15 minuts i respondre a les preguntes que formuli el tribunal. Es poden utilitzar materials per a la presentació.

  El Treball Final de Grau NO és recuperable.

  NOTA MOLT IMPORTANT: EN CAS DE COPIA PARCIAL O TOTAL, "MAQUILLATGE" DE TEXT, O QUALSEVOL ALTRE MODALITAT DE FRAU (SENSE IMPORTAR LA SEVA EXTENSIÓ) EN EL TREBALL, DONARÀ LLOC A LA NOTA DE 0 SUSPENS I EN EL SEU CAS A L'OBERTURA D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumnat que no dipositi el TFG en temps i forma.