Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'activitat física i la motricitat humana com a fets distintius personalment i social. Integració social com un doble procés de desenvolupament personal i social. Els diferents recursos de l'educació física per afavorir el desenvolupament personal i la integració social. La selecció dels continguts i de les pràctiques motrius, i els diferents aspectes didàctics, per intervenir en el desenvolupament personal i social en contextes educatius.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTHER HERNANDEZ ROVIRA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Continguts

1. Integració personal i social: caracterització i consideracions conceptuals.

          1.1. Diversitat, diferenciació i homogeneïtzació.

          1.2. Contextos de desenvolupament personal i social, i integració.

2. Motricitat i corporeïtat com a dimensions de la persona.

          2.1. El cos i el moviment com a instruments de diferenciació i d'integració.

          2.2. La construcció de la identitat personal: el paper del cos i de la motricitat.

                    2.2.1. Motricitat i desenvolupament del "jo".

                    2.2.2. Motricitat, interacció i l'"alter".

3. Anàlisi i desenvolupament de competències.

          3.1. Competència d'autonomia i iniciativa personal.

          3.2. Competència social i ciutadana.

          3.3. L'educació emocional.

4. Continguts, recursos i estratègies didàctiques.

          4.1. Anàlisi estructural i funcional de les pràctiques i revisió de les possibilitats educatives.

                    4.1.1. Pràctiques psicomotrius.

                    4.1.2. Pràctiques motrius d'oposició.

                    4.1.3. Pràctiques motrius de col·laboració.

                    4.1.4. Pràctiques motrius de col·laboració i oposició.

          4.2. Els continguts i el seu tractament.

                    4.2.1. L'exemple dels jocs motors com un mitjà per afavorir la integració.

                    4.2.2. L'exemple de l'esport com a mitjà d'integració.

          4.3. Estratègies didàctiques.

                    4.3.1. Disseny i modificació de les característiques de les pràctiques.

                    4.3.2. Estratègies d'interacció educativa.

                    4.3.3. Estratègies d'avaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 1,00 0 3,00
Elaboració individual de treballs 2,00 7,00 2,00 11,00
Lectura / comentari de textos 1,00 12,00 0 13,00
Prova d'avaluació 8,00 6,00 2,00 16,00
Sessió participativa 6,00 4,00 0 10,00
Sessió pràctica 10,00 12,00 0 22,00
Total 29,00 42,00 4,00 75

Bibliografia

 • Andrews, C. (2018). Addressing special educational needs and disability in the curriculum: Physical (1). London: Routledge.
 • Bantulà, J. i Mora, J.Mª (2002). Juegos multiculturales (1ª). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Dyson, B. & Casey, A. (2016). Cooperative learning in physical education and physical activity. London: Routledge. Catàleg
 • Echeita, G. (2007). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones (2ª). Madrid: Narcea. Catàleg
 • Escartí, A. (Coord.) (2005). Responsabilidad personal y social a través de la educación física y el deporte (1ª). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Esteban-Guitart, M. i Vila, I. (2013). Experiencias en la educación inclusiva: vinculación familia, escuela y comunidad (1ª). Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Giné, C. (Coord.) (2009). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación del alumnado (1ª). Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Gutiérrez, M. (2003). Manual sobre los valores en la educación física y el deporte (1ª). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Hayes, S. i Stidder, G. (Eds.) (2003). Equity and inclusion in physical education and sports. Londres: Routledge. Catàleg
 • Latinjak, A.; López-Ros, V.; Font-Lladó, R. (2014). Las emciones en el deporte: conceptos empleados en un modelo tridimensional. Revista de Psicología del Deporte, 23(2), 267-274 Catàleg
 • Latinjak, A.; López-Ros, V.; Font-Lladó, R. (2015). A descriptive study of emotion using dimensional models of core affect. Estudios de Psicología,, Catàleg
 • López-Ros, V.; Eberle, Th. (2003). Utilizar los juegos para aprender a resolver conflictos. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 10(), 41-51 Catàleg
 • Lleixà, T. (coord.) (2002). Multiculturalismo y educación física (1ª). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Lleixà, T. i Soler, S. (Coords.) (2004). Actividad física y deporte en sociedades multiculturales. ¿Integración o segrega (1ª). Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Mora, J.Mª., Díez, R. i Llamas, J. (2003). Un mundo en juego (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • O'Brien, T. i Guiney, D. (2003). Atención a la diversidad en la enseñanza y el aprendizaje (1ª). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Omeñaca, R., Puyuelo, E. i Vicente, J. (2001). Explorar, jugar, cooperar. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Pérez-Samaniego, V. (2012). Actividad física, inclusión y calidad de vida. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (38), 33-42 Catàleg
 • Ríos, M. (2003). Manual de educación física adaptada al alumno con discapacidad (1ª). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Ríos, M. (2004). La educación física y la inclusión del alumnado con discapacidad. Dins Fraile, A. (Coord.) (Ed.), Didáctica de la Educación Física: una perspectiva crítica y transversal (, p. 147-168). Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Ríos, M. (2006). Estrategias inclusivas en el área de Educación Física. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (21), 81-91 Catàleg
 • Rios, M. (2012). Inclusión del alumnado con discapacidad. Tándem: Didáctica de la educación física, (38), Catàleg
 • Rovira, G.; López-Ros, V.; Lagardera, F.; Lavega, P.; March, J. (2014). Un viaje de exploración interior: emociones y estado de ánimo en la práctica mot. Educatio XXI, 32(2), 105-125 Catàleg
 • Rovira, G.; López-Ros, V.; Lavega, P.; Mateu, M. (2014). Las emociones en las prácticas motrices de atención plena. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 25(2), 111-126 Catàleg
 • Standal, O. (2016). Phenomenology and pedagogy in physical education (1). London: Routledge. Catàleg
 • Vázquez, B. (Coord.) (2001). Bases educativas de la educación física y el deporte (1ª). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Vila, I. i Casares, R. (2009). Educación y sociedad. Una perspectiva sobre las relaciones entre la escuela y el (1ª). Barcelona: Horsori. Catàleg
 • VVAA (2014). Inclusión en la actividad física y deportiva (1ª). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Whitehead, J., Telfer, H., & Lambert, J. (2014). Values in youth sport and physical education. London: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat d'avaluació en relació als continguts tant teòrics com pràctics treballats Adequació als continguts treballats.
Correcció formal.
40 No
Elaboració de propostes pràctiques individuals o grupals Ajustat als requeriments de contingut i de forma segons els requisits establerts amb anterioritat 40 No
Lectura d'articles i textos Ajustat als requeriments de contingut i de forma. 20 No

Qualificació

Elaboració de treballs:
adequació als requeriments definits.
Correcció formal.
Entrega en el temps establert.

Prova d'avaluació individual:
ajustat a les demandes, tant pel que fa al contingut com a la correcció formal.
Cal superar la prova d'avaluació individual per tal d'optar al sumatori de les notes derivades de l'elaboració de treballs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La NO presentació de les evidències requerides en la data establerta i d'acord amb els criteris establerts.

Avaluació única:
L'avaluació única consisitirà amb un examen que comptarà amb diferents proves teòriques i pràctiques al final de l'optativa.
Cal tenir en compte que l'alumne no tindrà l'acompanyament a llarg del procés d'ensenyament i aprenentatge.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es portaran a terme a través de plataformes virtuals.
Aquestes s'hauran de concretar amb la professora.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Majoritariament s'utilizarà el correu electrònic, fòrum d'avisos i notícies del moodle i videoconferencies.
Les tutories podran ser individuals o col.lectives d'acord a les necessitats.

Observacions

Assistència a classe obligatòria quan així s'especifiqui.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats continuen essent les mateixes que s'hauran de programar i entregar via moodle.

Modificació de l'avaluació:
- Activitat d'avaluació en relació als continguts tant teòrics com pràctics treballats: 40%

- Elaboració de propostes pràctiques individuals o grupals: 40%
- Lectura d'articles i textos: 20%

Tutoria i comunicació:
Les tutories es portaran a terme a través del correu electrònic i a de grups de treball per videoconfèrencia.