Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Portal de Govern Obert i de la Transparència

Missió, funcions i Ens dependents

Missió de la Universitat de Girona

La Universitat de Girona s’inspira en els principis bàsics de llibertat, justícia, solidaritat i cultura de la pau, es compromet en la promoció de l’educació en valors, de la igualtat d’oportunitats i en la lluita contra la discriminació per raons de gènere, classe, ètnia, religió o qualsevol altre caràcter distintiu de les persones i els col·lectius i assumeix com a pròpia la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides.

D’acord amb aquests principis i els ideals de solidaritat entre els pobles, la Universitat de Girona cooperarà en el progrés social i cultural dels països i pobles pobres, empobrits i en via de desenvolupament. 

Funcions de la Universitat de Girona

Les finalitats de la Universitat de Girona són:

 • Cercar l'excel·lència en la docència de tots els cicles de l’ensenyament universitari.
 • Cercar l'excel·lència en la recerca en tots els camps de la ciència, de la tècnica, de les humanitats i ciències socials i de les arts.
 • Cercar la major qualitat en la prestació de serveis.
 • Participar en el progrés i el desenvolupament de la societat mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats i ciències socials i les arts.
 • Participar en la millora del sistema educatiu i promoure activitats d’extensió universitària, de formació permanent i culturals, tot fomentant la participació de la societat i acollint l’activitat intel·lectual i artística en els diversos camps de la cultura i el coneixement que es desenvolupi en el seu entorn.
 • Cercar la inserció efectiva del seu personal acadèmic en la comunitat universitària europea i en la comunitat científica internacional i promoure l’intercanvi de coneixements i informacions amb altres institucions.
 • Cercar l’excel·lència de la gestió administrativa per tal que aquesta faciliti i garanteixi el desenvolupament de les activitats que permetran assolir els fins que es proposa la Universitat.
 • Fomentar la difusió dels valors propis d’una societat democràtica. Amb aquesta finalitat, i amb les adaptacions adequades per a cada ensenyament, la Universitat de Girona promou el coneixement de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides.
 • Fomentar la difusió dels valors ambientals i de sostenibilitat, especialment mitjançant l’ambientalització curricular i del campus.

Els ens vinculats a la Universitat de Girona

D'acord amb els seus Estatuts la Fundació Girona: Universitat i Futur (FGUiF) té com a finalitats:

 • Promoure les relacions de la UdG amb Institucions Públiques i Privades de les Comarques Gironines.
 • Fomentar la creació de nous estudis i programes d'investigació i recerca.
 • Col·laborar en l'establiment i la gestió de centres d'investigació, i contribuir en la difusió dels estudis i investigacions realitzades.
 • Subvencionar congressos, seminaris i jornades realitzades a la UdG i organitzades per la UdG.
 • Promoure les publicacions de la UdG.
 • Instituir i dotar beques, ajuts i subvencions per a la realització d'estudis i tasques universitàries.
 • Contribuir al Finançament de les Càtedres i Observatoris de la Universitat de Girona.

La fundació procedeix de la Fundació Politècnica de Formació i Innovació Tecnològica, procedent de l’antiga Escola Politècnica. Els seus objectius són promoure i contribuir al progrés de la societat afavorint la inserció dels professionals i molt especialment dels titulats universitaris, en el seu àmbit professional específic i ampliant els seus coneixements acadèmics, científics i culturals.

Podeu accedir a la seva plana web
Podeu accedir al seu portal de transparència.

Visió: El ParcUdG es vol constituir com l'agent fonamental de promoció del desenvolupament econòmic de les comarques de Girona en base al coneixement i a la tecnologia. 

Missió: El ParcUdG ha de crear, desenvolupar i estendre: 
• un espai físic (edificis i entorn) atractiu 
• un conjunt d'infraestructures científiques i tecnològiques 
• també serveis relacionats amb la innovació i la tecnologia que sigui aportadors de factors competitius diferencials a entitats basades en el coneixement.

Podeu accedir a la seva plana web.

La Fundació té per objecte aprofitar al màxim el capital humà investigador i el coneixement existent en l’àmbit universitari i professional, per fer recerca i investigació bàsica i aplicada en els camps dels serveis socials i sociosanitaris i transferir-ne els resultats obtinguts a l’aplicabilitat diària de la intervenció social, amb especial orientació a dotar de consistència tècnico-científica el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques públiques en aquests àmbits.

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 • Crear un espai intersectorial que tracti de l’atenció social i sociosanitària de forma interdisciplinària i innovadora.
 • Fer recerca aplicada i transferència de coneixement.
 • Potenciar la formació i capacitació dels/les professionals d’aquests àmbits.
 • Fomentar l’intercanvi d’informació i generar debats sobre temes d’interès.
 • Ser un punt de trobada de les persones expertes, dels/les professionals i dels/les estudiants en les matèries pròpies de la Fundació, així com de les persones afectades i llurs famílies i organitzacions, capaç de constituir una oportunitat per a la reflexió que generi innovació i afavoreixi sinergies.
 • Posar en marxa iniciatives sobre els àmbits d’actuació al servei de les entitats públiques i privades del territori.
 • Afavorir l’intercanvi i la solidaritat, mitjançant l’establiment de relacions amb entitats d’altres països i el desenvolupament de programes de cooperació internacional.
 • Difondre i publicar els treballs elaborats o d’altres que puguin ser d’interès pels fins perseguits.

Podeu accedir a la plana web de la Fundació.

La Fundació Agroterritori persegueix un desenvolupament sostenible aplicat a la base agrària, amb un accent marcadament territorial. L’objectiu general de la Fundació Agroterritori és, doncs, la preservació, desenvolupament i gestió dels espais agraris, especialment els periurbans.

La seva actuació és fonamenta en els següents principis:
 

 • Que “no hi ha espai agrari sense pagesos i pageses”, i per això la Fundació AGROTERRITORI és preocupada pel territori agrari periurbà i per la continuïtat del sector agrari.
 • Que “el territori, el paisatge i la cultura agrària periurbana presenten especificitats”, i per això la Fundació AGROTERRITORI contribueix al coneixement crític de les iniciatives capaces d’impulsar transformacions que facin possible l’estabilitat territorial periurbana i la continuïtat de l’activitat agrària.
 • Que “la preservació, el desenvolupament i la gestió dels espais periurbans no és cosa que correspon únicament al sector agrari, sinó a la societat en el seu conjunt”, i per això la Fundació AGROTERRITORI és una fundació oberta a la societat a partir de l’estudi, la reflexió, la recerca i la difusió de qualsevol temàtica relacionada amb el territori periurbà i l’activitat agrària que en ell s’hi desenvolupa.


Per a més informació podeu consultar la seva plana web.

En el següent document poden consultar els organismes, ens o entitats on participa o està representada la Universitat de Girona.

Una empresa per poder ser considerada com a Spin-Off de la UdG, ha d’estar participada per la UdG, ha d’explotar tecnologia o coneixement de la Universitat i ha d’estar participada per un o més membres del col·lectiu PDI de la UdG.

Per obtenir més informació sobre la creació d'empreses a la UdG.

Llistat d'Spin-off de la UdG


Els convenis d'adscripció es poden consultar a l'apartat de convenis