Campus de la Salud > Talento > Acoge un estudiante en prácticas
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Campus Salut

Acull un estudiant en pràctiques

Incorpora talent a la teva empresa o institució

Tots els estudis de grau i màster de la Universitat de Girona inclouen pràctiques externes a realitzar en empreses i institucions.

Les estades de pràctiques ofereixen a l'empresa una ocasió de valorar en un entorn laboral real futurs titulats de grau o màster quant a les seves competències professionals.

S’entén per pràctiques externes l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Es consideren Pràctiques acadèmiques externes en empreses i institucions totes les estades d’estudiants en entorns laborals com empreses, institucions, associacions, fundacions, organismes, etc. La consideració d’estudiant la dóna el fet d’estar matriculat a la UdG. Les estades de pràctiques externes es formalitzen a través de convenis de pràctiques (primer se signa un conveni marc de col·laboració amb l’empresa i, després, un conveni individual de cooperació educativa per cada estudiant que s’aculli). 

Quan les pràctiques estan relacionades amb els estudis en què estigui matriculat l’estudiant, s’identifiquen com a Pràctiques Acadèmiques. Aquestes estan sota la supervisió d’un tutor acadèmic i tenen reconeixement acadèmic. L’empresa al seu torn assigna també un tutor a l’estudiant. 

Quan no tenen relació formal amb els estudis matriculats són considerades Pràctiques No Acadèmiques d’Inserció Laboral. Aleshores no tenen cap mena de reconeixement acadèmic. Aquest tipus de pràctiques també us permeten disposar del personal sense vinculació contractual, atès que totes les modalitats de pràctiques externes es formalitzen mitjançant conveni.

 • Les estades de pràctiques externes es formalitzen a través de convenis de pràctiques (convenis marc de col·laboració i convenis individuals de cooperació educativa). 
 • La relació entre l'empresa i l'estudiant no és contractual. La naturalesa del conveni de pràctiques és acadèmica. 
  • La relació derivada d'un conveni de pràctiques pot rescindir-se i/o ampliar-se en qualsevol moment.
  • L'empresa o institució defineix el projecte formatiu, la durada, l’horari preferent i el perfil desitjat d’estudiant.
  • L’estudiant en pràctiques acadèmiques té un control i seguiment acadèmic per part d’un professor- tutor.
  • Durant l'estada de pràctiques, l’estudiant està cobert per l'assegurança universitària.
  • Si opteu per retribuir econòmicament els estudiants -fet que aconsellem des de la UdG-, els pagaments es poden considerar com a despeses d’explotació i són fiscalment deduïbles.
  • Les Pràctiques No Acadèmiques d’Inserció Laboral són sempre retribuïdes.
  • En el cas de pràctiques no retribuïdes no hi ha despeses de Seguretat Social. En canvi les pràctiques retribuïdes han de cotitzar a la Seguretat Social (R.D. 1493/2011 de 24 d’octubre), amb una cotització molt més baixa que la d’un treballador qualsevol.
  • En el cas que l'empresa, d'acord amb l'estudiant, decidís més endavant la contractació laboral, el període previ de col·laboració no condicionaria la relació contractual futura.

 • Comptar amb persones amb formació universitària que aporten els coneixements i les competències adquirides a la universitat, capacitat de treball i d’aprenentatge, adaptabilitat, coneixement de TICS, noves idees, etc.
 • Us permet detectar, en condicions reals de treball, candidats que potser en el futur voldreu incorporar a l’empresa
 • Possibilitat de formar i captar nou talent, persones joves i qualificades que aportin noves idees i dinàmiques de treball actualitzades
 • Reforça la teva imatge social de prestigi a través de la col·laboració amb un centre docent públic de qualitat com la UdG
 • Ser reconeguts a tots els efectes com a entitat col·laboradora de la universitat
 • Si pertanys a un sector econòmic coincident amb algun dels focus de la Universitat, accedir a les prestacions del campus sectorial i participar com a membre de ple dret en les activitats que s’hi organitzin
 • Per als professionals que tutelin pràctiques externes, obtenir un certificat de col·laboració individual i disposar del carnet de la UdG, que els dóna accés a múltiples avantatges