Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi de la filologia romànica: història, corrents i mètodes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SADURNI MARTI CASTELLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (10%), Francès (5%), Italià (5%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE50- Dominar la gramàtica normativa de la llengua catalana i els principis bàsics de l'ortotipografia i de les noves tecnologies de la comunicació
 • CE53- Gestionar, organitzar i analitzar amb sentit crític la informació en tots els àmbits
 • CE54- Adquirir i dominar la terminologia lingüística i retòrica bàsica per descriure i analitzar amb rigor i precisió la llengua i la literatura catalanes
 • CE55- Saber analitzar i comentar textos tant des del punt de vista literari com del lingüístic a partir dels mètodes científics de les diverses escoles i de l'ús de les eines i bases de dades informàtiques
 • CE58- Adquirir coneixements de la llengua llatina i de les diverses llengües romàniques al servei de l'estudi de la llengua i de la literatura catalanes

Continguts

1. Les llengües del món

          1.1. Les llengües indoeuropees. Les llengües d'Europa

          1.2. La classificació de les llengües: afinitat tipològica i relació genètica entre llengües

          1.3. Els mètodes històricocomparatiu, lèxicoestadístic i de la comparació múltiple

2. Les llengües romàniques

          2.1. Distribució geogràfica i situació social

          2.2. La noció de Romània: Romània vella, nova i submergida

          2.3. La classificació de les llengües romàniques

3. Llengua i dialecte

          3.1. Accepcions tècniques i ideològiques dels termes llengua i dialecte

          3.2. Noció de diasistema lingüístic

          3.3. El criteri de la intercomprensió

          3.4. La variació lingüística

          3.5. Llengües per distància i per elaboració

          3.6. La dialectometria

4. Fenòmens de variació i de contacte lingüístic inherents a la difusió del llatí

          4.1. Noció de llatí vulgar

          4.2. Substrats i adstrats

          4.3. La gènesi de les llengües romàniques

5. Textos romànics dels orígens

          5.1. Glosses i glossaris

          5.2. Primers testimonis romànics

          5.3. El Jurament d'Estraburg

          5.4. La Seqüència de Santa Eulàlia

6. Evolució de les llengües romàniques en la llarga durada: apunts de gramàtica històrica

          6.1. Formes patrimonials i formes cultes

          6.2. Accent

          6.3. Vocals

          6.4. Consonants

          6.5. Les declinacions

          6.6. El gènere

          6.7. L'article

          6.8. Qüestions sobre el verb

7. Les llengües romàniques avui

          7.1. El grup iberoromànic

          7.2. El grup gal·loromànic

          7.3. El grup italoromànic

          7.4. El grup retoromànic

          7.5. El grup balcanoromànic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 10,00 12,00
Lectura / comentari de textos 2,00 85,00 87,00
Prova d'avaluació 0 3,00 3,00
Resolució d'exercicis 3,00 8,00 11,00
Sessió participativa 20,00 0 20,00
Sessió pràctica 10,00 0 10,00
Visionat/audició de documents 5,00 0 5,00
Total 42,00 106,00 148

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Examen: comentari de dos textos curts en portuguès, occità, francès o italià, acompanyats de la traducció en català (exemplificació dels trets presentats durant el curs) i 3 preguntes sobre temes del programa. Que es demostri la capacitat d'entendre i de sintetitzar textos especialitzats de la matèria i la retenció de les explicacions i dels objectius de les activitats del curs. Que es demostri la capacitat d'entendre quins exemples són rellevants per a l'anàlisi, que comporta un bon ús de coneixements lingüístics generals. Correcció gramatical i de redacció. 60
  Comentari d'un text curt en una llengua romànica aplicant el model d'anàlisi per trets lingüístics utilitzat a classe. Que es demostri la capacitat d'entendre quins exemples són rellevants per a l'anàlisi, que comporta un bon ús de coneixements lingüístics generals. 25
  Ressenya d'unes 30-40 línies d'un article. Que es demostri la capacitat d'entendre i d'explicar textos especialitzats de la matèria. Correcció gramatical i de redacció. 10
  Resum de 10 o 12 línies d'un article. Que es demostri la capacitat d'entendre i de sintetitzar textos especialitzats de la matèria. Correcció gramatical i de redacció. 5

  Qualificació

  1. Exercicis:
  a) Resum de 10 o 12 línies d'un article (5 %).
  b) Ressenya d'unes 30 línies d'un article (10 %).
  c) Comentari d'un text curt en una llengua romànica aplicant el model utilitzat a classe (25 %).

  2. Examen:
  a) Comentari de dos textos curts en portuguès, occità, francès o italià, acompanyats de la traducció en català: exemplificació dels trets presentats durant el curs (20 %).
  b) 3 preguntessobre temes del programa (40 %).

  * En els treballs i exàmens, cada error de llengua restarà un 0,2.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Per a obtenir una nota caldrà que l'estudiant hagi fet l'examen i tots els exercicis proposats.

  Observacions

  Manuals recomanats

  ASPERTI, Stefano (2006), Origine romanze: lingue, testi antichi, letterature, Roma: Viella.

  BELTRAMI, Pietro G. (2017), La filologia romanza: profilo linguistico e letterario, Bologna: Il Mulino.

  CLUA, Esteve, Pilar ESTELRICH, Horst G. KLEIN & Tilbert D. STEGMANN (2003) EuroComRom - Els set sedassos: Aprendre a llegir les llengües romàniques simultàniament. Aachen: Shaker.

  GARGALLO, José Enrique (1994) Les llengües romàniques. Barcelona: Empúries.

  GARGALLO, José Enrique, & Maria Reina Bastardas ed. (2007) Manual de lingüística románica. Barcelona: Ariel.

  RENZI, Lorenzo (1976) Introduzione alla filologia romanza. Bologna: Il Mulino. [traducció espanyola: Madrid: Gredos, 1982]


  Resta de bibliografia citada en el programa

  BEC, Pèire (1973) La langue occitane, «Que sais-je?», 1059. Paris: Presses Universitaires de France. [traducció catalana: La llengua occitana. Barcelona: Edicions 62, 1977]

  HARRIS, Martin & Nigel VINCENT (1988) The Romance Languages. London / Sydney: Croom Helm.

  HERMAN, Joseph (1970) Le latin vulgaire, «Que sais-je?», 1243. Paris: Presses Universitaires de France.

  IORDAN, Iorgu, & Maria MANOLIU (1972) Manual de lingüística románica, 2 vv. Madrid: Gredos. [traducció ampliada del romanès, Introducere în lingvistica romanica. Bucuresti, 1965]

  JUNYENT, Carme (1989) Les llengües del món. Barcelona: Empúries.

  LAMUELA, Xavier (1994) Estandardització i establiment de les llengües. Edicions 62: Barcelona.

  POLANCO, Lluís B. (1992) "Llengua i dialecte: una aplicació dialectomètrica a la llengua catalana", Miscel?lània Sanchis Guarner, III. València / Barcelona: Universitat de València / Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pp. 5-28.

  TAGLIAVINI, Carlo (1972) Le origini delle lingue neolatine, 6a ed. Bologna: Pàtron. [traducció espanyola: México: Fondo de Cultura Económica, 1993]

  VARVARO, Alberto (1968) Storia, problemi e metodi della linguistica romanza. Napoli: Liguori. [traducció espanyola: Barcelona: Sirmio, 1988]

  VENY, Joan (1986) Introducció a la dialectologia catalana. Enciclopèdia Catalana: Barcelona.