Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Tècniques de cultiu cel•lular, principis i aplicacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / YENTEL MATEO OTERO
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Aplicar les principals tècniques , estratègies i metodologies per a l'estudi , utilització i millora de sistemes biològics , incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.

Continguts

1. Introducció als cultius cel·lulars i principis bàsics

2. Característiques de la cèl·lula animal cultivada. Tipus de cultius

3. Equipament bàsic d'un laboratori de cultius cel·lulars

4. Manteniment i avaluació de l'estat dels cultius cel·lulars

5. Aplicacions generals i específiques dels cultius cel·lulars

6. Pràctiques: 2 sessions de laboratori.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 2,00 0 2,00
Lectura / comentari de textos 0 4,00 0 4,00
Prova d'avaluació 3,50 24,00 0 27,50
Sessió expositiva 20,00 0 0 20,00
Sessió pràctica 8,00 1,00 0 9,00
Tasques i qüestionaris formatius 0,50 6,00 0 6,50
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Visionat/audició de documents 2,00 2,00 0 4,00
Total 36,00 39,00 0 75

Bibliografia

 • Alberts, Bruce Wilson, John H., 1944- Hunt, Tim, 1943- (cop. 2010 ). Biología molecular de la célula (5ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey M (cop. 2010 ). La Célula . Madrid: Marbán. Catàleg
 • Freshney, R. Ian (cop. 2005 ). Culture of animal cells : a manual of basic technique (5th ed). Hoboken, N.J.: Wiley. Catàleg
 • Harrison, Maureen A (1997 ). General techniques of cell culture . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Darling, David C (1994 ). Animal cells : culture and media . Chichester [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Proves d'avaluació continuada S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les classes expositives de teoria corresponents a petits blocs de l'assignatura mitjançant 2 proves escrites del tipus Vertader/Fals amb temps controlat estrictament. 15 No
Lectura / Comentari de textos S'avaluarà la comprensió dels continguts tractats en els textos científics dins les sessions pràctiques mitjançant un breu informe avaluable al llarg del curs. 5 No
Prova global de les sessions pràctiques S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les sessions pràctiques mitjançant una prova escrita global del tipus de respostes d'elecció múltiple que podrà incloure
esquemes i/o figures a completar. d'elecció múltiple.
20 No
Prova global de les classes teòriques S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les classes expositives de teoria mitjançant una prova escrita global del tipus de respostes d'elecció múltiple que podrà incloure esquemes i/o figures a completar.
60

Qualificació

L'avaluació continuada de l'assignatura es realitzarà a través de les següents activitats i criteris:

PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA que consistiran en dues proves escrites del tipus Vertader/Fals corresponents a parts concretes del temari de les classes teòriques de l'assignatura. Aquestes proves es realitzaran a l'inici de dues de les sessions teòriques (prèviament informades pel professorat) amb un temps molt breu controlat estrictament. Les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Cadascuna de les proves contribuirà amb un 7,5% a l'avaluació de l'assignatura, per tant, representaran en total un 15% de la qualificació final de l'assignatura. La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO serà recuperable.

LECTURA i COMPRENSIÓ d'ARTICLES CIENTÍFICS mitjançant la realització d'un breu informe en grups de varis estudiants (mínim 3 i màxim 4 estudiants). Aquesta activitat es realitzarà dins les sessions pràctiques de l'assignatura. La contribució d'aquesta activitat avaluable de l'assignatura representarà un 5% de la qualificació final. La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO serà recuperable.

PROVES GLOBALS per avaluar els continguts de les classes teòriques i pràctiques a realitzar dins el període d'avaluació de l'assignatura. Consistiran en proves escrites del tipus de preguntes de resposta d´elecció múltiple que podran incloure esquemes i/o figures a completar. Les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota.
La nota de la prova global de l'aprenentatge dels continguts de les sessions pràctiques representarà un 20% de la qualificació final i NO serà recuperable; es valorarà l'actitud i participació durant les sessions de pràctiques al laboratori.
La nota de la prova global de l'aprenentatge dels continguts de les classes teòriques representarà un 60% de la qualificació final; i caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 5 punts sobre una puntuació màxima de 10 en aquesta prova d'avaluació final de les classes teòriques per poder optar a superar l'assignatura. La nota d'aquesta activitat d'avaluació de les classes teòriques serà RECUPERABLE només fins a una nota màxima de 5 punts sobre 10 mitjançant la realització d'una prova similar que es realitzarà dins del període de proves de recuperació.

En el càlcul definitiu de la nota final de l'assignatura es tindran en compte els resultats ponderats de totes les activitats d'avaluació realitzades durant el curs (sempre i quan es compleixi el requisit d'haver superat amb un mínim de 5 punts sobre 10 la prova global dels continguts teòrics, en cas contrari, la nota final de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas igual o superior a 5 punts sobre 10, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar les proves escrites globals corresponents a les classes teòriques i pràctiques i/o no haver assistit a les sessions pràctiques.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única (prèviament autoritzats pel centre) hauran de realitzar un examen final que inclourà qüestions sobre tots els continguts desenvolupats a les classes teòriques i pràctiques i serà recuperable. La qualificació d'aquest examen correspondrà al 100% de la nota de l'assignatura. Per considerar superada l'assignatura, caldrà l'assistència obligatòria a les pràctiques i obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10.
Les dates d'avaluació única coincidiran amb les mateixes programades per a la prova d'avaluació continuada i a la de recuperació de l'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
- haver obtingut una qualificació mínima de 5 punts sobre una puntuació màxima de 10 en la prova d'avaluació final de les classes teòriques
- haver assistit a les sessions pràctiques
- obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10

Tutoria

Les tutories amb els estudiants es realitzaran a hores convingudes que podran ser sol·licitades al professorat mitjançant el correu electrònic institucional (UdG).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es farà a través del Fòrum d'Avisos i Notícies de l'assignatura a la plataforma Moodle.

Observacions

Les pràctiques de Cultius Cel·lulars es realitzen conjuntament amb les de Teràpia Gènica i Cel·lular. Es recomana assistir a les sessions pràctiques programades de totes dues assignatures.
Les sessions pràctiques estaran supeditades a l'aforament màxim del laboratori i serà obligatori l'ús dels equips de protecció individual requerits (EPIs -mascareta, bata, ...); no es permetrà l'entrada al laboratori si no es porten els EPIs requerits i constarà com a no-assistència per part de l'estudiant.
Per a la realització de les sessions pràctiques cada estudiant ha de portar el seu Guió de Pràctiques.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial

Depenent del número d'estudiants matriculats i de l'aforament de l'aula assignada, les classes teòriques podran seguir essent 100% presencials o caldrà dividir els estudiants en 2 grups (A i B) que assistiran a la meitat de les sessions presencials en dies alterns. En aquest segon cas, el grup presencial farà la classe en l'aula i horari establerts i es compartirà simultàniament amb el grup no presencial mitjançant Google Meet (o similar) o via streaming (si l'aula està equipada).
Les sessions pràctiques es mantindran presencials (respectant les mesures sanitàries i higièniques requerides).

Escenari tancament UdgG

Els continguts de les activitats presencials s'adaptaran a un format virtual (vídeoconferència per Google Meet o similar o presentacions amb audio) i es realitzaran respectant els dies i horaris de classe.
Les sessions pràctiques de laboratori es duran a terme via streaming mostrant fotografies i amb el visionat de vídeos de la pràctica (fins on sigui possible), a més de comentar els articles científics a treballar durant les sessions de pràctiques.

Tancament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Podran seguir les classes teòriques presencials en format virtual per alguna de les plataformes disponibles (Google Meet -o similar- o presentacions amb audio). Les sessions pràctiques s'adaptaran de manera similar al previst per l'escenari de tancament.
S'oferiran tutories periòdiques per vídeoconferència per fer un millor seguiment del progrés d'aquest estudiantat.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial

Les activitats d'avaluació seran presencials. En principi, no es preveuen canvis respecte de la modalitat presencial.

Escenari tancament UdgG

Les activitats d'avaluació s'adaptaran a un format virtual a través de la plataforma Moodle i/o per videoconferència per Google Meet (o similar) i, es duran a terme emprant vídeovigilància.

Tancament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Les activitats d'avaluació s'adaptaran de manera similar al previst per l'escenari de tancament.

Tutoria i comunicació:
Les tutories amb els estudiants es realitzaran a hores convingudes que podran ser sol·licitades al professorat mitjançant el correu electrònic institucional (UdG).
La comunicació es realitzarà:
- a través del Fòrum d'Avisos i Notícies de l'assignatura a la plataforma Moodle
- en format virtual a través de vídeoconferència per Google Meet (o similar) en hores convingudes sempre que l'estudiantat ho sol·liciti pel correu electrònic institucional (UdG) al professorat de l'assignatura.